منابع پایان نامه درمورد سنجش از دور، دسترسی به اطلاعات، حامل انرژی

دانلود پایان نامه ارشد

اين برنامه‌ریزی فضايي كه ملهم از نظريات گدس11يا آبركرامبي12بوده است، در اصل تهيه نقشه‌هایی مورد نظر بوده كه تصويري تفصيلي از وضعيت دلخواه آينده، به صورتکاربری‌هایتعیین‌شده زمين، در مقاطع زماني مشخص به دست دهد (مهندسین مشاور شارمند،:1382. ( بدين ترتيب با وجود آن كه امكان تجدیدنظر در نقشه‌هادر مقاطع 5 ساله پیش‌بینی‌شده بود، اما فلسفه و پشتيبان اين شيوه برنامه‌ریزی در واقع “طرح جامع ثابت” را مد نظر داشت.در دهه 1960 ميلادي شيوه ذکرشده از زواياي مختلف مورد نقد قرار گرفت. نقادان اين شيوه عنوان می‌کردند كه برنامه‌ریزی شهري در واقع شاخه‌ای از برنامه‌ریزی به معناي عام آن است و برنامه‌ریزی «فرايندي» متداوم است راه‌های متناسب هدايت يك نظام (سيستم) مورد نظر را توصيه و آنگاه آثار اين هدايت را از جنبه مؤثر بودن يا دور افتادن از نيازها مطالعه می‌کند. درحالی‌که شيوه برنامه‌ریزی چنين امكاني را فراهم نمی‌آورد.
اين نقادی‌ها منجر به گذشتن قانون جديد برنامه‌ریزی شهري و روستايي در سال 1968 در انگلستان گرديد. در اين رويكرد جديد به برنامه‌ریزی، به جاي تكيه بر اهداف برنامه، به گزینه‌های گوناگون دستيابي آن توجه گشته و مجموعه‌ای از نوشته‌ها جايگزين نقشه‌های تفصيلي شد و «برنامه ساختاري» (Structur Plan) پديد آمد.
مفهوم جديد برنامه‌ریزی شهري ملهم از علوم جديد‌تري چون سيبرنتيك و تيوري سيستمها بود و به شهر به عنوان مجموعه‌ای پيچيده از نظام‌های اقتصادي، اجتماعي و كالبدي و … با روابط پيچيده متقابل می‌نگریست و در اين ميان برنامه‌ریزان و چون نظامي داراي روابط متقابل با اين مجموعه می‌انگاشت. پيشگامان اين شيوه برنامه‌ریزی مك لولين13و چدويك14و ويلسون15بودند.
اما به زودي از همان انتهاي دهه 1960 او در ابتداي دهه 1970 شيوه جديد برنامه‌ریزی نيز با نقادي روبرو شد. پيشگاماني چون «چدويك» به نقادي خود پرداختند و رويكرد سيستمي را كافي براي برنامه‌ریزی شهري ندانستند. در رويكرد جديد مهندسي اجتماع، شراكت بيشتر مردم، استفاده از شیوه‌های نظريه كوانتوم، رشد بيشتر، مسايل محیط‌زیست انساني و طبيعي و … طرح بوده و طيف وسيعي از لیبرال‌ها تا چپ‌های ماركسيست به آن پرداخته‌اند. شيوه جديد برنامه‌ریزی را برنامه‌ریزی «تقابل مشاركتي» (Participative-Conflict) نيزنامیده‌اند(زیاری،47:1389).
به غير از تحولات نظري ذکرشده كه در اصل در كشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق افتاد، در كشورهاي توسعه يابنده نيز اشكالات ویژه‌ای در مورد به‌کارگیری اين رويكردهاي نظري بروز كرد جاي تعجب و تأسف است كه به جز معدودي در آمريكاي لاتين عمده جمع‌بندیکاستی‌هایبه‌کارگیریشیوه‌هایبرنامه‌ریزی مذكور در كشورهاي توسعه يابنده به وسيله نظریه‌پردازان آن كشورهاي توسعه‌یافته انجام پذیرفته است به هر صورت نكات اساسي جمع‌بندی مذكور عبارت‌اند از:
الف- به غير از ايرادات عمومي وارد بر طرح‌های جامع سنتي، اين طرح‌ها در كشورهاي توسعه‌یافته كه شهرهايشان از رشدي آرام برخوردارند تا حدودي كارآيي داشته است، اما رشد سريع شهرنشيني در كشورهاي توسعه يابنده و دگرگوني سريع و مداوم در آن‌ها، به هیچ‌وجه اجازه استفاده از طرح‌های جامعي كه به شكلي منجمد براي ساليان دراز براي شهر تعيين تكليف می‌کندنمی‌دهد. به همين دليل طرح‌ها بر روي كاغذ باقی‌مانده و شهرها به راه خود مي روند.
ب – كشورهاي توسعه يابنده – برخلاف كشورهاي توسعه‌یافته – با گوناگونی‌های عميق و وسيع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مواجه‌اند، زيرا اين كشورها در دوران گذار به سر می‌برند. اين گوناگونی‌ها به صورت شکاف‌های فاحش درآمد، مشاغل رسمي و غيررسمي گروه‌های قومي و طبقه‌بندی‌های احتمالي گوناگون است كه گاه به صورت «كاست»16 (Caste) نيز بروز می‌کند.به همين دليل ظرف برنامه‌های جامع سنتي درخور مظروف آن در كشورهاي توسعه يابنده نيست.
ج – كشورهاي توسعه يابنده از لحاظ تأمين منابع مالي اجراي طرح‌های خود بسيار ضعيف تر (و در مضیقه‌تر) از كشورهاي توسعه‌یافته‌اند. به همين دليل اگر طرح‌های جامع سنتي با وجود اشكالات مالي تا حدودي در كشورهاي توسعه‌یافته قابل اجرا بوده اند، در كشورهاي توسعه يابنده اين امر به محال نزديك است. علاوه بر اين، كمبود امكانات فني و اجرايي نيز در كشورهاي مذكور مانع اجراي طرحهاست.
د – در طرحهاي جامع سنتي برنامه ريزي منطقه اي به صورتي ضعيف مطرح است در حالي كه نياز به نگرش وسيع در كشورهاي توسعه يابنده كه دچار مهاجرت شديدند بسيار است(پوراحمد و همکاران،179:1385).
مباني نظري در مورد سنجش ‌از دور
سنجش از دور یعنی سنجش سطح زمین از فضا با استفاده از بازتاب امواج الکترومغناطیس به جهت مدیریت منابع زمینی و کاربری زمین با نظارت بر منابع زیست‌محیطی.به طور کلی RS بر مبنای تابش انرژی الکترومغناطیس به اشیاء و سپس اندازه‌گیری شدت انعکاس طیفی و اندازه‌گیری بازتاب این انرژی استوار است. سنجش از دور مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، تکنیک‌ها و متدها که برای مشاهده سطح زمین از فاصله دور انجام می‌شود.
کاربردهای سنجش از دور
از جمله کاربردهای مهم RS(Remote Sensing)می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
تهیه نقشه‌ها در مقیاس‌های مختلف: که البته مقیاس نقشه وابسته به توان تفکیک مکانی تصاویر ماهواره‌ای است.نقشه‌برداری و مطالعات شهری:استخراج راه‌های ارتباطی و عوارض شهری, ساختمان‌ها, معابر از روی تصاویر با توان تفکیک مکانی بالا
تهیه نقشه‌های کاربری زمین (Land Use)
آشکار‌سازی تغییرات Change detection)): بررسی تغییرات در یک منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای از آن محل در زمان‌های مختلف و انجام انطباق هندسی(Registration)
تهیه مدل‌های ارتفاعی رقومی (Digital Elevation Model ): این تصاویر با استفاده از قسمت‌های مشترک روی دو عکس و بکار بردن معادلات شرط هم خطی به دست می‌آیند که ارتفاع در آن‌ها نقش مهمی دارد. و به طور کلی برای دسترسی به اطلاعات سه بعدی از تصاویر سه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تأمین داده‌های مورد نیاز برای استفاده در سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS).
استفاده از داده‌هاي حرارتی جهت انجام محاسبات دمايي در سطح زمين و در مناطق شهري جهت تحليل هاي جزاير حرارتي
از کاربردهای دیگر سنجش از دور موارد زیر را به طور خلاصه می‌توان نام برد‌:
کاربرد در زمین‌شناسی , بررسی لکه‌های نفتی و غیر نفتی, در زمینه کشاورزی و مدیریت و ساماندهیآن, تهیه نقشه‌های عکسی (اورتوفتو), نظارت و ارزیابی و برنامه‌ریزی بر روی مناطق آبی، شناسایی عوارض.
منابع انرژی الکترو‌مغناطیس (EM)
انرژی تابشی که از خورشید به صورت امواج و با سرعتی ثابت (300000 کیلومتر در ثانیه) انتشار می‌یابد، انرژی الکترو‌مغناطیسی نامیده می‌شود. منبع انرژی الکترو‌مغناطیس در سطح زمین، خورشید هست که محدوده مريی، گرمایی، UV یا ماورا بنفش را فراهم می‌کند.
انرژی الکترومغناطیسی شامل:
میدان الکترومغناطیسی
میدان الکتریکی
تمام امواج بر مبنای اصول تئوری موج تابش می‌کنند
تئوريموج:
يك موجالكترومغناطيسيبه طوريكسان و در فاصله مكانيبرابردر طول زمان تكرار مي‌شود وبا سرعتنور حركت مي‌كند.
موج‌ها و فوتون‌ها:
فوتون‌ها حامل انرژی الکترو‌مغناطیس هستند و این انرژی الکترو‌مغناطیس دارای دو بعد الکتریک و مغناطیس هستند که بر هم عمودند. که یک طول موج با (لامبدا)نمایش داده می‌شود. فاصله طول موج بر حسبm است ودر بعضي مواقع نانومتر (9-10) يا ميكرومتر (6-10) يا سانتيمتر (2-10) بيان مي‌شود.
طول موج:
فاصله بین دو قله یا دو فرود موج
فرکانس(f يا ν):
تعداد سیکل‌ها یا گردش‌های موج است که در یک فاصله معین و در یک زمان معین طي مي‌كند. که به (HZ) بيان مي‌شود.
سرعت نور: C=λv
Where:
λ= wavelength (m)
v= frequency (cycles per second,Hz)
c= speed of light (3*108m/s)
رابطه بین خصوصیات تابش الکترومغناطیسی:
رابطه عکس بین فرکانس و طول موج وجود دارد که هر چه طول موج بیشتر‌، فرکانس کمتر و بر عکس كه در شكل (شماره 1-1) نشان داده شده است.

شكل شماره 1-1رابطه بین فرکانس و طول موج
مراحل پردازش تصاوير ماهواره‌اي
به طور کلی پردازش رقومي تصاوير شامل مراحل زير است:
1- پيش‌پردازش17
2- بارز سازی شكل18
3- طبقه‌بندي اطلاعات19
4- بررسي‌ و پردازش نهایی20
در مرحله پيش‌پـردازش، بـا يكسري عمليات روی‌داده‌های خـام (قبل از هـرگونه پردازش بصـري يا رقومي)،‌ خطاهاي راديومتري، اتمسفر، هندسي و غیره مورد توجه قرار مي‌گيرند (علوی پناه، 1382: 256)
سنجش از دور حرارتي
سنجش از دور حرارتي شاخه‌اي از سنجش از دور محسوب مي‌شود كه در مورد پردازش و تفسير داده‌هاي به دست آمده در ناحيه مادون‌قرمز حرارتي21 (TIR) طيف الكترومغناطيسي بحث مي‌كند. در سنجش از دور حرارتی و داده‌هاي سنجش از دور انعکاسی و همچنين قدرت تفکیک مکانی متفاوت اين دو نوع داده، معمولاً از داده‌هاي سنجش از دور حرارتی در برخي مطالعات مانند طبقه‌بندي صرف‌نظر مي‌شود. امروزه به علت اهميت مطالعات سنجش از دور حرارتی در جهان و ايران، بسياري از محققان ضرورت تحقيقات پايه در مورد بازتاب‌هاي طيفي مواد مختلف، توسعه فناوري و كاربردهاي باندهاي حرارتي را پيشنهاد كرده‌اند. (علوی پناه، 1382: 380).
ويژگي سنجش از دور حرارتي
– برخي سنجنده‌ها انرژي را فقط در ناحيه نورهاي مريي و مادون‌قرمز ثبت مي‌كنند، اما برخي ديگر از سنجنده‌ها، انرژي مادون‌قرمز حرارتی (تشعشع‌هاي سطح زمين) نيز ثبت مي‌كنند.
– انرژي ابتدا توسط پديده جذب و سپس توسط همان پديده ساطع مي‌شود.
– همه اشيا در دماي بالاي صفر مطلق، انرژي الكترومغناطيسي ساطع مي‌كنند.
– به طور معمول سنجش از دور حرارتي به ناحيه 3 الي 14 ميكرومتري مرتبط مي‌شود.
– چشم‌هاي ما نمي‌توانند انرژي حرارتي را ببيند، اما سنجنده‌هاي حرارتی آن را ثبت می‌کنند.
– هر اتم تحریک‌شده در بازگشت به وضعيت اوليه، انرژي دريافتي را به صورت امواج الكترومغناطيسي تابش مي‌كند.
– تابش اتم‌هاي تحریک‌شده به دماي آن‌ها بستگي دارد.
– نور تنها بارهايي كه داراي حركت ارتعاشي و شتابدار باشند توليد مي‌شود.
– انرژي الكترومغناطيسي با سرعت نور در فضا منتشر مي‌شود. (علوی پناه،1382: 145)
انرژي حرارتي
– ميزان انرژي ساطع‌شده در ناحيه طول موج حرارتي در مقايسه با طول موج‌هاي انعكاسي و مادون‌قرمز كوتاه، خيلي كمتر است.
– براي سنجده‌هاي حرارتي اغلب ميدان ديد لحظه‌اي22بزرگ‌تری ( قدرت تفكيك مكاني پايين) در مقايسه با باندهاي انعكاسي در نظر گرفته مي‌شود، براي اين كه بتوانند انرژي كافي را دريافت كنند.
– انرژي تابشي23 مقدار انرژي است كه توسط تابش حمل مي‌گردد و با ژول (j) اندازه‌گيري مي‌شود. (علوی پناه،1382:385 )
شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گياهي NDVI
درك صحيح بازتاب‌های طيفي گياهان و خاك زير آن به تفسير موفقیت‌آمیز وضعيت پوشش گياهي و خاك در سنجش از دور کمکمی‌کند. علاوه بر اين، بازتاب طيفي برگ ممكن است متأثر از انواع تنش‌های خشكي، شوري و كمبود عناصر غذايي باشد، زيرا این‌گونهتنش‌ها و كمبودها موجب تغيير شكل دروني و خارجي برگ می‌شود. نه تنها مشخصات يك نوع گياه با نوع ديگر گياه متفاوت است بلكه ساختمان برگ گونه‌های مختلف يك گياه نيز با يكديگر فرق می‌کند و اين تفاوت‌ها ممكن است اختلاف در باندهاي طيفي را به دنبال داشته باشد. اين ويژگي‌ها، كليدي براي تفكيك و طبقه‌بندی گياهان و مناطق زير كشت در سنجش از دور محسوب می‌شود.

شكل شماره 1
همان طور که در نمودار بالا مشخص است در بخش مرئی امواج الكترومغناطيس، میزان انعکاس از محدوده آبی تا قرمز بسیار پایین است که به واسطه جذب به وسیله کلروفیل برای فتوسنتز به وجود می‌آید که در بخش یا باند سبز نسبتاً بیشتر است. اما در محدوده مادون‌قرمز نزديك (NIR) بسیار شدت بالایی دارد که بستگی به ساخت‌وساز برگ و ساختار سلولی برگ‌ها دارد و میزان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد رفتار انسان Next Entries منابع پایان نامه درمورد ماهواره لندست، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، کارشناسی ارشد