منابع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، نماز جمعه، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد، میزان آرامش پس از مناجات با خدا در حد کم است، بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد،. میزان آرامش پس از مناجات با خدا در حد خیلی زیاد است، کمترین تعداد از آنان معتقدند استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری پس از آرامش قلبی پس از مناجات با در حد متوسط است.

جدول (4-2- 48) رابطه بين ميزان شركت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

شرکت
در نماز جمعه

تعداد
0
0
0
0
0

درصد ستونی
31.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.0%

خيلي زياد
تعداد
5
0
0
52
29
88

درصد ستونی
15.6%
0.0%
0.0%
53.6%
49.2%
35.2%

متوسط
تعداد
5
8
0
16
7
29

درصد ستونی
15.6%
36.4%
0.0%
16.5%
11.9%
11.6%

كم
تعداد
2
13
3
21
12
46

درصد ستونی
6.3%
59.1%
7.5%
21.6%
20.3%
18.4%

خيلي كم
تعداد
10
0
31
4
8
64

درصد ستونی
31.3%
0.0%
77.5%
4.1%
13.6%
25.6%
کل
تعداد
32
0
1
6
4
250

درصد ستونی
100.0%
0.0%
4.5%
15.0%
4.1%
5.1%

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
72.16
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
187.148
Likelihood Ratio
250
.
4
6.024
Linear-by-Linear

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور مجاسبه شده 16/72 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9/48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال دوازدهم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان همیشه در نماز جمعه شرکت می‌کند. به عبارت دیگربین دو متغیر بین میزان شرکت در نماز جمعه و ارزیابی پاسخگویان از نقش و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد شرکت در نماز جمعه در حد کم است، و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد، در نماز جمعه شرکت نمی کنند یا کم شرکت می کنند، بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد،. شرکت در نماز جمعه در حد زیاد است، کمترین تعداد از آنان معتقدند استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری افراد نقش ندارد. شرکت در نماز جمعه بطورمتوسط است.
.

جدول (4-2- 49) رابطه بين ميزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

انجام اعمال دینی خاص
زياد
تعداد
11
0
0
10
2
23

درصد ستونی
34.4%
0.0%
0.0%
10.3%
3.4%
9.2%

خيلي زياد
تعداد
2
1
0
1
1
5

درصد ستونی
6.3%
4.5%
0.0%
1.0%
1.7%
2.0%

متوسط
تعداد
4
9
34
52
34
133

درصد ستونی
12.5%
40.9%
85.0%
53.6%
57.6%
53.2%

كم
تعداد
11
1
5
25
16
58

درصد ستونی
34.4%
4.5%
12.5%
25.8%
27.1%
23.2%

خيلي كم
تعداد
4
11
1
9
6
31

درصد ستونی
12.5%
50.0%
2.5%
9.3%
10.2%
12.4%
کل
تعداد
32
32
22
40
97
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
90.249
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
83.000
Likelihood Ratio
250
.
4
0.957
Linear-by-Linear

آزمون کای اسکور

قضاوت
باتوجه با آزمون کای اسکور محاسبه شده 201.36 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال سیزدهم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان تا حد متوسطی افراد جهت انجام اعمال دینی به شبکه های موبایلی مراجعه می‌کنند. به عبارت دیگربین دو متغیر بین میزان انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان از نقش و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی برای انجام اعمال دینی خاص در حدخیلی زیاد است، و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی جهت انجام اعمال دینی خاص استفاده می کنند در حد خیلی کم است، بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد،. بطور متوسط از شبکه های برای انجام اعمال دینی خاص استفاده می کنند، کمترین تعداد آنان معتقدند استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری در حد متوسط است.

هاي اجتماعي موبايلي

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

وایبر و اتس
لاین. تانگو
انیستاگرام و..
همه گزینه ها
هیچکدام

عضویت در شبکه های موبایلی
زياد
تعداد
9
2
1
12
2
39

ستونی
28.1%
9.1%
2.5%
12.4%
3.4%
15.6%

خيلي زياد
تعداد
1
7
1
1
1
15

ستونی
3.1%
31.8%
2.5%
1.0%
1.7%
6.0%

متوسط
تعداد
5
3
0
39
34
61

ستونی
15.6%
13.6%
0.0%
40.2%
57.6%
24.4%

كم
تعداد
4
0
3
35
16
55

ستونی
12.5%
0.0%
7.5%
36.1%
27.1%
22.0%

خيلي كم
تعداد
13
10
35
10
6
80

ستونی
40.6%
45.5%
87.5%
10.3%
10.2%
32.0%
کل
تعداد
32
32
22
40
97
250

ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه

آزمون کای اسکور

فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
47.84
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
138.133
Likelihood Ratio
250
.
4
4.418
Linear-by-Linear

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور مشاهده شده 47.84 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال چهاردهم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان تفاوت معنی داری در عضویت افراد در شبکه های موبایلی وجود دارد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد همه شبکه های اجتماعی موبایلی عضو هستند و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند همه شبکه های اجتماعی موبایلی عضویت دارند، بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد، در هیچ شبکه ای عضویت ندارند، کمترین تعداد آنان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری بطورمتوسط است.

جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

راهنمای حضور در شبکه ها موبایلی
خانواده
تعداد
6
0
27
10
1
44

درصد ستونی
18.8%
0.0%
67.5%
10.3%
1.7%
17.6%

دوستان
تعداد
1
18
1
2
5
27

درصد ستونی
3.1%
81.8%
2.5%
2.1%
8.5%
10.8%

همکار
تعداد
4
3
4
1
32
44

درصد ستونی
12.5%
13.6%
10.0%
1.0%
54.2%
17.6%

اینترنت
تعداد
13
1
7
7
3
31

درصد ستونی
40.6%
4.5%
17.5%
7.2%
5.1%
12.4%

سایر
تعداد
8
0
1
77
18
104

درصد ستونی
25.0%
0.0%
2.5%
79.4%
30.5%
41.6%
کل
تعداد
32
32
22
40
97
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
74.00
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
269.295
Likelihood Ratio
250
.
4
15.627
Linear-by-Linear

قضاوت
با توجه به آزمون کای اسکور مشاهده شده 00/74 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9/48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال شانزدهم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان راهنمای حضور در شبکه های موبایلی گزینه هیچکدام بیشتر از موارد ذکر شده بوده است.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد از طریق سایر موارد با شبکه های اجتماعی آشنا شده اند و کمترین تعداد آنان معتقدند استفاده کننده از این گزینه در خیلی زیاد است، بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد،. از طریق خانواده با شبکه های اجتماعی آشنا شده باشند، کمترین تعداد آنان معتقدند تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری از طریق خانواده در حد کم است.

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زیاد
متوسط
كم
خيلي كم

مشخات واقعی در شبکه های موبایلی
زياد
تعداد
26
0
29
39
2
96

درصد ستونی
81.3%
0.0%
72.5%
40.2%
3.4%
38.4%

خيلي زياد
تعداد
1
0
1
2
0
4

درصد ستونی
3.1%
0.0%
2.5%
2.1%
0.0%
1.6%

متوسط
تعداد
4
2
3
5
37
51

درصد ستونی
12.5%
9.1%
7.5%
5.2%
62.7%
20.4%

كم
تعداد
0
11
1
7
2
21

درصد ستونی
0.0%
50.0%
2.5%
7.2%
3.4%
8.4%

خيلي كم
تعداد
1
9
6
44
18
78

درصد ستونی
3.1%
40.9%
15.0%
45.4%
30.5%
31.2%
کل
تعداد
32
32
22
40
97
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

جدول (4-2- 52) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
117.16
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
183.822
Likelihood Ratio
250
.
4
22.844
Linear-by-Linear

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور مشاهده شده 117.16 درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال هفدهم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان میزان حضور در شبکه با مشخصات واقعی درحد زیاد است. همچنین می‌توان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، مراسم مذهبی، سطح معنی داری Next Entries منابع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، سطح معنی داری، میزان استفاده