منابع پایان نامه درمورد مدیریت سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

انعطاف پذيري موجود در استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه اي حسابداران تاكيد كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي مي‌شود، درحالي كه صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكالي بگيرند (یعقوب نژاد وهمکاران، 1391).
تمامي موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگي از منحني عمر يا چرخه عمر پيروي مي‌كنند. اينگونه موجودات متولد مي‌شوند، رشد مي‌كنند، به پيري مي‌رسند و درنهايت مي‌ميرند. تئوري چرخه عمر چنين فرض مي‌كند كه شركت‌ها و بنگاههاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد مي‌شوند، رشد مي‌كنند و مي‌ميرند، داراي منحني عمر يا چرخه عمرهستند.
در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه عمر شركت‌ها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي‌شوند. موسسات و شركت‌ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سیاست و خط مشي مشخصي را دنبال مي‌كنند. اين سياست‌ها به گونه اي در اطلاعات حسابداري شركت‌ها منعكس مي‌شود. درحوزه حسابداري نيز برخي از پژوهشگران تأثير چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اين پژوهشگران چهار مرحله را براي توصيف چرخه عمر شركت به شرح ذيل تبيين نموده اند: مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول یا سکون (کرمی وعمرانی، 1389).
ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟
1-3) ضرورت انجام پژوهش
با توجه به جنبه هاي اقتصادي اطلاعات، گزارشگري مالي و سيستم حسابداري نقش حياتي را در بازار سرمايه ايفا مي‌كند. هدف اصلي گزارشگري مالي تأمين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران است. سرمايه گذاران و استفاده كنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداري عملكرد آتي شركت را پيش بيني و از آن براي ارزش گذاري شركت استفاده مي‌كنند (دستگیر وخدادای، 1386).
ما در این پژوهش رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-4) اهداف پژوهش
هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق بیان ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است.

اهداف کاربردی پژوهش
1- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی
2- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد
3- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ
4- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

1-5) فرضیه‌های پژوهش
از آنجایی که در هر پژوهش علمی، محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد، با توجه به هدف این پژوهش، فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت ارتباط وجود دارد.
بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد شرکت ارتباط وجود دارد.
بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت ارتباط وجود دارد.
بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول شرکت ارتباط وجود دارد.
1-6) روش پژوهش
روش پژوهش همبستگي است زيرا در اين پژوهش شدت و رابطه بين متغيرها مورد نظر است . پژوهش حاضر به بررسي روابط بين متغيرها پرداخته و در پي آزمون وجود اين رابطه ودرشرايط كنوني وبراساس داده هاي تاريخي مي‌باشد. داده ها درEXCEL جمع آوري و توسط نرم افزار Eviews و SPSS مورد تجزيه وتحليل قرار مي‌گيرد.
1-7) قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می‌باشد:
قلمرو زمانی: دوره 5 ساله از 1387 تا 1391.
قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
قلمرو موضوعی: بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت.

1-8 ) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره مورد تحقیق نیز 5 ساله از سال 1387 تا 1391است، انتخاب نمونه از ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معيارهاي زير(به روش حذف سیستماتیک) انجام مي‌شود:
1- پايان سال مالي شركت‌ها منتهي به پايان اسفند باشد.
2- شركت در دوره مورد مطالعه تغيير سال مالي نداشته باشند.
3- طی این سال‌ها زیان عملیاتی نداشته باشند.
4- اطلاعات مالي شركت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
5- جزء شركت هاي سرمايه گذاري، واسطه گري، تامين مالي وهلدينگ نباشند. زيرا ساختار اين شركت‌ها متفاوت ازساير شركت هاي توليدي است.
1-9) روش گردآوری اطلاعات
جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز تحقيق از روش كتابخانه اي استفاده مي‌شود. استفاده از منابع كتابخانه اي كه شامل كتاب، مجلات، پايان نامه ها، مقالات و اينترنت مي‌باشد. اين رو براي انجام مطالعات مقدماتي، تدوين فصل ادبيات تحقيق وچارچوب نظري پژوهش بكار مي‌رود. سپس براي جمع آوري داده هاي مربوط به فرضيات تحقيق به گروه شركت هاي پذيرفته شده در بورس مراجعه خواهيم نمود.
1-10) ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات
داده‌های تحقیق از گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته‌ی نرم افزاری تدبیرپرداز، ره آورد نوین و سایت‌های www.rdis.ir و www.irbourse.com گردآوری شده است. همچنین تجزیه تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار Eviews، SPSS و Excelانجام شده است.

1-11) تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش
مدیریت سود: هیلی و والن(1999) مديريت سود زماني رخ مي‌دهد كه مدير براي گزارشگري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده مي‌كند، و اين كار را با هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي اقتصادي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام مي‌دهد.(یعقوب نژاد و همکاران، 1391)
تقارن وعدم تقارن اطلاعاتی: تقارن اطلاعاتي در صورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعاتي كساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل ميكنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي‌يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي‌رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند.(احمدپوروعجم، 1389)
مراحل چرخه عمر شرکت : مرحله تولد يا ظهور، مرحله رشد، بلوغ و افول
مرحله تولد يا ظهور : در اين مرحله معمولاً ميزان داراييها(اندازه شركت) در سطح نازلي قرار دارد، جريان هاي نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي و سودآوري در سطح پايين است و شركتها براي تأمين مالي و تحقق فرصتهاي رشد به نقدينگي بالايي نياز دارند. نسبت سود تقسيمي در اين شركتها معمولاً صفر يا حداكثر10% است و بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده در قياس با نرخ موزون تأمين مالي بعضاً ناچیز است.
مرحله رشد : در اين مرحله اندازه ی شركت بيش از اندازه ي شركتهاي در مرحله ظهور بوده و رشد فروش و درآمدها نيز نسبت به مرحله ظهور بيشتر است. منابع مالي بيشتر درداراييهاي مولد سرمايه گذاري شده و شركت از انعطاف پذيري بيشتري در شاخص هاي نقدينگي برخوردار است. نسبت سود تقسيمي در اين طيف از شركتها معمولاً بين 10% تا 50 % در نوسان است. بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده نيز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزينه تأمين سرمايه فزوني دارد.
مرحله بلوغ :دراين مرحله شركت‌ها فروش باثبات و متعادلي را تجربه نموده و نياز به وجوه نقد در اكثر موارد از طريق منابع داخلي تأمين ميشود. اندازه داراييهاي اين شركت ها نيز به تناسب بيشتر از اندازه ي داراييهاي شركتهاي در مرحله رشد بوده و نسبت سود تقسيمي در اين شركتها معمولاً بين 50 % تا 100 % در نوسان است . به دليل وفور نقدينگي و كاهش اتكاء به سياست تأمين مالي از خارج، عموماً بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده معادل يا بيش از نرخ تأمين سرمايه است.
مرحله افول يا سكون :در اين مرحله چنانچه فرصت هاي رشد وجود داشته باشد، به احتمال قريب به يقين بسيار ناچيز است .شاخص هاي سودآوري، نقدينگي و ايفاي تعهدات روند نزولي داشته و شركت در شرايط رقابتي بسيار شديدي قرار داشته، ضمن اينكه هزينه تأمين مالي از منابع خارجي نيز بالا است به گونه اي كه در اغلب موارد بازده سرمايه گذاري يا بازده سرمايه گذاري تعديل شده كمتر از نرخ تأمين مالي است.
در اين پژوهش به دليل غير فعال بودن معامله(خريدوفروش) يا غيربورسي بودن شركتهاي نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه عمر به صورت سه مرحله رشد، بلوغ و افول تعريف شده و از مرحله ظهور صرف نظر می‌شود (کرمی وعمرانی، 1389).
1-12) خلاصه فصل
در این فصل کلیات پژوهش بررسی شده است. ابتدا شرح مختصری در مورد مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت پرداخته شده و سپس اهداف پژوهش هم از نظر علمی و هم از نظر عملی بیان شده و همچنین فرضیه های پژوهش و اینکه پژوهش حاضر چه پژوهشی می باشد و در ادامه قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش و جامعه آماری که یک دوره 5 ساله برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با شرایط مشخص و چگونگی جمع آوری اطلاعات پژوهش و ابزارهای آن بیان شده و در نهایت تعریفی از مفاهیم و اصطلاحات پژوهش به عمل آمده است.

فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش مدیریت سود

2-1) مدیریت سود
2-1-1) مقدمه
واژه مربوط به تعدیل صورتهای مالی زیاد پرواضح نیست. برای مثال، اصطلاحاتی از قبیل دستکاری، تعدیل، اصلاح، هموارسازی و غیره معمولاً مترادف‌های مورد استفاده در ادبیات می‌باشند. برتون و استولی1 در سال 2001 از اصطلاح دستکاری حسابها برای تمامی تعدیلات و ثبتهای اختیاری صورت گرفته در صورت‌های مالی استفاده نمودند. در متون اصطلاحی که برای اصلاح حسابها استفاده می‌شود مدیریت سود می‌باشد.
بطور کلی، تأکید اصلی متون مدیریت سود، روی این دو موضوع است که آیا مدیریت سود واقع شده است؟ و دوم کی و چه زمانی مدیریت سود اتفاق افتاده است؟ بویژه اینکه مدیریت سود تلاش می‌کند تا درک نماید که چرا مدیران سودها را دستکاری می‌کنند و چگونه آنها این کارها را انجام می‌دهند و این رفتار مدیران چه عواقبی را به دنبال دارد؟
پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص داده است. با این حال بسیاری از تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که تفسیر نتایج بدست آمده پیرامون مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز حوزه مالی و حسابداری محسوب می‌شود.

2-1-2) مبانی نظری پژوهش
برخی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی از جمله مدیران، تحلیل گران و موسسه هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، چرخه عمر، آزمون فرضیه Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، ورشکستگی