منابع پایان نامه درمورد علوم انسانی، فرهنگ سیاسی، توزیع فراوانی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

کنند نمره شان متوسط است
کسانی که از 17 تا 20 امتیاز را کسب کنند نمره شان بالا است.

مشروعیت سیاسی
تعریف نظری : ماكس وبر مشروعيت سياسي را اين طور تعريف مي‌كند: «مشروعيت سياسي عبارت است از اقتدار و اطاعت رضايت‌مندانه شهروندان ازقدرت حاكم»(وبر،1373: 310).
تعریف عملیاتی : ما در این تحقیق مشروعیت سیاسی را با ساختن پنج گویه تعریف عملیاتی نموده ایم که گویه های 11 تا 15 بخش دوم پرسشنامه را شامل می شود.
11- تلویزیون های مورد بررسی در برنامه های خود نشان می دهند که دولت قدرتی مستقل از تمام گروهها ی قومی و سیاسی است.
12- تلویزیون های مورد بررسی بر این نکته تأکید می کنند که دولت در چارچوب قانون اساسی کشور حرکت می کند
13- تلویزیون های مورد بررسی در برنامه های خود نشان می دهند که تنها منبع مشروعیت حکومت برخاسته از نظر و خواسته های مردم است.
14- تلویزیون های مورد بررسی تأکید می کنند که حکومت وابسته به یک گروه خاص سیاسی و یا قومی است.
15- تلویزیون های مورد بررسی در برنامه های خود نشان می دهند که یکی از عوامل بی ثباتی در جامعه عملکرد دولت است.
این گویه ها در قالب یک طیف لیکرت در اختیار پاسخگویان قرار گرفته تا نظر خود را در مورد هر یک از گویه ها در قسمت پنج گزینه ای تعبیه شده اظهار کنند که عبارت بودند از :
کاملاً مخالف(1 امتیاز) موافق( 2 امتیاز) متوسط ( 3 امتیاز ) موافق ( 4 امتیاز ) و کاملاً موافق ( 5 امتیاز). این نوع امتیاز دهی برای گویه های مثبت در نظر گرفته شده است و برای گویه های منفی به صورت معکوس امتیاز دهی شده است. در نهایت هر پاسخگو از مجموع این 5 گویه بین 5 تا 20 امتیاز را کسب می کند که طیف آن چنین است :
بالا متوسط پایین

طیف میزان مشروعیت سیاسی 25 17 9 1
کسانی که از 1 تا 9 امتیاز را کسب کنند نمره شان پایین است
کسانی که از 9 تا 17 امتیاز را کسب کنند نمره شان متوسط است
کسانی که از 17 تا 20 امتیاز را کسب کنند نمره شان بالا است.

فرهنگ سیاسی
تعریف نظری : بر پایه رویکردهای متفاوت تعاریف گوناگونی از فرهنگ سیاسی شده است در فرهنگ جامعه شناسی اکسفورد آمده است «هنجارها، ارزشها و نمادهایی که به مشروعیت نظام سیاسی جامعه کمک می کند فرهنگ سیاسی یک جامعه را تشکیل می دهد» (عالی زاد،1384: 138).
تعریف عملیاتی : ما در این تحقیق فرهنگ سیاسی را با ساختن پنج گویه تعریف عملیاتی نموده ایم که گویه های 16 تا 20 بخش دوم پرسشنامه را شامل می شود.
16- تلویزیون های مورد بررسی در گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی نقش دارند.
17- تلویزیون های مورد بررسی در گسترش سمبل های مشترک سیاسی در میان جامعه نقش دارند.
18- تلویزیون های مورد بررسی در راستای فرهنگ هم پذیری در میان اقوام ساکن افغانستان نقش دارند.
19- تلویزیون های مورد بررسی در ایجاد نگرش سیاسی مثبت و افزایش آگاهی سیاسی نقش ندارند.
20 – تلویزیون های مورد بررسی فرهنگ خشونت سیاسی را در جامعه ترویج می کنند.
این گویه ها در قالب یک طیف لیکرت در اختیار پاسخگویان قرار گرفته تا نظر خود را در مورد هر یک از گویه ها در قسمت پنج گزینه ای تعبیه شده اظهار کنند که عبارت بودند از :
کاملاً مخالف(1 امتیاز) موافق( 2 امتیاز) متوسط ( 3 امتیاز ) موافق ( 4 امتیاز ) و کاملاً موافق ( 5 امتیاز). این نوع امتیاز دهی برای گویه های مثبت در نظر گرفته شده است و برای گویه های منفی به صورت معکوس امتیاز دهی شده است. در نهایت هر پاسخگو از مجموع این 5 گویه بین 5 تا 20 امتیاز را کسب می کند که طیف آن چنین است : بالا متوسط پایین

طیف میزان فرهنگ سیاسی 25 17 9 1
کسانی که از 1 تا 9 امتیاز را کسب کنند نمره شان پایین است
کسانی که از 9 تا 17 امتیاز را کسب کنند نمره شان متوسط است
کسانی که از 17 تا 20 امتیاز را کسب کنند نمره شان بالا است.
لازم به تذکر است که مجموع گویه های اعتماد سیاسی، مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی و فرهنگ سیاسی که 20 عدد می شود برای پاسخ به نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان تهیه شده است از این رو در فصل چهارم فقط به نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان پرداخته شده است و از پرداختن مجزا به تک تک شاخص ها به علت کوتاه کردن موضوع پرهیز شده است.
روایی( اعتبار) ابزار تحقیق
« سنجۀ معتبر سنجه ای است که همان چیزی را بسنجد که مورد نظر ماست. فی الواقع اعتبار یا فقدان اعتبار به خود سنجه مربوط نمی گردد، بل به کاربرد آن برای سنجش موضوع مورد بررسی بر میگردد»( دواس، 1386: 63).
برای کسب روایی ابزار مورد استفاده در این تحقیق از ابزار صوری استفاده شده است و همچنین مشورت های زیادی با استاد راهنما و مشاور و دیگر استادان علوم ارتباطات صورت گرفته است و همچنین از پرسش های مورد آزمون قرار گرفته پژوهشهای مشابه و معتبر نیز استفاده شایان شده است.
پایایی ابزار تحقیق
دواس در کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی می گوید : « سنجشی دارای پایایی است که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسان برسد. اگر مردم در مواقع مکرر به پرسش، پاسخ یکسانی بدهند آن پرسش دارای پایایی است» ( دواس،1386: 62).
شیوه های مختلفی برای محاسبه قابلیت اعتماد وجود دارد که در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این آزمون می گوید که آیا اجزای درونی یک شاخص با هم سازگاری دارند. اگر مقدار آلفا از 7% بیشتر باشد سازگاری درونی مناسب میان گویه ها وجود دارد، اما اگر مقدار آلفا کمتر از 5% باشد، سازگاری درونی ضعیفی میان گویه های وجود دارد که قابل قبول نیست.
بدین منظور برای pre-test پرسشنامه ابتدا 20 پرسشنامه را میان دانشجویان دانشگاه هرات به صورت تصادفی توزیع شد که توسط آنهاتکمیل گردید و از این تعداد آزمون کرونباخ به عمل آمد که نتایج زیر به دست آمده است :
متغیر
سن
جنس
رشته تحصیلی
میزان رضایتمندی از شبکه های مورد بررسی
میزان اعتماد به شبکه های مورد بررسی
میزان سرمایۀ فرهنگی
توسعه سیاسی
آلفای کرونباخ
7654 /0
8996 / 0
9142 / 0
8751 / 0
9162 / 0
8965 / 0
8164 / 0
آزمون نشان می دهد که مقدار آلفای کرونباخ همۀ مفاهیم بالاتر از 7 % است و به نتیجه می رسیم که ابزار ما از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

فصل چهارم

بررسی یافته های تحقیق

مقدمه
بررسی یافته ها که در این فصل گنجانده شده در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول به توصیف داده ها اختصاص داده شده است و تصویری کلی از مهم ترین متغییر های تحقیق همراه با جدول های توزیع فراوانی و نسبی آنها ارائه شده است.
در بخش دوم به بررسی رابطه میان متغیرها و جواب به فرضیه های تحقیق پرداخته شده است.

بخش اول : توصیف یافته ها بر اساس جداول یک بعدی
در این بخش ابتدا یافته های مربوط به ویژگی های فردی دانشجویان از قبیل سن، جنس، رشته تحصیلی و سپس یافته های سوالهای مربوط به میزان استفاده و رضامندی و سرمایۀ فرهنگی و میزان استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی و میزان اعتماد پاسخگویان به شبکه های مورد بررسی آورده شده است.
1 – سیمای پاسخگویان :
الف : سن
در این پژوهش به دلیل اینکه پاسخگویان دانشجو هستند و از تمام دانشجویان از تمام سالهای تحصیلی انتخاب شده اند سن آنها از یکدیگر متفاوت است از این رو ما در این پژوهش سن دانشجویان را ابتدا به چهار گروه سنی تقسیم نمودیم بعدا به علت اینکه در گروه سنی بالاتر از 28 سال تعداد کمی دانشجو شامل می شد ما گروه چهارم و سوم را با یکدیگر ادغام نمودیم که نتایج آن را در جدول مشاهده میکنید
جدول شمارۀ 1
توزیع فراوانی و نسبی دانشجویان دانشگاه هرات از لحاظ سن
درصد
فراوانی
سن
40
159
17 تا 21
51
204
22 تا 27
8
30
بالاتر از 28
1
7
بدون پاسخ
100
400
جمع کل
همانطور که در جدول شمارۀ یک مشاهده می شود از 400 تن دانشجو بیشترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی 27-22 سال قرار دارند. این گروه 204 تن معادل 51% را به خود اختصاص داده اند و کمترین تعداد نیز در گروه بالاتر از 28 سال قرار گرفته اند که تعداد 30 تن با 8% درصد را به خود اختصاص داده اند. هفت تن یا 1% نیز به این سوال پاسخ نداده اند .
ب : جنس
جنس دانشجویان نیز اندازه گیری شده است که تعداد آنها 45 درصد دختر و 55 درصد پسر در نظر گرفته شده است ، زیرا درصد دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر در دانشگاه هرات 5 درصد کمتر است.
جدول شمارۀ 2
توزیع فراوانی و نسبی دانشجویان دانشگاه هرات بر حسب جنس آنها
درصد
فراوانی
جنس
55
220
1- پسر
45
180
2- دختر
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 2 از تعداد 400 دانشجو 180 دانشجو دختر و 220 دانشجو پسر بوده اند که معادل 45 درصددختر و 55 درصد پسر است.
ج : رشته تحصیلی
در این تحقیق به دلیل تنوع زیاد رشته های تحصیلی، دانشجویان به دو گروه علوم انسانی و غیر علوم انسانی تقسیم شده اند که نتایج آن در جدول شمارۀ 3 آمده است. البته لازم به یاد آوری است که تعداد دانشجویان دقیقا 50 درصد از رشته های علوم انسانی و 50 درصد از رشته های غیر علوم انسانی نیست اما به گفته مسئولین دانشگاه هرات تفاوت آماری زیادی بین آنها موجود نیست و از سویی ارقام دقیقی نیز وجود نداشت.

جدول شمارۀ 3
توزیع فراوانی و نسبی دانشجویان دانشگاه هرات از لحاظ رشته تحصیلی
درصد
فراوانی
رشته تحصیلی
50
200
1- علوم انسانی
50
200
2- غیر علوم انسانی
100
400
جمع کل

2 – میزان استفاده دانشجویان از رسانه ها :
دانشجویان قشری پویا و جوان و عمدتاً با رسانه ها درگیر هستند از این رو آنان از جملۀ افراد جامعه هستند که از رسانه ها به مقدار قابل توجهی استفاده می کنند از این رو در جدول شمارۀ 4 میزان استفادۀ آنان از 5 رسانه ای که بیشتر در افغانستان در دسترس قرار دارند آمده است، که این 5 رسانه عبارتند از : رادیو ، تلویزیون ، اینترنت ، مطبوعات و شبکه های ماهواره ای که مورد پرسش از دانشجویان قرار گرفته است.
جدول شمارۀ 4 – توزیع فراوانی و نسبی دانشجویان دانشگاه هرات از لحاظ استفاده مهم ترین رسانۀ مورد استفاده .
درصد
فراوانی
مهم ترین رسانه مورد استفاده
5/12
50
1- رادیو
48
193
2- تلویزیون
21
83
3- اینترنت
7
27
4- مطبوعات
5/9
38
5- شبکه های ماهواره ای
2
9
6- بدون پاسخ
100
400
جمع کل
با توجه به یافته های مندرج در جدول شمارۀ 4 ملاحظه می کنیم که بیشترین رسانه ای که مورد استفادۀ دانشجویان دانشگاه هرات قرار می گیرد تلویزیون است که در این پژوهش از میان 400 دانشجو، 193 نفر از دانشجویان با 48% درصد که بیشترین تعداد را نیز تشکیل می دهد بیشتر از رسانه تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها استفاده می کنند. همچنین این جدول نشان می دهد که 27 نفر از دانشجویان دانشگاه هرات با 7% درصد که کمترین تعداد را نیز شامل می شود بیشتر از مطبوعات استفاده می کنند. شاید یکی از علت های مهم این میزان کم استفاده این باشد که میزان انتشار مطبوعات در استان هرات کم است و از این رو پاسخگویان ما کمترین توجه را به مطبوعات نشان داده اند. در این میان 9 تن نیز به این سوال پاسخ نداده اند، این جدول همچنین نشان می دهد که اینترنت دومین رسانه ای است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه سیاسی، افغانستان، مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی Next Entries منابع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، برنامه های تلویزیون، سرمایه فرهنگی، افغانستان