منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

مستقیم با سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه مرتبط است.
3
جاکوبسون و آکر
1993

بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا

بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می‌سازد.
4
کیم و ورچیا

1994

رابطه میان اعلان سود و نقدشوندگی بازار

در صورتی که اطلاعات در اختیار تمامی فعالان بازار قرار بگیرد، اعلامیه‌های سود، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهد.
5
ريچاردسون

2000

رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و دستكاري اقلام تعهدي

بين عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود بر اقلام تعهدی رابطه مستقیم وجود دارد.

6

جیانگ و کیم

2000

بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار پرداخت سود
هر چه میزان سطح مالکیت نهادی در شرکتها افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری بین مدیران و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت.

7
ورچیا
2001
بررسی نتایج افشای اختیاری اطلاعات
افشای بیشتر اطلاعات باعث منتفع شدن سرمایه گذاران میشود و افشای عمومی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیتهای پر هزینه جمع آوری اطلاعات می‌شود.
8
لیبی و همکاران
2002
بررسی رابطه بین اعلان سود و عدم تقارن اطلاعاتی
قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است.

9
آنجینا و همکاران

2005

بررسی نقش مدیریت در پیش بینی سود و تقارن اطلاعاتی در پیرامون اعلان سود
کیفیت بالای هیأت مدیره با پیش بینی سود دقیق‌تر و بیشتر و عدم تقارن اطلاعاتی کمتر در اطراف اعلامیه‌های سود مرتبط است.
10

بال و شیواکومار

2005

نقش اقلام تعهدی در عدم تقارن اطلاعاتی در تشخیص به موقع سودوزیان

نتیجه این تحقیق بیانگر این است که ویژگی خطی ارتباط بین درآمد و جریان نقدی آتی، مفاهیم عدم تقارن در شناسایی به موقع زیان (محافظه کاری شرطی) را نادیده می‌گیرد و اساسا توانایی درآمدهای جاری در جریان‌های نقدی دست کم گرفته می‌شود
11
استراسر
2005
بررسی ارتباط بین مقررات افشای منصفانه و عدم تقارن اطلاعاتی
افزایش مقدار اطلاعات در دسترس عموم طبق مقررات باعث کاهش عدم تقاررن اطلاعاتی می‌شود.
12
وانگ و چیانگ
2006
بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و رفتار سرمایه گذاران پیرامون زمان اعلام سود
اگر اعلام سود عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد نماینده عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان کمتر از دوره بعد از اعلان خواهد بود. همچنین در یک چهارم موارد اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی شرکت را، به ویژه برای اخبار بد شرکت کاهش می‌دهد.
13
مورمان
2006
بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی در معاملات بدهی
بازار ثانویه وام اطلاعات منحصر به فردی را در رابطه با معاملات خصوصی وام ارائه می‌کند و تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش در معاملات وام به طور مثبت با عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شرکت و وام مرتبط است.
14
کاناگارتنم و همکاران
2007
بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی در معاملات بدهی
تغییر در قیمت پیشنهادی خرید هنگام اعلان سود بطور مشخص رابطه مشخص رابطه منفی با هیأت مدیره مستقل، فعالیتهای هیأت مدیره و درصد سهام متعلق به کارکنان و هیأت مدیره دارد.
14
باچتیار
2008
بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی
اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری میان اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد.
15
لخال
2008
بررسی اثر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی
پس از اعلان سودهای فصلی عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می‌یابد.
16
براون و همکاران
2008
بررسی اثرکیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی
هرچه کیفیت گزارشگری مالی بیشتر باشد عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و حجم معاملات سهام افزایش می‌یابد.
17
چی و وانگ
2008
بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری
در حسابداری در تایوان
نه تنها بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بلکه عدم تقارن اطلاعاتی منجر به محافظه کاری می‌شود.
18

فراسیس و همکاران

2008

بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری
محافظه کاری باعث بهبود کیفیت اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مطلع و بی اطلاع می‌گردد.
19

چانگ و همکاران

2009

تأثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام
بین مدیریت سود با نقدشوندگی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
20

جاوا

2009

عدم تقارن در جریان‌های نقدی و محافظه کاری در حسابداری

اولاًزمانی که اقلام تعهدی بعنوان متغیروابسته بکار رود عدم تقارن زمانی سود به طور قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد. دوماً پایداری جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی برای اخبار بد(بازده منفی) کمتر از اخبار خوب(بازده مثبت )است.
21

باهاراس وهمکاران
2009

ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و ساختارسرمایه
با فرض ثابت نگه داشتن آثار برخی متغییرهای اهرمی، عدم تقارن اطلاعاتی ساختار سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد.
22

لوبو و ژو
2010

کیفبت افشاء و مدیریت سود (مدیریت سود فرصت طلبانه، تبادل اطلاعات)
در حالت وجود مدیریت سود فرصت طلبانه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء رابطه منفی معنی داری وجود دارد و در حالت وجود مدیریت سود ناشی از تبادل اطلاعات بین کیفیت افشاء و مدیریت سود رابطه مثبت وجود دارد.
23
باهاتاچاریا و همکاران
2010
بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

کیفیت پایین سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می‌گردد.
24
واسان و بون
2010
بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی
میان دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اقلام تعهدی، رابطه معنی داری مشاهده نشد.
25
استیفن
2010

رابطه بین سود حسابداری و جریان نقدی با بازده سهامداران با شرایط تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی
در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی سود حسابداری نسبت به جریان نقدی از محتوای اطلاعاتی بیشتری برخوردار است اما با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی معیارهای جریان نقدی در توضیح عملکرد بازار سهام مربوط ترند.
26
کورمیر
2013
نحوه مدیریت سود در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در یک محیط بی ثبات
یک محیط پیچیده و پویا رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی را به عنوان نوسانات قیمت سهام و تفاوت قیمت عرضه و تقاضا اندازه گیری می‌شود را ضعیف می‌کند.
27
نوروش و ابراهیمی کردلر
1384
بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد
شرکت هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به شرکتهایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی گزارش می‌کنند. بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکتهای سرمایه پذیر به درجه پایینی از سرمایه گذاران نهادی مشاهده می‌شود.
28
قائمی و وطن پرست
1384
بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اورق بهادار تهران وجود داشته و این امر در دوره‌های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره‌های پس از اعلام سود است. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات و قیمت سهام مرتبط است.
29
مشایخی و همکاران
1384
بررسی نقش اقلام تعهدی در مدیریت سود
در شرکت‌های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.
30
احمد پور و رسائیان
1385
بررسی رابطه بین معیارهای ریسک واختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
معیارهای ریسک بازار و ریسک حسابداری، بیش از68درصد تغییرات را در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازه گیری می‌کنند.
31
مرادی
1386
بررسی رابطه بین اهرم و هموارسازی سود
بین اهرم مالی و هموار سازی سود رابطه معنادار منفی وجود دارد و همچنین در شرکت هایی که جریان‌های نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی دار منفی بیشتری وجود دارد.
32
خوش طینت و یوسفی اصل
1386
رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری
عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه کاری می‌شود.
33
نوروش و حسینی

1387

بررسی رابطه بین کیفیت افشاء شرکتی(شامل قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود
بین کیفیت افشای شرکتی و رابطه سود رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیقی حاکی از وجود رابطه منفی معنادار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می‌باشد.
34

رضا زاده و آزاد

1387

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی
میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و محافظه کاری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می‌شود.
35
ایزدی نیا و رسائیان
1388

بررسی رابطه بین کیفیت سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
تقریبا 27 درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام، توسط تغییر در کیفیت سود توزیع داده می‌شود.
36
رحیمیان وهمکاران
1388
رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی
میان واحد حسابرسی و نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنی دار وجود دارد.
37
ایزدی نیا و رضایی

1389
ارتباط بین هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام
می توان با پیاده سازی راهکارهای مناسب در جهت کاهش هموارسازی سودو نقدشوندگی سهام را افزایش داد.
38
باقری و کردستانی
1389
بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی در جریان‌های نقدی و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی
رابطه مثبتی میان جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی وجود دارد.

39
احمدپور کاسگری و عجم
1389
بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی
کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیرمعنی داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.
40
قائمی و همکاران
1389
بررسی تأثیراعلان سودهای فصلی در عدم تقارن اطلاعاتی بازار
پس از اعلان سودهای فصلی، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.
41
خدامی پور و قدیری
1389
بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی
میان اقلام تعهدی غیرعادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.همچنین رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام وجود دارد.
42
کرمی و همکاران
1389
بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت
در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت‌های محافظه کار(نسبت به شرکت هایی که از رویه‌های حسابداری متهورانه استفاده می‌کنند) میدهند و در مرحله‌ی افول عکس این موضوع صادق است.
43
خدادادی و خان جانی
1390
بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت ها
شرکت‌های که مدیریت سود داشته اند، دارای رشد سود بیشتر و بازده کمتری بوده اند.
44
خواجوی و همکاران
1390
بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها
بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد و همچنین عملکرد مالی شرکت با مدیریت سود رابطه مثبت داشته ومسئولیت پذیری اجتماعی شرکت در کنار مدیریت سود باعث کاهش اثر معکوس مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، تقارن اطلاعاتی Next Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، مدیریت سود، سود تقسیمی، جریان نقد آزاد