منابع پایان نامه درمورد علقه، همان‌طور، اوول، مییابد

دانلود پایان نامه ارشد

تخصصی مناسب دیگر نداریم. مقدار کم در مایع مورد نیاز در باروری با علم سازگار است.»186
فیّومی مینویسد:
در گذشته باور بر این بود که انسان به طور کامل از منی مرد تشکیل میشود. سپس باور این شد که انسان فقط در سلول جنسی زن تشکیل میشود. خداوند متعال در قرآن یادآوری میکند و همان‌طور که جدید در علم ثابت شده است؛ آفرینش انسان از نطفهای است که مخلوط از منی مرد و زن میباشد. هر یک از این دو نصف کروموزومهای وراثتی گوناگون بدن را دارا است. کل کروموزومهای بدن انسان 46 کروموزوم است و سلول جنسی هر یک از مرد و زن 23 کروموزوم دارد. هنگام تشکیل نطفه امشاج یا مخلوط، عدد کروموزومهای حامل صفات وراثتی از پدر و مادر به طور مساوی تکمیل میشود.187
شاید بتوان مراحل آفرینش انسان را با توجه به علم چنین تبیین نمود: مرحله اول مطابق قرآن نطفه است. علم در این مرحله میگوید:
وقتی اسپرم وارد تخمک شد، هسته آن به سوی هسته تخمک میرود و این دو هسته با هم میآمیزند. در نتیجه 23 کروموزوم مربوط به هر یک از هستههای قبلی، در جاهای مناسب با هم جفت میشوند و مجددا هستهای 46 کروموزومی را پدید میآورند. این فرایند به صورتی است که هر یک از والدین نیمی از ماده وراثتی مشخص کننده جنین را به اشتراک میگذارند.188
مرحله دوّم مطابق قرآن علقه است که با توجه به معنای لغوی آن که شاید بتوان از آن به لانهگزینی تعبیر نمود؛ در علم به این شرح است:
پیام شروع تقسیمات سلولهای جنینی در ماده وراثتی سلول تخم است. سلول تخم تقسیمات خود را شروع میکند و وقتی که تعداد سلولها به 8 یا 16 عدد برسد، به مجموعه حاصل مورولا گویند که با ادامه تقسیمات در وسط این توده سلولی، فضایی خالی به وجود میآید که وقتی با مایعی پر شود به آن بلاستوسیت گویند. لایه سلولی خارجی ِ بلاستوسیت، خاصیت چسبندگی دارند و به آندومتر رحم میچسبند.189
مرحله بعد، مرحله مضغه است. اگر بخواهیم در علم به دنبال مرحله مضغه در طول مراحل لقاح تا تکامل جنین بگردیم، باید پس از لانهگزینی در جستجوی آن باشیم. به علاوه که باید به معنای لغوی مضغه نیز توجه داشته باشیم. میتوان از نظر علم درباره آن چنین گفت: «در هفته 5 تا 8 طول آن به 5/0 تا 5/2 سانتیمتر و وزن 4 تا 6/13 گرم میرسد.»190
2-2-1-5. دیدگاه‌ها
2-2-1-5-1- دیدگاه علامه معرفت
بنا به بیان علامه، نطفه بر سه چيز اطلاق مى‏شود:
1. نطفه مرد كه همان اسپرم‏ها (حيوانات دارای منى) هستند.
2. نطفه زن كه همان اوول (یا البويضه) است.
3. نطفه مخلوط (يا امشاج) كه از آب مرد و زن تشكيل مى‏شود.191
علامه معرفت درباره مرحله نخست آفرینش انسان میفرمایند:
هنگامی که اوول ملحق شد و یک اوول لقاح یافته شد تقسیمهای بسیاری آغاز میشود و این مرحله به مرحله تقسیم شناخته میشود و اوول لقاح یافته یا نطفه امشاج به آنچه که شبیه کشمش است تغییر مییابد و کشمش نامیده میشود. سپس بعد از آن منتقل میشود و مانند یک کره توخالی میشود و در این هنگام توده سلولی خوانده میشود و قطر نطفه مخلوط حتی بعد از این‌که توده سلولی شد از ربع میلیمتر بیشتر نیست. این مرحله بیش از یک هفته کامل زمان میبرد. 192
ایشان تغییر حالت از نطفه به علقه را چنین بیان مینمایند:
علقه مرحله دومی است که نطفه به آن منتقل میشود و آویزان شدن از روز هفتم پس از لقاح شروع میشود؛ هنگامی که توده سلولی به دیوار رحم متصل میشود و حفرههای خورنده موجود در غشای رحم پس از رسیّدن توده سلولی گسترش مییابد تا اینکه بعد از ورود، در داخل غشا جای میگیرد و در این هنگام آویزان شدن آن به واسطه حفرهای که در دیواره رحم تشکیل میشود؛ به جفت تغییر مییابد و آن مانند آویزان شدن توده سلولی به دیواره رحم است. سپس توده سلولی به گروهی از توده خارجی خورنده تقسیم میشود که وظیفهاش آویزان شدن به دیواره رحم و دریافت غذا از آن است و آن از 9000 مجموعه توده سلولی تشکیل شده است و گروه خلل داخلی از مجموعه 1000 توده سلولی تشکیل شده است و خداوند از گروه داخلی جنین را میآفریند و جنین به واسطه آویزان شدن که آن را به غشای مشیمی یا کوریون مرتبط میکند؛ آویزان میشود. شکی نیست که مهم‌ترین چیزی که در این مرحله تمایز مییابد همان آویزان شدن است و وصف علقه آویزان به دیواره رحم و احاطه شده با خون خشک و بسته دقیقترین وصف برای این مرحله است. این مرحله تقریبا بیش از دو هفته زمان میبرد و در خلال آن قرص جنینی به صورت لوح گلابیشکل با سه طبقه متمایز رشد میکند: طبقه خارجی اکتودرم، طبقه متوسط مزودرم و طبقه داخلی آندودرم.193
علامه تغییر حالت از علقه به مضغه چنین بیان میکنند: «در پایان مرحله علقه، طبقه متوسط که نزدیک محور جنین است متراکم میشود تا توده بدن شکل گیرد و ظهور و توده بدنی در روز بیستم یا بیست و یکم از روز لقاح شروع میشود و در این هنگام علقه به مضغه تغییر مییابد.»194
مفسّر گران‌قدر استاد معرفت مرحله مضغه را چنین تبیین مینمایند:
در روز بیست و چهارم مرحله مضغه شروع میشود که حجم آن کمتر از یک دانه گندم یا برنج است. در هفته چهارم حجمش از یک دانه گندم بیشتر نیست. در هفته شش و نیم در اوج ایجاد اعضا حجم آن از دانه لوبیا بلکه کمتر از آن، بیشتر نیست. در هفته هفت و نیم تقریبا اعضا کامل می‌شود و حجم آن از دانه لوبیا یا باقالی بیشتر نیست. در هفته نهم بعد از پایان مدّت حمل آن و ورود آن به مرحله جنین، حجم جنین از سه سانتیمتر بیشتر نیست. در هفته یازدهم شکل انسانی به درجهای متمایز میشود که ممکن نیست کسی درباره آن خطا کند و در این مدّت اعضای تناسلی خارجی شروع به متمایز شدن میکند. در هفته پانزدهم مادر میتواند حرکت کودکش را با وضوح کامل احساس کند و اعضای تناسلی خارجی به واقع واضح میشود.195
ایشان در بیانی دیگر به شرح بیشتر مرحله مضغه میپردازند و مینویسند:
مرحله سوّم مطابق تقسیم قرآنی مرحله مضغه است. در هفته چهارم این مرحله با ظهور پاره بدنی شروع میشود و اول قسمت ظهور آن، سر است. سپس بقیه جنین به دنبال ظهور این قسمت سر تشکیل می‌شود. ظهور آن در روز بیستم یا بیست و یکم از روز لقاح شروع میشود سپس تکثیر از هر طرف ادامه مییابد تا به 42 تا 45 جفت برسد و این قسمت بدنی فقط برای طبقه متوسط مزودرم در طرف محور جنین است و ميازيب در طبقه خارجی اکتودرم است و بروز مهره در طبقه متوسط مزودرم است و به واسطه آن پنج جفت از قوسهای مری در منطقه بالای جنین زیر قسمت سر. وصف مضغه یا قطعهای از گوشتی که دندانها آن را می‌جود و میگرداند و سپس فرو میبرد این درستترین و دقیق‌ترین وصف برای این مرحله است.196
ایشان مرحله استخوانها و گوشت را به طور دقیق توضیح میدهند و میفرمایند:
این مرحلهای است که از هفته پنجم و ششم و هفتم بیشتر زمان میبرد و توده بدنی به دو قسمت تغییر مییابد:
قسمت اول: قسمت جلویی که قسمت اسکلتی نامیده میشود و به صورت ستون فقرات تشکیل میشود همان‌طور که حفرههای مجاری آب در منطقه گردنی (4تا8) استخوانهای اطراف بالا شکل میدهد و حفرههای مجاری آب در منطقه غضروفی (1تا5) و انتهایی (1تا4) استخوانهای اطراف پایین را شکل میدهد. همان‌طور که قسمتهای چهارگانه بدنی واقع در منطقه سر جزء قاعده جمجمه را شکل میدهد و دندهها از از مهرههای ستون فقرات در قسمت سینه (1تا12) تشکیل میشود. به واسطه آن بیشتر اسکلت بدن از این قسمتها تشکیل میشود اما استخوانهای صورت و فک بالا و پایین و استخوان گوش میانی؛ همگی از قوس مری اول تشکیل میشود و استخوان پشت سری از قوس مری دوّم تشکیل میشود. فقط استخوان بالایی مخ باقی میماند که از حفرههای میزودرمیه متوسط زیاد در بالای سر تشکیل میشود و آنچه که به طور مستقیم از غشا به استخوان بدون تبدیل به غضروفها همان‌طور که در بیشتر استخوانهای بدن چنین است.
قسمت دوم: قسمت پشتی که به دو قسمت تقسیم میشود:
الف) پوستی که سطح پوست و بافت زیر آن را تشکیل میدهد.
ب) ماهیچهای که بیشتر ماهیچههای جسم را تشکیل میدهد و مخصوصا ماهیچههای موجود در تنه؛ همان‌طور که به این مقطعهای ماهیچهای در منطقه گردنی (4تا8) نسبت داده میشود تا ماهیچههای بالایی را تشکیل دهد و در منطقه غضروفی و انتهایی تا ماهیچههای پایینی را تشکیل دهد و همیشه برخی از دانشمندان جنینشناسی میگویند ماهیچههای اطراف در جای خود شکل میگیرند و تشکیل استخوانها قبل از آن است اگرچه مدّت کمی باشد و ماهیچهها بعد از آن استخوانها را می‌پوشاند و معنى آن این است که تشکیل استخوانها پیش از ماهیچهها بوده است و خداوند بزرگ راست فرمود: «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً»197
2-2-1-5-1- دیدگاه سیّد قطب
جناب سیّد قطب در تبیین مراحل تبدیل نطفه به پوشش گوشتی جنین، میفرماید:
نطفه، منی مرد است. یک نطفه از این منی هزاران موجود زنده اسپرمنام را در خود حمل میکند. یک موجود زنده آن با اوول منی زن را در رحم تلقیح میکند و با آن میآمیزد و به جدار رحم میآویزد. در این نقطه تلقیح شده آویزان همه ویژگیهای آینده انسان اعم از جسمی و روانی در آن نهفته است. این نقطه همان انسان پیچیدهای است که دو نفر روی کره زمین در تمام زمانها کاملا یکسان نیستند. خون بسته زالوگونه198 به تکه گوشتی199 تبدیل میشود که از خون غلیظ بیشکل فراهم آمده است. سپس شکل میگیرد و استخوانبندی پیدا کرده، با گوشت پوشیده میشود.200
سیّد قطب امشاج را در آیه «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاج» چنین معنا میکنند: «چه بسا امشاج به معنای آمیختهها، اشاره به تشکیل نطفه از سلول نر و تخمک ماده باشد. این واحدهای وراثتی حامل صفات جداکننده جنس و سایر صفات جنین خانواده است.»201
سیّد قطب مراحل تبدیل نطفه تا ایجاد پوشش گوشتی را چنین شرح میدهد:
قرآن نطفه را مرتبهای از آفرینش انسان میشمرد و پس از وجود، آن را انسان مینامد. شگرف آن است که همه انسان با همه عناصرش در یک نطفه خلاصه شده بود که در جنین نمودار شد. بعد از نطفه تبدیل به خون بسته زالوگونه میشود. وقتی که گامت نر و ماده با هم میآمیزد. این آمیزه در جداره رحم از خون مادر تغذیه میکند. سپس به قطعه گوشتی به اندازهای که جویده شود تبدیل میشود، بدان هنگام که این نقطه آویزه رحم بزرگ میشود و به تکهای از خون غلیظ به هم آمیختهای تحوّل پیدا میکند. بعد از آن نوبت استخوانسازی است. ثابت گردیده است که سلولهای استخوانی نخست در جنین شکل میگیرند و حتی یک سلول گوشتی دیده نمیشود مگر بعد از تشکیل سلول‌های استخوانی.202
2-2-1-6- مقایسه، بررسی و نتیجه‌گیری
علامه بزرگوار معرفت و مفسر گران‌قدر سیّد قطب؛ هر یک اشارات علمی آیه را به خوبی تبیین نمودند که شایسته تحسین است. تنها ممکن است چند نکته لازم به یادآوری باشد:
نطفه همان‌طور که گذشت از مصادیقش منی مرد و زن است که ممکن است کم یا زیاد باشد. مطابق تعابیری که گذشت آفرینش انسان از ترکیب سلول جنسی نر و ماده است. قرآن آفرینش انسان را از نطفه میداند. پس معنایی که برای نطفه ذیل آیه به ذهن میرسد همان ترکیب است. علامه معرفت به معنای نطفه اشاره کردند و از ترکیب اسپرم و تخمک نیز سخن گفتند. سیّد قطب نطفه را در آیه مورد بحث به معنای منی مرد معرّفی کردند و سپس از ترکیب یکی از موجودات زنده آن با اوول منی زن سخن گفتند. گرچه ایشان از ترکیب هم سخن گفتند و نطفه امشاج را به معنای نطفه حاصل از سلول نر و تخمک ماده میداند؛ بهتر بود نطفه در آیه مورد بحث را نیز به همین معنا بداند.
علقه همان‌طور که بیان شد علقه همان چیزی است که برای آنکه استوار باشد به جایی آویزان میشود. در علم هم مرحلهای را میتوان به این مرحله مرتبط دانست که این ویژگی را داشته باشد. این مرحله همان آویزان شدن توده سلولی به دیواره رحم است. علامه این مرحله را به خوبی تشریح نمودند و سیّد قطب تنها به آن اشاره نمودند.
مضغه بیان شد که به پاره گوشتی به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مفهوم شناسی، نیروی کشش Next Entries منابع پایان نامه درمورد علامه طباطبایی، مفهوم شناسی، قرآن کریم