منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

پيش‌بيني شده است كه پايداري سود همزمان با افزايش ميزان محافظه‌كاري كاهش مي‌يابد. با استفاده از اقلام تعهدي غير عملياتي براي سنجش محافظه‌كاري، شواهد متقاعد كننده‌اي كه حاكي از تاييد اين فرضيه باشد به دست نيامد، با اين‌حال در صورت استفاده از نسبت تعديل‌شده ارزش بازار خالص دارايي‌ها به ارزش دفتري آن‌ها براي اندازه‌گيري محافظه‌كاري، فرضيه دوم تحقيق در سطح مناسبي از معني‌داري پذيرفته مي‌شود. بنابر اين امكان اظهارنظر صريح در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش فرضيه دوم تحقيق وجود ندارد.
خواجوی و همکاران (1389)، در تحقیقی با عنوان “بررسی تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق فرض شد، با افزایش محافظه‌کاری در گزارشگری مالی، از پایداری سود کاسته می‌شود. روش تحقیق این پژوهش، روش تحقیق نیمه تجربی بود که برای بررسی و برآورد مدل کلی از تحلیل پنلی استفاده شد. نتایج آزمون‌های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه‌ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1377 تا 1386 حاکی از آن بود که میان محافظه‌کاری و پایداری سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
قائمی و همکاران (1389)، در مقاله‌ای با عنوان “تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E)”، تاثیر حسابداری محافظه‌کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E) را مورد بررسی قرار دادند. به زعم آن‌ها در پیش گرفتن روش‌های محافظه‌کارانه توسط هر شرکت موجب تطابق نادرست درآمدها و هزینه‌ها شده و این امر سبب می شود تا اجزای تشکیل دهنده درآمد موقتی بوده و در نتیجه درآمد از ثبات کمتری برخوردار باشد. بنابر این کاربرد روش های محافظه‌کارانه حسابداری بلقوه باعث می شود سودها ثبات کمتری داشته باشند. طبق الگوی السن که قیمت را بر اساس یک ترکیب خطی از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم محاسبه می‌کند، سودهای با ثبات بیشتر (کمتر) به نسبت قیمت به سود (P/E) بیشتر (کمتر) منجر می‌شود، لذا در این تحقیق فرض شد پایداری سود در شرکت‌هایی که سود محافظه‌کارانه‌تری گزارش می کنند، کمتر است و نسبت قیمت به سود (P/E) شرکت‌هایی که سود محافظه‌کارانه‌تری گزارش می‌کنند، کمتر است. این فرضیه‌ها با توجه به داده‌های 88 شرکت بورسی برای سال‌های 1378 تا 1386 آزمون شد و نتایج تحقیق درستی این فرضیه‌ها را نشان داد.
کریمی و صادقی (1389)، در تحقیقی با عنوان “محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار و رابطه آن با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”، رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند که در تحقیق یاد شده، کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها، وجود رابطه معنادار بین کیفیت سود و پایداری سود را هم در رویکرد گذشته‌نگر و هم در رویکرد آینده‌نگر نشان می‌دهد. آن‌ها در رویکرد گذشته‌نگر، از نسبت‌های مالی و در رویکرد آینده‌نگر، از رگرسیون‌های سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود بر مبنای سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند.
بولو و میرزایی (1390)، در پژوهشی با عنوان “رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود”، به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود بر اساس رشد درآمد و سود پایدار پرداختند. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 208 شرکت-سال و دوره زمانی تحقیق نیز سال‌های 1379 تا 1386 بوده است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق همبستگی مقطعی و از نوع پس‌رویدادی بوده است و جهت آزمون فرضیه‌ها نیز از تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که شرکت‌هایی که افزایش پایدار در سود و درآمد را گزارش می‌کنند، در مقایسه با شرکت‌هایی که صرفا افزایش پایدار در سود را گزارش می‌کنند، کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری دارند. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن بود که شرکت‌هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تامین شده است، پایداری سود بالاتری دارند، از قابلیت کمتری جهت مدیریت سود برخوردارند و کارایی عملیاتی آتی بیشتری دارند. با توجه به ضریب واکنش سود، شرکت‌هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تامین شده است، منطبق با مدل اوهلسن، ضریب واکنش سود بالاتر و ضریب واکنش ارزش دفتری کمتری دارند.
دستگیر، محسن و رستگار (1390)، در مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی”، تعداد 95 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1379 تا 1386 را مورد بررسی قرار دادند. محققان برای ارزیابی پایداری سود از داده‌های ترکیبی استفاده نمودند. سپس برای آزمون فرضیات، 5 پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد کردند تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی را آزمون نمایند. معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقی‌مانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان‌های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی بود؛ به‌طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقی‌مانده نشان‌دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ ضمن این‌که با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می‌یابد.
جباری و مجیدی (1391)، در تحقیق خود با عنوان “ارزیابی پایداری سود و واکنش بازار به آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، محتوای اطلاعات مربوط به سودها، جریان‌های نقدی و عملکرد اجزای تعهدی سود و واکنش بازار به آن در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. هدف از این تحقیق ارزیابی پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی واکنش سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران به اجزای اصلی آن (جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی) و ارزیابی این‌که سرمایه‌گذاران بیشتر تحت تاثیر جریان‌های نقدی قرار می‌گیرند یا اقلام تعهدی بود. آن‌ها 65 شرکت را در طی دوره زمانی 1384 تا 1389 بررسی کردند. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت بین سودهای جاری و عملکرد سودهای آتی بود و این‌که هر دوی اقلام تعهدی و نقدی سودهای جاری با سودهای آتی ارتباط مستقیم دارند و همچنین سرمایه‌گذاران در بازار سهام تهران به پایداری سود واکنش نشان می‌دهند و سرمایه‌گذاران به پایداری جریان‌های نقدی واکنش بیشتری نسبت به پایداری اقلام تعهدی نشان می‌دهند.
مشکی و نوردیده (1391)، در پژوهش خود با عنوان “بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، آثار هموارسازی سود بر پایداری و ثبات سود شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1384 تا 1389 گردآوری و با استفاده از روش داده‌های تلفیقی ایستا تجزیه و تحلیل آماری شده است. آن‌ها برای تعیین سطح هموارسازی سود شرکت‌ها، از روش برآورد اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل‌شده جونز (1991) استفاده کردند و پایداری سود شرکت‌ها را نیز از طریق الگوی رگرسیونی دچو و دیچو (2002) اندازه‌گیری نمودند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که پایداری سود شرکت‌های هموارساز بیش از پایداری سود شرکت‌های غیرهموارساز است. از طرفی آزمون‌های آن‌ها نشان داد، شرکت‌هایی که اقدام به هموارسازی سود نموده‌اند، در مقایسه با سایر شرکت‌ها، سود سهم پایدارتری در آینده اعلام نموده‌اند.
همتی و همکاران (1391)، در تحقیقی با عنوان “بررسی پایداری اجزای نقدی سود”، نشان دادند که جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود، پایدارتر است. نتایج تحقیق نشان داد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود کاملا به این دلیل است که یک جزء فرعی آن به توزیع وجه نقد بین تامین‌کنندگان سرمایه مربوط می‌شود، سایر اجزای فرعی از سطوح پایداری یکسان با اقلام تعهدی برخوردارند. نمونه تحقیق شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال‌های 1383 تا 1387 بود. نتایج حاصله از پایداری سود و پایداری بیشتر جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود و از رابطه مثبت بین نگهداشت وجه نقد با اقلام تعهدی آتی حمایت کرد. در این تحقیق جزء نقدی سود به سه بخش تفکیک شده است: 1- وجه نقد می تواند توسط واحد تجاری نگهداری و انباشته شود؛ 2- وجه نقد را می‌توان بین اعتباردهندگان توزیع کرد؛ 3- وجه نقد را می توان بین سهامداران توزیع کرد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق بیانگر آن است که پایداری بالای جزء نقدی سود می‌تواند در اثر توزیع وجه نقد بین اعتباردهندگان و سهامداران باشد.
آقائی و وفایی (1392)، در تحقیق خود با موضوع “تحلیل اثرات تورم، اندازه شرکت و پایداری سود بر مربوط بودن سود خالص”، با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1384 تا 1388، مربوط بودن سود خالص بر اساس داده‌های ترکیبی و مدل بازده ساده را مورد آزمون قرار دادند. سپس تاثیر عوامل تورم، اندازه شرکت و پایداری سود به‌طور جداگانه بر مربوط بودن سود خالص بررسی گردید. نتایج نشان داد که سطح مربوط بودن سود خالص در ایران، از سطوح گزارش شده توسط مطالعات انجام گرفته در بیشتر بازارهای بالغ بالاتر است. تورم موجود در دوره پژوهش، باعث کاهش در مربوط بودن سود خالص گردید. در حالی‌که سود خالص در شرکت‌های بزرگ و کوچک رابطه معنی داری با بازده بازار سهام دارد، سرمایه‌گذاران ارزش بیشتری برای سود شرکت‌های بزرگ قائلند. سایر یافته‌ها نشان داد که سرمایه‌گذاران بین سود شرکت‌هایی که اجزای بادوام کمتری دارند (پایداری سود آن‌ها کمتر است)، و سود آن‌هایی که اجزای بادوام بیشتری دارند (پایداری سود آن‌ها بیشتر است)، تفاوتی قائل نشده و صرفا رقم نهایی را مورد توجه قرار می‌دهند.
بصیری و خان‌محمدی (1392)، در پژوهش خود با عنوان “بررسی تاثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی های پیش‌بینی سود هر سهم”، به تبیین تاثیر وجود الگوهای پایدار در رشد سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی های پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری این تحقیق شامل 104 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران بود که داده‌های آن‌ها در طول سال‌های 1383 تا 1389 گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. نتايج تحليل آماري نشان داد كه واكنش بازار سرمايه به اخبار بد پيش‌بيني و افق پيش‌بيني سود هر سهم در شركت‌هاي با رشد پايدار سود، متفاوت از ساير شركت‌هاست. اين در حالي است كه واكنش بازار سرمايه به اخبار خوب و دقت پيش‌بيني سود هر سهم تحت تاثير رشد پايدار سود نبوده است. آنها نتیجه گرفتند كه واكنش سرمايه‌گذاران به اخبار بد، متاثر از نگرش آنان در خصوص اعتبار و اهميت اين اخبار است.
مشایخ و همکاران (1392)، در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی می‌کنند که آیا در ایران یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطلاعاتی در خصوص پایداری سود قبل از مالیات و اجزای آن فراهم می‌کند. در این مطالعه برای اندازه‌گیری یکنواختی نرخ مالیات از دو معیار ضریب تغییر نرخ موثر مالیات نقدی و ضریب تغییر مالیات نقدی پرداخت شده سالانه استفاده شده است. نمونه شامل اطلاعات 54 شرکت برای دوره زمانی 1381 لغایت 1390 است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطلاعاتی در خصوص پایداری سود و اجزای آن فراهم نمی‌کند.
نیکومرام و همکاران (1393)، در مقاله خود با موضو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت سود Next Entries منابع پایان نامه درمورد نسبت تمرکز، پایداری سود، نیروی کار، سودآوری