منابع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

دانلود پایان نامه ارشد

زیاد
گزینه

آماره
250
1
26
67
80
76
فراوانی
100
0.4
10.4
26.8
32
30.4
درصد

با توجه به جدول فوق باید اظهار داشت از مجموعه 250 نفر پاسخگو بر حسب علاقه به دین اسلام بیشترین نسبت 32 یعنی 80 نفر علاقه زیادی به دین اسلام دارند و کمترین نسبت یعنی 0.4 یعنی یک نفر علاقه کمتری به دین اسلام دارند بنابر این اکثر پاسخگویان مورد تحقیق به میزان زیادی به دین اسلام علاقه دارند.

جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
3
29
65
74
79
فراوانی
100
1.2
11.6
26
31.6
29.6
درصد
با توجه به جدول فوق می‌توان اظهار داشت از مجموعه 250 نفر پاسخگو بر حسب میزان افتحار مسلمان بودن بیشترین یعنی 29.6 درصد یا 79 نفر به مسلمان بودن خود افتخار می‌کردند و کمترین نسبت یعنی 1.2 درصد یعنی 3 نفر گزینه‌ی خیلی کم را انتخاب نمودند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اکثرافراد مورد تحقیق به مسلمان بودن خود درحد زياد افتخار می‌کنند.

جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
1
54
48
71
76
فراوانی
100
0.4
21.6
19.2
30.4
28.4
درصد
با توجه به جدول فوق می‌توان اظهار داشت از مجموعه 250 نفر پاسخگو بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی, بیشترین یعنی 28.4 یا 76 نفر گزینه‌ی خیلی زیاد را انتخاب نمودند و کمنترین نسبت یعنی 0.4 یعنی 1 نفر گزینه خیلی کم را انتخاب نمو دند.

جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت
جمع
اصلاً
به ندرت
بعضی وقت‌ها
روز های تعطیل
هر روز
گزینه

آماره
250
9
55
85
60
41
فراوانی
100
3.6
22
34
24
16.4
درصد
با توجه به جدول فوق می‌توان اظهار داشت از مجموعه 250 نفر پاسخگو بر حسب میزان شرکت در نمار جماعت بیشترین یعنی 34 یا 85 نفر گزینه بعضی وقت‌ها را انتخاب نموده‌اند و کمترین نسبت یعنی 3.6 یعنی 9 نفر گزینه اصلاً را انتخاب نمو دند.

جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامي
جمع
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
18
34
160
23
15
فراوانی
100
7.2
13.6
64
9.2
6
درصد

با توجه به جدول فوق می‌توان اظهار داشت از مجموعه 250 نفر پاسخگو بر حسب انتخاب نامهای اسلامی برای فرزندان، بیشترین نسبت 64 یا 160 گزینه متوسط را انتخاب کرده اندو کمترین نسبت یعنی 6 یا 15 نفرگزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده‌اند.

جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
10
64
66
45
65
فراوانی
100
4
25.6
26.4
26
18
درصد
با توجه جدول توزیع فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب شرکت در مراسه مذهبی بیشترین نسبت 65 نفر معادل 18 درصد را گزینه خیلی زیاد، و کمترین نسبت 10 نفر معادل 4 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده‌اند.

جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان
جمع
اصلاً
به ندرت
بعضی وقت‌ها
روز های تعطیل
هر روز
گزینه

آماره
250
16
21
101
13
99
فراوانی
100
6.4
8.4
40.4
5.2
39.6
درصد

باتوجه به جدول توزیع فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب میزان روزه گرفتن در ماه رمضان بیشترین نسبت، 101 نفر معادل 40.4 درصد گزینه بعضی وقتا، 13 نفر معادل 5.2 گزینه روزهای تعطیل را انتخاب نموده‌اند. بنابراین بیشترین افراد مور مطالعه بعضی وقت ها روزه می گیرند.

جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
15
32
79
116
9
فراوانی
100
6
12.8
31.6
46
3.6
درصد

باتوجه به جدول فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت، بیشترین نسبت یعنی 46 درصد معادل 116 گزینه زیاد را انتخاب کرده‌اند، 79 وکمترین نسبت یعنی 15 نفر معادل 6 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین میزان تأثیر تصاویرمذهبی سایت‌ها ماهواره براکثر پاسخگویان مورد تحقیق درحد زیاد است. می‌توان نتیجه گرفت که پاسخگویانی که تحت تأثیر تصاویر مذهبی قرار می‌گیرند از طیف زیاد رو به متوسط درشبکه ها حضور دارند.
جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
13
64
46
88
29
فراوانی
100
5.2
25.6
18.3
35.10
11.6
درصد
باتوجه به فراوانی جدول فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب شرکت در نماز جمعه، بیشترین نسبت 88 نفر معادل 35.1 درصد را گزینه خیلی زیاد، وکمترین نسبت یعنی 13 نفر معادل 2/5 درصد گزینه خيلي كم را جواب داده‌اند. بنابراین میزان شرکت در نماز جمعه در اکثر پاسخگویان در حد زیاد می‌باشد. می‌توان نتیجه گرفت که پاسخگویانی که در نماز جمعه شرکت می‌کنند از طیف زیاد رو به کم هستند که درشبکه های اجتماعی موبایلی حضور دارند.
جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
31
58
133
23
5
فراوانی
100
12.4
23.2
53.2
9.2
2
درصد
با توجه به جدول فراوانی فوق، بایداظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی، بیشترین نسبت یعنی، 133 نفر معادل 53.2 گزینه متوسط،، وکمترین نسبت یعنی، 5 نفر معادل 2 درصد را گزینه خیلی زیاد، را جواب داده‌اند. بنابراین اکثر پاسخ دهندگان معتقدند انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی در حد متوسط است. می‌توان نتیجه گرفت که پاسخگویانی که انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی از طیف متوسط رو به زیاد هستند که درشبکه های اجتماعی موبایلی حضور دارند.

جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
8
45
58
66
72
فراوانی
00
3.2
18
23.2
26.3
28.8
درصد
جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا

باتوجه به جدول فراوانی فوق، از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا، بیشترین نسبت 72 نفر معادل 28.8 درصد گزینه زیاد، و کمترین نسبت،8 نفر معادل 2/3 درصد گزینه خيلي كم را جواب داده‌اند. بنابراین میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا در اکثر پاسخگویان در حد زیاد می‌باشد.. می‌توان نتیجه گرفت که پاسخگویانی که پس از مناجات با خدا به آرامش قلبی می‌رسد می‌گیرند از طیف زیاد رو به کم هستند که درشبکه ها حضور دارند

جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبايلي
جمع
همه گزینه‌ها
هیچکدام
اینستاگرام و..
لاین
وایبرو..
گزینه

آماره
250
80
55
61
39
15
فراوانی
100
32
22
24.4
15.6
6
درصد

باتوجه به توزیع فراوانی جدول فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی، بیشترین نسبت یعنی 80 نفر معادل 32 درصد همه‌ی گزینه‌ها و کمترین نسبت یعنی 15 نفر معادل 6 درصد گزینه وایبر، را عضویت دارند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان در همه شبکه های اجتماعی موبایلی عضو هستند. بنابراین هرچه استفاده پاسخگویان از شبکه های اجتماعی زیاد باشدمیزان تأثیرپذیری در میزان دینداری آن‌ها بیشتر است.
جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
59
97
40
32
22
فراوانی
100
23.6
38.8
16
12.8
8.8
درصد
باتوجه جدول فراوانی فوق، باد اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بیشترین نسبت یعنی 97 نفر معادل 38.8 گزینه کم و کمترین نسبت یعنی 22 نفر معادل 8.8 را گزینه خیلی زیاد در استفاده روزانه از شبکه‌ها را انتخاب کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان روزانه بصورت متوسط تا کم در شبکه های اجتماعی موبایلی استفاده می‌کنند. بنابراین هرچه استفاده پاسخگویان از شبکه های اجتماعی روزانه کم زیاد باشدمیزان تأثیرپذیری در هویت دینی ومیزان دینداری آن‌ها بیشتر است.
جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای ورود درشبكه های اجتماعي موبايلي
جمع
ساير
اینترنت
همکار
خانواده
دوستان
گزینه

آماره
250
104
31
44
44
27
فراوانی
100
41.6
12.4
17.6
17.6
10.8
درصد

با توجه به جدول فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب راهنمای حضوردرشبکه ها بیشترین نسبت یعنی،104 نفر معادل 41.6 را گزینه سایر وکمترین نسبت یعنی 27 نفر معادل 10.08 درصد گزینه دوستان انتخاب کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان از سایر روش‌ها برای حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی استفاده کرده‌اند.

جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعي در شبكه های اجتماعي موبايلي
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
78
21
51
96
4
فراوانی
100
31.2
8.4
20.4
38.4
1.6
درصد

باتوجه با جدول فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب حضور با مشخصات واقی در شبکه های اجتماعی موبایلی، بیشترین نسبت یعنی 96 نفر معادل 38.8 گزینه زیاد و کمترین نسبت یعنی 4 نفر معادل 1.6 گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند.. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان بطور متوسط با مشخصات واقعی در شبکه های اجتماعی موبایلی حضور دارند.

جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
64
39
73
17
57
فراوانی
100
25.6
15.6
29.2
16.8
22.8
درصد

باتوجه به جدول فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب اطلاع از اخبار بوسیله شبکه های اجتماعی، بیشترین نسبت یعنی 73 نفرمعادل 29.2 گزینه متوسط و کمترین نسبت یعنی 17 نفرمعادل گزنه زیاد را انتخاب کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل اطلاع از اخبار روز درحد متوسط استفاده می‌کنند. که می‌توان گفت اکثر پاسخ دهند گان در شبکه‌ها کمتر حضو دارند از عقاید دینی بالا برخودار هستند.

جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
66
64
37
25
58
فراوانی
100
26.4
25.6
14.2
10
23.2
درصد

باتوجه به جدول فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب ارتباط با دوستان در شبکه های اجتماعی بیشترین نسبت یعنی 66 نفر، معادل 26.4 درصد گزینه خیلی کم و کمترین نسبت 23.2 درصد معادل،25 نفرگزینه زیاد را جواب داده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل ارتباط با دوستان درحد کم استفاده می‌کنند.
جدول (4-1- 26)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، اعتقادات دینی، ویژگی های جمعیت شناختی Next Entries منابع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی، اعتقادات دینی