منابع پایان نامه درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

است تا 3 سال قبل از بحران مالی در شرکتها، پیش بینی صحیحی در خصوص بحران مالی ارائه دهند.خطای نوع اول و دوم برای یک سال قبل از ورشکستگی به ترتیب 7%و3% برای سال دوم 23%و 10% و برای سال سوم 7% و 13% برآورد شده است.
محمد تقی قسوری(1384) در پژوهشی تحت عنوان “مقایسه بین ترکیبی از نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی و نسبتهای مالی صر فا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها”با بررسی 32 شرکت سالم و 32 شرکت ناسالم بر اساس مشمولیت ماده 141قانون تجارت به این نتیجه رسیده است که نسبتهای مبتنی بر صورت وجوه نقد نیز می تواند به مانند نسبتهای استخراج شده از ترازنامه و سود و زیان نیز در پیش بینی ورشکستگی شرکتها تاثیر داشته است. سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه عبارتند از:
دیو سالار( 1389)در پژوهشی تحت عنوان”بررسی تطبیقی پیش بینی ورشکستگی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای آماری و روش های هوش محاسباتی”به ارائه مدلهایی برای پیش بینی ورشکستگی و انتخاب بهترین مدل شناسایی نسبتهای مالی مهم پیش بینی ورشکستگی پرداخت.در نهایت این مطالعه منجر به ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی با توجه به شرایط ایران گردید.
سهرابی عراقی( 1387)در پژوهشی تحت عنوان “مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی” به ارائه یک مدل برای پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی بر اساس Qتوبین، پرداخت. که در نهایت بابررسی های انجام گرفته با توجه به شرایط اقتصادی ایران یک مدل که بر گرفته شده از پنج نسبت مالی بود ارائه کرد که قابلیت پیش بینی و تمیز بین دو گروه شرکتهای دارای بحران مالی و غیر بحران مالی را دارد.
فرج زاده(1386) در پژوهشی جهت تحت عنوان “کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی” مدلهایی مناسب از طریق روش MDAو الگوریتم ژنتیک جهت استفاده در شرکتهایی ایرانی ارائه گردیده است.و نتیجه گرفت که در پیش بینی ورشکستگی میزان دقت مدل GP بیشتر از مدلهای MDA می باشد.
سعید فلاح پور(1383) در پژوهشی تحت عنوان “پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی”به بررسی میزان دقت پیش بینی درماندگی مالی از طریق روش های MDAو ANN پرداخت که نتایج حاصل از این پژوهش بیان داشت که با استفاده از ANNمی توان پیش بینی قابل قبولی در مورد درماندگی مالی شرکتها ارائه کرد که از مدل خطی MDA عملکرد بهتری دارد.

2-13-3)تحقیقات مربوط به الگوهای جریان های نقدی

شرکت ها در نتیجه تصمیمات راهبردی و محیط رقابتی خود از مراحل چرخه ی عمر(مرحله ی ظهور-رشد-بلوغ-رکود و نزول) عبور می کنند، وبا توجه به هر مرحله از حیات خود سیاست ها و خط مشی های مشخصی را دنبال می کنند.
به عنوان مثال در مرحله ظهور، شرکت ها تلاش می کنند وارد بازار شوند، ساختار هزینه و درآمدهای بالقوه خود را شناسایی کنند. در این مرحله معمولا جریان های نقد عملیاتی منفی است. ژووانیک93 1962))شرکت ها در جهت ایجاد ظرفیت و استعداد حرکت می کنند. مدیران به منظور ارتقاء و جلوگیری از ورود رقبای بالقوه به صنعت، سرمایه گذاری می کنند. این امر باعث می شودخالص وجوه حاصل از سرمایه گذاری منفی باشد. اسپنس94)1981) با توجه به این که در این مراحل وجوه کافی در شرکت ایجاد نمی شود احتمالا شرکت ها وجوه مورد نیاز خود را از منابع خارج شرکت تأمین می کنند، در نتیجه خالص وجوه حاصل از فعالیت های تأمین مالی مثبت است (دیکیسن، 2011).
الگوهای جریان های نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن هر یک از طبقات جریان وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. به عنوان مثال مثبت یا منفی بودن هر یک از طبقات، سیاست ها و خط مشی های مورد انتظار هر یک از مراحل چرخه عمر را نشان می دهد. ژووانیک1982)) بیان می کند که شرکت ها در مرحله ظهور سعی در شناخت هزینه ها و درآمدهای بالقوه ی خود دارند،همچنین دیماند95(1991)بیان می کند که شرکت ها در مرحله ظهور و رشد از منابع خارج شرکت برای تأمین مالی استفاده می کنند و همچنین در مرحله بلوغ از منابع داخلی استفاده می کنند. لارنی بولان96(2009)به بررسی بین مراحل چرخه عمر شرکت و نوع تأمین مالی شرکت پرداخت،نتایج این پژوهش نشان می دهد که شرکت ها در دوره رشد از منابع خارج از شرکت تأمین مالی می کنند و در مرحله ی بلوغ از منابع داخلی استفاده می کنند.
ژووانیک1982))طی مطالعاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که در مرحله ی ظهور شرکت بعلت نداشتن مشتریان و کمبود دانش در باره ی درآمدها و هزینه های بالقوه جریان نقد عملیاتی آنها منفی می باشد. اسپنس)1981)بیان داشت که جریان نقد عملیاتی در مرحله ی رشد بعلت حداکثر شدن حاشیه سود، مثبت می شود.و همچنین بعلت سرمایه گذاری بالا در این مرحله بعلت جلوگیری از ورود رقبا جریان نقد ناشی از سرمایه گذاری منفی خواهد شد.و همچنین ورنرفلت97(1985) بیان نمود که دوره ی بلوغ بعلت افزایش کارایی و اثر بخشی از طریق افزایش دانش عملیاتی جریان نقد عملیاتی مثبت و در دوره ی رکود بعلت کاهش قیمت دارای جریان عملیاتی منفی می شود.و همچنین بیان داشت که در مرحله ی نزول بعلت کاهش نرخ رشد که باعث کاهش قیمت ها می شود جریان نقد عملیاتی منفی می گردد(دیکیسن، 2011). .
اسپنس)1981،1979،1977) نیز با بررسیهای مربوطه دریافت که شرکتها در مرحله ی ظهور برای جلوگیری از ورود سایر رقبا سرمایه گذاری را در با حجم بالا انجام می دهند لذا در این مرحله جریانات ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری منفی خواهد بود. وی معتقد بود که در دوره ی رشد نیز همانند دوره ی ظهور شرکتها برای جلو گیری کردن از ورود سایر رقبا در سطح بالایی سرمایه گذاری می کنند،لذا در این مرحله جریان ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری منفی خواهد بود. ژووانیک1982)) و ورنرفلت(1985) دریافتند که در مرحله ی بلوغ نیز بعلت افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای جدید جریان نقد سرمایه گذاری منفی خواهد بود.همچنین در دوره ی رکود ممکنست مثبت ویا منفی باشد و نهایتا این جریان نقد در مرحله ی نزول بعلت نقد کردن دارایی ها جهت پرداخت بدهی ها مثبت می گردد. ژووانیک1982)) بر اساس تحقیقات صورت گرفته دریافتند که در مرحله ی ظهور بعلت خوش بینی مدیران و سرمایه گذاری در یک کسب و کار خوب سرمایه گذاری میکنند وازاینروجریان نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری شرکت منفی می باشد(دیکیسن، 2011). .
همچنین دیماند(1991) ومایرز98(1984) در زمینه تامین مالی در یافتند که در مرحله ی ظهور شرکت برای دستیابی به سرمایه فعالیت های تامین مالی انجام می دهد از اینرو جریان نقد ناشی ازتامین مالی مثبت خواهد بود.همچنین مایرز(1977) وجنسن99(1986) بارسلی و اسمیت 100(2005) نیز به این نتیجه رسیدند که در مرحله ی ظهور شرکتها برای رشد شرکت تامین مالی می نمایند در نتیجه در این مرحله شرکت دارای جریان نقد تامین مالی مثبت می باشد. در مرحله ی رشد نیز به همین دلیل جریان نقد ناشی از تامین مالی مثبت می شود. مایرز(1977) وجنسن(1986) بارسلی واسمیت (2005) علاوه بر موارد فوق در یافتند که در مرحله بلوغ بعلت پرداخت وجه نقد به طلبکاران و سهامداران این جریان منفی و در مرحله ی رکود و نزول(افول)بسته به تصمیمات مدیریت مثبت و یا منفی خواهد بود(دیکیسن، 2011).
کیزی و بارتزاک(1985)از اطلاعات جریان نقدی عملیاتی برای پیش بینی ورشکستگی استفاده کردند.این تحقیق نشان داد که اطلاعات جریان نقدی نمی تواند قدرت پیش بینی اضافی نسبت به نسبتهای تعهدی فراهم کنند.در عوض ثابت کردند که در نظر نگرفتن نسبتهای جریان نقد ی در تحقیقات ورشکستگی توسط آلتمن و سایرین، نامناسب بوده است. در این تحقیق از دو نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به بدهی های جاری و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به جمع بدهی ها استفاده می شود.
در این مورد تحقیقی درباره رابطه سود و جریان های نقدی باارزش شرکت را بررسی نمود،یافته های وی نشان می دهدکه در مراحل رشد و افول رابطه جریان های نقدی با ارزش شرکت قوی تر از رابطه سود با ارزش شرکت است و در مرحله بلوغ،عکس این موضوع صادق است.( قربانی،حقیقت 1385). درسالهای اخیر،در ایران نیز تحقیقات متعددی در زمینه بررسی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی صورت گرفته است.نگاهی به تحقیقات یاد شده نشان می دهد که اطلاعات حاصل از صورت جریان های نقدی به همراه سایر صورتهای مالی اساسی، می توا ند در ارزیابی جریان های نقد ی آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کند. همچنین بین نسبتهای تعهدی و نسبتهای نقدی، رابطه معنی دار قوی وجود ندارد و افشا یکی، کفایت از افشا دیگری نمی کند. مضافا، شاخص های عملیات جاری موسسه، معیار مناسبی برای ارزیابی تداوم فعالیت نمی باشد.زیرا تداوم فعالیت ماهیتا بلند مدت بوده و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و حسابرسان نیز به دلیل تغییرات مداوم و سریع این شاخص ها، نمی توانند آنها را برای ارزیابی تداوم فعالیت مورد استفاده قرار دهند (عبدالهی نژاد،هادی1376).

2-14) نتیجه گیری ادبیات و پیشینیه تحقیقات
بر اساس ادبیات و پیشینیه تحقیقات گذشته مشخص گردید که جریان های وجوه نقد توانایی پیش بینی درماندگی مالی را دارند و همچنین مدل برنامه ریزی ژنتیک در مقایسه با سایر مدل ها دارای میزان دقت بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی می باشد، لذا مدل برنامه ریزی ژنتیک به عنوان مدل مقایسه ای انتخاب گردید.

2-15)خلاصه فصل دوم
در فصل دوم این پایان نامه ابتدا به ادبیات مربوط به تحقیق که شامل تعاریف اصطلاحات مربوط به ورشکستگی، دلایل ورشکستگی، مراحل ورشکستگی، ورشکستگی از دیدگاه قانون، تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی، مدل های استفاده شده در پیش بینی ورشکستگی، شرح کاملی از مدل برنامه ریزی ژنتیک، میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی ورشکستگی، میزان دقت و خطای نوع اول و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی، نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی می باشد اشاره دارد که در نهایت با توجه به ادبیات پیشینه تحقیق این نتیجه حاصل شد که مدل های حاصل شده از الگوریتم ژنتیک نسبت به سایر مدل ها از لحاظ میزان دقت پیش بینی و نوع خطاهای نوع اول و دوم مطلوب تر است و از اینرو مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده که طبق شرایط اقتصادی ایران ارائه گردیده را بعنوان مدل مقایسه ای انتخاب گردید ، و سپس به تحقیقات خارجی و داخلی صورت گرفته در زمینه مدل های پیش بینی درماندگی مالی و الگوهای جریان های نقدی اشاره شده است.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1 ) مقدمه
هدف از انجام هر تحقیق و پژوهش علمی، کشف یک واقعیت است و واقعیت بر کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع مبتنی است. منظور از یک پژوهش علمی، پیروی از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روشها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد. به عبارت دیگر، به کلیه وسایل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه ی تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین، روش تحقیق علمی گفته می شود (نبوی، 1375).
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ورشکستگی، بحران مالی، پیش بینی ورشکستگی Next Entries منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی، جریان های نقدی