منابع پایان نامه درمورد مدل رگرسیون، مطالعه موردی، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونیک. مجله رهیافت، 26، 38-31.
6. بهشتی، محمدباقر؛ صنوبر، ناصر و فرزانه کجاباد، حسن (1388). بررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص بنگاه ها در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 38، 157-179.
7. پور بهرام آبکنار، زینب (1390). بررسی مدل های تحلیل بقاء. کارشناسی ارشد آمار. دانشگاه صنعتی اصفهان.
8. حسنقلی پور، طهمورث؛ متوسلی، محمود؛ محمدی، شاپور و حسینی، فرشید (1389). تأثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه موردی صنعت برق. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، 5، 40-21.
9. حسنی پارسا، مجید (1383). پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تأکید بر صنعت الکترونیک. دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
10. خداداد حسینی، حمید و عزیزی، شهریار (1385). مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک رویکردی جامع. چاپ اول، تهران: انتشارات صفار.
11. دهقان کرنکان، فاطمه (1390). رابطه ی بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی. دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
12. رجایی فرد، عبدالرضا و همکاران (1388). کاربردهای پارامتری در تحلیل بقاء در سرطان معده. فصلنامه علمی- پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، 2، 88-83.
13. روشنی، دائم (1390). مدل رگرسیونی مخاطره متناسب تک شاخصی با پایه های بریده شده در تعیین تابع پیوند و کاربردهای آن در مطالعات پزشکی. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی.
14. سبحانی، سید حسین و جعفری، علیرضا (1386). بررسی ساختار سرمایهی شرکتهای کوچک وکارآفرین. نشریه اقتصاد تحقیقات مالی،24، 56-33.
15. شورورزی، محمدرضا و پهلوان، رحیم (1389). تأثیر اندازه ی شرکت بر هموارسازی سود. مجله ی پژوهش های مدیریت، 87، 80-69.
16. عرب نجف آبادی، محسن (1390). خروج و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران: مقایسه بخش های خصوصی و دولتی. دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.
17. فیض پور، محمد علی و موبد، میترا (1387). توقف بنگاه های صنعتی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی بنگاه های کوچک و متوسط استان یزد طی برنامه سوم توسعه: 1379-83. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،3، 120-99.
18. فیض پور، محمد علی؛ سعید اردکانی، سعید و پوش دوزباشی، هانیه (1390). بررسی تأثیر حیات بنگاه های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84-1375. مجله توسعه کارآفرینی، سال چهارم، 14. 67-86.
19. فیض پور و رادمنش، سعیده (1390). توزیع اندازه بنگاه های صنایع تولیدی و روند تغییرات آن. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال دوازدهم، 4، 153-125.
20. مدهوشی، مهرداد و تاری، غفار(1386). تأثير سرمايه اوليه در بقای شرکتهاي توليدي کوچک ومتوسط در ايران. دانش و توسعه( علمی- پژوهشی).20، 166-147.
21. مدهوشی، مهرداد و نصیری، آذر (1388). تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران). پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی- پژوهشی، شماره 1. 147-127.
22. مدهوشی، مهرداد و تاری، غفار (1389). تأثير ويژگي هاي شرکت در بقاي شرکت هاي توليدي کوچک و متوسط با استفاده از TDA. دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال هفدهم، 41، 136-121.
23. ملاحسینی، علی، فتحی، فرید (1388). بررسی متغیرهای مؤثر بر الگوی نوآوری در شرکت های متوسط و کوچک شهر کرمان. دوفصلنامه برنامه و بودجه، 108، 74-59.
24. میرباقری، سید علی رضا، طهماسبی، هامون و هاشمی، علی (1389). استراتژی های اثربخش در نگهداری کارکنان دانش محور. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی، مجله تدبیر، 219، 29-22.
25. نصیری، آذر (1389). تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد. دانشکده علوم اقتصاد و اداری. دانشگاه مازندران.
26. هادوی، سید علی (1388). ابزارهای مدیریت نوآوری: مروری بر نظریه و عمل. ماهنامه تدبیر، سال بیستم، 204، 39-34.
27. یوسف نژاد، کیوان؛ شعبانخانی، بیژن؛ اعتمادی نژاد، سیاوش؛ یزدانی چراتی، جمشید و معصومی، صفورا (1390). تحلیل داده های بقاء در بیماران قلبی و عروقی پس از آنژیوپلاستی به کمک مدل رگرسیون کوکس. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و یکم، 86، 106-101.

ب) منابع انگلیسی
1. Alvarez, Roberto and Vergara, Sebastián (2012). Trade exposure, survival and growth of small and medium-size firms. International Review of Economics and Finance, vol. 25, pp. 185–201.
2. Aspelund, A., Berg-Utby, T., Skjevdal, R., (2005). Initial resources’ influence on new venture survival: a longitudinal study of new technology-based firms. Technovation 25, 1337-1347.
3. Audretsch, D.B., Houweling, p., and Thurik, A.R (1997). New-Firm Survival: Industry versus Firm Effects, us.
4. Audretsch, D.B., Santarelli, E. and Vivarelli, M (1999). Start-up size and industrial dynamics: some evidence from Italian manufacturing. International Journal of Industrial Organization vol. 17, pp. 965-83.
5. Baggs, Jen, Beaulieu, Eugene and Fung, Loretta (2008). The Impact of Real Exchange Rate Movements on Service Sector Firms. University of Victoria.
6. Blossfeld, H.P., and Rohwer, G (2002). Techniques of Event History Modeling. 2nd edition, Lowrence Erlbaum Associates, Inc. pp 4-37.
7. Buzell, R.D. and Gale, B.T. (1987). The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. Free Press, New York.
8. Cassar, G. (2004). The financing of business start-ups. Journal of Business Venturing, 19: 261–283.
9. Cefis, Elena, Marsili, Orietta (2006). Survivor: The role of innovation in firms’ survival. Research Policy, vol. 35, pp 626–641.
10. Chittenden, F., Hall, G., and Hutchinson, P. (1996). Small firm growth, access to capital markets and financial structure: Review of issues and an empirical investigation. Small Business Economics 8:59–67.
11. Christie, Tamoyat and l. SjoquIist David (2012). New Business Survival in Georgia: Exploring the Determinants of Survival Using Regional Level Data. Growth and Change, vol. 43, no. 1, pp. 110–142.
12. Campos, N. & Iootty, M. (2003). Firm Entry and Exit in Brazil: Cross-sectoral Evidence From Manufacturing Industry, pp1-20.
13. Dollinger, M.J (1999). Entrepreneurship: Strategies and Resources. Richard D. Irwin, Homewood, IL.
14. Dzhumashev, Ratbek, Mishra, Vinod and Smyth, Russell (2011). Exporting, R&D Investment and Firm Survival. Monash University. Department of economics. Discussion paper 39/11.
15. Fritscha, M., Brixy, U., and Falck, O (2006). The Effect of Industry, Region, and Time on New Business Survival–A Multi-Dimensional Analysis. Review of Industrial Organization, vol. 28, pp. 285-306. http://www.springerlink.com.
16. Gummusluoglu, L., Ilsev, A. (2009). Transformational Leadership, Creativity and Organizational Innovation. Journal of Rsisiness Research, no.62, pp: 461-473.
17. Gundey, Gurhan; Ulusoy, Gunduz; Kilic, Kemal; Alpkan, Lutfihak (2011). Effects of innovatiov types on firm performance. International Journal of Production Economics, Vol. 133, Issue 2, pp 662-676.
18. Helmers, Christian and Rogers, Mark (2010). Innovation and the Survival of New Firms in the UK. Review of Industrial Organization, vol.36, pp. 227-248, http://www.springerlink.com.
19. Holmes, Phil, Stone, Ian and Paul Braidford (2010). An analysis of new firm survival using a hazard function. Applied Economics, vol.42, Issue 2, pp 185-195.
20. Horwitz, Frank M., et al (2006). Human resource strategies for Managing Knowledge Workers: An Afrov Asian Comparative Analysis. International Journal of Human Resource Management, vol. 17, pp. 775v811.
21. Huynh. Kim P, Petrunia, Robert J, Voia, Marcel C (2008). Startup Financial Conditions and Survival of New Firms. Paper to be presented at the DRUID 25th Celebration Conference 2008 on Entrepreneurship and innovation- organizations, institutions, systems and rigions. Copenhagen, CBS, Denmark. http://www2.economics.smu.edu.sg
22. Jensen. H, Paul, Webster, Elizabeth and BuddelMeyer, Hielke. (2008). Innovation, Technological Conditions and New Firm Survival. The Economic Record, vol. 84, no. 267, 434–448.
23. Kato, M. (2008). Firm Survival and the Evolution of Market Structure: The Case of the Japanese Motorcycle Industry, Hitotsubashi University, Tokyo, JP.
24. Klapper, Leora and Richmond, Christine (2011). Patterns of Business Creation, Survival and Growth (Evidence from Africa). Policy research working paper 5828. http://econ.worldbank.org.
25. Kazuyuki, Motohashi (2012). Open Innovation and Firm’s Survival: An empirical investigation by using a linked dataset of patent and enterprise census. RIETI Discussion Paper Series 12-E-036b. http://www.rieti.go.jp/en/.
26. Kok, J. (2007). Firm Survival of Successors and Novo Entrepreneurs: The important Determinats for Dutch Entrepreneurs. MSc in International Business: Stratgy and Innovation. Pp:1-54.
27. Malerba, Franco and Molina, M.A. (2011). What drives the survival and growth of new firms in Brazil? A learning and capability perspective.
28. Modigliani, F., and Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review, 48(3), 291–297.
29. Swedberg, R. (2007). Rebuilding Schumpeter’s Theory of Entrepreneurship. Paper presented at the Conference on Marshall, Schumpeter and Social Science,, Hitotsubashi University, Japan.
30. Timmons, J A & Spinelli, S. (2007). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21th Century, 7th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
31. Van auken, E, H. (2005). A model of small firm capital acquisition decisions. International entrepreneurship and management journal, 1, 335-352.
32. Walters, J. Stephen. (2009). what is a Cox model? School of Health and Related Research (ScHARR), University of Sheffield, www.whatisseries.co.uk.
33. http:/www.shatanews.ir
34. http:/www.mazandaran.min.gov.ir
35. http://www.itmen.ir
36. http://www.wikipedia.org

پیوست 1- مدل رگرسیون Cox
الف) دستورات برنامه

nvar (
dfile = data.txt,
Size = c2,
Capital = c3,
Innovation = c4,
Entry = c5,
Capital inten = c6,
Growth = c7,
Ts = c8,
Tf = c9,

# define additional variables
ORG = 0,
DES = if eq (Tf,500)then 0 else 1,
TS = 0,
TF = Tf-Ts+1,
);

edef (
ts = TS,
tf = TF,
org = ORG,
des = DES,
);

Rate (
xa (0,1)= Size,Capital,Innovation,Entry,Capital inten,Growth
) = 1;

ب) خروجی مدل Cox
TDA.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، اندازه شرکت، مدل رگرسیون Next Entries منابع پایان نامه درمورد bytes.، new، Current