منابع پایان نامه درمورد شغلي، آنلاين، غيرمستقيم

دانلود پایان نامه ارشد

شبکه‌اي، روابط مستقيم آفلاين، روابط غيرمستقيم آفلاين، روابط مستقيم آنلاين و روابط غيرمستقيم آنلاين همبستگي معناداري با عملکرد شغلي دارند. در آزمون رگرسيون براي پيش‌بيني عملکرد شغلي با توجه به مدل‌هاي پژوهش، نتايج مدل اوليه بدون تمايز بين شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين نشان داد که روابط مستقيم و غيرمستقيم بر عملکرد شغلي تاثير مثبت دارند و نتايج آزمون مدل با متغيرهاي کنترل و روابط اصلي (مستقيم آفلاين، غيرمستقيم آفلاين، مستقيم آنلاين و غيرمستقيم آنلاين) نشان داد که روابط مستقيم آفلاين، روابط غيرمستقيم آفلاين و روابط مستقيم آنلاين پيش‌بيني کننده عملکرد شغلي مي‌باشند، اما ارتباط ميان روابط غيرمستقيم آنلاين و عملکرد شغلي چشمگير نيست. نتايج آزمون مدل با روابط تعاملي نيز نشان داد که فقط روابط مستقيم آفلاين * روابط غيرمستقيم آفلاين بر عملکرد شغلي تاثيرگذار هستند و ساير اثرات تعاملي تاثير چشمگيري بر عملکرد شغلي ندارند.
سوال دوم- چه تفاوتي بين روابط آفلاين و آنلاين در تاثيرگذاري بر عملکرد شغلي وجود دارد؟
نتايج آزمون مدل با متغيرهاي کنترل و روابط اصلي (مستقيم آفلاين، غيرمستقيم آفلاين، مستقيم آنلاين و غيرمستقيم آنلاين) نشان داد که روابط مستقيم آفلاين، روابط غيرمستقيم آفلاين و روابط مستقيم آنلاين پيش‌بيني کننده عملکرد شغلي مي‌باشند، اما ارتباط ميان روابط غيرمستقيم آنلاين و عملکرد شغلي چشمگير نيست. نتايج آزمون مدل با روابط تعاملي نشان داد که فقط روابط مستقيم آفلاين * روابط غيرمستقيم آفلاين بر عملکرد شغلي تاثيرگذار است و ساير اثرات تعاملي تاثير چشمگيري بر عملکرد شغلي ندارند.
سوال سوم- کدام عوامل فرهنگي بيشترين تاثير را بر اثرپذيري عملکرد شغلي از روابط کارکنان دارند؟
با توجه به نتايج آزمون رتبه‌بندي فريدمن از عوامل فرهنگي بررسي شده انگيزه پيشرفت با ميانگين رتبه 43/16 بيشترين تاثير را بر عملکرد شغلي دارد.
5-5 نتايج پژوهش
اين پژوهش شامل نتايج نظري و کاربردي مي‌باشد که در زير بيان شده‌اند.

* نتايج نظري پژوهش
– نوآوري اين پژوهش بررسي تاثير فرهنگ بر ارتباطات و عملکرد شغلي کارکنان و همچنين تعميم نظريه ارتباطات در جامعه درحال توسعه ايران در مقابل جامعه توسعه‌يافته آمريکا مي‌باشد.
– با توجه به نتايج پژوهش، هنوز هم در سازمانها از روابط آفلاين بيشتر از روابط آنلاين استفاده مي‌شود و روابط آفلاين نسبت به روابط آنلاين ارجحيت بيشتري دارند که نشان مي‌دهد سازمانها هنوز از رويکردهاي مديريتي سنتي در سازمان خود استفاده مي‌کنند. اگر سازمانها رويکرد مديريتي خود را تغيير داده و با اجراي برنامه‌هاي مناسب کارکنان خود را به استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي تشويق کنند مي‌توانند از مزاياي روابط آنلاين نيز در کنار روابط آفلاين بهره‌مند شوند.
– استفاده از فناوريهاي ارتباطي در سازمان مي‌تواند علاوه بر بهبود روابط کارکنان سازمان به بهبود ارتباط سازمان با مشتريان و ساير ذينفعان سازماني کمک کند.
– اين پژوهش به تحقيقاتي که در جستجوي درک تاثير تکنولوژي بر عملکرد شغلي هستند، کمک مي‎کند. با استفاده از نظريه شبکه اجتماعي و نظريه تکامل و با تمايز ميان شبکه‌هاي ارتباطي آنلاين و آفلاين، درک بهتري را از نقش فناوري در توضيح عملکرد شغلي، ايجاد مي‌کند.
– در اين پژوهش ارتباطات شبکه‎اي آنلاين و آفلاين به عنوان منابعي فرض مي‌شوند و در مورد تاثيرات اين منابع بر عملکرد شغلي استدلال مي‌‎شود، بنابراين درک افراد از چگونگي تاثير مکانيزم‌هاي شبکه بر عملکرد شغلي تقويت مي‌شود و با ايجاد بينشي از نظريه تکامل پژوهش‌هاي شبکه اجتماعي را توسعه مي‌دهد و درک بهتر و جزئي‌تري از شبکه‌هاي ارتباطي و اثرات مستقل و وابسته آنها بر عملکرد شغلي را توسعه مي‌دهد.
– اين پژوهش توضيحاتي درمورد تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شغلي از طريق شبکه‌هاي ارتباطي ارائه مي‌دهد و به درک سازمان‌ها از تفاوت ميان شبکه‌هاي ارتباطي و نقاط قوت و ضعف انواع مختلف ارتباطات شبکه‌اي از نظر دستيابي به منابع کمک مي‌کند.
* نتايج کاربردي پژوهش
– از آنجايي که مورد اجرايي پژوهش در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌باشد بنابراين، نتايج آن مي‌تواند در برنامه‌هاي آموزشي و توانمندسازي کارکنان اين مجموعه موثر واقع شود. به علاوه با در نظر گرفتن موقعيت و براساس بررسي‌هاي صورت گرفته، نتايج اين پژوه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد کارکنان، انتقال اطلاعات، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، بهبود عملکرد، علم اقتصاد