منابع پایان نامه درمورد شهرستان رشت، بنیاد مسکن، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

در نتيجه در برنامههاي توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور در قالب مواد قانوني به اين امر توجه شد كه ميتوان اين اسناد را در دو بخش به شرح زير مورد توجه قرار داد:

ملاحظات و مصوبات قانوني طرح صدور سند روستايي در ايران
اين مصوبات عبارتاند از:
1. طرح صدور سند روستايي در برنامه دوم توسعه كشور
در برنامه دوم توسعه، طرح سندداركردن املاك روستايي براي رسيدن به عدالت اجتماعي و گسترش آن و محروميت زدايي و توجه به اقشار محروم و كم درآمد مورد توجه قرارگرفت. براساس تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه، بنياد مسكن انقلاب اسلامي به لحاظ حضور مؤثر و وظايف قانوني كه در جهت توسعه و عمران روستاها به عهده دارد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه وظيفه قانوني صدور سند املاك در سطح كشور را بر عهده دارد، مشتركاً موظف گرديدند براي اماكن روستاهاي بالاي 400 خانوار و مراكز دهستانها، پس از تهيه نقشه تفكيكي، سند مالكيت صادر نمايند. در طول اين دوره قوانين، آيين نامه ودستوركارها )دستورالعملها (اجرايي طرح با مشاركت بنياد مسكن و سازمان ثبت تهيه شد وبه مورد اجرا درآمد. ليكن به دلايل متعدد طبق اطلاعات به دست آمده در برنامه دوم 1924سند بيشتر صادر نگرديد و به عبارت ديگر درصد كمي از طرح تحقق يافت.

2. طرح صدور سند روستايي در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور
در برنامه سوم توسعه تحت عنوان ماده 140 صدور سند اماكن روستايي براي روستاهاي بالاي 200 خانوار مجدداً در دستور كار قرارگرفت. در اين ماده ضمن رفع موانع قانوني و تسهيل ارتباطات ميان متوليان امر و انجام فعاليت از طرف ايشان، زمينه لازم براي پيگيري اين طرح در سطح گسترده اي فراهم شد كه به صدور 700 هزار جلد سند مالكيت در طول برنامه انجاميد كه موفقيت آن در مقايسه با برنامه دوم توسعه قابل توجه بود. با اين همه اين طرح نيز نتوانست منطبق با برنامه محقق شود.
در برنامه توسعه چهارم، طرح صدور سند در قالب ماده 133 مطرح شد. با توجه به آشنايي مجريان و دست اندركاران اجراي طرح، بلافاصله به تهيه آيين نامه اجرايي ماده ياد شده و ابلاغ آن مبادرت شد و در ابتداي سال اول برنامه، چگونگي تحقق اهداف برنامه با حضور رئيسان سازمان ثبت و بنياد مسكن بررسي شد. همين امر سبب گرديد صدور سنداماكن روستايي رشد فزاينده اي يابند.
روند صدور سند اماکن روستائی دراستان گیلان
دراستان گیلان صدور سند اماکن روستائی در قالب تبصره 71 برنامه دوم و از سال 76 آغاز گردید. در این سال حدود150 جلد سند روستائی صادر و برنامه ریزی و هماهنگی با مقامات ونهادهای مردمی بمنظور تسریع درصدور سند اماکن روستائی مورد توجه دست اندر کاران قرارگرفت.
در ادامه این تلاشها ودر قالب ماده 140 برنامه سوم توسعه برای حدود 120 روستا در سطح 16 شهرستان استان سند مالکیت صادر وهمچنین در قالب ماده 133 برنامه چهارم توسعه برای حدود 400 روستای جدید سند مالکیت صادر گردید.
لازم به ذکر است درمراحل ابتدائی و آغازین عملیات اجرائی بدلیل عدم آگاهی اذهان عمومی روستائیان ونبود تبلیغات کافی در این زمینه گاهاً با ممانعت اهالی در خصوص نقشه برداری اماکن (بدلیل ترس از احتمال تعیین ووضع مالیات بر املاک ) مواجه بوده واین امر بنوبه خود موجب رکود دراجرای عملیات می‎شد.

جدول 4-1. روند صدور سند اماكن روستايي استان گيلان به تفكيك شهرستان
اسناد مالکیت روستایی استان گیلان از ابتدا تا پایان اسفند سال 1391
تعداد روستا
تعداد اسناد صادره
تعداد آرای صادره
تعداد پروندههای ارسالی به ثبت
تعداد نقشههای A4
تهیه شده
واحد ثبتی
ردیف

34
4255
4536
4925
5510
املش
1
22
3866
4063
5530
5530
انزلی
2
48
10694
12034
15536
16242
آستانه اشرفیه
3
11
1655
766
1940
2127
آستارا
4
40
7164
7175
7679
8768
فومن
5
9
1540
1361
2127
2174
کلاچای
6
10
1513
2159
3292
4534
خمام
7
10
2700
2568
3387
4175
کوچصفهان
8
30
8933
8875
11381
12022
لاهیجان
9
34
9977
9985
11935
13118
لنگرود
10
15
1907
1689
2779
3444
ماسال
11
7
1048
1063
1089
1122
رحیم آباد
12
32
10042
10757
13137
13548
رشت
13
17
1941
2242
2672
2959
رضوانشهر
14
27
5003
3994
6416
7171
رودبار
15
43
5649
5586
6890
7610
رودسر
16
9
1486
1656
2809
3182
سنگر
17
36
7386
6844
7502
7798
شفت
18
22
2577
3074
3274
3733
سیاهکل
19
21
5315
5112
5952
6402
صومعه سرا
20
42
3072
3186
7487
7507
تالش
21
519
97723
98725
127739
138676
جمع کل
22
منبع: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، 1392
روند صدور سند اماکن روستائی در شهرستان رشت
درشهرستان رشت نیز از سال 76 وبه ندنبال آغاز عملیات اجرائی تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه نقشه برداری وتهیه نقشه تفکیکی اماکن روستائی شروع گردید. دراین راستا وبا گذشت قریب 16 سال از آغاز مراحل اجرائی تا پایان سال 1391حدود 11000جلد سند روستائی در سطح 36 روستا صادر گردیده است.

جدول 4-2. روند صدور سند اماكن روستايي شهرستان رشت
اسناد مالکیت روستایی شهرستان رشت از ابتدا تا پایان اسفند سال 1391
22
تعداد اسناد صادره
تعداد آرای صادره
تعداد پرونده های ارسالی
به ثبت
تعداد نقشه های A4
تهیه شده
روستا
واحد ثبتی
ردیف
ملاحظات
بنیاد مسکن
ثبت اسناد

براساس واحد مسکونی یا قطعه
براساس جلد سند

769
769
701
795
795
آتشگاه
رشت
1

408
408
381
442
442
امین آباد
رشت
2

407
407
407
407
430
بیجار کنار
رشت
3

437
437
423
529
563
بیجار بنه
رشت
4

224
224
324
450
450
تمل
رشت
5

332
332
328
399
403
چونچنان
رشت
6

395
395
386
397
419
حاجی بکنده
رشت
7

255
255
242
401
401
خشت مسجد
رشت
8

858
858
982
1090
1090
خشک اسطلخ
رشت
9

908
908
946
1003
1003
زیبا کنار
رشت
10

269
269
261
310
314
سیاهگلوندان
رشت
11

885
885
872
885
885
فخب
رشت
12

268
268
238
268
268
امیر بکنده
رشت
13

565
565
452
565
565
پیر بازار
رشت
14

364
364
384
549
549
جیر کویه
رشت
15

396
396
396
397
405
فلکده
رشت
16

606
606
578
637
637
کتیگر
رشت
17

407
407
352
408
408
کسار
رشت
18

317
317
298
317
404
کفته رود
رشت
19

226
226
200
226
226
ماشا توک
رشت
20

212
212
173
212
212
کاسان پسیخان
رشت
21

55
55
27
179
179
سوقه
رشت
22

94
94
121
203
343
گفشه
رشت
23

393
393
401
424
513
لیچاه
رشت
24

272
272
177
340
340
مژده
رشت
25

174
174
134
275
275
جلیدان
رشت
26

84
84
116
117
117
چالکش لات
رشت
27

0
0
0
135
135
پسیخان
رشت
28

207
207
235
345
345
فخر آباد
رشت
29

112
112
94
133
133
جور کویه
رشت
30

0
0
0
10
10
لچه گوراب
رشت
31

0
0
0
26
26
نوحدان
رشت
32

143
143
128
263
263
گرفم
رشت
33

11042
11042
10757
13137
13548
جمع کل

منبع: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، 1392

روند صدور سند اماکن روستائی دربخش مرکزی شهرستان رشت
تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانه‌های مسکونی، جلوگیری از تعارض مالکان، وجود وثیقه‌ای مطمئن برای اخذ تسهیلات، جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها، برنامه‌ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت، از نتایج اجرای طرح صدور سند روستایی است. همچنین جلوگیری ازنزاع واختلافات ملکی، ارتقای توسعه پایدار وپشتیبانی ازمدیریت محیط‌زیست، خودکفایی در امرتولید محصولات کشاورزی، برقراری نظام مالیاتی برای معاملات و اسنادمالکیت، محرومیت‌زدایی روستایی از دیگر نتایج اجرای این طرح خواهد بود.
باید یادآوری کرد داشتن اموال باعث افزایش مشارکت و فعالیت در روستاها می‌شود که خود توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. فقدان مدیریت املاک، باعث ایجاد مشکل در برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی دولت خواهد شد. نبود مدیریت در املاک و مستغلات، سبب می‌شود که معاملات به صورت غیررسمی صورت گیرد و به دلیل وجود اطلاعات ناقص، باندهایی در فروش مستغلات ایجاد شوند و گردش پول هنگفتی صورت گیرد که تحت مدیریت مالی و نظارت دولت نیست و آثار سوء این حرکت غیرقانونی به عنوان نمونه در وضعیت مسکن کشور مشهود است. نظام جامع مالکیت تثبیت شده اراضی، مزایای فراوانی دارد که در قالب خدمات ارائه شده توسط دولت در سطح دولتی و خصوصی، قابل ارائه است.
با توجه به توضیحات فوق ونظر به اهمیت موضوع این تحقیق، بررسی اثرات صدور سند اماکن روستائی بخش مرکزی رشت بعنوان مهمترین مطلب در برسی های محقق مورد نقد وبررسی قرارگرفته ودر این راستا وبرحسب تحقیقات بعمل آمده مشخص گردید عملیات اجرائی صدور سند اماکن روستائی ازسال 76 دراین حوزه آغاز وتا پایان سال 1391تعداد 6227 جلد سند در سطح 18 روستا مطابق جدول شماره—- صادر گردیده است.

جدول 4-3. روند صدور سند اماكن روستايي بخش مركزي شهرستان رشت
اطلاعات صدورسنددربخش مرکزی شهرستان رشت
ردیف
نام روستا
سال صدورسند
تعداد اسناد صادره
تعدادجمعیت روستا(سال90)
تعدادخانوارروستا (سال90)
1
آتشگاه
89
773
279
87
2
بیجارکنار
87
407
1033
277
3
بیجاربنه
89
437
1547
477
4
خشت مسجد
86
255
2624
783
5
سیاهگلوندان
86
269
608
189
8
فخب
79
885
3851
1039
7
پیربازار
88
566
5453
1658
8
فلکده
86
396
426
141
9
کتیگر
85
606
2482
788
10
کسار
85
407
559
168
11
کفته رود
87
317
934
281
12
ماشاتوک
87
226
934
254
13
کاسان پسیخان
87
212
713
214
14
سوقه
87
56
352
115
15
مژده
87
272
1595
511
16
پسیخان
85
0
488
134
17
لچه گوراب
89
0
3102
978
18
گرفم
88
143
645
197
جمع


6227
27625
8291
منبع: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، 1392

4-2. یافتههای توصيفي
با توجه به سئوالات تعیین شده و همچنین اهداف تحقیق حاضر، پرسشنامه ای تهیه گردید که پس از تکمیل و استخراج آن دیدگاه های افراد در خصوص پیامدهای صدور سند اماکن روستایی، معلوم گردید، که در ادامه ضمن بررسی آنها به ارزیابی فرضیات مطرح شده، خواهیم پرداخت. لازم بذکر است که به منظور ارزیابی فرضیات هم از جداول توصیفی و هم از مشاهدات محقق استفاده شده است.
در این تحقیق با توجه به فرضیات و سوالات آن، پرسشنامه ای تهیه گردید که شامل 40 سئوال است. پس از استخراج داده های مرتبط با پرسشنامه و با عنایت به سئوالات و فرضیات تحقیق جداول توصیفی تهیه گردید. این جداول حاوی مباحث مهمی از ویژگی های فردی و اجتماعی افراد پاسخگو می باشد. همچنین مجموعه نظرات و عقاید پاسخگویان در خصوص پیامدها ی صدور سند واثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

4-2-1 مشخصات فردي و عمومی پاسخگويان
– جنس
از مجموع 376 نفرپرسش شونده، 261 نفر برابر 69. 5 درصد را مردان و 109 نفر برابر 29 درصد را زنان تشکیل میدهند ( جدول و شکل 4-1).
جدول 4-4. تركيب پاسخگويان بر حسب جنس
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
مرد
261
69. 4
70. 5
70. 5

زن
109
29. 0
29. 5
100. 0

کل
370
98. 4
100. 0

خطا
سیستم
6
1. 6

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره 0/15، 0/1، 0/8 Next Entries منابع پایان نامه درمورد درصد تجمعی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد