منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، استان اردبیل، عملکرد کارکنان، تسهیم دانش

دانلود پایان نامه ارشد

ارزیابی عملکرد شناسایی نقاط ضعف به منظور احیانا تنبیه یا برخود منفی نیست ،بلکه هدف از ارزیابی کمک به بهبود عملکرد ازطریق معرفی به آموزش های مختلف شغلی و توانمند سازی کارکنان است در واقع یکی از دلایل مهم استفاده ازارزشیابی ، شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان ، جبران کاهش توانایی های کارکنان تا رسیدن به استاندارد مورد نیاز و ارتقای قابلیت های آنان است(سیدجوادین،1390،ص514).

ابعاد مدیریت دانش

متغییر وابسته……………………………………..متغییر مستقل

نمودار1-1):مدل تحلیلی تحقیق:(منبع:antonino,2010)

1-6) سوال تحقیق:

سوال اصلی:
آیا بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بانک های صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی:
آیا بین کسب دانش و عملکرد کارکنان بانک های صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تسهیم دانش و عملکرد کارکنان بانک های صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان بانک های صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟

1-7) فرضیه های تحقیق:
1-7-1) فرضیع اصلی:
بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل رابطه معنادار وجود دارد.

1-7-2) فرضیه های فرعی:
1)بین کسب دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد.
2)بین تسهیم دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد.
3)بین بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.

1-8) تعریف نظری متغییرها:

1-8-1) متغییرهای مستقل:
مدیریت دانش رویکردی ساخت یافته است که رویه هایی را برای شناسایی،ارزیابی و سازماندهی ،ذخیره و بکارگیری به منظور تامین نیازها و اهداف سازمان برقرار می سازد(داونپورت ودیگران،1998،ص41).مدیریت دانش علاوه بر مدیریت اطلاعات ،تسهیل در ایجاددانش جدید و مدیریت روشهای تعمیم و کاربری دانش را نیزبرعهده دارد از این رو انتظار می رود که در فضای حاصل از مدیریت دانش ،کارکنان به عملکرد بهتری در جهت رسیدن به اهداف سازمانی نائل شوند(داونپورت ومارچاد،1999،ص13).

مدیریت دانش:شامل سه عامل کسب دانش،تسهیم دانش،بکارگیری دانش می باشد.(چن وهوانگ ،2009،ص107)

1-8-1-1)کسب دانش: کسب دانش از خارج واز کارکنان خود سازمان ،فرصتی رافراهم می کندکه تاسازمانها دانش جاری را بازترترکیب نموده ودانش جدید خلق نماید دانشی که به تازگی کسب شده با دانشی که قبلی موجود در سازمان تعامل نموده و پس ازتعدیل، اصلاح یا تائید دانش ذخیره و رسوب شده و با افزایش وسعت وعمق دانش در دسترس سازمان باعث افزایش پتانسیل و قابلیت سازمان به منظور ابداع ونوآوری در ستانده های جدید می شود(همان)

1-8-1-2)تسهیم دانش:تسهیم یا به اشتراک گذاری دانش به باورها یا رفتارهای جمعی عادی یا روتین اشاره دارد که به گستره ای از یادگیری در میان اشخاص یا واحدهای درون یک سازمان مرتبط می شود به ویژه اینکه پژوهشگران چنین بحث و استدلال نمودند که تسهیم دانش بطور ضمنی به ترکیب جدید دانشی که پیش از این بصورت جدا و پراکنده وجود داشته است اشاره دارد.(همان)

1-8-1-3)بکارگیری دانش: به کارگیری دانش یک مولفه کانونی و مرکزی در فرایند مدیریت دانش است. بر مبنای دیدگاه دانش محور، ارزش فردی و سازمانی در ابتدا به خاطر ضمنی و تصریحی بودن دانش در بکارگیری آن است . بسط محصول و خدمت جدید و نوآورانه ،نیازمند بکارگیری و ترکیب ورویه های دانش تخصصی از حوزه های مختلف است(همان)

1-8-2) متغییر وابسته:
عملکرد: در سنجش عملکرد از مدل هرسی وگلداسمیت که با نام اچپو شناخته شده و شاخص های آن در زیر آمده است،استفاده شده است.پرسشنامه مربوطه بصورت استاندارد موجود بوده و عملکرد در این پرسشنامه با مقیاس فاصله ای و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت اندازه گیری می شود.

P=F(A.C.H.I.E.V.E)
Performance: عملکرد
Ability: توانایی (قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف)
Clarity: وضوح (روشنی در درک پذیرش نحوه کار،محل و چگونگی انجام آن)
Help : حمایت سازمانی (حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثربخشس کار به آن نیاز دارند)
Incentive : انگیزه (شور وشوق وتمایل به انجام تکلیف)
Evaluation : ارزیابی (سازوکارقضاوت در رابطه با چندوچون انجام کار)
Validity: اعتبار (مناسب،قانونمندی ومشروع بودن تصمیم مدیر)
Environmente: محیط (مجموعه عوامل موثربرون سازمانی)(هرسی و بلانچارد،1391،ص59)

1-9) تعریف عملیاتی متغییرها:
1-9-1)کسب دانش که یکی از ابعادمتغییر مستقل دراین پژوهش محسوب می شود با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت وازطریق مولفه های زیرمورد ارزیابی قرار می گیرد(سوالات 1الی 4):
1)کسب دانش از ارباب رجوع
2)کسب دانش از سازمان های دیگر
3)کسب دانش از کارمندان
4)کسب دانش وبه روز بودن
1-9-2 )تسهیم دانش که یکی از ابعاد متغییرمستقل در این پژوهش محسوب می شود با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت وازطریق مولفه های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد(سوالات 5الی 7):
5)تسهیم دانش بین مقامات مافوق ومادون
6)تسهیم دانش بین همکاران هم رده
7)تسهیم دانش بین دوایر و واحدها

1-9-3 )بکارگیری دانش که یکی از ابعاد متغییر مستقل در این پژوهش محسوب می شود با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت وازطریق مولفه های زیرمورد ارزیابی قرار می گیرد(سوالات 8الی9):
8)مدیریت دانش موثر در استفاده عملی
9)بکارگیری دانش در استفاده عملی

1-9-4) عملکرد که متغییر وابسته ما در این پژوهش محسوب می شود با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت وازطریق مولفه های زیرمورد ارزیابی قرار می گیرد(سوالات 10الی 30):
10)آموزشهای مرتبط با وظایف شغلی
11)همکاری واحدهای سازمان در انجام وظایف
12)آگاهی از نقاط قوت در انجام وظایف
13)بازدهی برنامه سازمانی
14)میزان انگیزه کاری
15)درک اهداف سازمان
16)ساختار اقتصادی کشور درانجام وظایف
17)دانش ومهارت برای اتمام کار
18)توانمند دانستن خط مشی های پرسنلی سازمان
19)حمایت همکاران بخش مختلف
20)مطابقت وظایف با انتظارات
21)درک اولویت بندی اهداف سازمان
22)تضمین قوانین موجود برموفقیت شغلی
23)آگاهی از نقاط ضعف در انجام وظایف
24)سیاستهای سازمان در امورکارکنان
25)تاثیر کمک سایر پرسنل سازمان
26)آشنایی با وظایف
27)پذیرفتن اهداف سازمان
28)ارزیابی سطح دریافتی شغل
29)آگاهی از کیفیت انجام کار
30)پشتیبانی ساختار اجتماعی از وظایف

1-10) قلمرو تحقیق:

1-10-1) قلمرو موضوعی:
قلمرو تحقیق به لحاظ موضوعی درباره مدیریت دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل می باشد.

1-10-2) قلمرو مکانی:
این تحقیق در بانک های صادرات استان اردبیل انجام گرفته است.

1-10-3) قلمرو زمانی:
به لحاظ عملیات اجرایی، این تحقیق از بهمن ماه 1391 به مدت شش ماه در شهریور ماه 1392 انجام خواهد شد.

2-1-1) مقدمه:
حركت به سوي جامعههاي مبتني بر دانش مقوله اى است كه امروزه در همه جا مورد بحث واقع مي شود. ظهور و بروز فناوري اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن به تمامي ابعاد زندگي بشر، پارادايم هاي جديدي را پيش روي همگان قرار داده و زندگي بشر را متحول ساخته است. سازمانها نيز از اين امر مستثني نبوده و در همين راستا دچار تغييرات و تحولات زيادي شده اند. سازمانها نيز در عصر تحولات روزافزون و شتابان، به منظور كسب مزيت رقابتي و جهت ادامه بقا و حيات و مقابله با شرايط متغير محيطي، به استفاده از ابزارهاي مديريتي نوين، تكنيك ها و اصول نو رو آورده اند. مديريت دانش به عنوان يكي از آخرين مباحث سازماني مطرح شده در همين راستا به كمك سازمانها آمده است.
واژه مديريت دانش در دنياي مديريت موضوعات مختلفي را در بر مي گيرد. علت ايجاد اين نگرش به دليل انتقال و حركت سيستم هاي اقتصادي مبتني بر صنعت به سوي جامعه هاي مبتني بر دانش و توسعه اقتصاد دانش محور است. كسب دانش به عنوان يكي از فاكتورهاي اصلي مزيت رقابتي بنگاههاي بزرگ و كوچك صنعتي و خدماتي شناخته مي شود.

مباحث مطرح شده در این بخش عبارتند از: تعریف دانش، انواع دانش ، چرخه دانش ، مدیریت دانش ، اصول مدیریت دانش ، هدف های مدیریت دانش ، تئوری های مدیریت دانش ، استراتژی های مدیریت دانش ، موانع مدیریت دانش و غیره.

2-1-2) تعریف دانش:
از زمان پیدایش کلی دانش تاکنون تعاریف گوناگونی برای این مفهوم ارائه شده که هر یک ابعادی از موضوع را نمایش می دهند. دامنه تعاریف ارائه شده در مورد دانش ، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف ، از محدود تا گسترده را شامل می شود. برخی از تعاریف دانش به شرح زیرند: (زعفریان ،1387 ،ص 2)

ارنست اندیونگ1: آن چه افراد جهت انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند. (عالم تبریز، محمد رحیمی،1390، صص 49-48)

دانش عبارت است از اطلاعات در یک بافت زمینه خاص که برای شخصی که آن را کسب می کند ارزشمند است و او را قادر می سازد دست به کاری بزند که پیش از کسب آن اطلاعات قادر به انجام آن نبوده است.( طالقانی ،1388، ص 45)

هوبرونوناکا2: معتقدند که دانش عبارت است از اعتقاد و باوری که منجر به افزایش توان بالقوۀ پدیدها برای اقدامات و تصمیمات اثربخش می شود. (ابطحی ،صلواتی،1390، ص8 )

دانش عبارت است از : اطلاعات درون ذهن افراد ، بدون یک فرد دانا و آگاه دانشی بوجود نخواهد آمد.( طالقانی ، 1388 ، ص45)

دانش عبارت است از استدلال درباره اطلاعات به منظور هدایت جهت انجام کار ، حل مساله ، اتخاذ تصمیم برای عمل کردن ، آموختن و یاد گرفتن .(طالقانی ،1388 ،ص 45)

2-1-3) مفهوم ارزش دانش:
امروزه مفهوم ارزش در بسیاری از سازمانها نامفهوم و اصطلاح گنگ و نامانوسی است مانند: ارزش برقراری ارتباط با مشتری ، ارزشهای داراییهای مهارتها و دانش کارکنان ،ارزش ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین المللی ، ارزش اطلاعات موجود در پایگاههای دادگان سازمان و ارزش داراییهای حقوق تالیفات یا مجوز ها و نمایندگیها و ارزش سرمایه های مدیریتی و ارزش وفاداری مشتریان به نام تجاری ، ارزیابی و طبقه بندی و تهیه تراز برای تعلق این سرمایه های هوشی کار بسیار پیچیده و مشکلی است. به همین دلیل است که حسابداران همواره از ارزیابی و تهیه ترازنامه برای این چنین داراییهایی نادیدنی و نامحسوس پرهیز دارند . بهترین روش ارزیابیو عادلانه ترین آن تعریف واژه های ارزش دانش سازمان است .این ارزش عبارت از بها و سرمایه گذاری تطبیقی و مقایسه ای است که سایر سازمانها برای این دانش پرداخت می کنند.)مومنی،1390،ص 563)

2-1-4) انواع دانش:
بحث بر روی طبقه بندی انواع دانش بسیارحائز اهمیت است زیرا انواع مختلف دانش دارای کاربردهای گوناگونی در مدیریت دانش هستند وهمچنین مستلزم بکارگیری مدلهای بخصوص در مدیریت دانش می باشند.
2-1-4-1) نوناکا 3دانش رابه 2دسته طبقه بندی می کند:

الف)دانش آشکار(صریح)4: دانشی است که عینی بوده و می تواند بصورت رسمی و زبان سیستماتیک بیان شود. این دانش دارای قابلیت کدگذاری و بیان از طریق گویش است.
ب)دانش نهفته (ضمنی)5: دانشی است که انتزاعی بوده و دست یابی به آن آسان نیست.این دانش از طریق تجربه ویادگیری عملی کسب می گردد و کدگذاری شده نیست.این دانش ، دانش نانوشته ی سازمان است که بیانگر میزان تجربه و مهارت کارکنان است .(ابطحی، صلواتی، 1390،صص 16-15)

2-1-4-2) ارسطو انواع دانش را برحسب مقاصد شان به سه دسته تقسیم کرده بود: دانش نظری که غایت آن فهم و تبیین چه چیزی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، عملکرد کارکنان، استان اردبیل، بهبود عملکرد Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، ایجاد دانش، نیروی کار، مزیت رقابتی