منابع پایان نامه درمورد نسبت تمرکز، پایداری سود، نیروی کار، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

ع “پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود”، به صورت تجربی پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 12 ساله از سال 1379 الی 1390 را مورد بررسی قرار داده است. متغیر مستقل استفاده شده در این پژوهش معیار پایداری سود و متغیر وابسته پژوهش پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد که برای محاسبه آن از معیارهایی نظیر نسبت Q توبین، متوسط هزینه سرمایه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به سود هر سهم استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که معیار ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری یعنی پایداری سود بر نسبت Q توبین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به سود هر سهم تاثیر مثبت و معنی‌دار داشته است. این امر حاکی از آن است که پایداری سود دارای بار و محتوای اطلاعاتی مثبت در بازار سرمایه ایران بوده و حاوی پیامد اقتصادی مثبت می‌باشد.

2-3-1-2- نسبت تمرکز و سرمایه‌بری
آذربایجانی (1368)، در مقاله‌ای با عنوان “اندازه‌گیري و تجزیه و تحلیل بهره‌وري صنایع کشور”، به بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع کشور پرداخته است و از سیستم معادلات همزمان، مشتمل بر دو معادله رگرسیون چند متغیره استفاده کرده است. وی در پایان نتیجه گرفته است که میزان تولید کارگاه‌ها، ضریب سرمایه انسانی، سرمایه‌بری یا شدت سرمایه یا (نسبت عامل سرمایه به تعداد نیروی کار)، سهم نیروی کار مردان در کل اشتغال کارگاه‌ها، سهم فرد و حقوق و ارزش افزوده مواد اولیه وارداتی تاثیری در بهره‌وری کل عوامل ندارند.
خداداد کاشی (1377) در مقاله‌ای با عنوان “ساختار و عملکرد بازار: نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران”، با بررسی و استفاده از اطلاعات 81 صنعت در کد چهار رقمی ISIC به این نتیجه رسید که نرخ بازده بنگاه‌های پیشرو از همبستگی مثبت با تمامی شاخص‌های ساختاری برخوردار است؛ در حالی‌که نرخ نرخ بازده صنعت در بسیاری موارد و نرخ بنگاه‌های کوچک در تمامی موارد همبستگی منفی را نمایش می‌دهند. نسبت تمرکز (CR_564 و H) تاثیر منفی و معناداری بر نرخ سودآوری صنعت و بنگاه‌های دنباله‌رو دارد، در حالی‌که نرخ سودآوری بنگاه‌های پیشرو تحت تاثیر مثبت و معنادار سطح تمرکز صنعت هستند.
محمدوند ناهیدی و جابری خسروشاهی (1389)، در مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعیت شاغل، سرمایه انسانی و شدت سرمایه بر روی مدیریت بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران”، به بررسی برخی از عوامل موثر بر روی بهره‌وری نیروی کار و تاثیر آن‌ها روی بهره‌وری نیروی کار پرداخته‌اند. به‌طوری که در یک دوره زمانی طی سال‌های 1354 تا 1386 و با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)، اثر متغیرهایی چون درجه باز بودن اقتصاد، جمعیت شاغل، سرمایه انسانی و شدت سرمایه (سرمایه‌بری) را بر روی بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران سنجیدند. نتایج آن‌ها نشان داد که درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی و شدت سرمایه در بلندمدت تاثیر مثبت و معنی‌داری بر روی بهره‌وری نیروی کار دارد.
ملکان (1390)، در تحقیقی با عنوان “بررسي اثرات نسبت تمركز و صرفه‌هاي ناشي از مقياس بر سودآوري در بخش صنعت ايران”، ارتباط بین سودآوری به‌عنوان شاخصی از عملکرد، صرفه‌های ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز به‌عنوان دو عنصر ساختاری در صنایع حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی کالا و خدمات ISIC دو رقمی در دوره 1379 تا 1384 را مورد ارزیابی قرار داد. وی براي برآورد ارتباط بين اين عناصر از روش داده‌هاي تابلويي استفاده نمود. يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه در مجموع متغيرهاي صرفه‌هاي ناشي از مقياس و نسبت تمركز اثر معناداري بر سودآوري صنايع دارند، همچنين ارتباط بين صرفه‌هاي ناشي از مقياس و سودآوري منفي ارزيابي شده است. طبق تحقیق وی صنعت “نفت، كك و هسته‌اي” داراي بيشترين سودآوري، ولي در مقابل، صنعت “منسوجات” با كمترين سودآوري همراه بوده است. متغيرهاي نسبت تمركز و صرفه‌هاي ناشي از مقياس در مجموع بيش از 59 درصد از تغييرات سودآوري را در صنايع ايران توضيح داده‌اند. متغير صرفه‌هاي ناشی از مقیاس (MES) در صنايع انتشار چاپ و تكثير، شيميايي، ساير كاني‌هاي غيرفلزي، فلزات اساسي و خودرو و قطعات اثر معناداری بر سودآوری (ROA) این صنایع دارند. اما در ساير صنايع اثر معناداري مشاهده نمي‌شود. متغیر نسبت تمرکز (CR) در صنايع نفتي و كك و هسته‌اي، لاستيك و پلاستيك، مواد غذايي، محصولات كاغذي، انتشار، چاپ و تكثير، شيميايي، دستگاه‌هاي برقي، ساير كاني‌هاي غيرفلزي، فلزات اساسي و ماشين‌آلات و تجهيزات اثر معناداري بر متغیر وابسته (ROA) در این صنایع داشتند ولی در سایر صنایع این اثر معنادار نبود.
شهیکی‌تاش و کاظم‌زاده (1392)، در مقاله‌ای با عنوان “ساختار بازار خودروی سواری در ایران”، از شاخص نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال – هیرشمن، هال – تایدمن، جامع تمرکز صنعتی، آنتروپی و هانا – کای در طی سال‌های 1375، 1380، 1385 و 1390 استفاده کردند. هدف اصلی تحقیق آن‌ها، اندازه‌گیری میزان تمرکز بازار و نشان‌دادن تغییرات آن در سال‌های 1375 تا 1390 بود. نتایج تحقیق مذکور نشان داد که تمرکز بالایی در صنعت خودروی ایران وجود دارد، به‌گونه‌ای که حتی با ورود بنگاه‌های جدید در صنعت خودروی ایران و افزایش تولید کل در این صنعت، تمرکز همچنان در صنعت خودرو تداوم داشته است.

جدول 2-2: مروری بر مطالعات مرتبط با سنجش میزان تمرکز در ایران
نام محقق و سال انتشار
بازار مورد بررسی
شاخص‌های استفاده شده
نتیجه تحقیق
بخشی (1382)
صنعت سیمان
نسبت تمرکز (CR_n) و شاخص هرفیندال
تمرکز بالایی در صنعت سیمان وجود دارد، به‌طوری که با افزایش کارخانجات تمرکز همچنان وجود دارد.
جلال‌آبادي و میرجلیلی (1386)
پتروشیمی، خودرو، فولاد، شیشه و قند و شکر
هرفیندال- هیرشمن
بخش زیادي از تولید این صنایع در تمرکز تعداد اندکی بنگاه قرار دارد که با افزایش تعداد بنگاه‌ها در هر صنعت موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار نمی‌شود.
معمارنژاد و همکاران (1390)
بازار خودرو
نسبت تمرکز n بنگاه (CR_n)، هرفیندال – هیرشمن، آنتروپی و هزینه اجتماعی با به‌کارگیری روش کالین و مولر
رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در سال 1386 معادل 26 درصد از ارزش محصول در این بازار است.
شهیکی‌تاش و نصیري اقدم (1390)
صنعت کولر آبی
نسبت تمرکز n بنگاه (CR_n)، هرفیندال، شاخص هزینه‌های رفاهی هاربرگر و پوزنز
میزان رقابت بین بنگاه‌ها اندك و شدت مانع ورود بسیار بالاست وانحصار چندجانبه محکم بر این صنعت حاکم است و شاخص‌هاي هزینه رفاهی نسبتا بالاست.
ابونوري و سامانی‌پور (1381)
24 صنعت کشور
شاخص‌هاي پارامتریک تمرکز (با استفاده از توزیع‌هاي نمایی، لگ نرمال و پارتو)
ساختار انحصاري بر بیشتر صنایع کشور حاکم است.
خداداد کاشی و شهیکی‌تاش (1384)
فرش، پسته، خرما، زعفران، خاویار، انگور، کشمش و سیب درختی
نسبت تمرکز n بنگاه (CR_n) و شاخص هرفیندال
در اکثر بازارهاي صادراتی کشاورزي و سنتی ایران (به‌ویژه زعفران و خاویار) انحصار خرید وجود دارد.
عبادي و شهیکی‌تاش (1383)
پروپان مایع، سنگ مرمر، سنگ تراورتن و رخام، سنگ گچ، سیمان پرتلند (به‌جز سیمان سفید)، محصولات نیمه‌تمام از آهن و فولاد و روغن‌هاي حاصل از مواد قیري
نسبت تمرکز n بنگاه (CR_n) و شاخص هرفیندال – هیرشمن
نتایج تمرکز جانب عرضه در اکثر بازارهاي مطالعه شده به‌جز سیمان) شرایط انحصار چندجانبه حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چندجانبه محکم بسته است.
شهیکی‌تاش (1392)
صنایع فعال در کد چهار رقمی ISIC
شاخص لرنر، نسبت تمرکز چهار بنگاه و شاخص هرفیندال – هیرشمن
شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد صنایع داراي قدرت انحصاري بوده است. در 20 صنعت از 29 صنعتی که داراي شاخص لرنر بالا بوده‌اند شدت تمرکز بالا و نسبت چهار بنگاه بیش از 40 درصد است.
خداداد کاشی و دهقانی (1382)
صنایع در کد دوم ISIC
نسبت تمرکز n بنگاه (CR_n) و شاخص هرفیندال
ساختار انحصار مؤثر بر بیشتر صنایع کشور حاکم است.
حسینی و پرمه (1383)
فرش دستباف
نسبت تمرکز n بنگاه (CR_n) و شاخص هرفیندال
بازار صادراتی فرش داراي ساختار انحصار چندجانبه است.
ابونوري و غلامی (1387)
صنایع ایران
لگ نرمال
کاهش نسبت تمرکز از سال 1381 در مقایسه با سال 1373 در تمام صنایع به‌جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‌هاي وسایل ارتباطی
خداداد کاشی (1379)
صنایع در کد دو و چهار ISIC
نسبت تمرکز n بنگاه (CR_n) و شاخص هرفیندال
ساختار انحصار موثر بر بیشتر صنایع کشور حاکم است.
ماخذ: شهیکی‌تاش و کاظم‌زاده (1392)
2-3-2- مطالعات خارجی
2-3-2-1- پایداری سود
بیور و همکاران65 (1980)، در پژوهشی با عنوان “محتوای اطلاعاتی قیمت‌های تضمینی”، برای اولین‌بار مطالعه بر روی سودهای پایدار را انجام دادند که از نظر تجربی در ارتباط با اوراق بهادار بود. آن‌ها یک روند سری زمانی تصادفی از سودهای گزارش شده جاری را به‌عنوان جانشین (نماینده‌ای) از سودهای پایدار در نظر گرفتند. آنان از نظریه «سودهای تحریف‌نشده» یعنی سودهای پایدار، برای پیش‌بینی سودهای مورد انتظار آتی استفاده کردند و تلاش کردند تا سودهای پایدار مورد انتظار را به یک مدل تعادلی اوراق بهادار پیوند دهند. با وجود آن‌که السون66 (1987) بیان می‌دارد که نظریه سودهای پایدار مورد انتظار هیچ تفاوت و یا برتری بر سودهای مورد انتظار ندارد، ولی آنان نشان می‌دهند که نه‌تنها سودهای پایدار دارای محتوای اطلاعاتی وسیع‌تری نسبت به جریان سودهای گذشته هستند، بلکه دارای تاثیراتی وابسته به ارزش برای ارزش‌گذاری شرکت می‌باشند. همچنین یافته‌های آنان هم از جنبه نظری و هم از نظر تجربی به مرتبط ساختن قیمت فعلی به سودهای پایدار (یعنی سودهای مورد انتظار آتی) و همین‌طور سودهای فعلی به سودهای پایدار کمک می کند. از آنجا که سودهای تحریف نشده غیرقابل مشاهده هستند، تعیین جانشینی برای سودهای پایدار، تبدیل به چالشی برای پژوهشگران شده است. (نیکو مرام و همکاران، 1393)
لو67 (1983)، در تحقیق خود با عنوان “بعضی از عوامل اقتصادی سری‌های زمانی خواص سود”، شواهدی ارائه می‌کند که پایداری سود تحت تاثیر نوع محصول، درجه رقابت، حجم سرمایه و اندازه شرکت است. لو پیشنهاد می‌کند که شدت رقابت تحت تاثیر پایداری نرخ بازده حسابداری شرکت‌ها است. صنایع غیر رقابتی و صنایع با قدرت رقابت بالا الگوهای نسبتا پایداری از نرخ بازده دارند. بنابر این نسبت تمرکز صنعت باید اثر مثبتی بر پایداری سود داشته باشد. وی نشان داد که شرکت‌های با اندازه بزرگ سودهای پایدارتری دارند. وی همچنین استدلال کرد که شرکت‌هایی که شدیدا سرمایه‌بر هستند، اندازه بزرگی دارند تا به‌واسطه اهرم عملیاتی سودآورتر شوند. بنابر این نوسان‌پذیری سود با شدت سرمایه‌بر بودن صنعت ارتباط مثبتی دارد.
لایپ68 (1987)، در پژوهش خود با عنوان “نوآوری‌های سود، پایداری سود و بازده سهام”، به مطالعه رابطه بین تغییرات سود، پایداری سود و بازده سهام پرداخت و نشان داد ضریب واکنش سود همراه با افزایش قابلیت پیش‌بینی سود و پایداری سود افزایش پیدا می‌کند.
اسلوان69 (1996)، در پژوهشی با عنوان “آیا قیمت سهام به‌طور کامل منعکس‌کننده اطلاعات اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در مورد سود آینده می‌باشد؟” دریافت که اقلام تعهدی زیاد بر پایداری سود اثر منفی دارد. وی گزارش می‌دهد که اجزای جریان نقدی سودها بسیار پایدارتر از اجزای تعهدی سودها است. او نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بازار معمولا در تشخیص صحیح سطوح متفاوت پایداری جریان‌های نقدی و اجزای تعهدی سودها ناموفق‌اند. این مسئله در اصطلاح “اقلام تعهدی غیرعادی” در بازده‌های اوراق بهادار نامیده می‌شود.
پنمن70 (2002)، در مقاله‌ای با عنوان “مدل‌سازی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، قلام تعهدی Next Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، متغیر مستقل، پایداری رشد سود، روش تحقیق