منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، قرآن کریم، عسر و حرج، حکم طلاق

دانلود پایان نامه ارشد

ر چگونگی رشد کودک، بلکه بر سرشت یک کشور تأثیر میگذارد. 8
بند اول: تعریف طلاق
واژه طلاق درلغت، به معنی رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در لغت عرب، واژه تطلیق بیشتر برای گسستن پیوند زناشویی به کار میرود. طلاق در اصطلاح، این چنین تعریف شده است« و شرعاً ازاله قیدالنکاح بصیغه طالق و شبهها» ترجمه طلاق عبارتاند از: زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق، انحلال عقد نکاح دائم است. با توجه به این نکته لازم است که طلاق«ایقاع» میباشد و آن عبارت است از لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازی به قبول ندارد. 9در اصطلاح حقوقی طلاق عبارت است از جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دایم، با شرایط و تشریفاتی خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او، که با حکم دادگاه انجام
میشود. در اصطلاح حقوقی، طلاق اینگونه تفسیر شده است. «طلاق، ایقاعی است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشویی اوست، رها میسازد.»10
بند دوم: تاریخچه طلاق
تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمیگردد به همان علت بشر بنا به خواست طبیعی خود پیوند ازدواج می بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد به همان گونه هم ممکن است بنا به دلایلی از ادامه این زندگی خودداری کرده و طلاق را بپذیرد .
ولنر می گوید: طلاق و ازدواج در یک زمان در عالم پدید آمد .11
قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام هم وجود داشته است بنابراین به تاریخچه طلاق در روزگاران گذشته اشاره ای خواهیم داشت.12
1ـ طلاق در یونان باستان
در اعصار گذشته زن آلت دست شیطان به حساب می آمد ، بنابراین به اندازه یک کالا ارزش داشت و خرید و فروش ومعامله می شد و هر چیزی به جز خانه داری و تربیت کودکان بر او ممنوع بود .
مرد می توانست او را بفروشد یا هدیه کند یا وصیت کند که متعلق به هر کسی که می خواهد باشد . قطعاً حق طلاق هم از او سلب شده بود .
در آن روزگاران حتی سخن از این به میان می آمد که آیا اصلاً زن روح دارد یا نه؟ اگر روح دارد آیا روح او انسانی است یا حیوانی؟ آیا شایستگی دارد که جزء اجتماع انسانی باشد یا نه؟13
2ـ طلاق در ایران
در ایران مثل کشورهای جهان، طلاق سابقه ای طولانی دارد و می توان گفت که سابقه ی این امر به نخستین روزهای تشکیل خانواده و ایجاد جوامع انسانی بازمیگردد . همچنین ناگفته پیداست که در ادوار مختلف تاریخی برای طلاق در ایران مقررات و قوانین متعددی وجود داشته که معرف نگرش جامعه نسبت به این امر بوده است.14 طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می گرفتند. حتی شوهر می توانست همسرش را برای همیشه حبس کند یا به قتل برساند.15
بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث
از آنجا که هدف اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانونهای خانوادگی است ، طلاقی را که مخالف فطرت و طبیعت است و بر خلاف قانون جفت گیری و پیوند زن و مرد است مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می شمارد و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است. از طرفی اسلام مایل نیست که آزادی و آرامش انسانها از بین رفته و آنان را در سختی و عذاب به سر برند و هیچ عقل و وجدانی هم به این امر رضایت نمی دهد . از این رو تنها مقررات و شرایط برای محدود ساختن طلاق وضع نموده، تا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش دهد .
طلاق در اسلام به دلیل ضرورت ناشی از عسر و حرج است نه اینکه به عنوان هدف و غایت باشد .
از نظر اسلام، طلاق آخرین راه مداوای ناسازگاری زن و شوهر است و اگر اسلام راهی را برای جدایی زوجین نمی گذاشت عملاً به وجود یک زندگی دشوار و عذاب آور و نیز وقوع نتایج ویران کننده آن مثل: انتقام، قتل، خودکشی و فساد صحه گذارده بود .
طلاق در شرع مقدس اسلام از احکام امضایی است و تاسیسی نمی باشد . قبل از اسلام طلاق بدون قید
و شرط انجام می پذیرفت و اعراب به آسانی زنان خود را رها می ساختند و هیچ گونه حق و حقوقی برای زنان خویش قائل نبودند و آنان را جزء ابزار و اثاثیه و اسباب خانه خود منظور می داشتند ، اسلام اصل حکم طلاق را امضاء نموده لیکن دایره آن را به نفع زوجین تغییر داد . حکم طلاق به خواسته مرد می باشد ، مگر اینکه عسر و حرج زن ثابت گردد. این موضوع موجب گردید که عده ای تصور کنند که زن در معرض ستم قرار دارد و مرد فاعل مایشاء و مختار مطلق است ، در حالیکه از یک طرف این نظریه برخاسته از روح استحکام مبانی خانوادگی است و مردان را مطمئن می سازد که تلاش آنها در ایجاد کانون خانوادگی متکی به قدرت، تلاش و تکاپوی آنها برای گردش چرخهای خانواده می باشد و در این تکاپو زن و مرد به منزله ی یک روح در دو جسم میباشد که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند ومرد با اتکای به زن قادر است فعالیت نماید.
اسلام برای طلاق ، نظام خاصی قائل بوده ، برای آن قواعد مفصل و گسترده ای قرار داده است که روی دقیق ترین ملاحظات انسانی و اجتماعی و خانوادگی محاسبه شده است . خصوصاً در مرحله اجرایی آن ها، دستورهای اکیدی داده است .
اولین قانونی که اسلام در عدم سوء استفاده مرد از طلاق زن تشریع نموده است این است که مرد نباید حق طلاق را وسیله ای برای حفظ سلطه بر زن قرار دهد واو را به این وسیله در فشار و ناراحتی قرار دهد.
اسلام ظهار 16را که یکی از ظالمانه ترین نوع طلاق جاهلیت بود به عنوان عمل زشت و منکر معرفی نمود و شدیداً با آن به مخالفت برخاست و صریحاً آن را در سوره مجادله مورد انتقاد شدید قرار داد.
اسلام حتی به این انتقاد اکتفا نکرد و برای ظهار کنندگان جریمه و کفاره ای تعیین نمود که در مقابل این گفتار ناشایست و خلاف گوئی ، حق هم بستر شدن با همسر خود را ندارند مگر اینکه جریمه عمل خود را بدهند یا اینکه همسر خود را طبق قوانین اسلام طلاق داده و رها سازند.17
در اسلام پیوند زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت و جایگاهی خاص است و پیروان دین مبین اسلام به روشهای گوناگون به انجام این امر ترغیب و تشویق شده اند. از نظر اسلام خانواده نه تنها اشتراک زن و مرد در یک زندگی است بلکه کانون ایجاد صلح و صفا و انس و الفت و پرورش استعدادها و شکوفا شدن خلاقیتها است. خداوند در قرآن میفرماید : از نشانه های خدا این است که برای شما از جنس خودتان همسر آفرید تا شما در کنار او آرامش پیدا کنید .18
و پیامبر خدا (ص) در اهمیت تشکیل خانواده میفرماید :« در اسلام هیچ نهادی نیست که نزد خداوند از ازدواج محبوبتر باشد.»19
اسلام برنامه ها و دستورات متعالی و محکمی برای تمام افراد خانواده در مقابل یکدیگر و اجتماع بیان نموده است و همه اعضاء را ملزم به رعایت نمودن و تن دادن به قوانین حاکم در خانواده کرده است . قرآن به عنوان کتاب انسان سازی و نورانی ما مسلمانان نیز به این نهاد مهم توجه و عنایت ویژه ای دارد و ضمن بیان اهمیت آن مهمترین حقوق زن ومرد و فرزندان و بستگان را نسبت به یکدیگر بیان مینماید . از دیدگاه این کتاب آسمانی و نورانی انسانها طوری آفریده شده اند که جفت خواهی به سرشت و آفرینش آنها بر
میگردد . پس تشکیل خانواده معلول و محصول این است که هر کدام از دو عنصر زن و مرد تا یکدیگر را نخواهند و با یکدیگر نیامیزند و به تعاون و معاضدت یکدیگر تن ندهند ناقصند .
در واقع دو عنصر مکمل یکدیگرند و تنها رابطه ی دو تن نیست که آنها را تکمیل میکند و تنها تولید فرزند نیست که آنها را دلخوش میگرداند و تنها امور مادی و ظاهری نیستند که سبب دلبستگی آنها به یکدیگر میشوند بلکه در این میان یک نکته مهم وکلیدی وجود دارد که از آن میتوان به نیاز روح و جسم نام برد . طرح آفرینش طرح خلقت موجودات جاندار را اینگونه آفریده است .
منطق قرآن در این باره چنین میفرماید:
« و خلقناکم ازواجاً»20 « ما شما را جفت جفت آفریدیم .»
آیه دیگر ؛« خداوند شما را ازخاک و پس از نطفه آفرید و شما را جفت جفت گرداند.»21
آیه دیگر: « خداوند آفریدگار آسمانها و زمین است و برای شما از جنس خودتان جفت هایی قرار داد و برای چهارپایان نیز جفتهایی از جنس خودشان آفریده است .
این جفت قرار دادن وسیله تکثیر نسل های شماست و هیچ چیز مانند خدا نیست»22
در واقع قرآن کریم با اینگونه تعبیرات به حقیقت و فلسفه اساسی تشکیل خانواده اشاره دارد. اگر جفت گرایی در سرشت انسان عجین نشده بود و از طرفی همسران وسیله سکون و آرامش یکدیگر نبودند و دوستی و رحمت در میان آن دو قرار داده نمی شد چه نیازی داشتند که با انعقاد پیمان زناشویی تنهایی و استقلال فردی خود را در جمع کوچک خانواده مضم حل کنند و همه لوازم و نتایج آن را تحمل کنند .
در قرآن کریم جفت گرایی صریحاً به عنوان عامل و سبب آرامش و سکون معرفی شده است . در وجود آدمی زمینه و بستری از مودت و رحمت وجود دارد که تجلی گاه آن فقط محیط خانواده است ، چرا که در خانواده عشق و دلبستگی زن و مرد نسبت به یکدیگر تا آنجا پیش میرود که شریک غم و شادی یکدیگر میشوندو غم و شادی یکی عیناً غم و شادی دیگری تلقی میگردد. قرآن کریم در خصوص نیاز انسان به سکون و آرامش میفرماید:«اوست که سکون و آرامش را در دلهای مومنان نازل کرده است.»23
پس در نهایت نتیجه میگیریم در اسلام بر خلاف مکتبهای مادی دیگر حاکم بر جهان رفع نیازهای جنسی و حیوانی یا عوامل دیگر در تشکیل و استحکام خانواده محور اصلی نیستند بلکه اصل این است که محیط خانواده پر از صفا و صمیمیت تجلی گاه مودت و رحمت زن و مرد نسبت به یکدیگر وحقیقتاً وسیله سکون و آرامش آنها باشد . اینجاست که انسانها با الهام از قرآن مجید پی میبرند که خانواده فقط محیط آمیزش نطفه ها و سلولهای نطفه ای اسپرم و تولید فرزند و تلاقی بدنها و جذب و انجذاب باطنی زن ومرد و پر شدن خلا روحی هر یک به دیگری و به وحدت رسیدن و فنای در یکدیگر است که در واقع این همان چیزی است که هماهنگ با خلقت و آفرینش زن و مرد است .
در اینجا با توجه به عنایت ویژه اسلام و قرآن به زن و مرد و خانواده این سئوال پیش میآید که واقعاً چه عوامل و اسبابی باعث میشوند تا این کانون پر عظمت دچار تزلزل و فروپاشی گردد؟ شناخت این عوامل
و حذف آنها از زندگی ، لازمه قوای زندگی خانوادگی است. چه در غیر این صورت خانواده با فروپاشی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی ارائه گردید .24

مبحث سوم: اعتیاد
سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر، یکی از بلایای بزرگی است که بشر امروزه در همه جای جهان با آن، دست به گریبان است. از یک سو کارتل های امپریالیستی و باندهای عظیم قاچاق مواد مخدر در همه کشورها از جمله در نزدیک ما پایگاههایی دارند و به تجارت اهریمنی خود که دومین تجارت پر سود دنیاست مشغول هستند و از دیگر سو، عوامل مستعد کننده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، طبی و روان شناختی در این مشکل، دخیل و در حال تعامل هستند. مقابله با تجارت غیر قانونی مواد مخدر و اثرات آن، چالشی بزرگ برای جامعه جهانی است. جالب است بدانیم که پر سودترین تجارت های امروز دنیای ما، تجارت اسلحه و مواد مخدر یعنی کسب و کارهایی برای نابودی بشر است. در کشور ما تریاک و حشیش، مهمانانی از قرنها پیش، خانگی شدهاند در دهه های اخیر همه گیر شده و مصیبتهای بزرگی ایجاد کردهاند. میلیونها نفر در مملکتها، با معضل مواد مخدر، دست به گریباناند، میلیونها زن تباهی همسرشان را روزانه پیش رو میبینند و دم
بر نمیآورند و میلیونها کودک و نوجوان، زیر سقفهای پر دود، زندگی میکنند و تباه میشوند. سالانه صدها تن مواد مخدر در کشور ما مصرف میشود که صدها میلیارد ريال از سرمایه ملی را بر باد میدهد. سن اعتیاد رو به کاهش رفته و به نوجوانی رسیده است.
1/3 طلاق های ثبت شده به دلیل اعتیاد است و 60 درصد از فضای زندانهای کشورمان را معتادان اشغال
کردهاند هزاران نفر در راه مبارزه با این بلای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، هزینه های درمان، نیروهای مسلح، قانون اساسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح، اجرای احکام