منابع پایان نامه درمورد نواحی روستایی، مهاجرت روستایی، تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

صدور سند در افزایش درآمد روستاییان
4-2-2-3. تأثیر صد ور سند روستایی در افزایش کارگاههای تولیدی روستایی
از جمله مهمترین عواملی که در ماندگاری روستاییان وجلوگیری از مهاجرت روستاییان نقش دارد، وجود زمینه های شغلی برای ساکنین روستا است. یکی از مهمترین زمینه های شغلی در نواحی روستایی می توان به ایجاد وتوسعه کارگاههای تولیدی (کشاورزی، صنعتی…) و خدماتی( مغازه و…) اشاره نمود. لازم به ذکر است گرچه از نظر اهالی روستاههای مورد مطالعه میزان تاثیرصدور سند روستائی در ایجاد کارگاه های تولیدی در مقایسه با سایر اثرات صدور سند روستائی آنچنان محسوس وملموس نبوده، لیکن در مصاحبه با متولیان تعدادی از کارگاه های تولیدی ملاحظه گردید بهره مندی از برخی تسهیلات بانکی مورد استفاده بدون امکان استفاده از سند مالکیت املاک اشخاص (سرمایه گذار ویا بستگان او) با مشکلات جدی از سوی بانکهای عامل مواجه بوده است.
در روستاهای نمونه از پاسخگویان در این خصوص پرسیده شد که تا چه اندازه صدور سندروستایی می‎تواند در ایجاد کارگاههای تولیدی موثر باشد؟ از مجموع 376 پاسخگو4. 5 درصد میزان تاثیر را خیلی کم، 31. 9 درصد کم، 31. 1 درصد متوسط، 18. 6 درصد زیاد و13. 6 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا مي‎توان دريافت كه از نظر بيش از 63درصد پاسخگويان میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاه های تولیدی روستايي، متوسط و بالا بوده است.

جدول 4-16. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
یسیار کم
17
4. 5
4. 5
4. 5

کم
120
31. 9
32. 0
36. 5

متوسط
117
31. 1
31. 2
67. 7

زیاد
70
18. 6
18. 7
86. 4

خیلی زیاد
51
13. 6
13. 6
100. 0

کل
375
99. 7
100. 0

خطا
سیستم
1
. 3

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد درصد تجمعی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، هویت اجتماعی