منابع پایان نامه درمورد ورشکستگی، درماندگی مالی، صورت های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مطابقت با شرکت های درمانده 41 شرکت سالم با توجه به جمع کل داراییهای شرکت های درمانده در سال درماندگی که دارای سود عملیاتی،سرمایه گردش مثبت و جریانات نقد عملیاتی مثبت بوده اند بعنوان شرکت های سالم انتخاب گردیدند.به دلیل محدودیت در تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،امکان انطباق شرکت های درمانده و سالم از نظر صنعت مسیر نشد.
این تحقیق به دنبال پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی جریان های نقدی و روش برنامه ریزی ژنتیک بدست آمده در تحقیقات قبل است و در پایان نتایج این دو روش را با یکدیگر مقایسه می کند.

(7-1 سوال تحقیق
آیا مدل برنامه ریزی ژنتیک برای پیش بینی درماندگی مالی در مقایسه با الگوهای جریان نقدی اثربخش تر می باشد؟

(8-1 فرضیه تحقیق
میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان های نقدی می باشد.

(9-1 محدودیت های تحقیق
یکی از مشکلات این تحقیق عدم دسترسی به اطلاعات مالی برخی از شرکتها ی موجود در جامعه می باشد.یکی دیگر از محدودیت های مواجه شده در انجام تحقیق کنونی کوچک بودن جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این محدودیت سبب شد تا نتوانیم شرکتهای غیر ورشکسته رااز نظر صنعت با شرکتهای ورشکسته انطباق دهیم.به هر حال شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس اندازه داراییهای شرکتهای درمانده در سال درماندگی انتخاب شده اند.و همجنین یکی دیگر از محدودیت ها در این پژوهش عدم اعلان رسمی ورشکستگی توسط شرکت ها جهت انتخاب نمونه از بین آنها می باشد.
(10-1 کاربرد تحقیق
حسابرسان:کمک به حسابرسان جهت اظهار نظر راجع به تداوم فعالیت واحدهای مورد رسیدگی
سازمان بورس اوراق بهادار:کمک به امر پذیرش و قیمت گذاری مناسب سهام شرکتها
بازار پول شامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری:کمک به اتخاذ تصمیم در مورد شرایط سقف اعتبارات اعطائی به شرکتها
سرمایه گذاران:کمک به اتخاذ تصمیم مناسب در مورد خرید،نگهداری،و یا فروش سهام شرکتها

(11-1 تعریف واژه های و اصطلاحات تخصصی

الگوهای جریان نقد:
باترکیب علامت های مثبت ومنفی جریان نقد عملیاتی،سرمایه گذاری وتأمین مالی الگوهای جریان نقد ایجاد می شوند.

در ماندگی مالی:
درماندگی مالی عبارتست از، کاهش قدرت سود آوری که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد،و شرکت در باز پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه می شود. از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار شکست شده است.

مدل برنامه ریزی ژنتیک برای پیش بینی درماندگی مالی:
مدل برنامه ریزی ژنتیک یکی از زیر مجموعه های تکنیک های هوش مصنوعی9 می باشد. تکنیکهای هوش مصنوعی وظایفی مشابه با دانش، هوش و منطق انسان انجام می دهند.هوش مصنوعی در حقیقت سیستمی است که یاد می گیرد و عملکرد حل مسئله خود را با توجه به تجربیات گذشته بهبود می بخشد.

1-12) ساختار کلی تحقیق
در فصل اول تحقیق، تعریف موضوع و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، روش گردآوری داده ها، جامعه و نمونه آماری، محدودیت های تحقیق، کاربرد تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح و ارائه شده است.
در فصل دوم ادبیات و پیشینیه تحقیق ارائه گردیده است. ادبیات و مبانی نظری مرتبط با درماندگی مالی، دلایل ورشکستگی، مراحل ورشکستگی، ورشکستگی از دیدگاه قانون، تکنیک و مدل های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی، میزان دقت هر یک از مدل های پیش بینی درماندگی مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ودر بخش آخر این فصل پیشینه تحقیق اهم از تحقیقات داخلی و خارجی در رابطه با این مطالعات، ارائه خواهد شد.
در فصل سوم به تبیین روش تحقیق پرداخته خواهد شد. فرضیه های تحقیق و متغیر های مورد مطالعه بیان گردیده و جامعه آماری، نمونه آماری، دوره مورد مطالعه، روش تحقیق، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها توضیح خواهد شد و روشهای آزمون های آماری تشریح می گردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته ها و اطلاعات اختصاص یافته است و نتایج آزمون های آماری بیان شده، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
در فصل پنجم ابتدا نتایج تشریح و مورد ارزیابی قرار گرفته سپس، محدودیتهای احتمالی برای تعمیم نتایج و پیشنهاد ها ارائه شده مطرح خواهد شد.

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

2-1) مقدمه

هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری اقتصادی است. هر نوع تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. اطلاعات نقش بسیار موثری را ایفا می نماید و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب، پردازش، تجزیه و تحلیل و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. از این رو تجزیه و تحلیل صورت های مالی می تواند نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را پاسخ دهد.مدیران، سهامداران، کارکنان، بستانکاران، مشتریان، سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع برای تصمیم گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می تواند از طریق صورت های مالی که یکی از منابع تامین کننده نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان است، برآورده شود.تحلیل گران مالی با استفاده ازاطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها قدرت تصمیم گیری را افزایش می دهند.یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی، استفاده و بکارگیری نسبت ها و شاخص های مالی و غیر مالی حاصله از صورت های مالی است به طور مثال نسبت های نقدینگی، عملیاتی و غیره می توانند برای استفاده کنندگان موثر باشند. یکی از راه هایی که می تواند به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. ورشکستگی همواره طیف وسیعی از افراد، سازمان ها و به طور کلی بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است. ارائه تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی پیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است(فرج زاده،1386).
سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از ریسک از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاران خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می توانند اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ کنند. از آنجایی که ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. زیرا منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می توانست به فرصت های سودآور دیگری اختصاص یابد(دیوسالار،1389).
2-2) تعاریف ورشکستگی
درماندگی مالی10: در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه Distress به معنای پریشانی ، درد، اندوه، فقدان پولی و تنگ دستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از پریشانی مالی ارائه شده است. گوردون11(1971) در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی، آن را بعنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده است که احتمال عدم توانائی باز پرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. ویتاکر12 (1999) پریشانی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است. علائم اولین مرحله از درماندگی مالی،شامل منفی شدن خالص جریان های نقدی و سود شرکت و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت است. علائم دومین مرحله ازدرماندگی مالی شامل تلاش مدیریت برای کاهش هزینه ها می باشد. اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد، شرکت وارد سومین مرحله از درماندگی مالی می شود.در این مرحله پرداختهای لازم به عرضه کنندگان، کارکنان و اعتبار دهندگان با تاخیر صورت می گیرد.در این مرحله ممکن است شرکت به اقدامات جدی تری دست بزند مانند:1-انتشار سهام یا اوراق بدهی جدید(درصورتی که چنین اقداماتی امکان پذیر باشد)2-فروش دارایی ها 3-ادغام با شرکتی که در صنعت مربوطه موفق تر است و یا 4-مذاکره با اعتبار دهندگان برای زمانبندی مجدد باز پرداخت بدهی ها. اگر هیچ یک ازاین اقدامات منجر به حل مسئله نگردد، شرکت وارد چهارمین مرحله از درماندگی مالی یعنی ورشکستگی می شود .
درادبیات پریشانی مالی شرکت ها عموما 4 اصطلاح به صورت گسترده استفاده می شوند. آنها عبارتند از: شکست، درماندگی، قصور و ورشکستگی. هر چند این واژه ها دارای معانی متفاوت و متمایزی می باشند اما اغلب درادبیات مربوطه به صورت مترادف به کار می روند. اقتصاددانان این 4 واژه را این چنین توصیف می کنند (آلتمن، 1993):
شکست13: به این معنی است که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری ها، همواره از نرخ های بازده متداول سرمایه گذاری های مشابه پایین تر است. در این رابطه از معیارهای متفاوتی مانند درآمد ناکافی برای پوشش هزینه ها و یا پایین تر بودن بازده متوسط سرمایه گذاری از هزینه سرمایه استفاده می شوند. از نظر اقتصادی یک شرکت می تواند بدون قصور در پوشش تعهدات جاری خود به دلیل عدم وجود الزام قانونی، برای سال های متمادی در وضعیت شکست قرار گیرد.
درماندگی14: درماندگی اصطلاحی است که به شکل تخصصی استفاده می شود و نشان دهنده فقدان نقدینگی است، بنابراین بیشتر مبتنی بر وجوه نقد است و هنگامی رخ می دهد که یک شرکت نتواند تعهدات مالی خود را ادا کند. ” درماندگی تکنیکی” که به معنی بحرانی شدن وضعیت مالی است، اغلب منجر به اعلام ورشکستگی شرکت می شود.
نکول15: نکول یکی دیگر از اشکال پریشانی مالی است که همیشه بین شرکت بدهکار و گروه بستانکاران رخ می دهد. شرکت ها پس از عدم پرداخت اصل یا بهره یک وام بلافاصله در شرایط نکول قرار نمی گیرند. به هر حال هنگامی که شرکت ناتوان از پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه است و این مشکل ظرف 30 روز برطرف نشود، در حالت نکول قرار می گیرد. در چند دهه اخیر نکول در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به رویدادی متداول تبدیل گشته است.
ورشکستگی16: هنگامی یک شرکت ورشکسته است که مبلغ کل بدهی ها از ارزش منصفانه کل دارایی ها بیشتر شود.در این حالت شرکت می تواند از طریق مراجع قضایی اعلام ورشکستگی نماید.دان و براداستریت(1980)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تداوم فعالیت، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع پایان نامه درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، نسبت های مالی