منابع پایان نامه درمورد مکان مرکزی، توسعه روستا، توسعه روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

صنعت مورد توجه در روستاهاست.
کوچاندن صنعت به روستا می تواند این مزیت را داشته باشد که در بلند مدت، توزیع اقتصادی بین جوامع شهری و روستایی، شکل عادلانه تری به خود بگیرد. استقرار صنعت در روستا می تواند با جذب و به کارگیری نیروی کار در مشاغل غیرکشاورزی، از نسبت زمین به کار بکاهد و در نهایت موجب افزایش خود اتکایی در روستا را فراهم آورد، همچنین با ایجاد صنایع روستایی می توان در مقاطعی از سال که فعالیتهای زراعی تعطیل می شوند نیروی کار را برای کسب در آمد های بیشتر به این سمت سوق داد(امامی نژاد، 1380، 62).
بطور کلی صنایعی که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت موجود است شامل صنایعی است مثل کارخانه برنجکوبی در اکثر روستاها مثل کژده در دهستان حومه، طش در دهستان پیربازار، فلکده، کتیگر، وسقالکسار در دهستان لاکان و. .، دام و طیور در روستای کژده که به انجماد و بسته بندی گوشت قرمز و طیور می پردازند، باغی که به بسته بندی محصولات خشکباری می پردازند و در روستای تخسم دهستان لاکان قرار دارد و در گروه محصولات دام وطیور تولید دان مرغ در دهستان پسیخان، تولید کنسرو زیتون در پیربازار و همین طور سایر گروه ها یی که در جدول (4-1) موجود میباشد.
3-2-8-2-3. خدمات
یکی از مهمترین محورهای توسعه روستایی، موضوع ارائه خدمات همراه با تولید است. نقش خدماتی سکونتگاههای روستایی طیف وسیعی از انواع خدمات زیربنایی شامل شبکه ارتباطی، حمل ونقل، آب آشامیدنی، برق، گاز، پست و مخابرات، فاضلاب و دفع زباله و بهسازی مسکن روستایی، همچنین خدمات روبنایی مانند خدمات آموزشی و درمانی، اداری و انتظامی، مذهبی و فرهنگی، ورزشی و تفریحی و تجاری را در بر می گیرد. در این میان خدمات زیربنایی ای که مهمترین اقدام جهت تثبیت جمعیت در روستاها است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل است که ارائه این نوع خدمات به مناطق روستایی درصدد برنامه های دولت قرار گرفته است و از این طریق سعی گردیده که زمینه های لازم برای ماندگاری روستائیان فراهم شود تا متعاقبا خدمات برتر و بالاتر بدانها ارائه گردد. خدماتی که برای توسعه روستایی کشور بر دستگاههای اجرایی حاکم است، عبارت است از: راهسازی، برق رسانی وآب رسانی، البته مراد از خدمات در تحقیق حاضر خدمات آموزشی و نحوه توزیع آن است. در برنامه ریزی توسعه خدمات برخی نظریه مکان مرکزی، برخی دیگر به قانون نظریه مکان مرکزی توجه کرده اند. اما آنچه مسلم است رویکردهایی چون (کارکردهای شهری درتوسعه روستایی و مدل های تخصیص مکانی) به نوعی تاثیر پذیرفته و برخاسته از نظریه مکان مرکزی هستند. به عبارت دیگر ریشه این دو رویکرد در نظریه مکان مرکزی نهفته است(افتخاری، 1380، ص31).

3-2-8-2-3-1 . خدمات زیربنایی
برق
از مجموع روستاهاي بخش مركزي 9/30 درصد در دهستان پيربازار، 7/29 درصد در دهستان حومه، 8/23 درصد در دهستان لاكان و 4/15 درصد نيز در دهستان پسيخان داراي برق هستند در مجموع با توجه به خدمات رساني در روستاها تمامي روستاهاي بخش داراي برق مي باشند.

جدول 3-10. تعداد روستاهای دارای برق به تفکیک دهستان
دهستان
پسیخان
پیربازار
حومه
لاکان
جمع
تعداد
13
26
25
20
84
درصد
4/15
9/30
7/29
8/23
100
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385
آب
در كل بخش مركز مجموع 17 روستا داراي آب لوله كشي تصفيه شده است و نحوه توزيع آن در سطح دهستانها بدين صورذت است كه پيربازار 1/41 درصد داراي آب است و در سطح دهستان لاكان نيز 5/23 درصد داراي آب، و پسيخان و حومه نيز هر كدام 6/17 درصد داراي آب هستند.

جدول 3-11. تعداد روستاهای دارای آب به تفکیک دهستان
دهستان
پسیخان
پیربازار
حومه
لاکان
جمع
تعداد
3
7
3
4
17
درصد
6/17
1/41
6/17
5/23
100
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385

مخابرات و ارتباطات
روستاهاي بخش مركزي مجموعا 31 روستا داراي دفتر مخابراتي مي باشد. از اين تعداد 12 روستا (7/38درصد) در دهستان حومه، 8 روستا (8/25درصد) در دهستان پيربازار، 6 روستا (3/19) در دهستان لاكان و 5 روستا (16درصد) در دهستان پسيخان داراي دفتر مخابراتي مي باشد.

جدول 3-12. تعداد روستاهای برخوردار از مخابرات و ارتباطات به تفکیک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت
دهستان
شرح
پسیخان
پیربازار
حومه
لاکان
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
دفتر مخابرات
5
16
8
25. 8
12
38. 7
6
19. 3
31
100
دسترسی به وسیله نقلیه عمومی
7

12

5

9

34
100
دسترسی به روزنامه
1

1

0

1

3
100
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385

شبکه راهها
از نظر برخورداري از راههاي ارتباطي بخش مركزي، دهستانهاي پسيخان و پيربازار تمامي روستاها داراي راه آسفالته مي باشد. ولي در دهستان حومه و لاكان به ترتيب 4و5 روستا داراي راه ارتباطي خاكي، شوسه و مالرو هستند.
جدول 3-13. تعداد روستاها براساس نوع راههای ارتباطی به تفکیک دهستان
دهستان
نوع راه
پسیخان
پیربازار
حومه
لاکان
آسفالته
13
26
21
15
شوسه1
خاکی


4
2
مالرو2
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385

3-2-8-2-3-2. خدمات روبنایی
بهداشتی و درمانی
از مجموع روستاهاي بخش مركزي 12 روستا داراي مركز بهداشتي درماني، كه لاكان با 7 روستا بيشترين تعداد خدمات را به خود اختصاص دا ه و در دهستانهاي ديگر تعداد روستاهاي دلراي مركز بهداشتي و درماني كمتر است. از نظر برخورداري از داروخانه نيز 7روستا در كل بخش داراي داروخانه است از اين تعداد بيشترين آن مربوط به دهستان لاكان است كه 4 روستا (1/57 درصد) مي باشد. همچنين از نظر پزشك نيز 12 روستا (1/46 درصد) مربوط به دهستان حومه بوده و كمترين نيز مربوط به دهستان پيربازار است. در مجموع 26 روستا در سطح بخش داراي پزشك هستند. همينطور از نظر برخورداري لز دندانزشك فقط در دهستان لاكان بوده و بهيار يا ماماي روستايي 2 روستا در پيربازار بوده و دهستان لاكان فاقد بهياري مي‎باشد. از نظر بهورز نيز در كل 26 روستا داراي بهورز مي باشد. از اين تعداد 7 روستا در پسيخان، 6 روستا در پيربازار و دو دهستان ديگر هر كدام 3 روستا داراي بهورز هستند و در نهايت از نظر برخورداري از تكنسين دامپزشكي فقط دهستان پسيخان داراي تكنسين دامپزشكي است.

جدول 3-14. تعداد، درصد و سرانه خدمات بهداشتی و درمانی بخش به تفکیک دهستان
خدمات
پسیخان
پیربازار
حومه
لاکان
جمع
مرکز بهداشتی و درمانی
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
3/8
1
3/8
3
25
7
3/58
12
100
داروخانه
0
0
1
2/14
2
5/28
4
1/57
7
100
خانه بهداشت
8
5/19
10
3/24
13
7/31
10
3/24
41
100
پزشک
4
3/15
5
2/19
12
1/46
5
2/19
26
100
داندانپزشک
0
0
0
0
0
0
1
100
1
100
بهیار یا مامای روستایی
1
25
2
50
1
25
0
0
4
100
بهورز
7
9/26
6
07/23
3
5/11
3
5/11
26
100
تکنسین دامپزشکی
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
بهداشتیار
2
2/22
2
2/22
2
2/22
3
3/33
9
100
حمام عمومی

0
1
100

0

0
1
100
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385

خدمات آموزشی
از نظر برخورداري از خدمات آموزشي از كل روستاهاي بخش مركزي در سطح دهستان 53 روستا داراي دبستان است. و نحوه توزيع آن به ترتيب. 18 روستا(9/33 درصد) در حومه و 10 روستا (8/18 درصد) در دهستان پسيخان است. در سطح 1 مدارس راهنمايي پسرانه نيز 14 روستا در كل بخش داراي مدرسه راهنمايي هستند كه 6 روستا (_8/42 درصد) در دهستان حومه و 2 روستا (2/14درصد)در پسيخان داراي اين نوع از خدمات هستند. نحوه توزيع مدارس راهنمايي نيز به همين ترتيب مي باشد ولي مدارس راهنمايي كه به شكل مختلط باشد. فقط دئر دهستان پسيخان بوده است. و دبيرستان پسرانه نيز در كل بخش در 4 روستا وجود دارد كه 2 روستا در دهستان لاكان بوده و نحوه توزيع دبيرستان دخترانه نيز به همين ترتيب است.

جدول 3-15. تعداد مراکز آموزشی در مقاطع مختلف بخش به تفکیک دهستان
خدمات
پسیخان
پیربازار
حومه
لاکان
جمع

دبستان
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

10
8/18
14
4/26
18
9/33
11
7/20
53
100
راهنمایی پسرانه
2
2/14
2
2/14
6
8/42
4
5/28
14
100
راهنمایی دخترانه
2
2/14
2
2/14
6
8/42
4
5/28
14
100
راهنمایی مختلط
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
دبیرستان پسرانه
0
0
1
25
1
25
2
50
4
100
دبیرستان دخترانه
1
25
1
25
2
50
0
0
4
100
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385
فرهنگی و مذهبی
خدمات فرهنگي مذهبي در اين تحقيق شامل مسجد و كتابخانه عمومي است. كه كتابخانه در 2 روستا موجود بوده كه 1 روستا مربوط به پيربازار و 1 روستا مربوط به لاكان است. و مسجد نيز در 67 روستا از روستاهاي بخش وجود دارد كه 22 روستا(34درصد) اين مساجد در روستاهاي دهستان حومه وجود داشته و 17 روستا (25درصد) در دهستان لاكان و پيربازار موجود می باشد.

جدول 3-16. تعداد و درصد مراکز فرهنگی و مذهبی بخش به تفکیک دهستان
شرح

پسیخان
پیربازار
حومه
لاکان
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کتابخانه عمومی
0
0
1
50
0
0
1
50
2
100
مسجد
11
16
17
25
22
34
17
25
67
100
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385

4-اداری و سیاسی
خدمات اداري سياسي شامل شوراي اسلامي، مركز خدمات جهاد كشاورزي، شركت تعاوني روستايي است. از نظر برخورداري لز شركت تعاوني روستايي در سطح بخش مركزي 69 روستا داراي شوراي اسلامي هستند. و مركز جهاد كشاورزي نيز در 1 روستاي پسيخان موجود مي باشد و همچنين شركت تعاوني روستايي نيز در 14 روستا وجود داشته كه 5 روستا (7/35 درصد) در دهستان پسيخان، 4 روستا (5/28درصد) در دهستان پيربازار و 4 روستا (5/28 درصد) در دهستان لاكان قرار دارد.

جدول 3-17. تعداد، مراکز اداری بخش به تفکیک دهستان
شرح
پسیخان
پیربازار
حومه
لاکان
جمع

شورای اسلامی
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

11
9/15
18
0/26
24
7/34
16
1/23
69
100
مرکز خدمات جهاد کشاورزی
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
شرکت تعاونی
5
7/35
4
5/28
1
1/7
4
5/28
14
100
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385

ورزشی
مراكز ورزشي جهت گذران اوقات فراغت جوانان در روستا الزامي است. در كل بخش مركزي 10 روستا داراي مراكز ورزشي هستند، كه از اين تعداد 60 درصد در دهستان لاكان قرار دارد. و 30 درصد در دهستان پيربازار مي باشد. دهستان حومه و پسيخان هر كدام داراي 1 مركز ورزشي هستند.

جدول 3-18. تعداد مراکز ورزشی بخش به تفکیک دهستان
شرح
پسیخان
پیربازار
حومه
لاکان
جمع
تعداد
1
3
1
6
10
درصد
10
30
10
60
100
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385

4-1. پيشينه محتوايي طرح صدور سند روستايي در ايران
پس از انقلاب اسلامي توجه به روستاها روندي تازه به خود گرفت، در سرتاسر كشوربارها نياز به اخذ وام براي بهسازي يا مقاوم سازي ساختمانهاي موجود با توجه به سوانح گوناگون همچون زمين لرزه، سيل، رانش زمين و … مورد توجه قرار گرفت، اما همواره به دليل ناممكن بودن ارائه ضمانت از سوي روستاييان مانعي جدي در جهت بهره گيري ازتسهيلات مالي كه در سراسر كشور براي شهرنشينان دست يافتني بود، ديده شد. اين امرفارغ از همه مسائل، در واقع يكي از مصاديق بارز نبود عدالت اجتماعي در كشور بود لذا بحث صدور سند روستايي براي نخستين بار در كشور به شكل نوين آن مطرح گرديد.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره نقطه مرکز Next Entries مقاله رایگان درباره 0/15، 0/1، 0/8