منابع پایان نامه درمورد میزان استفاده، افغانستان، توزیع فراوانی، توسعه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

بیشترین تعداد است و 103 نفر یا 26 % پاسخگویان نیز گزینه زیاد را انتخاب کرده اند که در ردیف دوم قرار می گیرد. پس میزان سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات متوسط نزدیک به زیاد است.
6 – میزان متوسط تماشای تلویزیون های خصوصی در بین دانشجویان دانشگاه هرات چه اندازه است؟
میزان تماشای تلویزیون های خصوصی مورد بررسی در سوال دهم مورد بررسی قرار گرفته است به این صورت که ابتدا نام تلویزیون های مورد بررسی آورده شده است و سپس میزان تماشای آن طبق جدول شمارۀ 9 به چهار دسته تقسیم شده است تا میزان تماشای تلویزیون مورد بررسی به صورت دقیق سنجیده شود، از آن رو که تعداد تلویزیون های مورد بررسی پنج شبکه و امکان تماشای تلویزیون ها به علت تعدد کم است ما میزان تماشا را به دقیقه آورده و به چهار دسته که در جدول شمارۀ 9 آمده است تقسیم نمودیم. بخش اول سوال دهم مربوط به میزان تماشای شبکۀ تلویزیونی آریانا است.
الف : میزان متوسط تماشای شبکۀ تلویزیونی آریانا در هر شبانه روز

جدول شمارۀ 17
توزیع فراوانی و نسبی میزان تماشای شبکۀ تلویزیونی «آریانا»
درصد
فراوانی
میزان استفاده از شبکه آریانا
45
178
کمتر از 20 دقیقه
32
127
21-40 دقیقه
6
25
41-60 دقیقه
7
29
61 دقیقه- به بالا
10
41
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با ملاحظه جدول شمارۀ 17 مشاهده می شود که 178 نفر از پاسخگویان یا 45% به میزان کمتر از 20 دقیقه تلویزیون خصوصی آریانا را در هر شبانه روز تماشا می کنند که بیشترین تعداد و درصد را دارا است، دومین بخشی که بیشترین تعداد تماشا کننده را به خود اختصاص داده است بخش دوم (21 تا 40 دقیقه ) است که 127 نفر یا 32% درصد پاسخگویان این بخش را انتخاب نموده اند به همین صورت 25 نفر یا 6% درصد بین 40 تا یک ساعت این تلویزیون را تماشا کرده، و 29 نفر یا 7% درصد بیشتر از یک ساعت به تماشای تلویزیون خصوصی آریانا می پردازند، از میان 400 پاسخ دهنده 41 نفر یا 10% به این سوال پاسخ نداده اند.

ب : میزان متوسط تماشای شبکۀ تلویزیونی تمدن در هر شبانه روز
جدول شمارۀ 18
توزیع فراوانی و نسبی میزان تماشای شبکۀ تلویزیونی «تمدن»
درصد
فراوانی
میزان استفاده از شبکه تمدن
43
170
کمتر از 20 دقیقه
20
80
21-40 دقیقه
9
35
41-60 دقیقه
14
58
61 دقیقه- به بالا
14
57
بدون پاسخ
100
400
جمع کل
با توجه به داده های جدول شمارۀ هجدهم 170 نفر یا 43% از پاسخگویان ما کمتر از 20 دقیقه تلویزیون خصوصی تمدن را تماشا می کنند، و 80 نفر یا 20% قسمت دوم (21 تا 40) دقیقه را انتخاب نموده اند و 35 نفر یا 9% درصد بین 41 تا یک ساعت تلویزیون تمدن را تماشا می کنند و 58 نفر یا 15% کل جمعیت بیشتر از یک ساعت این تلویزیون را تماشا می کنند، 57 نفر دیگر یا 14% درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
ج : میزان متوسط تماشای شبکۀ تلویزیونی سبا در هر شبانه روز

جدول شمارۀ 19
توزیع فراوانی و نسبی میزان تماشای شبکۀ تلویزیونی« سبا»
درصد
فراوانی
میزان استفاده از شبکه سبا
58
232
کمتر از 20 دقیقه
11
44
21-40 دقیقه
8
31
41-60 دقیقه
4
17
61 دقیقه- به بالا
19
76
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به محتوای جدول شمارۀ 19 به تعداد 132 نفر از پاسخگویان یا 58% کل جمعیت کمتر از 20 دقیقه به تماشای تلویزیون سبا می پردازند، . کسانی که بین «21 تا 40 دقیقه » به تماشای این تلویزیون می پردازند 44 نفر یا 11% درصد هستند و کسانی که بین «40 دقیقه تا یک ساعت» به تماشای تلویزیون سبا می پردازند 31 نفر یا 8% کل جمعیت بوده و 17 نفر یا 4% درصد بیشتر از یک ساعت به تماشای تلویزیون سبا می پردازند، تعداد کسانی که به این سوال جواب نداده اند 76 نفر یا 19% درصد می باشد.

د : میزان متوسط تماشای شبکۀ تلویزیونی یک در هر شبانه روز

جدول شمارۀ 20
توزیع فراوانی و نسبی میزان تماشای تلویزیون «یک»

درصد
فراوانی
میزان استفاده از شبکه تلویزیونی یک
38
154
کمتر از 20 دقیقه
19
77
21-40 دقیقه
15
60
41-60 دقیقه
12
47
61 دقیقه – به بالا
16
62
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به آمار جدول شمارۀ 20 به تعداد 154 نفر یا 38% از پاسخگویان کمتر از 20 دقیقه تلویزیون یک را تماشا می کنند و 77 نفر یا 19% بین « 21 دقیقه تا 40 دقیقه» تلویزیون یک را تماشا می کنند و 60 نفر یا 15% از 41 دقیقه تا 1 ساعت تلویزیون یک را تماشا می کنند و کسانی که بیش از یک ساعت تلویزیون یک را تماشا می کنند 47 نفر یا 12% است، تعداد کسانی که به این سوال پاسخ نداده اند 62 نفر یا 16% است.

ه : میزان متوسط تماشای شبکۀ تلویزیونی طلوع در هر شبانه روز

جدول شمارۀ 21
توزیع فراوانی و نسبی میزان تماشای تلویزیون طلوع

درصد
فراوانی
میزان استفاده از تلویزیون طلوع
22
88
کمتر از 20 دقیقه
23
90
21-40 دقیقه
28
114
41-60 دقیقه
20
80
61 دقیقه – به بالا
7
28
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 21 به تعداد 88 نفر یا 22% کمتر از 20 دقیقه تلویزیون طلوع را تماشا می کنند و کسانی که بین «21 تا 40 دقیقه » تلویزیون طلوع را تماشا می کنند 90 نفر یا 23% هستند و کسانی که «41 دقیقه تا یک ساعت » این تلویزیون را تماشا می کنند 114 نفر یا 28% است و آنانی که بیشتر از یک ساعت به تماشای تلویزیون طلوع می پردازند 80 نفر یا 20 % را تشکیل می دهند، کسانی که به این سوال پاسخ نداده اند 28 نفر یا 7% می باشند.
7 – دانشجویان دانشگاه هرات در شبانه روز چند ساعت به تماشای رسانه تلویزیون می پردازند؟
در جدول های بالا ما سعی کردیم شبکه های مورد بررسی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بدهیم اما در سوال 12 ما به صورت کلی این سوال را مطرح نموده ایم که دانشجویان دانشگاه هرات در شبانه روز به طور کلی چند ساعت به تماشای تلویزیون می پردازند.

جدول شمارۀ 22
توزیع فراوانی و نسبی میزان تماشای رسانه تلویزیون (به ساعت) توسط دانشجویان دانشگاه هرات
درصد
فراوانی
چند ساعت
34
136
کمتر از یک ساعت
43
171
دوساعت
11
42
سه ساعت
9
38
بیشتر از سه ساعت
3
13
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 22 تعداد کسانی که در حدود دو ساعت در هر شبانه روز تلویزیون تماشا می کنند 171 نفر یا 43% هستند، این بیشترین زمانی است که پاسخگویان صرف تماشای تلویزیون می کنند، و تعداد کسانی که کمتر از یک ساعت به تماشای تلویزیون می پردازند 136 نفر یا 34 % هستند که از نگاه تعداد دومین گروه محسوب می شوند، کسانی که در مجموع سه ساعت به تماشای تلویزیون می پردازند 42 نفر یا 11 % هستند و آنانی که بیشتر از سه ساعت تلویزیون تماشا می کنند 38 نفر یا 9% هستند، کسانی که به این سوال پاسخ نداده اند 13 نفرند که 3% را شامل می شوند.

8 – از نظر دانشجویان دانشگاه هرات تلویزیون های خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان نقش دارند

جدول شماره 23
میزان فراونی و نسبی نقش تلویزیونهای خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان از نگاه دانشجویان دانشگاه هرات
درصد
فراوانی
نقش تلویزیونهای مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان
5/ 6
26
خیلی کم
15
61
کم
28
111
متوسط
5/35
142
زیاد
5/7
30
خیلی زیاد
5/7
30
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول فوق مشاهده می شود که 142 نفر یا 35 درصد پاسخگویان معتقدند که تلویزیونی های خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان نقش زیاد دارند که این درصد پاسخگو فرض ما را مبنی بر اینکه تلویزیونهای خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان نقش دارند تایید می کند. 111 نفر یا 28 درصد پاسخگویان نقش این تلویزیونها را در توسعه سیاسی افغانستان متوسط می دانند و 61 نفر یا 15 درصد این نقش را کم می دانند. 30 تن به این پرسش پاسخ نداده اند که 7 درصد را شامل می شود.

بخش دوم
بررسی رابطه بین متغیرها

1 – آیا بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان متوسط تماشای تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی در شبانه روز به صورت کلی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول شماره 24
چگونگی رابطه بین جنس دانشجویان و میزان متوسط استفاده آنان از تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی
جمع کل
میزان متوسط تماشای تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی توسط دانشجویان دانشگاه هرات

جنس دانشجویان

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

220
100 %
55 %
52
24 %
55 %
2
9 %
33 %
29
13 %
43 %
93
42 %
61 %
44
20 %
56 %
تعداد
% سطری
% ستونی
مرد
180
100 %
45 %
43
24 %
45 %
4
2 %
67 %
39
22 %
57 %
60
33 %
39 %
34
19 %
44 %
تعداد
% سطری
% ستونی
زن
400
100 %
100 %
95
24 %
100 %
6
1 %
100 %
68
17 %
100 %
153
38 %
100 %
78
20 %
100 %
تعداد
% سطری
% ستونی
جمع کل
Chi squar = 7.464 df = 4 p= . 113
با توجه به نتایج آزمون کای اسکور به دست آمده به میزان 464/ 7 نتیجه می گیریم که میان دو متغیر جنس دانشجویان و میزان استفاده متوسط آنها از تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی رابطه معنی داری وجود ندارد.
از میان 400 پاسخگو 153 نفر یا 38 درصد میزان تماشای آنان از تلویزیون های مورد بررسی کم است و 95 نفر یا 24 درصد تلویزیونهای مورد بررسی را خیلی زیاد تماشا می کنند. همچنین دانشجویانی که تلویزیونهای مورد بررسی را زیاد تماشا می کنند 33 درصد شان پسر و 67 درصد آنان را دختران تشکیل می دهد.
2 – آیا بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنها به شبکه تلویزیونی “آریانا ” تفاوت معنی داری وجود دارد؟

جدول شماره 25
چگونگی رابطه بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنان به شبکه تلویزیونی آریانا
جمع سطری

میزان اعتماد

جنس

بدون پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

220
100%
55%
15
7%
48%
31
14%
48%
64
29%
56%
73
33%
61%
19
9%
50%
18
8%
56%
تعداد
% سطری
% ستونی
مرد
180
100%
45%
16
9%
52%
34
19%
52%
50%
28%
44%
47
26%
39%
19
11%
50%
14
8%
44%
تعداد
% سطری
% ستونی
زن
400
100%
100%
31
8%
100%
65
16%
100%
114
28%
100%
120
30%
100%
38%
9%
100%
32
8%
100%
تعداد
% سطری
% ستونی
جمع کل
Chi squar = 4.064 df = 5 p= 0.265

با توجه به مقدار کای اسکور به دست آمده از آزمون به مقدار 064/4 می توانیم بگوییم که بین دو متغیر مورد بررسی رابطه معنی داری وجود ندارد به این معنی که میان جنس دانشجویان و میزان اعتماد آنها به تلویزیون آریانا تفاوت معنی داری وجود ندارد. در توصیف این جدول هم باید بگوییم که 28% درصد پاسخ دهندگان میزان اعتماد شان به تلویزیون آریانا زیاد است که بیشترین تعداد را شامل می شود و 8% از پاسخگویان که کمترین تعداد را شامل می شود به تلویزیون آریانا خیلی کم اعتماد دارد ، 8% درصد دانشجویان نیز به سوال میزان اعتماد شان به تلویزیون آریانا پاسخ نداده اند.

3 – آیا بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنها به شبکه تلویزیونی “تمدن” تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول شماره 26
چگونگی رابطه بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنان به شبکه تلویزیونی تمدن
جمع سطری

میزان اعتماد

جنس

بدون پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

220
100%
55%
23
10%
52%
30
14%
60%
43
19%
47%
54
24%
55%
41
19%
67%
29
13%
53%
تعداد
% سطری
% ستونی
مرد
180
100%
45%
21
12%
48%
20
11%
40%
49
27%
53%
44
24%
45%
20
11%
33%
26%
14%
47%
تعداد
% سطری
%

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، برنامه های تلویزیون، سرمایه فرهنگی، افغانستان Next Entries منابع پایان نامه درمورد سرمایه فرهنگی