منابع پایان نامه درمورد صوفي، ولايت، 2)، نكات

دانلود پایان نامه ارشد

سرخيلِ دلي، سر رشتــه اي
چون سرِ رشته به دست و كام توست

دُرّه هايِ عِقـدِ دل ز انعام توست
بر نـــويس احــــوال پيــــر راه دان

پير را بگزيـــن و عيـــن راه دان
پير تابستـــان و خلقــــان تيرمــــاه

خلــق مانند شب اند و پيـــر ماه
كرده ام بخت جوان را نــــام پيــــر

كو ز حق پير است، نز ايّام پيـــر
اوچنـان پـير است كِـش آغاز نيست

بــاچنـــان دُرِّ يتيم، انباز نيسـت

(مثنوي1/2947-2954)
آنچــه تــودرآينــه بينـي عــيان

پيـــرانـدرخشـت بينــدبيـش از آن
پيــر ايشـــاننــد كيــن عالَم نبود

جـانِ ايشـان بـود درِ دريـاي جـود

(مثنوي2/169-170)
اوليــا اطفــال حقنـد اي پســر!

غــايبـي وحـاضـري بـس باخبر
غايبي، منديش از نقصان شـان

كو،كَشَد كين از براي جانشان
گـفت: اطفالِ من اند اين اوليا

درغـــريبي فـرد از كار و كيا

(مثنوي3/ 79- 81)
اَوْسَــــط الْفــــَش ژَ اُلُــوهيَّت

مــِنْكِر اِنكـار كِرد ژَ بـــــلوهيت
1) ترجمه بيت: الف: درميانه ي واژه ي (ولايت) از الوهيت گرفته شده است، ومنكراني كه اين را قبول ندارند از سر بلاهت و ناداني است. (ب): اين حد و ميانه اي كه مطرح شده در مورد ولايت آن را از ولايت حق بدان وكسي كه ولايت را منكرشود و يا شكافي درآن روا بداند كافر و خدا نشناس است.
2) نكات بلاغي: “الوهيت با بلوهيت: كلمه قافيه است، وهي: شكاف، واج آرايي(الف، ل).
3) شرح مفاهيم عرفاني: الوهيت: خدايي الهيت درمعني عرفاني اسم مرتبه الهي است و آن حضرت مرتبه اسماء و ذات و صفات و افعال است و ربوبيت يعني حضرت اسماء و صفات و افعال به تفصيل ومرتبه ربوبيت فرو تر از مرتبه الوهيت است”.(سجادي، 1389: 124).
منــــكروعــــددمـــَزاني كيَــن

غاصب…(ابوبكر) جاي…(عليّن)
1) ترجمه بيت: انكاركنندگان ولايت را به تعداد ميداني چه كساني هستند غاصب ولايت حضرت علي، ابوبكر است.
2) نكات بلاغي: شايد اشاره به خلفاي راشدين باشد كه گرد آورنده ازاسم آنها به خاطر پاره اي مسايل اسم نبرده است.
بُگــْذَر ژَ اِدْراكِ مُتــــَصَوِفَـــلْ

وَ اِفـــراط كــــِردِن پِي تَصــَرفـــُلْ
1) ترجمه بيت: از ادرك صوفي نمايان درمورد ولايت، اجتناب كن و از آنها به خاطر تمايلات و تفسير به رأي نيزدرگذريد.
2) نكات بلاغي: مَتَصَوِفَل با تَصَرفُل: كلمه قافيه وشبه اشتقاق
3) شرح مفاهيم عرفاني صوفي: ازخود فاني و به حق باقي است و از طبايع رسته و به حقيقت پيوسته است و صاحب وصول ميباشد و به حقيقت دست يافته است، متصوف: آن كه با مجاهدت درجه صوفي را مي خواهد و آن را مي طلبد و صاحب اصول عرفان است. مستصوف: سالكي است كه براي بهره بردن ازدنيا خود را به شكل صوفي درآورده است، درنتيجه مستصوف وصوفي ازعرفان وحقيقت آن اطلاع ندارند، و صوفي نماست و صاحب فصول است. صوفي نما درميان صوفيان چون مگسي درميان گرگ ميباشد. (ر. ك، كشف المحجوب، 1389: 49)، تصوف: همان عرفان اسلامي و اصيلترين جرياني است كه درطي وحي الهي دركنار دين اسلام گسترش يافت، ويك نحله و طريقه ي سير و سلوك عملي است كه از منبع عرفان سرچشمه گرفته است. تصوف با عرفان از نظر اهل منطق رابطه ي عموم وخصوص من وجه دارند، به نظر ابوسعيد ابوالخير تصوف جنبه عملي عرفان است. (ر. ك. گوهرين،1382،ج 8: 95)
از هـــزاران انـدكي زين صوفي اند

بـاقيــان در دولــتِ او مــي زينــد

(مثنوي2/537)
“مولوي در حكايت عياض رحمت الله كه هفتاد غزوه كرده بود سينه برهنه بر اميد شهيد شدن، چون از آن نوميد شد از جهاد اصغر به جهاد اكبر روي آورد و خلوت گزيد، ناگهان طبل غازيان شنيد و نفس از اندرون زنجيرمي درانيد، و وي نفس خود را در اين غزا متهم مي داشت و به بيان متصوفان ريا كار مي پردازد”. (نظريه استاد فتح الهي)، و مي گويد:
نقش صوفي باشد، او رانيست جان

صوفيانْ بَد نام هم زين صوفيان

(مثنوي5/3808)
روح خـواهي جُبه بشـكاف اي پسر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد نهج البلاغه، وحدت وجود، امام صادق Next Entries منبع پایان نامه درباره استان خوزستان، فیزیولوژی، تجزیه واریانس، محصولات زراعی