منابع پایان نامه درمورد پایداری رشد سود، آزمون فرضیه، ضریب تعیین، جریان‌های نقدی شرکت‌ها

دانلود پایان نامه ارشد

اطمینان
CFPG_(i,t-1)
-0.19321
0.064766
-2.98324
0.003
%99
CI
0.042111
0.314785
0.133778
0.8936
بدون معنی
C
1.29755
0.113033
11.47941
0
%99

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 99% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده‌ها دارد.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل بیان‌کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (رشد جریان‌های نقدی دوره جاری) می‌باشد. مطابق با جدول 4-27 ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل تقریبا 0.25 می‌باشد. بنابر این به‌طور متوسط 25 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیر رشد جریان‌های نقدی دوره پیشین (CFPG_(i,t-1)) دارای احتمال کمتر از 0.01 می‌باشد، بنابر این متغیرمذکور در سطح اطمینان 99% در مدل معنی‌دار می‌باشد.
اما متغیر سرمایه‌بری شرکت (CI) دارای احتمال بیشتر از 0.05 می‌باشد، بنابر این متغیر سرمایه‌بری شرکت در سطح اطمینان 95% در مدل معنی‌دار نمی‌باشد.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل قبل از ورود متغیر سرمایه‌بری (CI)، 25 درصد و بعد از ورود متغیر سرمایه‌بری (CI) نیز 25 درصد است و تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. لذا با توجه به ثابت بودن ضرایب تعیین تعدیل‌شده مدل‌ها می‌توان ادعا نمود که سرمایه‌بری شرکت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی دوره تاثیرگذار نیست. بنابر این چهارمین فرضیه پژوهش نیز تایید نمی‌گردد.

4-3- نتیجه‌گیری
در این فصل با استفاده از فنون آماری به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده و متغیرهای تحقیق پرداخته شد و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده گردید.
نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که تمرکز صنعت و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت بر پایداری رشد سود تاثیرگذار است. بنابر این اولین و دومین فرضیه پژوهش تایید گردید. همچنین نتایج ما نشان داد که تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی دوره تاثیرگذار نیست، لذا فرضیات سوم و چهارم تحقیق تایید نگردید.

5-1- مقدمه
هدف اصلی این تحقیق، شناسایی وجود ارتباط بین “ویژگی‌های صنعت مانند سطح تمرکز و سرمایه‌بری (شدت سرمایه)” و “پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی” بود. به همین منظور در فصول قبل به بیان کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، روش‌شناسی تحقیق و بالاخره تجزیه وتحلیل‌های آماری و بررسی فرضیات تحقیق پرداختیم.
در این فصل ابتدا با توجه به نتایج به‌دست آمده در فصل 4، نتیجه آزمون فرضیه‌های تحقیق و مقایسه‌ای با نتایج تحقیقات مشابه ارائه می‌گردد و در ادامه محدودیت‌های موجود در طول بررسی این تحقیق بیان می‌شود و در انتها پیشنهادهای لازم با توجه به نتایج تحقیق و پیشنهادهای لازم برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها
5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: پایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
نتیجه: با توجه نتایج مربوط به آزمون مدل پایداری رشد سود که در جدول 4-5 ارائه شده و نیز نتایج مربوط به آزمون مدل تاثیر تمرکز صنعت بر پایداری رشد سود که در جدول 4-9 ارائه شده است، مشاهده می‌شود که ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل قبل از ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) 23 درصد و بعد از ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) به 29 درصد افزایش یافته است. بنابر این اختلاف در ضرايب تعيين تعديل‌شده حاصل از برآورد مدل‌ها برای قبل و بعد از ورود متغیر تمرکز صنعت معنادار مي‌باشد، لذا می‌توان ادعا نمود تمرکز صنعت بر پایداری رشد سود تاثیرگذار است. در نتیجه اولین فرضیه پژوهش تایید می‌گردد.

5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: پایداری رشد سود شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
نتیجه: با توجه نتایج مربوط به آزمون مدل پایداری رشد سود که در جدول 4-5 ارائه شده و نیز نتایج مربوط به آزمون مدل تاثیر سرمایه‌بری بر پایداری رشد سود که در جدول 4-14 ارائه شده است، مشاهده می‌شود که ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل قبل از ورود متغیر سرمایه‌بری (CI) 23 درصد و بعد از ورود متغیر سرمایه‌بری شرکت (CI) به 35 درصد افزایش یافته است. بنابر اين مي‌توان نتيجه گرفت اختلاف در ضرايب تعيين تعديل‌شده حاصل از برآورد مدل‌ها برای قبل و بعد از ورود متغیر سرمایه‌بری معنادار مي‌باشد، لذا می‌توان ادعا نمود سرمایه‌بری بر پایداری رشد سود تاثیرگذار است. در نتیجه دومین فرضیه پژوهش نیز تایید می‌گردد.

5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
نتیجه: با توجه نتایج مربوط به آزمون مدل پایداری رشد جریان‌های نقدی که در جدول 4-19 ارائه شده و نیز نتایج مربوط به آزمون مدل تاثیر تمرکز صنعت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی که در جدول 4-23 ارائه شده است، مشاهده می‌شود که ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل قبل از ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) 25 درصد و بعد از ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) کماکان 25 درصد است و تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. لذا با توجه به ثابت بودن ضرایب تعیین تعدیل‌شده مدل‌ها می‌توان ادعا نمود که تمرکز صنعت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی دوره تاثیرگذار نیست. بنابر این سومین فرضیه پژوهش تایید نمی‌گردد.

5-2-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
نتیجه: با توجه نتایج مربوط به آزمون مدل پایداری رشد جریان‌های نقدی که در جدول 4-19 ارائه شده و نیز نتایج مربوط به آزمون مدل تاثیر سرمایه‌بری بر پایداری رشد جریان‌های نقدی که در جدول 4-27 ارائه شده است، مشاهده می‌شود که ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل قبل از ورود متغیر سرمایه‌بری (CI)، 25 درصد و بعد از ورود متغیر سرمایه‌بری نیز 25 درصد است و تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. لذا با توجه به ثابت بودن ضرایب تعیین تعدیل‌شده مدل‌ها می‌توان ادعا نمود که سرمایه‌بری شرکت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی دوره تاثیرگذار نیست. بنابر این چهارمین فرضیه پژوهش نیز تایید نمی‌گردد.

5-3- تحلیل و بررسی نتایج
نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول نشان می‌دهد که بین پایداری رشد سود شرکت و میزان تمرکز صنعت ارتباط وجود دارد. با توجه به این نتیجه می‌توان گفت که سطح تمرکز صنعت معیاری مهم و تاثیرگذار در پایداری رشد سود شرکت‌ها می‌باشد. بنابر نتیجه این فرضیه، تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه کردن به سطح تمرکز صنعت، پایداری رشد سود شرکت‌های حاضر در آن صنعت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پیش‌بینی کنند. این نتیجه با یافته‌های استیگلر119 (1963) مبنی بر این‌که پایداری در سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با میزان تمرکز صنعت دارد و یافته‌های لو120 (1983)، باگینسکی و همکاران121 (1999) که نشان دادند سودهای صنایع متمرکزتر پایدار می‌باشند همخوانی دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم نشان می‌دهد که بین پایداری رشد سود شرکت و میزان سرمایه‌بری شرکت ارتباط وجود دارد. با توجه به این نتیجه می‌توان گفت که میزان سرمایه‌بری شرکت‌ها معیاری مهم و تاثیرگذار در پایداری رشد سود آن‌ها می‌باشد. به‌عبارت دیگر، به دلیل ارتباط سرمایه‌بری با رشد سود پایدار شرکت‌ها، با توجه به معیار سرمایه‌بری یک شرکت می‌توان پایداری رشد سود آن شرکت را تحلیل و پیش‌بینی کرد. این نتیجه با یافته‌های کریزانوسکی و محسنی122 (2013) مبنی بر این‌که سرمایه‌بری دارای ارتباط و قدرت توضیحی برای نرخ‌های رشد سودهای کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد، مشابهت دارد. نتیجه این فرضیه همچنین با یافته‌های لو (1983)، اسماعیل و چوی123 (1996) و باگینسکی و همکاران (1999) که در تحقیقاتشان نشان دادند سود شرکت‌های با سرمایه‌بری بالا، پایداری کمتری دارد قرابت دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم نشان می‌دهد که بین پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت و میزان تمرکز صنعت ارتباطی وجود ندارد. با توجه به این نتیجه می‌توان گفت که سطح تمرکز صنعت بر خلاف پایداری رشد سود معیاری تاثیرگذار در پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت‌ها نمی‌باشد. این نتیجه با یافته‌های کریزانوسکی و محسنی124 (2013) که نشان دادند بین پایداری در نرخ‌های رشد جریان‌های نقدی و میزان تمرکز صنعت ارتباطی وجود ندارد مشابهت دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم نشان می‌دهد که بین پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت و میزان سرمایه‌بری شرکت ارتباطی وجود ندارد. با توجه به این نتیجه می‌توان گفت که سرمایه‌بری شرکت بر خلاف پایداری رشد سود معیاری تاثیرگذار در پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت‌ها نمی‌باشد. این نتیجه با یافته‌های کریزانوسکی و محسنی (2013) که نشان دادند بین پایداری در نرخ‌های رشد جریان‌های نقدی و میزان سرمایه‌بری ارتباطی وجود ندارد مشابهت دارد.

5-4- پیشنهادها
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
1- با توجه به نتیجه فرضیه اول مبنی بر ارتباط پایداری رشد سود شرکت با سطح تمرکز صنعت، پیشنهاد می‌شود که تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی تداوم و پایداری رشد سود شرکت‌ها به میزان و سطح تمرکز صنعتی که شرکت در آن به فعالیت می‌پردازد توجه ویژه‌ای داشته باشند.
2- با توجه به نتیجه فرضیه دوم مبنی بر تاثیر سرمایه‌بری بر پایداری رشد سود شرکت‌ها، پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها به این موضوع توجه خاصی داشته باشند و برای رسیدن به رشد سود پایدار توازن مناسبی بین نیروی سرمایه (سرمایه‌بری) و نیروی کار (کاربری) خود ایجاد کنند.
3- با توجه به تایید تاثیر تمرکز صنعت و سرمایه‌بری بر پایداری رشد سود شرکت‌ها، پیشنهاد می‌شود که صنایع و شرکت‌های مختلف تحقیقات بیشتری در این خصوص انجام دهند.
4- رفتار ویژگی‌های صنعت مانند سطح تمرکز و سرمایه‌بری، پدیده قابل توجهی در تخمین و ارزیابی پایداری رشد سود می‌باشد. شناخت این ویژگی‌ها در درک بهتر مفهوم پایداری رشد سود و شناخت ویژگی‌های آن کمک‌کننده است. لذا به افراد و نهادهایی که متولی امر آموزش هستند، پیشنهاد می‌شود که این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
5-4-2- پیشنهادهای تحقیقات آتی
1- پیشنهاد می‌شود تحقیق حاضر در مورد سایر ویژگی های صنعت از جمله نوع محصول نیز انجام پذیرد.
2- در این تحقیق ارتباط پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با ویژگی‌های صنعت بررسی گردید. پیشنهاد می‌شود این ارتباط با شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید صنعتی پیش‌بینی شده نیز مورد بررسی قرار گیرد
3- پیشنهاد می‌شود تحقیق حاضر در مورد سایر صنایع که جزو 6 صنعت مورد بررسی این تحقیق نبودند نیز صورت پذیرد.
4- اين پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به نمونه‌ای از شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران فاصله سال‌های 1387 لغايت 1392 انجام شده است. بنابر اين در تعمیم نتايج اين پژوهش به دوره‌های زمانی و صنايع ديگر و نیز به شرکت‌های غیربورسی بايد با احتیاط عمل نمود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود پژوهش حاضر برای دوره‌های زمانی متفاوت و برای دیگر صنايع انجام شود.
5- در پژوهش‌های آتی، پژوهشگران می‌توانند از مدل‌های ديگری جهت اندازه‌گیری سطح تمرکز صنعت، سرمایه‌بری و پايداری سود استفاده کنند.

5-5- محدودیت‌های پژوهش
1- یکی از عمده‌ترین محدودیت‌هایی که در اغلب تحقیقات از نوع تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران وجود دارد، عدم انجام تحقیقات مشابه در کشور است که امکان مقایسه نتایج تحقیق را کاهش می‌دهد.
2- در خصوص مباحث مربوط به پیشینه تحقیق، متمرکز نبودن اطلاعات، عدم انجام تحقیق مشابه در سطح کشور و جستجوی اطلاعات از منابع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، ضریب تعیین، انحراف معیار، رگرسیون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازاریابی، کودک و نوجوان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان