منابع پایان نامه درمورد فراوانی تجمعی، سازگاری اجتماعی، دانش آموزان پسر، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات، داده های خام حاصل از پرسشنامه، از طریق نرم افزار SPSS149(تحت ویندوز) مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت و درنهایت فرضیه های تحقیقاتی پژوهش آزمون شدند.

6-3. روش های آما ری تحلیل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها، فرايندي چند مرحله اي است كه طي آن، داده هايي كه از طريق بكارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمده اند، تلخيص، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه اجراي انواع تحليل و ارتباط بين داده ها به منظور آزمودن فرضيه ها فراهم آيد (خاكي، ‌1387: 5).
در اين تحقيق پس از جمع آوري داده ها، ضمن استفاده از آمار توصيفي(فراوانی در صدونمودار) ، برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی و آزمون (t- test) برای گروه های مستقل، استفاده شد.

7-3. پایایی پرسشنامه 150
پایایی هر یک از قسمتهای پرسشنامه اصلی بل وکل نمرات آن در جدول شماره 3-1 گزارش شده اند. این ضرایب به وسیله روش همبستگی موارد فرد- زوج و استفاده از فرمول اسپیرمن- بروان151 تعیین شده اند. آزمودنیهای این هنجاریابی در پرسشنامه اصلی 84 نفر از زنان و مردان بین سنین 23 تا 28 ساله بودهاند.

جدول1-3- میزان پایایی پرسشنامه
نوع سازگاری
پایایی
نوع سازگاری
پایایی
در خانه
0.91
عاطفی
0.91
تندرستی
0.81
شغلی
0.85
اجتماعی
0.88
مجموع نمرات
0.94

اعتبار پرسشنامه سازگاری بل از دوطریق به دست آمده است. اول اینکه سوالهای هر یک از بخشهای پرسشنامه در محدوده ای انتخاب شده اند که انتخاب آنها، بین پنجاه درصد بالایی و پایینی توزیع نمرات مشهود باشد. لذا در این پرسشنامه، تنها به مواردی اشاره شده است که تمایز صریح این دو گروه کاملاً متفاوت را نشان می دهد. دوم اینکه پرسشنامه درنتیجه تلاشهای متخصصین مشاوره، مبنی بر انتخاب گروه هایی از افراد به دست آمده است که درمحدوده ی بسیار خوب تا بسیار ضعیف سازگاری، قرار داشته اند و همچنین تعیین حدودی که پرسشنامه می تواند در بین آنها تمایز ایجاد کند.(همان منبع)
8-3. اعتبار پرسشنامه 152 تحقیق حاضر
در پژوهش حاضر، برای سنجش سازگاری اجتماعی، از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل مخصوص دانشآموزان استفاده شده است. این بعد دارای 32سوال میباشد و به طور اختصاصی، به سنجش سازگاری اجتماعی می پردازد. به منظور اطمینان از اعتبار و پایایی این بعد از پرسشنامه، مطالعه ای روی گروه کوچکی از افراد نمونه ی این تحقیق، انجام شده است که در ذیل به توضیح آن پرداخته می شود.
پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون-آزمون مجدد153 (باز آزمایی) محاسبه شده است. بدین صورت که نمونه ای با حجم 20 نفر از نمونه آماری تحقیق حاضر، به صورت خوشه ای (دانش آموزان یکی از مدارس منطقه موردمطالعه) انتخاب شدند و آزمون روی آنها اجرا شد. باگذشت سه هفته از اجرای آزمون، مجدداً این آزمون به آنها ارائه شد. ضریب پایایی آزمون که با محاسبه همبستگی نمره آزمودنیها در دوبار اجرای آزمون به دست آمده است، برابر با 77/0=r می باشد که در سطح 01/0 معنی دار است (01/0p ).
به منظور اطمینان از اعتبار پرسشنامه نیز ، این پرسشنامه به سه نفر از متخصصان روان شناسی ارائه شد که توافق نظر بین آنها وجود داشت و نظرات اصلاحی آنها در پرسشنامه دخالت داده شده است. نمونه ای از پرسشنامه در ضمیمه یک پیوست شده است .
نرم این پرسشنامه برای تعیین میزان سازگاری افراد ( نمره گذاری پرسشنامه ، براساس ناسازگاری است) بدین صورت است :
نمرات 6-3 برای مردان و 8- 5 برای زنان روی پرسشنامه ، سطح بالایی از سازگاری اجتماعی را نشان میدهد. نمرات 15-7 برای مردان و 19-9 برای زنان بیانگر سطح سازگاری اجتماعی متوسط است ونمرات 20-16 برای مردان و 24-20 برای زنان، سطح ناسازگاری اجتماعی بالایی را نشان میدهد و این افراد تمایل به گوشه گیری از جمع و انزوا دارند.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات

1-4. مقدمه :
يافته‌ها و دستاوردهاي پژوهش عبارت است از نتايج محاسبه و تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده. به بياني ديگر، تعبير و تفسير داده‌ها را يافته هاي پژوهش گويند. يافته‌ها و دستاوردهاي پژوهش اطلاعات واقعي است كه از فرآيند پژوهش علمي به دست آمده است.
از اين رو داده هاي تحقيق كه اطلاعات خام و غير تجربي و تنها آماره هاي كمي هستند بايد با توجه به اهداف و فرضيه‌هاي تحقيق تفسير و تعبير شوند تا به يافته ها و دستاوردهاي پژوهش تبديل گردند.در اين مرحله اطلاعات و داده هاي كد گذاري شده پس از تجزيه و تحليل و پردازش به وسيله رايانه توسط محقق مورد تفسير و تعبير قرار ميگيرند.

2-4. آمار توصیفی :

در این نوع تجزیه و تحلیل ، پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی میکند.
در اين قسمت جداول آماري، آماره های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نمودار مربوط به سن ،معدل ترم گذشته، رشته تحصيلي و پايه تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي قرار گرفتهاند.

1-2-4 : تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن

جدول 4-1 بررسی توزیع متغیر سن

فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد فراواني معتبر
درصد فراوانی تجمعی
كمتر از 15 سال
43
11.1
11.3
11.3
بين 15 تا 17 سال
114
29.5
29.8
41.1
17 تا 19 سال
225
58.3
58.9
100
بدون پاسخ
4
1

جمع
386
100
100

با توجه به جدول 4-1 مشاهده میشود، 43 نفر از افراد نمونه (11.1%) در سنين كمتر از 15 سال هستند، 114 نفر (29.8%) بين 15 تا 17 سال و 225 نفر (58.9%) در سنين 17 تا 19 سال قرار دارند.

جدول 4-2 آماره هاي متغیر سن
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداكثر
دامنه تغييرات
16.7408
1.01865
15
21
6

نمودار 4-1 بررسی توزیع متغیر سن

2-2-4: تفکیک نمونه بر حسب متغیر معدل ترم گذشته

جدول 4-3 بررسی توزیع متغیر معدل نيمسال اول

فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد فراواني معتبر
درصد فراوانی تجمعی
معدل كمتر از 10
10
2.6
2.7
2.7
معدل بين 10 تا 15
170
44
45.1
47.7
معدل بين 15 تا 20
197
51
52.3
100
بدون پاسخ
9
2.3

جمع
386
100
100

جدول 4-4 آماره هاي متغیر معدل نيمسال اول دانش آموزان
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداكثر
دامنه تغييرات
15.2725
2.49888
6
20
14

با توجه به جدول 4-3 مشاهده میشود،10نفر (2.7%) از افراد نمونه در نيمسال اول معدل كمتر از 10 داشته، 170 نفر(45.1%)معدل بين 10 تا 15 و 197 نفر(52.3%) معدل بيشتر از 15 داشتهاند. همچنين با توجه به جدول 4-4 معين ميشود كه كمترين معدل 6 و بيشترين معدل 20 بوده و نيز ميانگين معدل افراد نمونه برابر 15.2728 بوده است.

نمودار 4-2 بررسی توزیع متغیر معدل دانش آموزان

3-2-4 : تفکیک نمونه بر حسب متغیر رشته تحصيلي
جدول 4-5 بررسی توزیع متغیر رشته تحصيلي

فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد فراواني معتبر
درصد فراوانی تجمعی
رياضي فيزيك
69
17.9
17.9
17.9
تجربي
73
18.9
18.9
36.8
انساني
14
3.6
3.6
40.4
فني حرفه اي
153
39.6
39.6
80.1
عمومي(پايه اول)
77
19.9
19.9
100
جمع
386
100
100

با توجه به جدول 4-5 مشاهده میشود، 69 نفر(17.9%) از افراد نمونه در رشته رياضي فيزيك تحصيل ميكنند، 73 نفر(18.9%) در رشته تجربي، 14 نفر(3.6%) در رشته انساني،153 نفر(39.6%) در رشته هاي مختلف فني حرفه اي تحصيل ميكنند كه 77 نفر از آنها در پايه اول دبيرستان بودهاند.

نمودار 4-3 بررسی توزیع متغیر رشته تحصيلي
4-2-4: تفکیک نمونه بر حسب متغیر پايه تحصيلي

جدول 4-6 بررسی توزیع متغیر پايه تحصيلي

فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد فراواني معتبر
درصد فراوانی تجمعی
پايه اول
77
19.9
20.3
20.3
پايه دوم
158
40.9
41.6
61.8
پايه سوم
126
32.6
33.2
95
پيش دانشگاهي
19
4.9
5
100
بدون پاسخ
6
1.6

جمع
386
100
100

با توجه به جدول 4-6 مشاهده میشود، 77 نفر در پايه اول، 158 نفر در پايه دوم، 126 نفر در پايه سوم و 19 نفر در دوره پيش دانشگاهي در حال تحصيل ميباشند كه بيشترين فراواني (يعني نما) مربوط به افرادي مي باشد كه در پايه دوم در حال تحصيل ميباشند.

نمودار 4-4 بررسی توزیع متغیر پايه تحصيلي

5-2-4 : بررسي ميزان سازگاري اجتماعی دانش آموزان

جدول 4-7 بررسی ميزان سازگاري كل دانش آموزان

فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد فراواني معتبر
درصد فراوانی تجمعی
سازگاري اجتماعی كم
14
3.6
4
4
سازگاري اجتماعی متوسط
217
56.2
62
66
سازگاري اجتماعی زياد
119
30.8
34
100
بدون پاسخ
36
9.3

جمع
386
100
100

با توجه به جدول 4-7 مشاهده میشود، 14 نفر (4%) از افراد نمونه سازگاري اجتماعي كم،217 نفر (62%) سازگاري اجتماعي متوسط و 119 نفر (34%) سازگاري اجتماعي زيادي داشته اند.

نمودار 4-5 بررسی ميزان سازگاري اجتماعی دانش آموزان

6-2-4 : سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی پسر (به تفکیک ورزشکار و غیر ورزشکار)

جدول 4-8 بررسی ميزان سازگاري اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشكار

فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد فراواني معتبر
درصد فراوانی تجمعی
سازگاري اجتماعی كم
6
3.1
3.3
3.3
سازگاري اجتماعی متوسط
105
54.4
57.4
60.7
سازگاري اجتماعی زياد
72
37.3
39.3
100
بدون پاسخ
10
5.2

جمع
193
100
100

با توجه به جدول 4-8 مشاهده میشود، از ميان 193 نفر دانش آموز ورزشكار 6 نفر (3.3%) سازگاري اجتماعی كم،105 نفر (54.4%) سازگاري اجتماعی متوسط و 72 نفر (39.3%) سازگاري اجتماعی زيادي داشته اند.

نمودار 4-6 بررسی ميزان سازگاري اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشكار

جدول 4-9 بررسی ميزان سازگاري اجتماعی دانش آموزان پسر غير ورزشكار

فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد فراواني معتبر
درصد فراوانی تجمعی
سازگاري اجتماعی كم
8
4.1
4.8
4.8
سازگاري اجتماعی متوسط
112
58
67.1
71.9
سازگاري اجتماعی زياد
47
24.4
28.1
100
بدون پاسخ
26
13.4

جمع
193
100
100

با توجه به جدول 4-9 مشاهده میشود، از ميان 193 نفر دانش اموز غير ورزشكار 8 نفر (4.8%) سازگاري اجتماعی كم،112 نفر (67.1%) سازگاري اجتماعی متوسط و 47 نفر (28.1%) سازگاري اجتماعی زيادي داشته اند.

نمودار 4-7 بررسی ميزان سازگاري اجتماعی دانش آموزان پسر غير ورزشكار

3-4 : آمار استنباطی
در این بخش به بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تي و آزمون ANOVA میپردازیم. آزمون همبستگی پیرسون به بررسی وجود رابطه معنی دار و خطی بین دو متغیر فاصلهای میپردازد.فرض صفر در این آزمون عبارت است از عدم وجود رابطه معنی دار و فرض مقابل عبارت است از وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر مورد بررسی، در صورتی که سطح معنی داری آزمون کمتر از 0.05 باشد فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% میتوان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. اگر مقدار ضریب همبستگی پیرسون مثبت باشد بنابراین رابطه بین دو متغیر مثبت و مستقیم است یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد و اگر علامت ضریب همبستگی منفی باشد یعنی دو متغیر رابطه معکوس دارند، در نتیجه با افزایش یکی دیگری کاهش مییابد و بالعکس. آزمون تي براي ارزيابي اختلاف معني دار بين ميانگين متغير آزمون در يك گروه با ميانگين متغير آزمون در گروه دوم استفاده مي‌شود (با استفاده از آزمون فرضيه)آزمون ANOVAتعميم يافته آزمون t است و براي ارزيابي يكسان بودن يا يكسان نبودن دو جامعه و يا چند جامعه به كار برده مي‌شود. در اين آزمون واريانس كل جامعه به عوامل اوليه آن تجزيه مي‌شود. به همين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، جامعه آماری، هویت یابی، غیرورزشکار Next Entries منبع مقاله با موضوع مرزبان نامه، قرن نوزدهم، تمدن اسلامی، نویسندگان