منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، جو اخلاقی، جامعه آماری، کارکنان دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد

در
سال 2004 ، به نقش اعتماد گروهي در انتشار دانش تاكيد
مي نمايد.

تاثیر اخلاق بر تبادل و خلق دانش
J. Nahapiet, S.G., 1998, “Social capital, intellectual
capital, and the organizational advantage”, academy of
Management Review

وجدان و تعهد
ناهاپيت و گوشال در سال
1998 ، به نقش تعهد در انتشار دانش اشاره كردهاند.

اخلاق در یکپارچگی دانش
Lang, J.C., 2004, “Social context and social capital as
enablers of knowledge integration”, Journal of Knowledge
Management

مالكيت و صحت دانش و صداقت
لنگ در سال 2004 ، به نقش رعايت مالكيت و
صداقت در بكارگيري و انتشار دانش تاكيد می كنند

2-7 نتیجه گیری از پژوهش های انجام شده :
جو اخلاقی همانند هوای موجود در یک اتاق است، ما نمی توانیم جو سازمانی را ببینیم یا لمس کنیم، اما آن ما را احاطه کرده است و هر چه که اتفاق می افتد را تحت تاثیر قرار می دهد و خود نیز از آنچه که در سازمان می گذرد، تاثیر می پذیرد. بنابراین هر سازمانی، فرهنگ، سنتها و روشهای عمل ویژه ای دارد که بر روی هم جو آن سازمان را تشکیل می دهند. جو برخی سازمانها پویا و کاری است و برخی دیگر سهل گیر و برخی کاملا انسانی و برخی دیگر سخت و سرد.
در جو اخلاقی مطلوب، کارکنان از رضایت شغلی قابل توجهی برخوردارند و انگیزه کافی برای غلبه بر مشکلات دارند. آنها دارای نیروی محرکه لازم برای ترتیب دادن کارها و حفظ تحرک سازمان هستند. به علاوه کارکنان به همکاری با سازمان خود افتخار می کنند. کارکنان به خوبی با یکدیگر همکاری می کنند و امور سازمان را تمام و کمال انجام می دهند. جو اخلاقی مربوط به تعیین ویژگی های قابل اندازه گیری محیط کار است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی که در این محیط کار می کنند درک شده است و فرض می شود که روی انگیزش و رفتارشان تاثیر می گذارد. همچنین به عنوان منبعی موثر و بانفوذ جهت شکل دهی رفتار عمل می کند.
طبق نتایج تحقیقات گذشته رابطه ی معناداری بین جو اخلاقی سازمان و مدیریت دانش وجود دارد . مدیریت دانش مؤثر مهارت بسزایی در برانگیختن کارکنان با برآورده ساختن نیازهای روانی کارکنان همچون توفیق‌طلبی، قدرت و.. دارد. تمامی این عوامل موجب بهره وری و اثربخشی کارکنان و در نهایت افزایش بهره وری و اثربخشی سازمان می‌شود.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند.حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت های پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست.
با این وصف،روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک وضعیت نامعین است (بازرگان ، 1376). در نهایت باید اذعان نمود دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد.به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی، 1387).
لذا لازم است پس از آشنایی با مبانی نظری پژوهش وارد مباحث اجرایی طرح تحقیق شویم. در این فصل در مورد روش پژوهش،منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گرداوری اطلاعات صحبت می شودسپس جامعه آماری تحقیق و نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه ی آن مورد بررسی قرار می گیرد و به ابزار جمع آوری اطلاعات ، روایی و پایایی ابزارهای پژوهش و نحوه پردازش اطلاعات پرداخته می شود.
3-2 روش تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد :
الف ) هدف تحقیق
ب ) نحوه گردآوری داده ها
این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد . به این دلیل کاربردی است که استفاده از نتایج طرح برای بهبود عملکرد دانشگاه ها است و به این دلیل توصیفی است که مطالعه وضعیت موجود تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاههای گیلان ، آزاد رشت و پیام نور رشت مد نظر است . و از این جهت که محقق در صدد روابط بین دو متغیر می باشد تحقیق از نوع همبستگی است ( سکاران ، 1391 ، ص 9 ) .

3-3 جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند .معمولآ در هر پژوهش ، جامعه ی مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره ی صفت (صفت های) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد .(بازرگان ،1376)
با توجه به تخصصی بودن پرسشنامه و لزوم آگاهی داشتن از علوم سازمانی و اقدامات مدیریت دانش در سازمان سعی شده است جامعه تحقیق ازمیان کارکنان محترم دانشگاه گیلان،دانشگاه آزاد رشت،دانشگاه پیام نور واحد رشت انتخاب گردد.لازم به ذکر است جامعه آماری تحقیق شامل 997 نفر از کارکنان دانشگاه گیلان ، آزاد رشت و پیام نور واحد رشت می باشد ( سرمد و همکاران ، 1392 ، ص 177 ) .
3-3-1 حجم نمونه و نمونه گیری
از آنجا که جامعه مورد نظر گسترده و پراکنده بود و احتمال می رفت برخی از پرسشنامه ها بازگشت داده شود حدود 320 پرسشنامه در میان کارکنان دانشگاه های مذکور به نسبت تعداد کارکنان توزیع گردید ، بدین صورت که تعداد 170 پرسشنامه در میان کارکنان دانشگاه گیلان با 640 کارمند،120 پرسشنامه در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با 287 کارمند و تعداد 30 پرسشنامه در میان کارکنان دانشگاه پیام نور رشت با 60 نفر کارمند توزیع شد و در نهایت 279 پرسشنامه عودت داده شد که در این میان 20 پرسشنامه مخدوش ، ناخوانا و یا بدون پاسخ بود .
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد.گرد آوری و مطالعه مجموعی جامعی از داده های مربوط به حوزه خاصی از پژوهش ها، یا از لحاظ فیزیکی میسر نیست و یا عملآ میسر نیست ، بنابراین به دلیل محدودیت زمان ،منابع و امکانات از روش نمونه گیری استفاده می شود.نمونه از جامعه آماری ،مجموعه اندازه هایی است که عملآ در جریان یک تحققیق گردآوری می شود.(باتاچاریا و همکاران،1376) .
دراین تحقیق ازروش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس استفاده شده است وحجم نمونه بااستفاده ازفرمول جامعه محدودمحاسبه شده وتعدادنمونه براساس این رابطه تعیین شد. نحوه ی محاسبه تعدادنمونه براساس فرمول جامعه محدودبه شرح زیرمی باشد.

n=(Z_(a/2)^2.S_X^2.N)/(e^2.N-e^2+(Z_(a/2)^2.S_X^2))
=حجم نمونه
Z_(a/2)^2=اندازة متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
e^2= میزان خطا
S_X^2= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
حجم جامعه N=
Z_(a/2)=1.96
e=0.05
S=0.47787

S^2=0.22836

N=997

((〖1.96〗^2 ).(〖0.47787〗^2 ).997)/((〖0.05〗^2 ).(997)-(〖0.05〗^2 )+((〖1.96〗^2 ).(〖0.47787〗^2 )))=164

n=164

3-4 روش جمع آوری داده ها
به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن برای دسترسی سریع به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها پرسشنامه در نظر گرفته شد.به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر و انجام شایسته ی روش تحقیق از روش های زیر بهره گیری شد:
مطالعات کتابخانه ای : جهت تدوین مبانی ،تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانه ای استفاده شد که مهم ترین و مفیدترین منبع موتورهای جستجو در اینترنت،بانک ها و منابع اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه های کشور بوده است.
تحقیقات میدانی: به منظور جمع آوری اطلاعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق،از پرسشنامه استفاده شده است.شاخص های مورد سنجش در تحقیق ، پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به نظرسنجی گذاشته شود، در معرض قضاوت چند تن از خبرگان و کارشناسان در دانشگاه ها قرار گرفت و نهایتا از پرسشنامه مورد نظر به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.
3-5 معرفی پرسشنامه تحقیق
پرسشنامه به عنوان یکی ازمتداول ترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ربه حساب می آیدوعبارت است ازمجموعه ای از پرسشهای هدفدار که بابهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه وبینش یک فردپاسخگوراموردسنجش قرارمی دهد (سکاران، ١۳۹١، ص۲۴۲).
در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد موجود در مقاله ی فاون چانگ و ین جانگ با عنوان تاثیر جو اخلاقی بر مدیریت دانش در ژورنال Business Ethic که در سال 2011 به چاپ رسید استفاده شد.
در پرسشنامه تحقیق حاضر سعی شده است با استفاده از طیف لیکرت تاثیر جو اخلاقی سازمان را بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش مورد بررسی قرار دهد.جدول 3-1 زیر به تفکیک سوالات مختص به هر متغیررا با ذکر منبع مورد استفاده نشان می دهد.

متغیرهای تحقیق
راهنمای سوالات
شاخص ها
تعداد سوال به ازای هر شاخص
منبع

جو اخلاقی سازمان

از سوال 1 الی 11
1-نفع شخصی
2-مسئولیت اجتماعی
قانون و کدهای شغلی
1-سه پرسش
2-چهار پرسش
3-چهارپرسش
ویکتور و کولن
( 1987-1988)
نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش
از سوال 12 الی 15

گویه های پرسشنامه
چهار پرسش
آجزن (1998)
مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
از سوال 16 الی 37
1-فراگیری دانش
2-ذخیره سازی دانش
3-کاربرد دانش
4-به اشتراک گذاشتن دانش
1-هفت پرسش
2-پنج پرسش
3-شش پرسش
4-چهار پرسش
کالکارنی و همکاران (2006- 2007)
رضایت از مدیریت دانش
ازسوال 38 الی 48

گویه های پرسشنامه
یازده پرسش
بکرا-فرناندز و
سابهروال (2001)
عملکرد شغلی
از سوال 49 الی 59
1-کارایی
2-اثربخشی
3-کیفیت
1-سه پرسش
2-سه پرسش
3-پنج پرسش
کالکارنی و همکاران،بونتیس وسرنکو(2007)
جدول 3-1
3-5-1 روایی پرسشنامه
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک طرح تحقیقی مطرح می شود،اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟در پاسخ به این سوال باید اعتبار یا روایی درونی تحقیق را مورد نظر قرار داد.سوال دوم این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار یا روایی بیرونی سر وکار دارد.
در این تحقیق جهت دستیابی به اعتبار و روایی لازم در طراحی و استفاده پرسشنامه با مشورت استاد راهنمای ارجمند توسط یک پیش آزمون اولیه و توزیع پرسشنامه در میان 30 نفر برای بررسی نظر کارکنان در مورد سوال ها و پی بردن به نقاط ضعف اقدام گردید،سرانجام پس از دخالت دادن نظرات اصلاحی توسط استاد راهنمای محترم تدوین گردید و در اختیار کارکنان دانشگاه ها قرار گرفت.
3-5-2 پایایی پرسشنامه
جهت پایایی پرسشنامه همانطور که ذکر شد پرسشنامه به صورت پیش آزمون در اختیار 30 نفر پاسخ دهنده قرار گرفت . با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از این آزمون جهت تعیین پایایی پرسشنامه ، از روش آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSSاستفاده شد . در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقداری آلفای کرونباخ از 7/0 باشد و هر چه این مقدار به 1 نزدیک باشد از پایایی بالاتری برخوردار است ( مومنی ، فعال قیومی ، 1391 ، ص 212 ) .نتیجه آن شامل خروجی زیر می باشد که آلفای کرونباخ متغیرها بزرگتر از 7/0 است بنابراین پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ
متغیرها
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد گویه های متغیر
-جو اخلاقی سازمان
79/0
11 گویه ( 1-11 )
-نگرش کارکنان به مدیریت دانش
88/0
4 گویه ( 12-15 )
-مشارکت کارکنان در مدریت دانش
89/0
22 گویه ( 16-37 )
-رضایت از مدیریت دانش
8/0
11 گویه ( 38-48)
-عملکرد شغلی
88/0
11 گویه ( 48-59 )

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در بخش تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS و به کمک آمار استنباطی و محاسبات همبستگی ، ارتباط میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تحقیق سنجیده می شود و فرضیات تحقیق به کمک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جو اخلاقی، رفتار حرفه ای، مدیریت اخلاقی، سازمان های دولتی Next Entries منابع پایان نامه درمورد انحراف معیار