منابع پایان نامه درمورد مزیت رقابتی، شرکت های فعال، ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. ون آئوكين27 معتقد است سرمايهگذاري مناسب و كافي در شركتها به آنها اين امكان را ميدهد تا بتوانند منابع ضروري را تحصيل كنند. وي اهميت تحصيل منابع را با موفقيت شركتها در بازار مرتبط ميداند و ميگويد به اين طريق شركتها ميتوانند فرصتهاي بازار را با موفقيت دنبال كنند و از مزيتهاي فعاليت در بازار بهرهمند شوند (ون آئوکین، 2005). کسار28 معتقد است اندازه ي شرکت ها در بدو شروع با سهم بدهی آنها در ساختار سرمایه شان ارتباط مستقیم دارد (کسار، 2004). موديگلياني و ميلر29 بیان می کنند که اندازه ي شرکت بر ساختار سرمایه تأثیری ندارد. اما، محققان زیادی معتقدند بین اندازه ي شرکت ها و ساختار مالی آنها رابطه وجود دارد (موديگلياني و ميلر، 1958). چیتندن و همکاران30 معتقد هستند تئوری مزبور در مورد شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ کاربرد بیشتری دارد. زیرا، هزینه های تامین مالی برون سازمانی برای شرکت های کوچک بیشتر است و این موضوع ترجیحات و اولویت های این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(چیتندن و همکاران، 1996) .
بون و همکاران31 و برادلی و همکاران32 در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که شرکت های فعال در بخش های دارویی، الکترونیک، غذایی و ابزارآلات از اهرم نسبتاً پایینی برخوردارند، در حالی که شرکت های فعال در بخش های سیمان، کاشی و سرامیک، کاغذ و آهن آلات از اهرم نسبتاً بالایی برخوردارند. به اعتقاد دولینگر33 منابع تامین مالی و سرمایه واحدهای تجاری، به چرخه ي عمر شرکت ها و دوران عمر شرکت ها بستگی داشته و اینکه شرکت در مرحله ي بلوغ یا رشد قرار گرفته است، نيز بر روی این موضوع موثر است (سجادی و جعفری، 1386).
مدهوشی و تاری (1386) مقاله ای تحت عنوان «تأثير سرمايه اوليه در بقای شرکتهاي توليدي کوچک ومتوسط در ايران» ارائه دادند. یافته های این مطالعه نشان داد که بين سرمايه اوليه و بقاي شرکتهاي توليدي کوچک و متوسط رابطه مثبتي وجود دارد.
کوک34 (2007) سرمایه اولیه لازم برای احداث یک بنگاه را عامل تعیین کننده و مهم در خروج یک بنگاه می داند. همچنین بیان می کند که الزامات موجود هنگام شروع مانع عملکرد مناسب بنگاه می شود.
فیض پور و موبد (1387) در تحقیقی به بررسی توقف بنگاه های صنعتی و عوامل مؤثر بر آن پرداختند. این مطالعه بر روی منابع کوچک و متوسط استان یزد صورت گرفت. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اندازه، سرمایه اولیه، گروه صنعت و مکان استقرار بنگاه بر توقف فعالیت های بنگاه های صنعتی است. نتایج بدست آمده نشان داده است که بین مکان و سرمایه اولیه و توقف بنگاه رابطه معنی داری وجود ندارد.

2-2-3-2- ویژگی های خاص صنعت
2-2-3-2-1- نوآوری
تعریف مفهومی نوآوری: نوآوری از کلمه لاتین Innovate به معنای «ساختن یک چیز جدید» استخراج شده است. برای نوآوری تعاریف متعددی ذکر شده است. نخستین بار شومپیتر در سال 1934 مفهوم نوآوری را تعریف کرد. او نوآوری را با توسعه اقتصادی مرتبط دانست و آن را به عنوان ترکیب جدیدی از منابع مولد ثروت معرفی کرد. شومپیتر در تعریف خود از نوآوری، آنرا به عنوان یک برهم زننده نظم موجود و تعادل اقتصادی برای ایجاد نظم و تعادلی جدید معرفی می کند (سوئدبرگ35،2007). اصطلاح «تخریب خلاق» به همین موضوع اشاره دارد. دراکر (1985) نوآوری را به عنوان فرآیند تجهیز، قابلیت​های جدید بهبود یافته یا افزایش سود تعریف کرده است (گاندی و همکاران36،2011).
به دلیل شرایط و وضعیت های پیچیده ی امروزه که سازمان ها را با تنگاه های رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش های سنتی را با مشکل جدید روبه رو ساخته است بسیاری از سازمان ها و شرکت ها و بسیاری از بخش های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری پی برده اند. نوآوری یک عامل مهم در موفقیت و کسب مزیت رقابتی سازمان هاست (جوموسلگلو و السو37،2009). چراکه مزیت رقابتی دیروز، تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی شود. از این رو در بازارهای رقابتی امروزه که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، شرکت ها برای بقاء نیازمند ایجاد تغییراتی در رویه ها و استراتژی های خود هستند. در واقع، امروزه نوآوری مزیت رقابتی برای شرکت ها و سازمان ها محسوب می شود (ملاحسینی و فتحی، 1388). نوآوري، مفهومي کليدي است كه امروزه از آن به عنوان محور دستاوردهاي تجارت در قرن بيست و يکم ياد مي شود. سازمان هاي، کوچک و بزرگ، اقدام به ارزيابي مجدد محصولات، خدمات و عمليات خود كرده اند تا فرهنگ نوآوري را به وجود آورند. اين بازبيني مجدد اهداف سازماني، بدين دليل صورت مي گيرد که پرورش فرهنگ نوآوري در درون سازمان، بهترين تضميني است که يک سازمان بتواند در محيطي که بازارهاي آن به سرعت به پيش مي روند، پايدار بماند. همچنين پرورش فرهنگ نوآوري بهترين تضمين (اگرچه که هيچ چيز تضمين ندارد) براي بقاء و پايداري طولاني مدت در اقتصاد دانش – محرك امروزين است (هادوی، 1388).
در بیشتر موارد در دنیای امروز، نوآوری منبع فرصت های عظیمی شناخته شده اند که باعث ایجاد جهش های خاصی در بازار جهان شده است، چرا که باعث می شوند تا در سیستم هایی که دچار عدم پویایی شده اند نیروی تازه ای دمیده شود و از تهدیدهای ثابت ماندن در بازار برای آن ها بکاهد (تیمونز و اسپینلی38،2007). بسیاری از سازمان ها در سال های اخیر تلاش های بسیاری انجام داده اند تا کارمندان خود را تشویق به نوآوری نمایند (جوموسلگلو و السو، 2009). حرکت از بازارهای ملی به سمت بازارهای بین المللی، رقابت شدیدی را در بخش صنایع فراهم آورده است بطوریکه بازارهای ملی که زمانی در انحصار یک یا چند جانبه قرار داشت در معرض رقابت جهانی قرار گرفتند. صنایع جهانی در اثر جهانی شدن، خرد شده یعنی تعداد بسیاری از شرکت ها در یک صنعت جهانی با یکدیگر رقابت می کنند. این نوع رقابت نرخ سود سازمانی را کاهش داده وباعث می شوند که دستیابی به حداکثرسازی بازده، کیفیت، انعطاف پذیری نسبت به مشتری و نوآوری مهم شوند (خداداد حسینی و عزیزی، 1385).
بر اساس نظریه شومپیتر، نوآوری به اشکال زیر ظاهر می شود:
1. معرفی و تجاری کردن محصول یا خدمت جدید یا بهبود اساسی در کاربرد محصولات و خدمات موجود؛
2. معرفی فرایند تولید جدید یا بهبود اساسی در فرایند های کاری موجود؛
3. گشودن درهای بازار جدید؛
4. توسعه منابع جدید تأمین کننده مانند مواد اولیه، تجهیزات و دیگر ورودی ها؛
5. ایجاد تغییر اساسی در ساختارهای صنعتی و سازمانی (دهقان کرنکان، 1390).
مالربا و مولینا (2009) در تحقیق خود شرکت های جدید را به عنوان یک عامل اصلی پویایی صنعتی و یک منبع نوآوری در نظر گرفته اند و نوآوری را به عنوان یک عامل مهم در رشد و بقای شرکت ها دانسته اند که تاثیر مثبت بر رشد و بقاء، به خصوص در بخش خودرو و الکترونیکی دارد.
جنسن و همکارانش (2008) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین نوآوری سطح شرکت و صنعت و نرخ بقای نسبی شرکت های تازه وارد و کنونی پرداختند. آن ها بیان کردند که شرکت های تازه وارد، هنگامی که فرم غالب رقابت در بازار از طریق نوآوری است، چالاک تر و انعطاف پذیر تر و دارای مزیت رقابتی هستند و موتور تخریب خلاق هستند. همچنین در بیشتر شرایط نامطمئن و نوآورانه رشد می کنند.
سفیز و مارسیلی(2006) در مطالعه ای که در زمینه ی تأثیر نوآوری بر حیات بنگاه ها در هلند انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که نوآوری نقش مهمی در افزایش احتمالی حیات بنگاه ها دارد، مخصوصاً هنگامی که دوره مطالعه افزایش یابد نقش نوآوری واضح تر می شود. نوآوری برای شرکت های جوانتر تأثیر حیاتی تری دارد. مثلاً در امریکا شرکت های جوان که دارای نوآوری بودند 22 درصد بیشتر از بنگاه های جوان دیگر قادر به ادامه حیات بوده اند.
دهقان کرنکانی (1390) در پژوهش خود ذکر کرده است که نوآوری دست کم برای جامعه سه فایده دارد: باعث افزایش رشد اقتصادی می شود، بهره وری را بالا می برد، باعث به وجود آوردن تکنولوژی، کالا و خدمات جدید می شود. در بلند مدت رقابت می تواند به عنوان فرایندی تلقی شود که توسط نوآوری هدایت می شود. اگرچه همه ی نوآوری ها موفقیت آمیز نیستند اما همان تعداد اندکی که به موفقیت نائل می شوند منابع عمده مزیت رقابتی هستند. دلیل این امر این است که نوآوری موفقیت آمیز، ویژگی منحصر به فردی به سازمان می دهد که رقبا فاقد آن هستند. این منحصر به فرد بودن به سازمان اجازه می دهد تا فروش را از دیگر رقبا متمایز نموده و قیمت های بالاتری برای محصولات خود مطالبه نمایند.
خداداد حسینی (1385) بیان می کند نوآوری عامل مهمی در بقای سازمان ها در محیط پر رقابت کنونی می باشد. نظریه پردازان و محققین معتقدند شرکت های جوان و نیرومند به راحتی می توانند به راحتی جایگزین شرکت های قدیمی و باسابقه گردند که قادر به حفظ نوآوری خود نبوده اند.

2-2-3-2-2- نرخ ورود به صنعت
تاکنون مطالعات متنوعی در زمینه عوامل مؤثر بر مرگ و میر شرکت ها در کشورهای مختلف صورت گرفته است. تحلیل ورود تازه واردان و تهدیدهایی که آن ها مورد توجه ساختار صنعت می سازند، مورد علاقه تحلیل گران راهبردی است. رقبای تازه وارد معمولاً با هدف کسب سهم بازار وارد یک صنعت می شوند؛ آن ها به همراه خود ظرفیت ها و منابع جدیدی را وارد صنعت می کنند. شاید می توان گفت مطالعه بر روی ورود و خروج و پویایی در صنعت اولین بار توسط شومپیتر انجام شده است که در آن برای پویایی صنعت اصطلاح تخریب خلاق را عنوان کرده است (کامپوز و ایوتی39،2003). اما اهمیت واقعی الگوهای ورود و خروج برای اولین بار در مطالعات دان (1988) تشخیص داده شد. بنگاه های صنعتی برای ایجاد، رشد و بقاء، بیشتر از هر چیز به محیط مناسبی برای کسب و کار دارند که این محیط مناسب هم شامل سهولت ورود شرکت به صنعت و هم شامل سهولت خروج بنگاه از صنعت می شود. مثلاً در رتبه بندی ای که بانک جهانی در سال 2008 در بین 178 کشر انجام داده است، رتبه ایران در بین کشورهای جهان از نظر سهولت ورود و خروج به ترتیب 77 و 118 است. اگرچه رتبه ایران در هر دو مطلوب نیست و لی می توان گفت که خروج بنگاه در ایران سخت تر از ورود است (عرب نجف آبادی، 1390). گروکسی (1995) در مقاله ای تحت عنوان « ما در مورد ورود چه می دانیم» هفت نکته مهم درباره ورود بیان می کند. نکته اول این است که ورود به صنعت حالت عام دارد، به این معنی که عموماً شرکت های زیادی وارد صنعت می شوند اما نرخ ورود به صنعت بسیار بالاتر از نرخ نفوذ40 (فروش خالص بنگاه های تازه وارد تقسیم بر فروش کل صنعت) است. نکته دوم این است که ورود شرکت ها به صنعت طی زمان تغییر می کند و تفاوت ها در نرخ ورود شرکت ها در صنایع مختلف پایدار نمی باشد و با گذر زمان از بین می رود. در واقع بسیاری از نوسانات در ورود شرکت ها در بین شاخه های صنعت در طول زمان ناشی از تفاوت داخل صنت است تا تفاوت میان صنعت ها. به این معنی که برخلاف سودآوری که در بین صنایع مختلف متفاوت و طی زمان پایدار می باشد، نرخ ورود در میان صنایع تفاوت زیادی نداشته و نوانات در نرخ ورودی در داخل صنعت و طی زمان رخ می دهد. نکته سوم این است که نرخ های ورود و خروج همبستگی زیادی با هم دارند. نکته چهارم بیان می کند که نرخ بقای بسیاری از شرکت های تازه وارد پایین است و حتی شرکت های تازه وارد موفق، بیش از یک دهه طول می کشد تا به اندازه متوسط شرکت های موجود در صنعت دست یابند. نکته پنجم، ورود از طریق ثبت شرکت جدید عمومی تر از ورود از طریق متنوع سازی محصولات می باشد اما در عوض متنوع سازی محصولات، موفق تر از ورود بازیگر جدید بوده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد اندازه شرکت، بنگاه های کوچک، کشورهای پیشرفته Next Entries منابع پایان نامه درمورد مطالعه موردی، استان مازندران، اندازه شرکت