منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، اصول اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

مداران و مدیران به رعایت امور اخلاقی
استراتژی، سیاست ها و قوانین و مقررات دقیق و لازم اخلاق
جو و فضای جامعه و سازمان
سیستم ها و مکانیزم های انگیزشی برای تشویق به انجام رفتار اخلاقی
برنامه های آموزش های کارآمد و مؤثر
سیستم های کنترلی و ارزیابی کارآمد و مؤثر درون و برون سازمان
دلایل و استدلال عقل پسند کافی برای پذیرش اخلاق
موقعیت های شغلی
نیازهای شخصی
جامعه مدنی فعال
لذا در مجموع می توان گفت چنانچه یک زیر ساخت اخلاق از کارکرد صحیحی برخوردار گردد، محیطی را فراهم می آورد که استانداردها و شاخص های رفتار شخصی مطلوب، مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. (فقیهی و رضایی منش،1384).
2-4 جو اخلاقی و مدیریت دانش
امروزه، موفقيت در بازار كار، با دانشي كه سازمان مي تواند توليد كند، سرعت اين دانش و ميزان انباشت دانش توليد شده، ارتباط مستقيم دارد. همچنين،سازمان هايي كه فرهنگ يادگيري قوي را توسعه داد ه اند در خلق، اكتساب و انتقال دانش، همچنين در تعديل رفتار براي انعكاس دانش جديد كارآ هستند. از طرفي اخلاق، بحثي مهم و جدي است كه تا اين مسئله حل نشود شكوفائي علمي، پيشرفت صنعتي و رفاه اجتماعي رخ نخواهد داد و جامعه از آرامش خاطر وشادي برخوردار نخواهد شد. اگر دامنه اين مباحث، به حوز ه هاي ديگري نيز كشيده شود، ميتوان از ارتباط مباحث فلسفه اخلاق و آن پديده ها نيز سخن گفت.مديريت دانش از جمله اين پديد ه ها است. پس موضوع سخن ارتباط اخلاق و مديريت دانش از منظر فلسفي است. (فصلنامه سیاست علم و فناوری ،سال سوم،شماره 2،1389)
2-5 مدیریت دانش و عملکرد
عملکرد سازمانی و مدیریت دانش موضوعاتی هستند که اجراي موفقیت آمیز آنها نیازمند نگرش همه جانبه و فراگیر به عوامل درگیر آنها است. یکی از این عوامل اصلی، نیروي انسانی می باشد. رعایت اخلاقیات از سوي نیروي انسانی می تواند به ارتقا عملکرد سازمانی و هر چه بهتر پیاده سازي شدن مدیریت دانش کمک نماید.
اخلاق به عنوان یک عامل کلیدي در ارتقا عملکرد سازمانی و نیز موفقیت فرآیند هاي مدیریت دانش، در کنار دیگر عوامل مؤثر نقش ایفا می کند. بر این اساس، پیشنهاد می گردد زمینه ی بهبود اقدامات مدیریت دانش در سازمان ها، فراهم آید تا افراد در ارتقا عملکرد سازمان خود نقش بیشتر و مؤثرتري ایفا کنند و نیز در فرآیند هاي مدیریت دانش مشارکت فعالتري داشته باشند.( فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال هشتم، شماره 2، تابستان 1392)
2-6 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در زمینه تحقیق حاضر :
2-6-1 تحقیقات داخلی
-عادل صلواتي، محمود رحماني، واحد رزمان ، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري سال هشتم، شماره 4 (پياپي 26)، زمستان 1392
زمينه: امروزه سازمان ها در جهت ارتقاء بهره وري خود به مديريت دانش روي آورده اند تا با كسب و مستند نمودن دانش سازماني و تسهيم آن در بين كاركنان و به كارگيري صحيح آن به اين هدف دست يابند از طرفي اخلاق، بحثي مهم و جدي است كه در جهت شكوفائي علمي، پيشرفت صنعتي و رفاه اجتماعي نقش مهمي را ايفا مي كند و باعث تسهيل استقرار مديريت دانش خواهد شد، كه اخلاق حرفه اي يكي از شاخه هاي با اهميت آن است. در اين مقاله هدف شناسايي رابطه اخلاق حرفه اي با مديريت دانش مي باشد. پس مقاله حاضر رابطه اصول اخلاق حرفه اي و ابعاد مديريت دانش را مورد بررسي قرار داده است.
روش كار: روش پژوهش حاضر توصيفي – همبستگي است. اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع كاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده ها، توصيفي از شاخه همبستگي مي باشد، كه براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از توزيع پرسش نامه استفاده شده است. متغيرهاي تحقيق عبارت انداز: مولفه هاي اخلاق حرفه اي و مديريت دانش نمونه آماري پژوهش شامل كاركنان حوزه ها و دانشكده هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج به تعداد 166 نفر به صورت نمونه برداري طبقه اي مي باشد. اطلاعات به دست آمده در محيط نرم افزاري18 SPSS و 8.8 Lisrel با اعمال آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل واقع شدند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه بين اخلاق حرفه اي و مديريت دانش يك رابطه مثبت و معناداري وجود دارد يعني طبق يافته ها هرچه كاركنان در پايبندي به اصول اخلاق حرفه اي كوشاتر باشند، استقرار مديريت دانش با سهولت بيشتري انجام مي يابد و عملاً خود كاركنان به صورت خود جوش و خود كنترل با توجه به روحيات حاكم بر سازمان مسير را هموار خواهند نمود.
نتيجه گيري: بهترين راهكار براي استقرار مديريت دانش تقويت اخلاق حرفه اي و به طبع آن تعريف كدهاي اخلاقي مربوطه مي باشد. براي تعميم نتايج پژوهش بايستي جامعه هاي آماري را انتخاب نمود كه در آن مديريت دانش استقرار يافته و كدهاي اخلاقي مربوط به حرفه هاي مختلف تدوين گرديده باشد.
– دکتر پیمان اخوان، جعفر یزدي مقدم ، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال هشتم، شماره 2، تابستان 1392، بررسی توأم نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی
زمینه: عملکرد سازمانی و مدیریت دانش موضوعاتی هستند که اجراي موفقیت آمیز آنها نیازمند نگرش همه جانبه و فراگیر به عوامل درگیر آنهااست. یکی از این عوامل اصلی، نیروي انسانی می باشد. رعایت اخلاقیات از سوي نیروي انسانی می تواند به ارتقا عملکرد سازمانی و هر چه بهترپیاده سازي شدن مدیریت دانش کمک نماید. بنابراین در این مقاله به بررسی توام نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی پرداخته شده است.
روش: تحقیق مورد نظر از جهت ارتباط بین متغیرهاي تحقیق، از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی می باشد. براي سنجش موضوع تحقیق، مدل مفهومی براساس ادبیات موضوع طراحی گردید و به منظور بررسی مدل مفهومی تحقیق از کارکنان یک سازمانصنعتی خواسته شد تا به سؤالات پرسشنامه اي که به همین منظور تنظیم شده بود، پاسخ دهند. براي بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق، ازمدل سازي معادلات ساختاري، در قالب نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است.
یافته ها: یافته هاي تحقیق نشان داد که در سازمان مورد مطالعه، بین اصول اخلاقی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و قوي برقرار است. همچنین رابطه ي بین اصول اخلاقی و فرآیند مدیریت دانش، مثبت و معنادار است ولی بین فرآیند مدیریت دانش و عملکرد سازمانی، رابطه معناداري وجودندارد. بنابراین مشخص شد، اگر چه اصول اخلاقی به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر مثبت و قوي دارد ولی با میانجی گري مدیریت دانش نتوانسته برعملکرد تأثیرگذار باشد.
-محمد ابراهیم سنجقی،پیمان اخوان ،حامد اجاقی (1392) طراحی مدل تعاملی گونه‌های فرهنگ سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش دانشگاه امام حسین علیه السلام پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی
پژوهش حاضر به‌دنبال ارایه‌ی چارچوبی در تبیین ارتباط بین توسعه‌ی فرایندهای مدیریت دانش با انواع فرهنگ‌های سازمانی است. برای این‌منظور از جو سازمانی که در این‌جا زیر عنوان جو دانشی، مفهوم‌سازی گردیده، استفاده شده است. در این چارچوب، چنین بیان شده است که فرهنگ نوآورانه از جو خلاق حمایت می‌کند و از این‌رو فرایند تولید و اکتساب دانش تقویت و بر دارایی دانش مفهومی سازمان افزوده می‌گردد. فرهنگ تداوم رویه با پشتیبانی از جو سیستمی موجب توسعه‌ی فرایند سازمان‌دهی و ذخیره‌سازی و افزایش در دانش سیستمی می‌گردد. فرهنگ مشارکتی از جو گفتمان و در نتیجه فرایند انتشار و اشتراک حمایت نموده و بر دارایی دانش تجربی می‌افزاید و فرهنگ اثربخشی نیز از فرایند به‌کارگیری و در نتیجه از دانش عملیاتی پشتیبانی می‌کند. در نهایت، چهار فرضیه‌ی برآمده از چارچوب پژوهش، به‌صورت میدانی و بر مبنای روش همبستگی آزمون شد که دو فرضیه‌ی مربوط به دو فرهنگ اخیر به‌علت نوپایی برنامه‌های مدیریت دانش در سازمان‌های منتخب، مورد پذیرش قرار نگرفت. جدول 2-6 زیر چارچوب انطباق فرهنگ و جو اخلاقی سازمان را با فرآیندهای مدیریت دانش نشان می دهد.

جدول 2-6 زیر چارچوب انطباق فرهنگ و جو اخلاقی سازمان را با فرآیندهای مدیریت دانش
فرهنگ سازمانی
جو دانشی
فرایند مدیریت دانش
دارایی دانشی
نوآورانه
آینده نگری
انطباق با محیط
جذب منابع جدید
رشد
جو خلاق
نوآوری
کار آفرینی
هنر نمایی
تولید و اکتساب
تبادل دانش با شرکاء رقیبان
مرور پس از عملیات

دانش مفهومی
طرح ها
اختراعات
تداوم رویه
درون محوری
ثبات و کنترل
اجرای قوانین و مقررات
هم آهنگی
جو سیستمی
بهبود در سیستم ها و روش ها
نظم گرایی
ارتباطات شبکه ای
ذخیره سازی سازمان دهی
مستندسازی
پالایش
لیست بندی
یکپارچه سازی
مخازن دانش
بازبینی
دانش سیستمی
دانش صریح
اسناد
کاتولوگ ها
پایگاه داده
حق امتیازها
مشارکتی
درون محوری
انعطاف پذیری
توانمند سازی
کار تیمی
بحث و گفتگو
جو گفتمان
تعامل جمعی
ارتباطات رو در رو
تبادل اطلاعات
یادگیری
انتشار و اشتراک
کتابخانه ها
مراکز اسناد
فضای تبادلی
اجتماعات کاری
دانش تجربی
تجربیات افراد
دانش استفاده شده در سازمان
اثربخشی
محیط محوری
کنترل
دست یابی به اهداف
بهره وری
جذب سود از منابع
جو عمل گرا
سود گرایی
معامله گری
به کار گیری
حل مساله
خلق ارزش از دانش
دانش عملیاتی
فنون عملیات روزانه
روال های سازمانی
استاندارد های کاری

– صدیقه رضاییان فردویی ، سید سپهر قاضی نوری،مدل یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم های مدیریت دانش(فصلنامه سیاست علم و فناوری ،سال سوم،شماره 2،1389)
مقاله حاضر همبستگي اصول اخلاقي و وظايف فرايند مديريت دانش را مورد بررسي قرار داده است زيرا منابع موضوع، از داشتن نگاه سيستماتيك و در نظر گرفتن اخلاق در همه ابعاد اصلي مديريت دانش رنج مي برد. براي سنجش اين موضوع، مدل مفهومي براساس ادبيات موضوع طراحي شده و ابزار پرسش نامه محقق ساز استفاده شده است. نتيجه تحقيق نشان داد كه رابطه بين پارامترها ،)مولفه ها و شاخصهاي( اخلاقي و ابعاد كاركردي (وظايف) فرايند مديريت دانش معني دار است. بين مولفه هايي مانند اعتماد فردي و گروهي، صداقت، رعايت مالكيت، كمك و همدلي، تعهد، مسئوليت پذيري، محرمانگي، وجدان و دقت در صحت ازيك طرف و ابعاد كاركردي الگوي عمومي مديريت دانش كه شامل خلق، سازمان دهي، انتشار و بكارگيري دانش است، همبستگي وجود دارد.
2-6-2 تحقیقات خارجی
موضوع
منبع
موضوعات اخلاقی
نتایج
موضوعات حقوقي و
اخلاقي در مديريت
دانش در مالزي

Azmi, I.M., 2010, “Legal and ethical issues in
knowledge management, in Malaysia”, journal of
Computerlaw& securityreview
محرمانگي/افترا/خيانت در حفظ
اسرار /مالكيت دانش/ صداقت/تعهد
در به روزرساني دانش و…براساس
وظايف مديريت دانش

عزمي در سال 2010 ، به مواردي چون رعايت مالكيت،
دقت در صحت، كمك به ديگران، محرمانگي، صداقت و تعهد در خلق، سازماندهي و بكارگيري دانش اشاره نموده
است.

اخلاق در به
اشتراك گذاري دانش

Wing S.C. and Chan, L.S., 2008, “Social network,
social trust and shared goals in organizational knowledge
sharing Department of Finance and Decision Sciences,
School of Business”, Journal of Information & Management

اعتماد اجتماعي
وينگ و سايرين اعتماد گروهي را در انتشار دانش
موثر مي داند.

تاثیر اخلاق بر خلق دانش
Chua, A., 2002, “The influence of social interaction on
knowledge creation”, Journal of Intellectual Capital

اعتماد/تمايل به كمك/همدلي و
همكاري

چاو در
سال 2002 ، اعتماد فردي، كمك به ديگران و تعهد رادر
خلق دانش موثر تلقي مي نمايد.

تاثیر اخلاق بر تسهیل اشتراک گذاری دانش
Hutchings, K. and Michailova, S., 2004, “Facilitating
knowledge sharing in Russian and Chinese subsidiaries: the
role of personal networks and group membership”, Journal
of Knowledge Management

اعتماد دو طرفه
هاچينگ و ميشايلاوو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جو اخلاقی، رفتار حرفه ای، مدیریت اخلاقی، سازمان های دولتی Next Entries منابع پایان نامه درمورد انحراف معیار