منابع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، مراسم مذهبی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

كم
تعداد
1
11
0
6
0
18

درصد ستونی
3.1%
50.0%
0.0%
6.2%
0.0%
7.2%
کل
تعداد
32
22
40
97
59
25

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100

فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
000/0
4
30.668
آزمون خی دو پیرسون
250

4
88.575
Likelihood Ratio
250

4
12.864
Linear-by-Linear

آزمون کای اسکور

قضاوت
چون کای اسکور مشاهده شده 306.68 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال هفتم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان تا حد متوسطی نسبت به انتخاب نام اسلامی برای فرزندان علاقمند است. به عبارت دیگر بین دو متغیر میزان انتخاب اسامی اسلامی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد،از نامهای اسلامی استفاده نمی کنند و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند که افرادی که استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری تاثیر دارد که بطور کامل از نامهای اسلامی برای فرزندان خود استفاده نمی کنند. بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد، از نامهای اسلامی برای فرزندان خود استفاده زیاد می کنند. کمترین تعداد از آنان معتقدند که استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری افراد نقش ندارد. که از نامهای اسلامی برای فرزندان خود بطور متوسط استفاده می کنند.

میزان دینداری افراد

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

شرکت در مراسم مذهبی
زياد
تعداد
8
1
0
16
20
45

درصد ستونی
25.0%
4.5%
0.0%
16.5%
33.9%
18.0%

خيلي زياد
تعداد
1
8
0
47
9
65

درصد ستونی
3.1%
36.4%
0.0%
48.5%
15.3%
26.0%

متوسط
تعداد
20
2
5
19
20
66

درصد ستونی
62.5%
9.1%
12.5%
19.6%
33.9%
26.4%

كم
تعداد
2
10
30
13
9
64

درصد ستونی
6.3%
45.5%
75.0%
13.4%
15.3%
25.6%

خيلي كم
تعداد
1
1
5
2
1
10

درصد ستونی
3.1%
4.5%
12.5%
2.1%
1.7%
4.0%
کل
تعداد
32
32
22
40
97
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
306.68
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
147.457
Likelihood Ratio
250
.
4
10.883
Linear-by-Linear

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور محاسبه شده 306.68 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال هشتم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان تا حد متوسطی در مراسم مسجد محل يا مو سسه های مذهبي ) اسلامي(شركت می‌کند. به عبارت دیگربین دو متغیر میزان شرکت در مراسم مذهبی، اسلامی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد که افر اد در مراسم مذهبی خیلی زیاد شرکت می کنند و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد، که بطورمتوسط در مراسم مذهبی شرکت می کنند، بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد، شرکت در مراسم مذهبی در حد متوسط است.

جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خیلی زیاد
متوسط
كم
خيلي كم

گرفتن روزه
هر روز
تعداد
17
7
36
18
21
99

درصد ستونی
53.1%
31.8%
90.0%
18.6%
35.6%
39.6%

روزهای تعطیل
تعداد
0
0
0
7
6
13

درصد ستونی
0.0%
0.0%
0.0%
7.2%
10.2%
5.2%

بعضی وقتا
تعداد
12
3
2
55
29
101

درصد ستونی
37.5%
13.6%
5.0%
56.7%
49.2%
40.4%

به ندرت
تعداد
1
0
2
16
2
21

درصد ستونی
3.1%
0.0%
5.0%
16.5%
3.4%
8.4%

اصلا
تعداد
2
12
0
1
1
16

درصد ستونی
6.3%
54.5%
0.0%
1.0%
1.7%
6.4%
کل
تعداد
32
22
40
97
59
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
172.21
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
137.837
Likelihood Ratio
250
.
4
0.414
Linear-by-Linear

قضاوت
با توجه به آزمون کای اسکور محاسبه شده 167.36 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال نهم تفاوت معنی داری وجود دارد و می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان بعضی وقت‌ها در ایام رمضان روزه می‌گیرد. به عبارت دیگربین دو متغیر میزان گرفتن روزه در ماه رمضان و ارزیابی پاسخگویان از نقش و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد، بعضی وقتها روزه می گیرند، و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد، اصلا روزه نمی گیرند، بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد، در ایام تعطیل روزه می گیرند. کمترین تعداد از آنان معتقدند استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری نقش ندارد. همه روزها ماه رمضان روزه می گیرند.

جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زیاد
متوسط
كم
خيلي كم

تاثیر تصاویر مذهبی در سایت ها
زياد
تعداد
9
2
6
62
36
45

درصد ستونی
28.1%
9.1%
15.0%
63.9%
61.0%
115

خيلي زياد
تعداد
1
0
0
7
1
46.0%

درصد ستونی
3.1%
0.0%
0.0%
7.2%
1.7%
9

متوسط
تعداد
12
1
32
23
11
3.6%

درصد ستونی
37.5%
4.5%
80.0%
23.7%
18.6%
79

كم
تعداد
10
12
1
3
6
31.6%

درصد ستونی
31.3%
54.5%
2.5%
3.1%
10.2%
32

خيلي كم
تعداد
0
7
1
2
5
12.8%

درصد ستونی
0.0%
31.8%
2.5%
2.1%
8.5%
15
کل
تعداد
32
32
22
40
97
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
167.84
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
134.26
Likelihood Ratio
250
.
4
31.155
Linear-by-Linear

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور محاسبه شده 167.84 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول8.49 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال دهم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان تا حد زیادی تحت تصاویر مذهبی در سایت وشبکه های ماهواره ای قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر بین دو متغیر بین تاثیرتصاویر مذهبی و ارزیابی پاسخگویان از نقش و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد بیشتر تحت تاثیر تصاویر مذهبی سایت ها قرارمی گیرند، و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری تاثیر دارد، بطور متوسط تحت تاثیر تصاویر مذهبی شبکه ها و ماهواره قرار می گیرند. بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد، که کمتر تحت تاثیر تصاویر مذهبی سایت ها قرار می گیرند. کمترین تعداد از آنان معتقدند استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری افراد در حد متوسط تاثیر دارد .

جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا
زياد
تعداد
0
0
0
1
0
1

درصد ستونی
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
0.0%
0.4%

خيلي زياد
تعداد
4
0
7
30
25
66

درصد ستونی
12.5%
0.0%
17.5%
30.9%
42.4%
26.4%

متوسط
تعداد
19
8
31
3
11
72

درصد ستونی
59.4%
36.4%
77.5%
3.1%
18.6%
28.8%

كم
تعداد
4
13
2
19
20
58

درصد ستونی
12.5%
59.1%
5.0%
19.6%
33.9%
23.2%

خيلي كم
تعداد
4
0
0
38
3
45

درصد ستونی
12.5%
0.0%
0.0%
39.2%
5.1%
18.0%
کل
تعداد
32
1
1
0
6
250

درصد ستونی
100.0%
3.1%
4.5%
0.0%
6.2%
100

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
52.52
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
172.78
Likelihood Ratio
250
.
4
0.133
Linear-by-Linear

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور مشاهده شده 52/52 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9/48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور درسطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال یازدهم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان تا حد زیادی پس از مناجات با خدا آرامش می‌یابند. به عبارت دیگربین دو متغیر بین میزان آرامش قلبی و ارزیابی پاسخگویان از نقش و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف:
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد میزان آرامش پس از مناجات با خدا در حد خیلی زیاد است، و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند افرادی که استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، نماز جماعت، سطح معنی داری Next Entries منابع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، نماز جمعه، سطح معنی داری