منابع پایان نامه درمورد صنعت گردشگری، کارآفرینی، شناسایی فرصت، شهرستان مشهد

دانلود پایان نامه ارشد

بهصورت حرفهای توسعه نیافته است. در چنین بازارهایی بررسی دقیق و حساسیت نسبت به نیازهای بازار و همچنین توانمندی در هدف قراردادن مصرف بهینه منابع، میتواند به کارآفرین در توسعه فرصت کمک نماید. از اینرو، کارآفرینی بیشتر در کشف فرصتهای موجود و در مراحل بعدی در خلق فرصتها با بکارگیری فناوریهای جدید تبلور مییابد. رشد کارآفرینی در عرصه گردشگری نیازمند درک فرصت و فرآیندهای کارآفرینی مرتبط با آن است (شفیعیان، و همکارن، 1391).
شهر مشهد با دارا بودن جاذبههای متعدد و متنوع و نیز وجود فرهنگ مناسب گردشگرپذیری، پایگاهی غنی از فرصتهای کارآفرینانه است و به دلیل وجود فضای کارآفرینی، گسترش و توسعهی کارآفرینی باید از اولویتها در این شهر باشد. اين پژوهش، يك تحقيق كاربردي در جهت شناسايي فرصتهاي كارآفرينانه براي استفاده كارآفرينان در زمينه گردشگری در شهرستان مشهد میباشد. با توجه به نقش گردشگری در فرهنگ و اقتصاد، پژوهشگر درصدد بررسي اين مسئله برآمده است كه:
چه فرصتهاي كارآفرينانه‌اي در اين صنعت در مشهد وجود دارد تا كارآفرينان بتوانند از آنها براي ارزشآفريني استفاده كنند و این فرصتها چگونه اولویتبندی می شوند؟

1-3. اهمیت موضوع
صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب میآید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسانها اطلاق می شود. صنعت گردشگری آمیزهای از فعالیتهای مختلف است که به صورت زنجیروار در جهت خدمترسانی به گردشگران انجام میگیرد. گردشگری تمامی پدیدهها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولتها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر میگیرد (مک این تاش و چارلز،1995،ص9).
توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که به معضلاتی همچمون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است (صباغ کرمانی و امیریان،1379،ص 59).
اهمیت صنعت گردشگری امروزه به حدی رسیده است که به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل شده است. سالیانه میلیونها نفر گردشگر در سراسر جهان با انگیزههای گوناگون در حال جابجایی و سفر میباشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با درک جایگاه گردشگری در چرخه اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات و مسائل سیاسی، این فعالیت انسانی پویا و صنعت بدون دود را سرلوحه فعالیتهای پیشرو در کشورشان قرار دادهاند و از منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن که در پرتو برنامهریزی و مدیریت صحیح نمایان میگردد بهرهمند می شوند (موسوی، میرنجف؛ ابراهیمزاده، عیسی؛ کاظمیزاد، شمساله و قنیری، حکیمه، 1391). براساس پیش بینی سازمان تجارت جهانی تا سال 2020 میلادی تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر 6/1 میلیارد خواهد رسید و بیش از 50 درصد معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از این طریق قابل رفع خواهد بود.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در بهار سال 92 از حدود 164 میلیون نفر شب اقامت در کل کشور، مشهد با حدوداً 15 میلیون نفر شب اقامت بالاترین میزان مسافر را دارا بوده است. این آمار میزان اهمیت توجه به نگرشی کارآفرینانه به گردشگری را نشان میدهد.
عدم پاسخ صحیح به برخی از نیازهای مسافرین، منجر به بروز فسادهایی غیرقابل کنترل شده است. این درحالی است که برخی از این نیازها، نیازهای اولیه مانند اقامت گردشگران هستند و این بیانگر این مساله است که کارآفرینان حتی می توانند در خدماتی مانند اقامت، فرصتهای اشباع نشدهای را در بازار کشف کنند تا علاوه بر برطرف کردن نیاز گردشگر و منافع شخصی برای کارآفرین، از ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی نیز جلوگیری نمایند.
برطبق مبانی نظری، کارآفرینی نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد و شناسایی فرصتهای کارآفرینانه می تواند به رونق کارآفرینی کمک کند. در این پژوهش، هدف شناسایی فرصتهای کارآفرینانه صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است که بر اساس آن می توان فرصتهای کشف نشده را شناسایی و یا فرصتهای خلق نشده را بوجود آورد. بدين ترتيب می توان کارآفرینان را برای بررسی فرصتها و سرمایه گذاری در آنها تشویق نمود و در نتیجه صنعت گردشگری را به سمت رضایت هرچه بیشتر مسافران سوق داد. بنابراین پس از انجام تحقيق فوق، انتظار مي‌رود كه فرصتهاي كارآفرينانه جديد در زمينه صنعت گردشگری براي كارآفرينان مشخص گردد كه با بهره برداري از آنها بتوانند خود و جامعه را منتفع سازند.
1-4. اهداف پژوهش
هدف اصلی تحقیق عبارت است از:
1- شناسایی و اوبویتبندی فرصتهای کارآفرینانه در عوامل صنعت گردشگری در شهرستان مشهد
اهداف فرعی تحقیق به ترتیب عبارتند از
1-1 شناسایی و اولویتبندی فرصتهای کارآفرینانه در عامل جاذبههای گردشگری در شهرستان مشهد.
1-2 شناسایی و اولویاتبندی فرصت های کارآفرینانه در عامل حمل و نقل درون شهری در شهرستان مشهد.
1-5. سوالات پژوهش
در این پژوهش، محقق به منظور شناسايي فرصتهاي كارآفرينانه در صنعت گردگشری در شهرستان مشهد، به دنبال پاسخ به سوال اصلی زير است:
1- در عوامل مؤثرگردشگری مشهد چه فرصتهاي كارآفرينانه‌اي براي كارآفرين وجود دارد؟
2- فرصتهای شناسایی شده چگونه اولویت بندی می شوند؟
و سوالهای فرعی عبارتند از
1- در عامل جاذبههای گردشگری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصتهای کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
2- فرصتهای شناسایی شده در عامل جاذبههای گردشگری چگونه اولویت بندی می شوند؟
3- در عامل حمل و نقل درون شهری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصتهای کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
4- فرصتهای شناسایی شده در عامل حمل و نقل درون شهری چگونه اولویت بندی می شوند؟
1-6. روش‌شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که در آن ابتدا با مصاحبه حضوری فرصتها و ویژگیها شناسایی و پس از آن با توزیع پرسشنامه و تحلیل آن اقدام به رتبهبندی عوامل مورد بررسی میشود.
1-7. قلمرو پژوهش
در این بخش قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
1-7-1. قلمرو موضوعی
آن‌چه در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی فرصتهای خرد و کلان کارآفرینانه در عوامل گردشگری در مشهد و اولویتبندی جاذبههای گردشگری و حملونقل(درون شهری) در صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است.
1-7-2. قلمرو مکانی
این پژوهش در میان مسافران و زائران مشهد انجام شده است
1-7-3. قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به سال 1393 به بعد، تازمانی که بتوان از فرصتهای شناسایی شده استفاده نمود، است.
1-8. جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
با توجه با اینکه برای انجام این پژوهش ابتدا باید توسط مصاحبه با خبرگان به شناسایی فرصتها پرداخته و سپس از طریق پرسشنامه توسط مسافران به رتبهبندی فرصتها رسیدگی شود، لذا جامعه آماری این تحقیق شامل مجموعه مدیران و کارآفرینان حاضر در شهرستان مشهد و همچنین مسافران و زائران می‌شود. نمونه آماری این مرحلهی اول تحقیق که شناسایی فرصت است، بشرح زیر انجام میشود. برای شناسایی فرصت در عامل های گردشگری ابتدا از 12 خبره در حوزه ی گردشگری و کارآفرینی و 29 گردشگر و 15شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصتها شناسایی شدند. بهمنظور اولویت بندی ویژگیهای عامل حمل و نقل و جاذبه های گردگشری پرسشنامهای محققساخت میان 343 نفر از گردشگران توزیع و جمعآوری شد. . برای نمونه گیری، از روش نمونه‌گیری خوشهای با توجه به پراکندگی میزان جمعیت گردشگران استفاده شد. به این صورت که از میان مسافران حاضر در سالن راهآهن، فرودگاه و پایانه مسافربری به صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری شد. با توجه به مشخص نبودن میزان گردشگر و حجم بالای آنها تعداد380 نفر از روش جامعه نامحدود برای محاسبه میزان جامعه مسافران مورد نظر، برآورد گردید.
1-9. تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی
1-9-1. کارآفرینی
1-9-1-1. تعریف مفهومی
بررسي تاريخ ادبيات كارآفريني مؤید آن است كه اين واژه اولين بار در تئوري هاي اقتصادي و توسط اقتصاددانان ايجاد شده و سپس وارد مكاتب و تئوري هاي ساير رشته هاي علوم شده است. انگليسيها سه اصطلاح متفاوت را در خصوص كارآفريني به كار گرفته اند: ماجراجو، متعهد، كارفرما (ميرآفتاب زاده، آهنگر، 1392). دانشمندان معتقدند كارآفريني فرايندي است كه در محيط ها و مجموعه هاي مختلفي اتفاق ميافتد و طي آن تغييرات در سيستم اقتصادي از طريق نوآوري افرادي كه به فرصتهاي اقتصادي واكنش نشان مي دهند، رخ مي دهد كه اين باعث ايجاد ارزش فردي و اجتماعي خواهد شد. کارآفرينی فرآينــدی است که منجر به ايجــاد رضايتمندی و يا تقاضای جديد میگردد. (ایکولس، نیک ،1998)
1-9-2.شناسایی فرصت کارآفرینانه
1-9-2-1. تعریف مفهومی
تشخیص فرصت به عنوان یکی از مهمترین توانایی های کارآفرینان موفق، موضوع اصلی تحقیق های کارآفرینی( شفرد و دتین،2005،ص 91و 99) و عامل ایجاد ثروت های فردی و اجتماعی (وکاتارمین،1997) محسوب میشود. پندرگست (2004) معتقد است، تشخیص فرصتهای کارآفرینانه از منابع مختلفی سرچشمه میگیرد که از میان این منایع می توان به تغییر روندها، فرصتهای بازار و نبود پیوستگیها اشاره کرد.
1-9-2-2. تعریف عملیاتی
در این پژوهش برای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه از مدل شناسایی فرصت اولویک استفاده شده است. اين روش جامعهي آماري مصرفكنندگان را در شناسايي فرصت مهمتر از عرضهكنندگان ميداند. طبق این مدل ارزش یک فرصت یا ویژگی به صورت زیر محاسبه میشود:
ارزش یک ویژگی=اهمیت آن ویژگی از نظر مصرفکننده+(اهمیت – رضایت مصرفکننده از وضعیت فعلی آن ویژگی)
1-9-3 . صنعت گردشگری
1-9-3-1. تعریف مفهومی
در باب گردشگری تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران بیان شده است.بنا به تعريف سازمان جهانی گردشگری گردشگری عبارت است از فعاليت های افرادی که برای استراحت ، کار وديگر دلايل به خارج از محيط سکونت معمول خويش سفر کرده و حداکثر برای يک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند.(سازمان جهانی گردگشری،1993، 1-10)
صنعت گردشگری همانند سایر منابع اقتصادی از قوانین و نظریههای تجارت بین المللی پیروی میکند و این اتفاق نظر در ادبیات اقتصادی وجود دارد که کشورهای بهره مند از منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، در صادرات خدمات گردشگری از مزیت نسبی برخوردار هستند. اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی محدود نمی شود. در صورت برنامه ریزی و توسعه ی از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و محیطی ایجاد کرده و سهم قابل توجهی را در توسعه ی ملی ایفا نماید(معصومی،1385، 10).
1-9-3-2. تعریف عملیاتی
در این پژوهش برای دو عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل به ترتیب 8 فرصت و 11 ویژگی شناسایی شده است که در پرسشنامه با دو معیار اهمیت و رضایت مورد پرسش قرار گرفتهاند.
1-10. ساختار فصل‌های پایان‌نامه
پایان نامه در 5 فصل، تدوین و ضمائم پس از پایان فصل پنجم آورده می شود.
فصل اول: کلیات پژوهش
این فصل شامل: مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع، سوال یا سوالات پژوهش، جامعه و نمونه آماري پژوهش، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان پژوهش و چارچوب نظري پژوهش می باشد.
فصل دوم :مروري بر پیشینه
فصل دوم شامل: مقدمه، تاریخچه موضوع، تعاریف و مفاهیم، مدل‌ها و سایر مباحث مرتبط با موضوع بوده، در پایان فصل تحقیقات مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و پایان فصل با یک جمع‌بندي خاتمه می‌یابد.
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
این فصل شامل: مقدمه، موضوع پژوهش، جامعه آماري، نمونه آماري، روش نمونه‌گیري، ابزار جمع آوري داده‌ها، روایی و پایایی ابزارگردآوري داده ، ارائه مدل و جمع بندي فصل می‌باشد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص داشته و شامل: مقدمه، و جمع‌بندي فصل می باشد.
فصل پنجم: جمع بندي، نتیجه‌‌گیري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کارآفرینی، آزمون فریدمن، شناسایی فرصت، حمل و نقل Next Entries منابع پایان نامه درمورد کارآفرینی، شناسایی فرصت، کسب و کار، فرصت های کارآفرینانه