منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، ارتکاب جرم، پیشگیری از جرم، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد مشهد.
58ـ زارعی،امیرحسین،(1384)بزهکاری وبزه دیدگی نوجوانان پسر درزمینه موادمخدر،
پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تهران.

د ـ اسناد
59ـ کنوانسیون حقوق کودک، مصوب 20 نوامبر(1989)

هـ ـ قوانین
60ـ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1378)
61ـ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(1392)
62ـ قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

و ـ منابع اینترنتی
63- اخوان، مهدی،(1383)، تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران، ، پایگاه اینترنتی
www.forum.98ia.com/t103398.html
تاریخ مراجعه7/7/93
64ـ اسکینی،جواد،(1392)، تاریخچه اعتیاد،پایگاه اینترنتی
www.seemorgh.com/culture
تاریخ مراجعه10/8/93
65-کریمی،مصطفی،(1391)،تاریخچه طلاق واقسام آن،پایگاه اینترنتی
www.zibashahr.com/1391.05/1484.html
تاریخ مراجعه30/8/93
66ـ فان شاد،(1391)، گذری بر تاریخچه طلاق، پایگاه اینترنتی
www.funshad.com/archive/14328/
تاریخ مراجعه15/7/93
67 ـ عادل پور،محسن،(1390 )،رابطه بین طلاق والدین وبزهکاری فرزندان،پایگاه اینترنتی
www.prozhe.com/ رابطه بین طلاق والدین وبزهکاری فرزندان
تاریخ مراجعه19/8/93
68ـ مرادقلی،مهدی،(1391)، تاثیرطلاق دربزهکاری اطفال،پایگاه اینترنتی
www.iranmehrpcnet.blogfa.com/post/24
تاریخ مراجعه5/9/93
69ـ موسوی،میلاد،(1385)، گسترش اعتیاد درایران،پایگاه اینترنتی
www.kandoocn.com/articel/ravanshenasi/1965
تاریخ مراجعه23/8/93
70ـ نصوحی،احسان،(1390)، تعریف طلاق، پایگاه اینترنتی
www.Lowgostar.com/main/tag
تاریخ مراجعه14/9/ 93

71- ناظر، حمید،(1392)، تاریخچه مواد مخدر در ایران، ، پایگاه اینترنتی
www.adabilaw/articles/ تاریخچه مواد مخدر در ایران
تاریخ مراجعه9/7/93
72- اخوان ، مهدی،(1378)، تاریخچه مواد مخدر در ایران و جهان، پایگاه اینترنتی
www.centralclubs.com/topic-t49616.html
تاریخ مراجعه10/6/93
73ـ اربابی ، محسن،(1389)، نگاهی اجمالی به تاثیر فقر بر جرم و بزهکاری، پایگاه اینترنتی
www.javanermrooz.com/new/page-411-aspx
تاریخ مراجعه28/7/93
74-تاجریان، علیرضا،(1388)، نگرش جامعه شناسی به رابطه فقر و انحرافات اجتماعی،
پایگاه اینترنتی www.tajerian.ir/?code=152
تاریخ مراجعه6/9/93

«این پرسشنامه برای پایان نامه است و در هیچ مکانی منتشر نمی شود»
1ـ سن شما چقدر است؟
کمتر از 15 سال ( بین 15 تا 17 سال ( بین 17 تا 20 سال (
بین 20 تا 25 سال ( بین 25 تا 30( 30 سال به بالا (
2ـ جنس شما چیست؟ مرد ( زن (
3- آیا والدین با هم زندگی می کنند ؟ بله ( خیر (
4- آیا والدین از هم طلاق گرفته اند؟ بله ( خیر (
5- آیا پدر مرحوم شده است ؟ بله ( خیر (
6- آیا مادر مرحوم شده است ؟ بله ( خیر (
7- اگر بله ، چند سال است ؟
8- اکنون شما با چه کسی زندگی می کنید ؟
9- آیا پدر دوباره ازدواج کرده است ؟ بله ( خیر (
10- آیا مادر دوباره ازدواج کرده است ؟ بله ( خیر (
11- شغل پدرتان چیست ؟
بی کار ( کارگر ( کشاورز ( کارمند ( کاسب ( آزاد(
12- شغل مادرتان چیست ؟
خانه دار ( کارگر ( کشاورز ( خیاط ( آرایشگر ( کاسب(
13ـ در زمان طفولیت، میزان محبت کردن پدرتان با شما چه مقدار بوده است؟
خیلی کم( معمولی ( زیاد( خیلی زیاد(
14- در زمان طفولیت، میزان محبت کردن مادرتان با شما چه مقدار بوده است؟
خیلی کم( معمولی ( زیاد( خیلی زیاد(
15- آیا پدرتان با شما مانند یک دوست بود؟ بلی ( خیر ( بیگانه بود (
16- آیا مادرتان با شما مانند یک دوست بود؟ بلی ( خیر ( بیگانه بود (
17ـ میزان درامد ماهیانه خانوادهتان چقدر بود؟
کمتر از 100 هزار( کمتر از 200 هزار ( کمتر از 500هزار(
کمتر از 700هزار( کمتر از یک میلیون ( بالای یک میلیون(
18ـ تعداد برادران شما چند نفر است ؟
یک نفر( دونفر( سه نفر( چهار نفر( بیش از چهار نفر(
19ـ تعداد خواهران شما چند نفر است ؟
یک نفر( دونفر( سه نفر( چهار نفر( بیش از چهار نفر(
20- میزان تحصیلات شما چقدر است؟
بیسواد( ابتدایی( راهنمایی( سال دوم دبیرستان (
دیپلم ( لیسانس( بالاتر از لیسانس(
21- اگر والدین شما طلاق گرفته اند در موقع طلاق آن ها شما چند سال داشته اید ؟
کمتر از 8 سال ( کمتر از 10 سال ( کمتر از 12 سال (
کمتر از 14 سال ( کمتر از 16 سال ( کمتر از 18 سال (
22ـ آیا تا به حال از خانه فرار کرده اید؟
خیر ( یک بار ( دو بار ( سه بار( چهار بار ( بیش از چهار بار (
23 ـ در کدام منطقه زندگی می کنید؟
در حاشیه شهر( در روستا ( در جنوب شهر(
در شمال شهر( در مرکز شهر( در شهرک ها(
24 ـ آیا تاکنون از سوی افراد بزرگسال به شما پیشنهاد جرم شده و یا همراه ایشان درعمل مجرمانه شرکت داشته اید؟خیر(
پیشنهاد شده ولی شرکت نکردم(
یکی دو مورد پیشنهاد شده و همراه آنها مرتکب جرم شده ام(
غالباً با افراد بزرگسال خلاف می کردم(
25- اگر خلاف می کردید از چه نوعی بود ( مختصراً ذکر کنید) .
26- اگر به شما پیشنهاد جرم شده است از طرف چه کسی بوده است ؟
پدر ( مادر ( برادر ( خواهر ( دوست و رفیق ( بیگانه(
27- رفتار والدینتان نسبت به شما چه اندازه در ارتکاب جرم موثر بوده است؟
بی تاثیر ( کم ( زیاد ( خیلی زیاد(
28- واقعه طلاق والدینتان چه تاثیر در ارتکاب جرم شما داشته است؟
بی تاثیر ( کم ( زیاد ( خیلی زیاد(
29- آیا فقر بر روی ارتکاب جرم شما تاثیر گذاشته است؟ بلی ( خیر (
30- به نظر شما آیا میزان تحصیلات والدین می تواند از عوامل پیشگیری از جرم باشد؟
بلی ( خیر (
31- آیا عدم نظارت والدین بر روی ارتکاب جرم یا ولگردی شما تاثیرگذاشته است؟
بلی ( خیر (
32- آیا والدین تان اعتیاد به مواد مخدر دارند؟
پدر بلی( مادر بلی( پدر خیر( مادر خیر (
33- اعتیاد والدین یا یکی از آنها چه میزان بر جرم شما تاثیر گذاشته است؟
بی تاثیر ( کم ( زیاد ( خیلی زیاد(
34- اگر پدر یا مادرتان معتاد بودند به کدام مواد اعتیاد داشته اند را نام ببرید ؟
35- شما به کدام یک از مواد مخدر اعتیاد دارید؟
تا کنون مصرف نکرده ام ( اعتیاد ندارم فقط چند بار با دوستان مصرف کرده ام ( تریاک (
حشیش( هرویین ( مرفین( قرص شیشه ( قرص کراک(

36- در زمان اعتیاد والدین شما چند سال داشته اید؟
کمتر از 18 سال ( کمتر از 16 سال ( کمتر از 14 سال (
کمتر از 12 سال ( کمتر از 10 سال ( کمتر از 8 سال (
37- چه نگرشی نسبت به اعتیاد خود دارید؟
جرم است ( بیماری است ( کیف و حال است (
38- آیا به نظر شما عدم اعتیاد در پیشگیری از جرم و ولگردی موثر است؟
بی تاثیر ( کم( زیاد ( خیلی زیاد (
39- به نظر شما افت تحصیلی یا ترک تحصیل چه تاثیری در ارتکاب جرم شما داشته است؟
بی تاثیر ( کم( زیاد ( خیلی زیاد (
40ـ میزان گرایش شما به ارتباط با دوستان ناباب چقدر بوده است؟
خیلی کم ( کم( متوسط ( زیاد ( خیلی زیاد(

Abstract
Family is the smallest and the most important social institution which makes the next generation. This little humane environment has two enemies called addiction and divorce. Family life is more important for children than adults. Children first learn to experience living with other family members as well as with the family environment which is considered as a base for their growth and activity. A child who grows in a family engaged in aggressive behavior, addicted parents and experience unrest is definitely different with the one grows in peace and tranquility, and is paid attention. He is totally different in case of thinking for committing crime. He has been brought up this way and would never find obscenity in his works. We need to reconsider the way we look at children and would never charge them against something. We need to accept that children are the mirror to our actions and deeds. If ever we lived in such a family, we would never have high educational degrees. Therefore the researchers tries to deploy library studies including books, journals and articles related to the topic as well as field studies including questionnaires, interviews and doing studies in places such as the Center for Rehabilitation and Education of Children to be able to gather comprehensive information. Combining and analyzing the concerned data, researcher tries to discover the sources of crime and record them in full details. Accordingly preventing social problems, minimizing the impact of divorce, adopting sound criminal, legislative and judicial policies, we can find better ways to deal with children.
Keywords: delinquency, child, adolescent, divorce, addiction

Islamic Azad University

Bandar Anzali International Branch

Thesis of Partial Fulfillment of the Requirement
for the Degree of Master of Art in Criminal Law

Subject:
On the Effect of Divorce
and Parents’ Addiction on Children’s Crime

Thesis Advisor(s):
Dr. Mousavifar

Consulting Advisor:
Dr. Abbas Salman Poor

By:
Javad Maleki

Summer 2014

1- نجفی توانا، علی، نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان از منظر جرم شناسی، تهران، انتشارات راه تربیت، 1382، ص 25 .
2 – محمدی اصل، عباس، بزهکاری نوجوانان و نظریه های انحراف اجتماعی، چاپ اول،تهران، انتشارات علم، 1385،ص 11.
3 – ربانی، عفت، تاثیر طلاق در بزهکاری کودکان و نوجوانان، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1390.
4 – کنوانسیون حقوق کودک، ماده 1، مصوب 20 نوامبر 1989.
5 –

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع فضایل اخلاقی Next Entries منبع مقاله با موضوع امام صادق، زنان مسلمان