منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

صورت رفع کمبودهای آن وتأسیس مهد کودک های مشابه در مجاورت تمام زندانهای کشور ، فرآیند اصلاح و تربیت فرزندان اعتیاد در مسیر تازه ای به جریان خواهد افتاد و نتایج مطلوبی به بار خواهد آورد .
3ـ خوشبختانه بر اساس آیین نامه امور زندان ها ، اداره مددکاری اجتماعی و حمایت از زندانیان موظف شده با جلب همکاری انجمن های حمایت زندانیان ، وسایل اشتغال و اسکان زندانیان آزاد شده را در مراکز مراقبت بعد از خروج فراهم آورد . مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان مؤسساتی هستند که نگهداری
و حمایت از زندانیان آزاد شده را بر عهده دارند . اما به نظر می رسد که لازم است با موضوع اشتغال زنان
یا مردان زندانی مرتبط با مواد مخدر که درای فرزندان سرگردان و رها شده هستند از یک دیدگاه جدید
و در چارچوب برنامه مبارزه با مواد مخدر برخورد شود . اگر بعد از خروج از زندان و به علت بیکاری ، این افراد با فقر و تنگدستی دست به گریبان شوند ، راهی جز ایجاد رابطه جدید با شبکه های توزیع مواد مخدر نخواهند داشت و در ورطه فقر ، فرزندان آنان نیز به گرایش های حرفه ای والدین علاقه مندی نشان
می دهند .
در اینجا به خصوص به موضوع اشتغال و کسب درآمد « زنان زندانی مواد مخدر» بعد از خروج از زندان تأکید می شود . با توجه دقیق به این واقعیت که در زنان گرایش به مواد مخدر با فحشارابطه نزدیک دارد ، چنانچه فرزندان اعتیاد را به آنان واگذرند، آغوش مادران زندانی مواد مخدر پس از خروج از زندان ، خطرناک ترین آموزشگاهی است که آینده فرزندان و جامعه، هر دو ، را تباه می سازد .
4 ـ برای حفظ حقوق انسانی خانوادهی زندانیان که بخش عمده از محرومین جامعه را تشکیل می دهند باید موضوع قوانین کار و بیمه های اجتماعی مورد توجه وسیع قرار گیرد . در این زمینه لازم است زندانیانی که در زندان به کار اشتغال دارند خود و خانواده شان مشمول امکانات بیمه شناخته شده و از مزایای
آن استفاده کنند .
گفتار سوم : فرزندان اعتیاد، گناهکاران بی گناه
در این فرض موقعیت اطفال و نوجوانانی سخن می رود که تحت تأثیر شرایط خانوادگی و تربیتی جرم زا مرتکب انواعی از بزه های مرتبط با مواد مخدر شده و احیاناً در شبکه توزیع به فعالیت می پردازند و یا آلت دست جنایتکاران واقع شده به قلمرو جرایم دیگری چون سرقت، همکاری در جنایت، فحشا و غیره کشانده می شوند .
آنان گاه به خاطر تأمین مواد مخدر مورد نیاز پدر یا مادر و یا حتی برادر خود به اقدامات مجرمانه دست زده اند و گاه به تقلید از پدر و مادر و در سنین همانند سازی به مصرف مواد مخدر معتاد شده و احیاناً
در مرحله ای از رشد به اقدامات خود شکل کسب و کار و ممرمعاش هم داده اند .
نظر به اینکه فرزندان اعتیاد غالباً در موقعیت های مالی بسیار دشواری به سر می برند و از آنجا
که در توزیع مواد مخدر با وجود خطرات متصور بر آن ، سود سرشاری حاصلشان می گردد ، به طور حرفه ای به این شبکه می پیوندند . در این فرض طفل یا نوباوه اعم از آنکه آلت دست بوده یا خود عامل اصلی تحقق جرم شناخته شده باشد زیر عنوان کلی « کودکان بزهکار» قرار میگیردو مشمول قوانین و مقررات مربوط به آن می شود. بنا بر عادت ، اکثر بزهکاران کسانی هستند که اولین جرم خود را در سنین طفولیت مرتکب شده اند . 125
1 ـ در برخی از کشورهای جهان راه حل هایی به صورت برنامه های تدوین شده برای تغییر رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان معتاد و توزیع کننده مواد مخدر به مورد اجرا گذاشته و به نتایج سودمند هم منجر شده اند . برخورد با معتادان و حتی توزیع کنندگان از گروه سنی کودکان و نوجوانان (منظور افراد زیر سن بیست سالگی است) با برنامه های آموزشی همراه است . در اجرای برنامه های توانبخشی جسمی و روانی کودکان برای تغذیه و ورزش و تفریح بیشترین اهمیت را قایل هستند . پدر و مادر ، حتی پدر و مادری که خود گرفتار و درگیر مسایل اعتیاد و توزیع مواد مخدر نیستند ، به تنهایی نمی توانند برای ترک کامل اعتیاد فرزندان خود به طور مؤثر اقدام کنند . در این زمینه باید یاری مددکاران و روان شناسان به طور کاملاً رایگان
و نامحدود در اختیار اولیاء صالح قرار گیرد . اطفال ونوجوانان باید ضمن برخورداری از همزیستی با افراد حایز صلاحیت خانواده ، تحت نظر مؤسسات ویژه کمک به معتادان جوان ، راه ها و شیوه های اجتناب از آلودگی را بیاموزند . معتاد یا توزیع کننده نوجوان در فرهنگ مکتب های مترقی جرم شناسی و روان شناسی مجرم و فردی بزهکار تلقی نمی شود : او « بیماری» است که حتی اگر به قاچاق مواد مخدر هم الوده و به سبب آن محکوم شده باشد ، تحمل دوران محکومیت او باید با توانبخشی و درمان همراه بوده و بازپروری
و بازسازی شخصیتی در طول دوره محکومیت توسط مددکاران متخصص و ویژه به دقت انجام پذیرد .
2 ـ مرجحاً اطفال و نوجوانان بزهکاری که نوع جرم آنان با مواد مخدر ارتباط پیدا می کند با سایر بزهکاران جوان به کانون اصلاح و بازپروری یا دارالتأدیب اعزام شوند . ایجاد مدارس و آموزشگاههای ویژه برای این گروه خاص ضروری است به نحوی که تحت نظارت روان درمان های متخصص قرار گیرند . این پیشنهاد بر این استدلال مبتنی است که معتاد یا حتی توزیع کننده مواد مخدر از گروه سنی طفل و نوجوان بیمار تلقی می شود و در جریان تحمل دوران محکومیت ، میکروب بیماری او باید شناخته شده و از تکثیر و توسعه و سرایت آن در محیط ممانعت به عمل آید .
3 ـ اطفال ونوجوانانی که در پی محکومیت به تحمل مجازات های مربوط به مواد مخدر در آموزشگاهها و مدارس ویژه به سر می برندو در جریان اجرای برنامه های توانبخشی در معرض برنامه بازسازی شخصیتی قرار می گیرند باید بتوانند تعطیلات آخر هفته را با والدین خود( چنانچه دارای صلاحیت باشند) بگذرانند. در صورتی که خروج آنان از آموزشگاه و مدرسه مصلحت نباشد میتوان والدین را برای ساعاتی از ایام تعطیل به آموزشگاه و مدرسه ویژه فراخواند و رابطه خویشاوندی را بدین طریق تقویت کرد .
4 ـ چنانچه توانبخشی طفل یا نوجوان بزهکار مواد مخدر به تحصیل توانایی برای به دست آوردن شغل
و حرفه ای بینجامد ، مبارزه با مواد مخدر با توفیق مورد انتظار همراه می شود و این قبیل کودکان و نوجوانان می توانند به مؤسسات حرفه ای خاصی معرفی شوند . دربسیاری از کشورها بودجه این نهادها را سازمان
«خدمات اجتماعی» می پردازد اما در کشور ما که واحدهای تولیدی کوچک هنوز به طور کامل جذب واحدهای بزرگ نشده اند ، می توان از این واحدها برای ایجاد آمادگی حرفه ای دربچه های اعتیاد کمک خواست . البته در جریان احراز تخصص نیز مشاوره های روان درمانی ویژه باید همچنان ادامه یابد تا بزهکار یا بیمار یا نوجوان پس از کسب صلاحیت یا بهبودی کامل به پیکر جامعه ملحق شود .
اگر با مشکل « فرزندان اعتیاد» در نهایت ظرافت و دقت برخورد نشود و تربیت آنان به اولیای فاقد صلاحیت و آلوده سپرده شود و یا در کنار سایر بزهکاران در مراکز تربیتی و بازپروری بدون درمان های ویژه و مراقبت های لازم قرار گیرند ، « مبارزه با مواد مخدر» صرفاً یک مبارزه مقطعی و کوتاه مدت تلقی می شود و نمی تواند از آسیب پذیری و شکنندگی امنیت اجتماعی در آینده ممانعت به عمل آورد . 126

فصل پنجم:
تجزیه و تحلیل آماری

مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان
برای بررسی “تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان” نمونه آماری با حجم 20 نفر
از مددجویان “کانون اصلاح و تربیت مشهد” به تصادف انتخاب گردیدند که در ادامه به بررسی ویژگی های آماری این نمونه می پردازیم.
گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس طلاق والدین
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس طلاق والدین نشان می دهد:

جدول1ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس طلاق والدین

طلاق والدین
فراوانی
درصد فراوانی
خیر
16
80%
بلی
4
20%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار1ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس طلاق والدین

توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس تاثیر طلاق والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس تاثیر طلاق والدین در ارتکاب جرایم فرزندان نشان می دهد:
جدول 2ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس تاثیر طلاق والدین بر ارتکاب جرم

تاثیر طلاق بر ارتکاب جرم
فراوانی
درصد فراوانی
بی تاثیر
4
20%
کم
5
25%
زیاد
7
35%
خیلی زیاد
4
20%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار2ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس تاثیر طلاق والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

در بررسی فرضیه های تحقیق، از نظر آماری فرضیه زیر مطرح می‌شود:
بین دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد = H0 ، بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد =H1
در بررسی هر فرضیه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون127 استفاده شده است که توسط نرم افزار spss در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفته و بنابر خصوصیات این آزمون فرض، در صورتیکه مقدار ضریب پیرسون مخالف صفر و مقدار سطح معنی داری آزمون کمتر از 05/0 باشد، فرض صفر H0 رد می گردد و لذا فرض مخالف آن H1 تایید می گردد و این به معنای اثبات معناداری رابطه ی بین دو متغیر است.
بین طلاق والدین و ارتکاب جرایم فرزندان رابطه معناداری وجود دارد .
براي بررسي ميزان تبيين واريانس128 متغير وابسته يعني ارتکاب جرایم فرزندان توسط متغير مستقل طلاق والدین، از رگرسيون129 و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شد که نتایج این آزمون به شکل زیر است:

جدول 3ـ آزمون رابطه طلاق والدین و ارتکاب جرایم فرزندان

متغيرها
ارتکاب جرایم فرزندان

ضريب پيرسون
سطح معني‌داري
طلاق والدین
497/0
013/0
همانگونه كه در جدول 4-15 ملاحظه مي‌شود ضريب همبستگي پيرسون بین طلاق والدین و ارتکاب جرایم فرزندان برابر 497/0و سطح معني‌داري آن برابر 013/0 شده است که کمتر از 05/0 است لذا رابطه بین طلاق والدین و ارتکاب جرایم فرزندان معني‌دار است.
با توجه به مثبت بودن ضريب همبستگي پيرسون، مشخص مي‌شود که هر چه طلاق والدین افزايش پيدا کند، ارتکاب جرایم فرزندان بیشتر مي‌شود.

گفتار دوم: آمار توصیفی جنسیت
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس جنسیت
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس جنسیت نشان می دهد:

جدول 4ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس جنسیت

جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
17
85%
زن
3
15%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار3ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس جنسیت

گفتار سوم: آمار توصیفی سن
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس سن
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس سن نشان می دهد:

جدول 5ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس سن

سن
فراوانی
درصد فراوانی
17-15
3
15%
20-17
9
45%
25-20
8
40%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار4ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس سن

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی فوت والدین
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس فوت والدین:
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس فوت والدین نشان می دهد:

جدول6ـ توزيع فراواني

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، بی سرپرست، زنان زندانی، زنان زندان Next Entries منبع مقاله با موضوع مجمع البیان