منابع پایان نامه درمورد وجوه نقد، دارایی ها، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

نتایج (درمانده یا سالم بودن) مشخص می گردد و طبق نگاره (3-2) اطلاعات مربوط به صورت جریان وجوه نقد 5 طبقه ای را به 3 طبقه ای تبدیل گردیده و طبق نگاره (3-3) الگوی جریان های نقدی در دوره نزول را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصله به صورت صفر و یک به SPSS منتقل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گردد.

3-9-1) شرح الگوهای جریان های نقدی
الگوهای جریان های نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن هر یک از طبقات جریان وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. براساس این مطالعات چرخه ی عمر را به 5مرحله تقسیم نموده اند که این مراحل عبارتند از:
1-مرحله ی ظهور 2- مرحله ی رشد 3- مرحله ی بلوغ 4-مرحله ی رکود 5-مرحله ی نزول(افول)
الگوهای جریان های نقدی به پیش بینی علائم جریان های نقد در هر یک از مراحل فوق می پردازد. که در جدول زیر با استفاده از علامت مثبت یا منفی هر یک از طبقات 8حالت ممکن (2^3=8)مطابق با روش شناسی دیکینسن(2006)به 5 مرحله چرخه عمر تفکیک شده ارئه گردیده است:

نگاره(3-1):الگوهای جریان های نقدی در چرخه عمر

به عنوان مثال مثبت یا منفی بودن هر یک از طبقات، سیاست ها و خط مشی های مورد انتظار هر یک از مراحل چرخه عمر را نشان می دهد. بر طبق این الگوها در زمان نزول(افول)شرکت به شرح زیر می باشد:
جریان نقدی عملیاتی منفی،جریان نقد ناشی از سرمایه گذاری به علت فروش دارایی ها جهت ایفای تعهدات مثبت می باشد، و جریان نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی در صورت اخذ وام و یا افزایش سرمایه برای جلوگیری از نزول شرکت، مثبت و در حالت باز پرداخت بدهی های حال شده منفی می شود.لذا با بررسی این الگوها پیش بینی می کنیم که شرکت در دوره ی نزول قرار داردیا خیر؟اگر شرکتی دارای جریانات ذکر شده باشد بعنوان شرکت ورشکسته تلقی و در غیر اینصورت بعنوان شرکت سالم طبقه بندی می گردد.
برای آزمون فرضیه ی تحقیق ابتدا لازم است صورت جریان وجه نقد پنج طبقه(عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات، سرمایه گذاری، تأمین مالی)را به صورت جریان وجوه نقد سه طبقه(عملیاتی، سرمایه گذاری، تأمین مالی) طبق FASB تبدیل شود. برای انجام این تبدیل جریان وجوه نقد به صورت آنچه در نگاره3-2 بیان شده عمل گردیده است :

نگاره(3-2): طبقه بندی صورت گردش وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران و FASB
صورت گردش وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران(5 طبقه ای)
صورت گردش وجوه نقد طبق FASB (3 طبقه ای)
جریان وجوه نقد عملیاتی
جریان وجوه نقد عملیاتی + جریان وجوه نقد بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی – سود پرداختی بابت تأمین مالی + جریان وجوه نقد ناشی از مالیات
جریان وجوه نقد بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی

جریان وجوه نقد ناشی از مالیات

جریان وجوه نقد ناشی از سرمایه گذاری
جریان وجوه نقد ناشی از سرمایه گذاری
جریان وجوه نقد ناشی از تامین مالی
جریان وجوه نقد ناشی از تامین مالی + سود پرداختی بابت تأمین مالی

طبق این طبقه بندی شرکتها در مرحله ی نزول دارای خالص جریان نقد عملیاتی –خالص جریانهای نقد فعالیتهای سرمایه گذاری و خالص جریانهای نقد فعالیتهای تامین مالی به ترتیب منفی،مثبت و مثبت یا منفی خواهد بود. از طریق جدول فوق وضعیت شرکتهای مورد رسیدگی را بررسی شده و سپس تعیین می شود شرکت از لحاظ وضعیت آتی در چه شرایطی به سر می برد.

نگاره (3-3): الگوی جریان های نقدی در دوره نزول
صورت وجوه نقد طبق FASB (3 طبقه ای)
الگوی جریان های نقدی شرکت های درمانده مالی
جریان وجوه نقد عملیاتی

جریان وجوه نقد ناشی از سرمایه گذاری
+
جریان وجوه نقد ناشی از تامین مالی
+/-

3-9-2) مدل ژنتیک فرج زاده:
3-9-2-1)مدل GP براساس درخت تصمیم گیری
مدل حاصل از فرآیند ژنتیک یک درخت تصمیم است. هر گره این درخت یک گره عملیاتی است که یکی از ارزش های مجموعه زیر را در بر می گیرد:

“+”دو متغیر یا دو ارزش را با یکدیگر جمع می کند،”-“دو متغیر یا ارزش را از یکدیگر کسر می کند،”ˣ”این دو متغیر یا ارزش را در یکدیگر ضرب می کند،”̭”نماد توان است،NOTبه معنای 1منهای یک متغیریا یک ارزش وLTهنگامی که ارزش یک “متغیر”و یا یک “مقدار ثابت”از ارزش “متغیر”یا ارزش “ثابت”دومی کمتر است عدد یک را به دست می دهدو در غیر این صورت عدد صفر ایجاد می شود.هنگامی که نتیجه حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک برای یک شرکت، بزرگتریا مساوی 5/.(ارزش آستا نه ای)باشد این شرکت در گروه شرکت های ورشکسته طبقه بندی می شود.بالعکس، هنگامی که ارزش حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک کمتر از 5/. است شرکت در گروه غیر ورشکسته طبقه بندی می شود.

مقایسه گروه واقعی شرکت ها با گروه پیش بینی شده توسط مدل برنامه ریزی ژنتیک دقت مدل را اندازه گیری می کند. تصویر زیر بهترین مدل حاصل از برنامه ریزی ژنتیک را نشان می دهد. این درخت تصمیم متشکل از 3زیر درخت است که در آن هر زیر درخت معرف یک ژن است.مجموع این سه زیر درخت یک کروموزوم را تشکیل می دهند. مجموع این 3زیر درخت برای یک شرکت بایستی باارزش آستانه ای 5/.برای تعیین گروه شرکت، مقایسه شود. نتایج حاصل از این مدل در نگاره(5-3) و (5-4) ارائه شده است.
نگاره (3-4): بهترین مدل پیش بینی ورشکستگی حاصل از فرآیند برنامه ریزی ژنتیک

3-9-2-2) مدل GP بصورت فرمول ریاضی

B-D)-A*6.2),((((C*-9.66)-E)*D)³)+A,a:(IF(E-5.5)(-2.5*C)then1,else 0),((a-(1-)))
معادله(3-1):مدل برنامه ریزی ژنتیک به صورت فرمولی D))+(A²))
که درآن:
A:نسبت دارایی های آنی به کل دارایی ها،
B:نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها،
C:نسبت فروش به دارایی های جاری،
D:نسبت سود عملیاتی به فروش،
E:نسبت هزینه بهره به سود ناخالص
مدل ژنتیک فرج زاده در شرایط محیطی ایران به وجود آمده ونیازی به تعدیل بر اساس شرایط محیطی بورس اوراق بهادار تهران در آن وجود ندارد.از این رو ابتدا نسبت های مورد نظر در مدل محاسبه شده و سپس در سه زیر شاخه مدل قرار داده شده و اعداد بدست آمده با هم جمع می شوند.
3-9-2-3) تفسیر متغیرهای مدل GP :
نسبت “سود عملیاتی به فروش”بیانگر توان سودآوری شرکت است.تحلیل تشخیصی این نسبت را به عنوان تاثیر گذارترین متغیر جهت تفکیک گروه شرکت های ورشکسته از گروه شرکت های غیر ورشکسته در نظر گرفته است.تاثیر گذاری این متغیر در افتراق شرکت های ورشکسته از شرکت های غیر ورشکسته به این معنی است که شرکت های که از سود آوری کمتری برخوردارند نسبت به سایر شرکت ها بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. این شرکت ها برای کاهش خطر باید کنترل های بیشتری بر روی هزینه ها اعمال کنند.مدیریت می تواند با برنامه ریزی و استراتژی های مناسب در جهت افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها گام برداشته و در نتیجه شرکت رااز خطر ورشکستگی نجات دهد.متغیر تاثیر گذار بعدی در تشخیص گروه شرکت ها یکی از نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها است.
نسبت “کل بدهی ها به کل دارایی ها”،سهم بدهی ها در تامین مالی برای خرید دارایی ها را اندازه گیری می کند.می توان گفت،شرکت های با نسبت بدهی های کوچک تر نسبت به دیگر شرکت ها در معرض خطر ورشکستگی کمتری قرار دارند.این نسبت در مورد شرکت های ورشکسته می تواند حاکی از کمبود سرمایه و یا توسعه بیش از اندازه شرکت از طریق بدهی باشد که خروج منابع جهت پرداخت اصل و فرع بدهی هادر کوتاه مدت، کاهش سودآوری،اعمال فشار از طرف بستانکاران ودر نتیجه سقوط شرکت را به دنبال دارد.نسبت های سودآوری ونسبت های اهرم مالی از مهمترین نسبت ها درپیش بینی ورشکستگی به شمار می روند (دیمیتراس و دیگران،1996).
سومین متغیر تاثیر گذار جهت تفکیک شرکت های سالم از ورشکسته، نسبت “دارایی های آنی به کل دارایی ها”است.این نسبت معرف توانایی نقدینگی شرکت است و بیانگر انعطاف شرکت در دستیابی سریع به وجه نقد پهت پرداخت بدهی های جاری و شرایط پیش بینی نشده است.این نسبت با خطر ورشکستگی رابطه ی عکس دارد به طوری که شرکت های دارای نقدینگی بالاتر نسبت به دیگر شرکت ها با خطر ورشکستگی کمتری مواجه هستد.
چهارمین متغیر تاثیر گذار جهت پیش بینی ورشکستگی نسبت”فروش به دارایی های جاری”است. این نسبت جزءنسبت های ارزیابی کارایی طبقه بندی می شود.این نسبت بیانگراین است که شرکت به ازای هر ریال سرمایه گذاری دردارایی های جاری چه میزان درآمد دارد.هرچه شرکت بتواند درآمد بیشتری از دارایی های خود ایجاد کند خطر ورشکستگی کمتری آن شرکت را تهدید می کند.
آخرین نسبت مالی انتخاب شده نسبت”هزینه بهره به سود ناخالص “است.این نسبت مالی در گروه نسبت های پوشش هزینه بهره قرار می گیرد و بیانگر حاشیه اطمینانی است که سود ناخالص جهت پوشش هزینه بهره و سایر هزینه های عملیاتی فراهم می آورد. هر چه شرکت ها دارای نسبت هزینه بهره به سود ناخاص پایین تری باشند،بستانکاران نسبت به وصول بهره و اصل وام های اعطایی خود، اطمینان بیشتری خواهند داشت.همچنین مقادیر پایین این نسبت بیانگر دسترسی بیشتری به منابع جهت تامین هزینه های عملیاتی است از این بعد نیز مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. درنتیجه با کاهش این نسبت خطر ورشکستگی نیز کاهش خواهد یافت.

3-10) روش های آماری
از آنجایی که هدف این تحقیق مطالعه ارزیابی میزان اثربخشی دو مدل می باشد، در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه زوجی استفاده گردیده است. چنانچه محقق درصدد تشخیص تفاوت بین اثر گذاری چند متغیر یا انتخاب بهترین آنهاست، برای مثال می خواهد بداند که بین چند روش تدریس یا در بین چند روش تولید کالا یا چند روش مدیریت یا چند روش کاشت محصول کدام روش بهتر است. برای این کار استفاده از آزمون T به صورت مقایسه های زوجی امکان پذیر است (حافظ نیا، 1389 ).

3-11) خلاصه فصل

در این فصل، روش مورد استفاده در پژوهش تشریح گردید. در ابتدا تحقیق را براساس ماهیت و روش و هدف را مورد بررسی قرار گرفته شد و سپس موضوع تحقیق، فرضیه ها، جامعه و نمونه آماری، نحوه جمع آوری داده ها و نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق بیان شد. و در نهایت الگو های جریان های نقدی و مدل برنامه ریزی ژنتیک و آزمون های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، تشریح گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه یافته های پژوهش

(1-4 مقدمه
تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق، روشی است که به وسیله آن کل فرآیند تحقیق و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه، مورد کننرل قرار می گیرد. در این فصل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بنابراین در ادامه بعد از تشریح تحلیل آماری، نتایج بدست آمده با استفاده از آزمونهای آماری مناسب که با روش تحقیق، نوع متغیر ها سازگاری دارند، تجزیه و تحلیل شده و مبنای لازم برای رد یا تائید

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی، جریان های نقدی Next Entries منابع پایان نامه درمورد درماندگی مالی، جریان های نقدی، جریان های نقدی عملیاتی