منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، آسیب شناسی، دانشگاه تهران، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، مواد 146و147.
6 – ربانی، عفت، تاثیر طلاق در بزهکاری کودکان و نوجوانان، پیشین.
7 – آقاجانی، حسین، جامعه شناسی، همسر گزینی، ازدواج و طلاق ، چاپ اول،تهران،انتشارات فردا، 1379، ص 25 .
8 – فرجاد، محمد حسین، آسیب شناسی کج روی اجتماعی، چاپ اول،تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1383، ص 67 .
9 – نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تصحیح محمد قوچانی، چاپ بیروت، ج 32، 1981 م. ص 2.
10 -.نصوحی، احسان، تعریف طلاق، 1390، قابل مشاهده در www.Low gostar.com/main/tag
11 – عبدالامیرمنصور الحمیری، المرأه فی ظل الاسلام، ص 156.
12 – گواهی، زهرا ، بررسی حقوق زنان در مسأله طلاق، چاپ اول،تهران،ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی ، 1373، ص 15 .
13 – فان شاد، گذری بر تاریخچه طلاق، 1391، قابل مشاهده در www.funshad.com/archive/14328/
14 – تمیمی. امری، عبد الواحد بن محمد- عزرالحکم و درالکلم ،ترجمه مصطفی درایتی ،مشهد، انتشارات ضریح آفتاب، 1381، ص 608 .
15 – قابل مشاهده در www.zibashahr.com/1391.05/1484.html
16 ظهاردرلغت به معنی پشت است.اما ظهار دراصطلاح فقه،نوعی ازطلاق است که مرد دراین نوع طلاق به همسرش بگویدپشت تو نسبت به من،همانند پشت مادرم به من هست همانطور که آمیزش با او حرام است،انجام این عمل با تو نیز برمن حرام است و با گفتن این عبارت زن تا ابد برهمسرش حرام میشود. فیض کاشانی،ملامحسن،تفسیرصافی،قم،انتشارات الهادی، ، ج 5، 1416 قمری ،ص143.
17 – جمشیدی، حسن، عطاری کرمانی ، عباس ، راهنمای ازدواج و طلاق،تهران، نشر آفرین، 1378، صص 850 ـ 849 .
18 – سوره مبارکه روم، آیه 21 .
19 – حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 7، ناشر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1389، ص 267 .
20 – سوره مبارکه نساء، آیه 8 .
21 – سوره مبارکه روم، آیه 21.
22 – سوره مبارکه شوری، آیه 11 .
23 سوره مبارکه فتح، آیه 4 .
24 -بهشتی، احمد، خانواده در قران، چاپ دوم، قم ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377، صص 42-38.
25 – زارعی، کاظم ، اعتیاد مسأله روز، چاپ اول،تهران، انتشارات مکنون، 1382، ص 53.
26 – ستوده ،هدایت اله، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ نوزدهم،تهران، انتشارات آوای نور، 1380، صص 192-191 .
27- ملک محمودی، امیر، اعتیاد جوانان، اصفهان،انتشارات شهید فهمیده، 1381، ص13.
28 – قائمی، علی، آسیبها و عوارض اجتماعی، ریشه یابی، پیشگیری، درمان، چاپ اول،تهران: انتشارات امیری، پاییز 1366، ص85.
29 – زارعی، کاظم، اعتیاد مساله روز، پیشین،ص59.
30 – موسوی، میلاد، گسترش اعتیاد در ایران، 1385،قابل مشاهده در ravanshenasi/1965 www.kandoocn.com/articel/
31 – احسان منش، مجتبی، کریمی، عیسی، نگاهی به تاریخچه و برخی از پژوهش های انجام گرفته در زمینه اعتیاد در ایران، مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، زمستان 1378، شماره 19، ص 63 .
32 – اخوان، مهدی، تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران، 1383، قابل مشاهده در www.forum.98ia.com/t103398.html
33 – اسکینی، جواد، تاریخچه اعتیاد، 1392. قابل مشاهده در www. Seemorgh . com / culture
34 – ناظر، حمید، تاریخچه مواد مخدر در ایران، 1392، قابل مشاهده در www.adabilaw/articles/
35 – اخوان ، مهدی، تاریخچه مواد مخدر در ایران و جهان، 1378، قابل مشاهده در www.centralclubs.com/topic-t49616.html
36 – اسکینی، جواد، پیشین .

37 همان.
38- بحار الانوار،ج59 ،ص 81 ، تحریر الاوسایل، ج 17،ص 85.
39- یحیی الطایی، التعزیر فی العفه الاسلامی، ص 208.
40- زراعت عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، تهران، انتشارات ققنوس، 1386، ص 37.
41- شهید ثانی، اللمعه والمشقیه ،ج 9 ، ناشر: موسسه الاعلمی للمطبوعات ، 1383، ص 203.
42 – القواعد و الفواید، ج 2،ص 75.
43 – تاجریان، علیرضا، نگرش جامعه شناسی به رابطه فقر و انحرافات اجتماعی، 1388 ،قابل مشاهده در www.tajerian.ir/?code=152
44 – اربابی ، محسن، نگاهی اجمالی به تاثیر فقر بر جرم و بزهکاری، 1389، قابل مشاهده در
www.javanermrooz.com/new/page-411-aspx.
45 – کینیا، مهدی، علوم جنایی، جلد سوم، چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تهران، 1346، ص 123.
46 – ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ نوزدهم،تهران، انتشارات آوای نور، 1389، ص 45 .
47 – بابازاده، ارشد، تأثیر فقر بر بزهکاری، ماهنامه اصلاح وتربیت،آذر1383، شماره 33، ص 10 .
48 – بابایی، محمد علی، هاشمی دمنه، فاطمه السادات، پیامدهای جرم شناختی هدف مند سازی یارانه ها، پژوهش نامه حقوق کیفری، سال چهارم، 1392، ص 31 .
49- بابازاده ، ارشد، پیشین، ص 11
1- همان،ص12.
51 – همان، ص 13 .
52 – هایدی، روژن باوم، خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه، ترجمه محمد صادق مهدوی، مرکز نشر دانشگاهی، 1367، ص 162.
53 – شیخاوندی، داور، جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعوی، مشهد،نشر مرندریز، 1360، ص 313 .
54 – زارعی، امیر حسین. بزهکاری و بزه دیدگی نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، ، 1384 .
55 – اکبری، لیلا، بررسی شیوه های پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان در قواعد و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ، 1385 .
56 – فتاحیان، مراد، طاهریان، عزیز، پایگاه اجتماعی بزهکاران کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، اداره کل زندانیان کرمانشاه، آرشیو مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، 1376، ص 25.
57 – اکبری، پیشین، ص 75.
58 – همان، ص 76.
59 – همان

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع امام صادق، زنان مسلمان Next Entries منبع مقاله با موضوع امام صادق، مجمع البیان