منابع پایان نامه درمورد محدودیت ها، استان مازندران، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

و خروج از آن تعریف می شود.

1-8- روش انجام کار
تحلیل بقاء زمینه های کاربردی فراوانی دارد و برای تحلیل داده هایی به کار برده می شود که دربردارنده ی « مدت زمان بین دو پیشامد» یا به طور کلی تر، زمان عبور از حالتی (وضعیت) به حالت (وضعیت) دیگر باشد. برای تعیین زمان بقاء دو نقطه باید تعیین شود. زمان مبداء یعنی زمانی که در آن پیشامدی آغازین مانند تولد رخ می دهد و نیز زمان به اصطلاح شکست، یعنی زمانی که در آن پیشامدی نهایی مانند مرگ رخ می دهد( ابراهیم زاده، 1384).
برای مطالعه بقا از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رویدادی استفاده می شود (بلوسفلد6، 2002). از این رو، در این تحقیق نیز از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی و مدل تابع هازارد برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت جدید استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از پایگاه داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و از برنامه نرم افزاری winTDA به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شده است.

1-9- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر را می توان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود:
1-9-1- قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی تأثیر ويژگي هاي شركت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد پرداخته شده است و برای این منظور از متغیرهای نرخ ورود به صنعت، درجه نوآوری صنعت، میزان سرمایه اولیه، اندازه اولیه شرکت، شدت سرمایه، رشد صنعت و نوع شركت (تولیدی، تولیدی صادراتی) استفاده شده است.
1-9-2- قلمرو زمانی
دامنه زمانی این تحقیق مربوط به سال های 1390-1360 می باشد.
1-9-3- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش مربوط به شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد.

1-10- تعریف واژه ها و اصلاحات تخصصی پژوهش
واژه ها و اصطلاحاتی که در این تحقیق با آن ها سروکار خواهیم داشت به صورت زیر تعریف می شوند:
اپیزود7: دوره زمانی که یک رکورد در آن یک وضعیت خاص را تصرّف می کند. به عنوان مثال در بررسی طول عمر افراد، از زمان ازدواج تا تولد اولین فرزند یک اپیزود می باشد. و فاصله تولد اولین فرزند تا تولد دومین فرزند یک اپیزود دیگر است.
طول عمر8: زمان سپری شده در یک وضعیت خاص، یا طول یک اپیزود.
زمان انتظار9: واژه جایگزین برای طول عمر یک اپیزود می باشد.
رویداد10: انتهای یک اپیزود، تغییر در وضعیت، انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر. مثلاً در بررسی طول عمر شرکت ها خروج از صنعت یک رویداد است.
هازارد11: نرخ اتفاق افتادن رویدادها یا ریسک اتفاق افتادن یک رویداد.
مجموعه ریسک12: گروه یا مجموعه ای که در زمان t هنوز رویدادی برایشان اتفاق نیفتاده است.
سانسور کردن13: در صورتی اتفاق می افتد که دوره عمر شرکت از زمان مشاهده فراتر می رود. در واقع سانسور شدن زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات ناکاملی درباره ی زمان بقای عناصر در دست باشد و زمان از کار افتادگی به طور دقیق مشخص نیست.
شرکت های تازه وارد: طبق تعریف سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM)14 به شرکت هایی که از زمان حضور آن ها در صنعت 42 ماه بیشتر نگذشته باشد، شرکت جدید یا تازه وارد گفته می شود.
مدل کوکس15: یک مدل رگرسیون برای تحلیل های تاریخی- رخدادی که در مواردی که مجموعه داده دارای موارد سانسور شده باشد مناسب است. تحت عنوان مدل هازارد نسبی16 نیز شناخته می شود. در این روش اثر متغیر توضیحی بر بقاء به صورت پارامتری یا نیمه پارامتری ارائه می شود.
مدل برآورد حد محصول (کاپلان مایر)17: اگر برخی از شرکت ها در پایان مطالعه هنوز زنده باشند یعنی داده های سانسور شده داشته باشیم از روش برآورد حدمحصول (PL) که توسط کاپلان مایر ارائه شده استفاده می کنیم.
جدول عمر18: وقتی تعداد مشاهدات و موارد مورد بررسی زیاد باشد ممکن است بیش از یک رویداد در هر زمان رخ دهد. در این صورت روش کاپلان مایر جداول بسیار طولانی را موجب می شود که ارائه و تفسیر آن ها خیلی مطلوب نبوده و وقت گیر است. بنابراین روش دیگری به نام «جدول عمر» بکار گرفته می شود که درآن زمان وقوع رویدادها را به صورت بازه های زمانی تقسیم می کند.

1-11- محدودیت های پژوهش
هر تحقیقی با یک سری محدودیت ها و مشکلات همراه می باشد، به گونه ای که می توان گفت مشکلات و محدودیت ها جزء لاینفک هر تحقیقی می باشد. از آنجا که سابقه هیچ مطالعه ای در کشور در زمینه ی بقای شرکت های تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک وجود نداشته، از این رو با عدم وجود منابع داخلی مواجه بوده ایم و این امر باعث شده است که بیشتر وقت محقق صرف تهیه و ترجمه متون و مقالات خارجی گردد. محدودیت های دیگری که در این تحقیق با آن مواجه بودیم در ارتباط با جمع آوری داده ها بوده است. که از جمله آن ها مشکلی بود که در مورد متغیر نرخ رشد صنعت بوده است. در این تحقیق بنا براین بوده است که درجه رشد صنعت به وسیله نرخ رشد فروش شرکت ها سنجیده شود اما از آنجا که شرکت ها در مورد نرخ رشد فروش خود اطلاعاتی را قرار نداده اند، در مورد این متغیر به مشکل برخورده ایم. لذا برآن شدیم این متغیر به وسیله نرخ رشد استخدام سنجیده شود.
دومین محدودیت در مورد شرکت های صادرکننده در صنعت برق و الکترونیک بوده است که در این مورد نیز اطلاعاتی وجود نداشته در نتیجه مجبور به حذف این متغیر شده ایم.

1-12- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول، کلیات تحقیق شامل تعریف مسأله، اهمیت وضرورت موضوع، اهداف پژوهش، سوالات و فرضیات تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات و محدودیت های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم ادبیات موضوعی در ارتباط با تحقیق ارائه شده است. این فصل مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول ادبیات نظری در مورد بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها بررسی خواهد شد و در بخش دوم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.
در فصل سوم متدولوژی تحقیق ارائه شده است، که شامل مروری بر مدل های ناپارامتریک و نیمه پارامتریک مورد استفاده در این تحقیق می باشد. در ضمن در این فصل اطلاعات مربوط به جامعه ونمونه آماری مورد بررسی، ارائه می شود.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده و نتایج و یافته های تحقیق ارائه شده است.
فصل پنجم به جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی در ارتباط با تحقیق می پردازیم. این فصل مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول ادبیات نظری در مورد بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها بررسی خواهد شد، سپس مدل مفهومی آورده می شود، و در نهایت در بخش دوم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.

2-2- بخش اول- ادبیات نظری درباره ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها

2-2-1- مقدمه
شرکت های جدید به عنوان یک عامل اصلی پویایی صنعتی و یک منبع نوآوری در نظر گرفته می شوند و رشد سریعتری نسبت به شرکت های قدیمی تر دارند (کلاپر و ریچموند19، 2011) و می توانند به همراه خود یک سری تکنولوژی های جدید را به صنعت معرفی کنند که این باعث جدید شدن تکنولوژی به کار رفته در صنعت می شود (بهشتی و همکاران، 1388). شرکت های جدید وسیله ای هستند که اقتصادهای تولیدی را در فرآیند تخصصی نمودن تولید به سمت محصولاتی که دارای قدرت رقابتی بیشتری هستند، سوق می دهند. همچنین آنها وزنه تعادلی مهمی در مقابل رکود و سقوط می باشند (هولمز و دیگران20،1999). سوالی که مطرح است این است بعد از ورود شرکت ها، برحسب احتمال بقای آنها و الگوهای رشدشان بر آنها چه می گذرد. با اينکه ایجاد شرکتهای جدید داراي اهميت است، مي توان میزان رشد و طول عمر آنها را نیز به عنوان عاملي در نظر گرفت که در دستيابي به اهداف و سياست هاي بلند مدت در زمينه اشتغال و رشد اقتصادي اهميت به سزايي دارد (دولینگر21، 1999).
شرکت ها به طور مستمر برای بقا و رشد خود با چالش مواجه اند و ورود موفق به بازار و رقابت را با عدم اطمینان بالایی همراه می کند و محدودیت های مختلفی به وجود می آورد. از این رو تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود، بازار را زود ترک می کنند، بنابراین در بعضی از صنایع یا مناطق تنها تعداد کمی از تازه واردها بقا می یابند، لذا تا زمانی که دانش ما درباره ی فرایندهای رشد شرکت های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست شرکت ها نیز مسئله ی مبهمی خواهد بود (فریچ و دیگران22، 2006). بنگاه های صنعتی با ایجاد تولید در کشور، می توانند به متناسب شدن عرضه و تقاضای کل کمک کنند، ولی توجه به این نکته ضروری است که ایجاد شرکت های صنعتی به تنهایی کافی نیست، بلکه حفظ آن ها و شناخت عواملی که باعث توقف آن ها می شود نیز مهم است. بقای یک شرکت در بازار به عوامل متعددی بستگی دارد، مثلاً از نظر تئوری های نئوکلاسیک، بقای یک بنگاه به مشخصه های شرکت و همچنین مشخصات بازار بستگی دارد (عرب نجف آبادی، 1390). شرکت هایی که تازه وارد صنعت می شوند، می توانند به همراه خود یک سری تکنولوژی های جدید را به صنعت معرفی کنند که این باعث جدیدشدن تکنولوژی بکار رفته در صنعت می شود. از دیگر فواید شرکت های جدید، می توان تخصیص مجدد منابع در شرکت هایی که با کارایی و تکنولوژی بالاتر وارد صنعت می شوند و همچنین مجبور کردن بنگاه های با کارایی کمتر به خروج از صنعت به دلیل عدم توانایی در رقابت با آن ها ذکر کرد (بهشتی و همکاران، 1388).
از طرفی صنعت الکترونیک نیز به عنوان صنعت مادر در جهان دارای اهمیت اساسی و حیاتی است و به عنوان یکی از اصولی ترین و اساسی ترین صنعت به آن نگریسته می شود. صنعت الکترونیک علاوه بر داشتن ارزش افزوده فراوان، از نظر محیط زیست بدون آلودگی است و کشورهای صنعتی جهان به همین دلیل در این زمینه سرمایه گذاری می کنند (اکبری، 1376). با توجه به این که صنایع برق و الکترونیک جزء صنایع سبز و پاک است مطالعه و بررسی این صنایع برای استان مازندران که دارای محیطی پاک و سرسبز است اهمیت قابل توجهی خواهد داشت. اصولاً صنایع سرمایه بر و با دانش فنی بالا برای استان مازندران دارای اهمیت هستند که صنایع برق و الکترونیک نیز جزء این صنایع است.
در زمینه عوامل مؤثر بر بقای شرکت ها مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده است که هریک از این مطالعات از مدل ها و متغیرهای مختلفی استفاده کرده اند و در نتیجه ی آن ها به نتایج متفاوتی دست یافته اند. متغیرهایی که در مطالعات دیگر به آن ها اشاره شده است را می توان به چهار گروه دسته بندی کرد که در ادامه بیان شده است:

متغیرهای مربوط به شرکت: اندازه شرکت، سن شرکت، نوع مالکیت، بهره وری بنگاه و سودآوری.
متغیرهای مربوط به صنعت: سود حاشیه ای صنعت، حداقل مقیاس کارای صنعت، درجه رقابت صنعت، نوع صنعت، میزان ورود به صنعت، نرخ رشد صنعت، نوآوری، شدت سرمایه.
متغیرهای مربوط به شاغلین صنعت: میزان تحصیلات، جنسیت، مهارت، با مزد و حقوق بودن شاغلین.
متغیرهای مربوط به مخارج شرکت: هزینه تبلیغات، حمل و نقل، ارتباطات، تحقیق و توسعه (عرب نجف آبادی،1390).
دراین پژوهش برخی از متغیرهای مربوط به صنعت و شرکت که در فصل اول به آن ها اشاره شد انتخاب شده اند. از آنجا که تاکنون تحقیقات منسجمی درباره عملکرد پس از تأسیس شرکت ها و پویایی صنعتی در ایران و بخصوص استان مازندران در صنعت برق و الکترونیک انجام نشده است، این تحقیق می تواند راهگشای مطالعات بعدی برای تحلیل عوامل تأثیرگذار شرکت و صنعت بر بقای شرکت های موجود در این صنعت و صنایع دیگر در سطح کشور و استان های دیگر باشد. در ادامه در مورد صنعت الکترونیک و متغیرهایی که در این پایان نامه بکار گرفته شده است توضیح داده می شود.

2-2-2- صنعت الکترونیک در جهان و ایران
یکی از بخش های مهم در کشور، بخش صنعت است که به دلیل ویژگی های ساختاری خود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، اندازه شرکت، ارتباط معنی دار Next Entries منابع پایان نامه درمورد اندازه شرکت، بنگاه های کوچک، کشورهای پیشرفته