منابع پایان نامه درمورد مصرف کنندگان، زیست محیطی، بازاریابی، بازاریابی سبز

دانلود پایان نامه ارشد

جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوانان هنگ‌کنگی» دریافت که نوجوانان مؤنث به طور معنی داری امتیاز بالاتری در نگرش زیست محیطی، نگرانی‌های زیست محیطی، مسائل زیست محیطی جدی موجود، درک مسئولیت زیست محیطی، تأثیر همسالان و رفتار خرید سبز نسبت به نوجوانان پسر در هنگ‌کنگ کسب کردند. در مقابل، امتیاز متوسط نوجوانان پسر در خود شناسی و در حفاظت از محیط زیست به طور معنا داری بالاتر از نوجوانان دختر بود.
– کاتلرو همکارانش27 (2006) در تحقیقی تحت عنوان «مطالعه تجربی تأثیر برچسب‌های زیست محیطی بر مصرف کنندگان» به این نتیجه رسیدند که درصدی از مصرف کنندگان برچسب‌های محصولات را نامفهوم می‌دانند. همچنین این پژوهش روشن ساخته است که مصرف کنندگانی وجود دارند که با وجود پایین‌تر بودن کیفیت محصولات سبز، این محصولات را می‌خرند، اما در جستجوی اطلاعات زیست محیطی روی برچسب‌ها هستند.
– آتمن28 (2006) در تحقیقی تحت عنوان «بازاریابی سبز محصولات آرایشی و بهداشتی در تایلند» به این نتیجه رسید که از نظر مصرف کنندگان Body Shop مواد تشکیل دهنده طبیعی، جو فروشگاه، محافظت از پوست، تصویر برند و آزمایش نشدن روی حیوانات در تصمیم خرید اهمیت بالایی دارند و مصرف کنندگان شرکت Oriental Princess پنج ویژگی محافظت از پوست، عملکرد محصول، مواد تشکیل دهنده، ارزش پول پرداختی برای محصول و خوش بویی محصول را در تصمیم خریدشان مهم می‌دانند.
– ساپلیکو29 (2009) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی توجه مصرف کنندگان به معیارهاي سبز در هنگام خرید محصولات در دانشگاه فیلیپین» به این نتیجه رسیدند که مصرف کنندگان، بازاریابی سبز را به عنوان پنجمین معیار خرید، پس از فاکتورهاي نیازمندي، قیمت، ترجیح محصولی خاص و بودجه در نظر می‌گیرند.
– مصطفی30 (2009) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی چگونگی اثر عوامل شناختی بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان در شهروندان کویتی» به این نتیجه رسیدکه دانش، نگرش و نگرانی‌های مصرف کنندگان نسبت به مسایل زیست محیطی، و تمایل به خرید محصولات سبز؛ فاکتورهاي مهمی در بروز رفتار سبز مصرف کنندگان می‌باشد.
– مانراي و همکاران31(1997) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی چگونگی اثر ادعاي شرکت‌ها به سبز بودن تولیدات خود در تبلیغات اتومبیل، بر ارزیابی‌های مشتریان از محصول و سازمان تولید کننده، و تأثیر آن در خرید اتومبیل» دریافت دانش فردي از محیط زیست به احتمال زیادي منجر به خرید محصولات سبز می‌شود در حالی که ارتباطی با ارزیابی‌های محصول و سازمان ندارد.
– چان32 ( 2001) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر فرهنگ و عوامل روان شناختی بر بروز رفتار خرید سبز مصرف کنندگان در شهروندان چینی» به این نتیجه رسید که مصرف کنندگان به مسایل زیست محیطی حساسیت دارند اما این توجه و نگرانی کمتر تبدیل به رفتار خرید سبز می‌شود.

جدول (2-2): خلاصه‌ای از پیشینه داخلی و خارجی
نویسنده
عنوان پژوهش
یافته‌های مهم
سالار (1383)
بررسی ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی و خرید محصولات شرکت یک و یک با تاکید بر متغیرهای رفتار مصرف کننده
نحوه تبلیغات مهم‌ترین عامل موثر بر خرید مصرف کنندگان شناخته شد.
پور عسکری (1390)
بررسی تأثیر متغیرهای زیست محیطی بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه دانشجویان
نگرانی زیست محیطی بهترین محرک رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی می‌باشد.
سین و پندی (2012)
بازاریابی سبز: سیاست‌ها و شیوه‌هایی برای توسعه پایدار
بازاریابی سبز یا محیطی شامل همه فعالیت‌های طراحی شده به منظور تولید و تسهیل مبادلات در نظر گرفته شده برای برآوردن نیازها و یا خواسته‌های انسان، بطوریکه با رضایت از این نیاز و خواسته‌ها، می‌خواهد حداقل تأثیر زیان آور زیست محیطی طبیعی رخ دهد.
آیسل بوزتپ (2012)
بازاریابی سبز و تأثیر آن بر رفتار خرید مصرف کننده
آگاهی‌های زیست محیطی، ویژگی‌های محصول سبز، ارتقاء سبز و قیمت سبز موثر بر رفتار سبز خرید مصرف کنندگان در راه مثبت اثر می‌گذارد.
پریش سین (2010)
بازاریابی سبز: فرصتی برای نوآوری و توسعه پایدار
عباراتی مانند بازاریابی سبز و بازاریابی محیط زیست اغلب در مطبوعات محبوب و معتبر منتشر می‌شود. بسیاری از دولت‌ها در سرتاسر جهان تلاش وافری می‌کنند تا فعالیت‌های مرتبط با بازاریابی سبز را تنظیم نمایند و به طور منظم به اجرا در آورند.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه:
به طور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله‌ای مطرح میشود، مشکل و مسئله‌ای که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد میکند و موجب پیدایش فرضیاتی میشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آن‌ها، به پاسخ به سوالات پژوهشی و تایید یا رد فرضیات مطرح شده میپردازد؛ لذا جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آن‌ها، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرآیند علمی است که نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی مییابد. ثمره آن به صورت کمی جلوهگر شده و مدل نظری قابل سنجش و محاسبه میشود.
در این فصل ابتدا به روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق اشاره شده و آنگاه متغیرهای تحقیق، مراحل انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، چگونگی تعیین حجم نمونه، ابزار سنجش مورد استفاده و روایی و پایایی پرسشنامه مورد توجه قرار میگیرد. در انتها نیز روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات عنوان میگردد.
3-2- روش تحقيق:
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب است و انتخاب یک روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی، 1388،ص 142-143).
جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع، از منابع کتابخانهای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات در اینترنت استفاده شده است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار میگیرد. این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تاکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار میدهند(خاکی، 1389،ص 202). هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود (سرمد و دیگران، 1387،ص 79).
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش‌های کمی است که تلاش دارد تا به یک مسئله واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد. برای سنجش نگرش مصرف کنندگان محصولات و کارشناسان شرکت لبنی صالح از پرسشنامه استاندارد استفاده شده که یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است، که می‌توان علاقه و نگرش فکری افراد را مورد بررسی قرار داد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری رساندن به فرآیند تصمیمگیری باشد (سرمد و دیگران، 1387،ص 81-82).
3-3- الگوی مفهومی و متغیرهای تحقیق:
متغیر، ایده اصلی در یک تحقیق بوده و مفهومی است که تغییر میکند. متغیر عبارت است از ماهیتی که ارزشهای مختلف را قبول کند به عبارت دیگر متغیر چیزی است که تغییر میپذیرد. یک متغیر، چیزی است که میتواند مقادیر گوناگون را به خود بگیرد، این مقادیر میتوانند در زمانهای مختلف برای یک چیز یا یک شخص متفاوت باشند.
هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونهای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت که به صورتی ایدهآل، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی، ابزار تحلیل یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونهای که انتظار میرود در حین اجرای تحقیق، متغیرها، روابط و تعاملات بین آن‌ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و بر حسب ضرورت، تعدیلاتی در آن‌ها انجام شده و عواملی نیز از آن‌ها کم یا زیاد شود(باقری، 1387).
متغیرهای مستقل تحقیق محصول سبز، ترفیع سبز، توزیع سبز و قیمت سبز می‌باشند که با توجه به مقاله (رعنایی و پور زنجانی،1390)، (کاتلر و آرمسترانگ، 1386) انتخاب شده است و متغیر وابسته هم قصد خرید می‌باشد.

شکل3-1: شکل مفهومی تحقیق (ریور،2004،ص5)

3-4- متغیرهای تحقیق:
3-4-1- متغیر مستقل:
محصول سبز، ترفیع سبز، توزیع سبز و قیمت سبز
3-4-2- متغیر وابسته:
قصد خرید.

3-5- مراحل انجام تحقیق:
در تحقیق حاضر، پس از تهیه طرح تحقیق و مطالعه و جمعآوری مبانی نظری آن، پرسشنامهای برای نمونه آماری به تعداد 22 سوال برای تحقیق تدارک دیده شد و در ادامه روند تحقیق، مراکز خرید در شهر مورد نظر بابل انتخاب شده و پس از جمع آوری پرسشنامهها و بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آن‌ها، نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه گردید. مراحل انجام تحقیق را می‌توان در شکل (3-2) مشاهده نمود:

شکل(3-2): مراحل انجام تحقیق

3-6- جامعه و نمونه آماري تحقيق
با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی، یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد و دیگران، 1387،ص 177).
از آنجایی که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها میسر نمیباشد، بنابراین ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند، بنابراین محقق راه نمونهگیری را انتخاب میکند. نمونه عبارتست از تعدادی از افراد که صفات آن‌ها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد(حافظ نیا، 1382). برای نمونهگیری در پژوهشهای علوم رفتاری روشهای متداولی وجود دارند که از جمله آن‌ها نمونهگیری تصادفی ساده، نمونهگیری تصادفی نظامیافته، نمونهگیری طبقهای، نمونهگیری خوشهای و نمونهگیری چند مرحلهای می‌باشند.
بر طبق تعریف صورت گرفته جامعه مورد بررسی در این تحقیق مصرف کنندگان محصولات و کارشناسان شرکت لبنی صالح معرفی شده است.
3-7- تعیین حجم نمونه
انجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی در صدد بر میآیند که از طریق نمونهگیری اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل دادههای به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند.
تعمیم یافتههای تحقیق از نمونه به جامعه همیشه رضایتبخش نیست، زیرا نمی‌توان در همه موارد اطمینان داشت که نمونه، معرف جامعه است. بلکه در خیلی موارد، بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد. اگر حجم نمونه خیلی بزرگ باشد، امکانات تلف می‌شود. از سوی دیگر، اگر نمونه خیلی کوچک باشد، دقت نتایج کم است و ممکن است نتایج، بیانگر حقایق و واقعیتهای جامعه نباشد. اما در صورتی که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شود و اندازه آن نیز کافی باشد، اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت. به منظور انتخاب حجم نمونه مناسب با توجه به نوع و هدف تحقیق حجم نمونه را میتوان از روی محدود و نامحدود بودن جامعه آماری به دست آورد. (حافظ نیا، 1382) با توجه به این که جامعه آماری این تحقیق، کلیه مصرفکنندگان و کارشناسانی هستند که در مراکز خرید شهر بابل به خرید این محصولات مصرفی می‌پردازند، میتوان تعداد نمونه را از فرمول محاسبه تعداد نمونه آماری از جامعه نامحدود، به دست آورد.
جامعه آماري تحقيق شامل مصرف کنندگان و کارشناسان شرکت لبنی صالح در مناطق 4 گانه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، زیست محیطی، مصرف کنندگان، مصرف كننده Next Entries منابع پایان نامه درمورد زیست محیطی، مصرف کنندگان، جامعه آماری، حمل و نقل