منابع پایان نامه درمورد سلسله مراتب، عملکرد دانش آموزان

دانلود پایان نامه ارشد

اولين پرسشنامه در هفته دوم نيمسال اول تحصيلي به منظور بررسي شبکه‌هاي دوستي موجود توزيع شد. در پايان ترم دوم از دانشجويان خواسته شد نام افرادي را که براي مبادله اطلاعات با آنها گفتگو مي‌کنند گزارش دهند. نتايج بررسي آنها نشان داد که هر دو عوامل فردي و ساختاري (يعني سبک‌هاي ارتباطي و شبکه‌هاي دوستي موجود) به طور چشمگيري بر روش توسعه يادگيي مشارکتي توسط يادگيرندگان شبکه‌هاي اجتماعي، تاثير مي‌گذارند. همچنين شبکه‌هاي دوستي موجود بر ظهور شبکه‌هاي اجتماعي مشارکتي تاثير مي‌گذارند. دانشجوياني که روابط دوستانه قوي در شبکه‌هاي موجود داشتند، در حلقه‌هاي اجتماعي اوليه خود مي‌ماندند، در حالي که کنشگران خارجي تمايل داشتند که ارتباطات بيشتري را شکل دهند و آزادانه به سمت حلقه‌هاي اجتماعي متفاوت حرکت مي‌کردند. يادگيرندگاني که تمايل بيشتري به برقراري ارتباط نشان مي‌دادند يا به طور ابتدايي سرگرم شبکه‌هاي جانبي بودند، شانس بيشتري براي يافتن اتصالات جديد داشتند. آنها همچنين فهميدند که ويژگي‌هاي شبکه اجتماعي تاثيرات قابل ملاحظه‌اي بر عملکرد يادگيرندگان دارد به گونه‌اي که کنشگران مرکزي در شبکه‌هاي اجتماعي مشارکتي تمايل به دريافت نمرات نهايي بالاتر داشتند. آنها پيشنهاد کردند که ارتباطات و شبکه‌هاي اجتماعي بايد عناصر مرکزي در محيط‌هاي يادگيري باشند.

جدول 2-4 پيشينه پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از کشور را به طور خلاصه نشان مي‌دهد.
جدول2-4 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از کشور
نويسنده
هدف
جامعه آماري
يافته‌هاي اصلي
(Ahuja, 2000)
بررسي تاثير شبکه ارتباطي شرکت بر نوآوري
شرکت‌هاي صنايع بين المللي شيميايي
روابط مستقيم و غيرمستقيم هر دو تاثير مستقيم بر نوآوري دارند، اما در شبکه‌هاي مشارکتي بين سازماني، افزايش حفره‌هاي ساختاري تاثير منفي بر نوآوري را نشان داد.
(AnnSykes et.al,
2014)
بررسي نقش شبکه‌هاي مشورتي در پياده سازي سيستم سازماني و عملکرد شغلي
87 کارمند يک سازمان بزرگ مخابراتي
مشورت از طريق جريان کاري و از طريق نرم افزار با عملکرد شغلي مرتبط بودند.
(Calins & Klark, 2003)
بررسي جعبه‌هاي سياه95 بين فعاليت‌هاي منابع انساني و عملکرد شغلي
73 شرکت

ارتباط ميان فعاليت‌هاي منابع انساني و عملکرد شغلي( افزايش فروش و افزايش سهام) از طريق شبکه‌هاي اجتماعي مديران ارشد تعديل مي‌شود.
(Cho et.al, 2007)
بررسي ارتباط بين سبک‌هاي ارتباطي، شبکه‌هاي اجتماعي و عملکرد يادگيري در انجمن‌هاي يادگيري مشارکتي به کمک کامپيوتر
31 دانشجوي دانشگاه
درجه نزديکي به مرکز به طور مثبت با سطح آموزشي دانش آموزان مرتبط بود.
(Gronum et.al, 2012)
درک مشارکت شبکه‌ها در نوآوري و عملکرد شغلي
1435 شرکت کوچک و متوسط
روابط ناهمگن قوي، نوآوري را در سازمان‌هاي کوچک و متوسط بهبود مي‌بخشد.
Janonen & Janson, 2011)
دنبال درک اين موضوع بودند که چگونه فرايندهاي مختلف مديريت دانش و الگوهاي شبکه اجتماعي بر عملکرد تيم تاثير مي‌گذارند.
76 تيم و 499 کارمند در سازمان‌هاي مختلف در هر دو بخش خصوصي و دولتي در فنلاند
ارتباط مثبت بين دروني‎سازي، اجتماعي‌سازي و ترکيب وجود دارد حجم شبکه‌هاي ارتباطي داخلي کارکنان و گفتگو‌هاي اعضاي تيم براي عملکرد شغلي سودمند است و تيم‌هاي با اندازه کوچک عملکرد بهتري دارند.
(NG & Chou, 2005)
بررسي ارتباط بين ويژگي‌هاي شبکه و عملکرد شغلي
121 نفر از مديران مياني در چين

تنوع اطلاعات تاثير منفي بر عملکرد شغلي مديران زن داشت و زنان کمتر از اندازه شبکه و روابط سطوح بالاتر سود مي‌برند و وجود همکاران بيشتر در يک شبکه به عملکرد مديران مرد کمک مي‌کند اما براي مديران زن زيان‌آور است. همچنين، دسترسي گسترده به اطلاعات هيچ مزيتي را براي مديران سطوح بالاي سازمان نسبت به زيردستان آنها به وجود نمي‌آورد.
(Yang & Tang, 2003)
بررسي تاثير شبکه‌هاي اجتماعي در عملکرد تحصيلي دانشجويان در آموزش آنلاين
40 دانشجوي رشته سيستم‌هاي اطلاعاتي پيشرفته
مرکزيت شبکه مشورتي (خبري) به طور مثبت با عملکرد دانش آموزان در کلاس مرتبط بود.
(Zhang & Venkatesh, 2013)
بررسي تاثير شبکه‌هاي ارتباطي محيط کاري آنلاين و آفلاين بر عملکرد شغلي کارکنان
104 نفر از کارکنان دانشي يک سازمان بزرگ مخابراتي
شبکه‌هاي ارتباطي محيط کاري آنلاين و آفلاين بر روي عملکرد شغلي تاثير مثبت داشتند.

پژوهش‌هاي بسياري انواع متفاوت شبکه‌ها (مانند شبکه‌هاي ارتباطي) را به منظور درک چگونگي تاثير روابط شبکه‌اي بر تعاملات و رفتارها بررسي کرده‌اند (مانند: Baldwin et.al, 1997; Borgatti & Cross, 2003; Cho et.al, 2007; Obstfeld, 2005; Reagans & McEvily, 2003; Yang & Tang, 2003). در درک تاثير شبکه‌هاي اجتماعي بر عملکرد فردي، تحقيقات پيشين عمدتا به بررسي مرکزيت شبکه، يک ويژگي ساختاري که به دستيابي به منابع ارزشمند از طريق روابط مستقيم و غيرمستقيم کمک مي‌کند، تاکيد داشتند. فرد با به‌کارگيري چنين منابعي در انجام وظايف مي‌تواند عملکرد خود را بهبود بخشد. جدول 2-5 تحقيقات کليدي اوليه را که ارتباط بين مرکزيت و عملکرد شغلي را بررسي مي‌کنند (عملکرد شغلي کارمند يا عملکرد تحصيلي دانش آموز) ليست مي‌کند. لازم به ذکر است که تعدادي از مقالات به نقل از Zhang & Venkatesh, 2013 مي‌باشند.

جدول 2-5 تحقيقات اوليه شبکه اجتماعي و عملکرد فردي
نويسنده
نوع شبکه
آنلاين و آفلاين
روابط شبکه‌اي
روابط مستقيم و غيرمستقيم
متغير‌ کنترل
نوع عملکرد
يافته‌هاي اصلي
Adhuja et.al, (2003)
ارتباطي
آنلاين
مرکزيت درجه‌اي
مستقيم
ــــــــــــ
عملکرد شغلي
درجه مرکزيت پيش بيني کننده عملکرد شغلي بود.
AnnSykes et.al,
(2014)
مشورتي
هردو
مرکزيت مقدار ويژه
مستقيم
سن، جنس، مقام، تصدي، تجربه کامپيوتري، مهارت متکي به خود در امور کامپيوتري و وجدان
عملکرد شغلي
مشورت از طريق جريان کاري و از طريق نرم افزار با عملکرد شغلي مرتبط بودند.
Baldwin et.al (1997)
دوستي، ارتباطي، رقابتي
ــــــ
مرکزيت نزديکي
هر دو
توانايي شناختي
سطح آموزش
مرکزيت ارتباطات به طور مثبت با عملکرد شغلي مرتبط بود.
Barsness et.al (2005)
آشنايي
ــــــ
مرکزيت مستقيم (حجم)
مستقيم
سن، جنس، وضعيت
عملکرد افراد به عنوان نتيجه بررسي شغلي
ارتباط مثبت بين مديريت مبتني بر مافوق و عملکرد زيردستان با سطوح بالاي تمرکز مستقيم ارتقا يافت.
Belliveau (2005)
مشورتي
ــــــ
اندازه و شباهت شبکه
مستقيم
سرمايه انساني/ ويژگي دانش آموزان، ويژگي شغلي و اعتبار
عملکرد رفتار شهروندي سازماني
شباهت شبکه به طور مثبت با تعداد پشنهادات دريافتي مرتبط بود و ترکيب جنسي تاثير شباهت در حقوق پيشنهادي را تعديل کرد.
Bowler & Brass (2006)
دوستي
ـــــ
قدرت ارتباط، ناظر بخش سوم، دوستي، وابستگي اجتماعي، ارتباطي و تاثير بخش سوم
هردو
رضايت شغلي، تعهد، عدالت رويه اي، کنترل شباهت اماري (مثل سن، جنس، مقام، تحصيلات و ساعت کاري
عملکرد شغلي
قدرت ارتباط، تاثير رابطه‌اي و نظارت بخش سوم با عملکرد شغلي مرتبط بود.
Brass (1981)
جريان کاري
ـــــ
مرکزيت نزديکي
هردو
ـــــــــ
عملکرد شغلي به عنوان برابري با آموزش و مزاياي واقعي
ويژگي‌هاي شغلي ارتباط بين مرکزيت و عملکرد شغلي را تعديل کرد.
Burt (2002)
شغلي
ـــــ
پل(اتصال)
هردو
پست و مقام سازماني
عملکرد شغلي
اتصالت به طور مثبت با عملکرد شغلي مرتبط بود و تنزل اتصالات در شبکه‌هاي کارکنان با عمکرد بالا کمتر بود.
Burt et.al (2000)
چندگانه‌ اطلاعاتي، اجتماعي، پشتيباني اقتصادي
ـــــ
حفره‌هاي ساختاري
هردو
مقام، سن، عملکرد، موقعيت، تحصيلات، ميزان سر و صدا و بلوغ
عملکرد شغلي به عنوان ارتقاي شغلي و درآمد
حفره‌هاي سشاختاري به طور مثبت با عملکرد مرتبط بودند.
Burt et.al (1998)
مشارکتي
ــــــ
حفره‌هاي ساختاري
هردو
ـــــــــــ
عملکرد شغلي
ارتباط بين حفره‌هاي ساختاري و عملکرد شغلي از نظر جنس و مقام تصادفي بود.
Cattani & Ferriani (2008)
وابستگي
ــــــ
هسته اي(درجه نزديکي هر گره به مرکز گره‌هاي متصل قابل مشاهده در شبکه)
هردو
حفره‌هاي ساختاري، ويژگي‌هاي فردي/ گروهي/ پروژه اي
عملکرد شغلي به عنوان خلاقيت از طريق نامزد شدن افراد و پاداش به آنها
سطوح معتدل مرکزيت در هر دو سطح فردي و تيمي به طور مثبت با عملکرد خلاق فردي مرتبط بود.
Cho et.al (2007)
دوستي، همکاري، يادگيري
آنلاين
درجه، بينيت، نزديکي
هردو
ــــــــــــ
مقطع تحصيلي
درجه نزديکي به مرکز به طور مثبت با سطح آموزشي دانش آموزان مرتبط بود.
Cross & cummings (2004)
اطلاعاتي، آگاهي و رقابتي
ــــــ
تمايز، تمرکز، حيطه کنترل، موانع فيزيکي، روابط سلسله مراتبي
هردو
تصدي، سلسله مراتب، جنس، همبستگي شبکه
عملکرد شغلي
مرکزيت در هر دو شبکه اطلاعاتي و آگاهي با عملکرد فردي مرتبط بود. حيطه کنترل ارتباطات و موانع فيزيکي به طور مثبت با عملکرد مرتبط بوند. ارتباط بين روابط با سطوح بالاتر سلسله مراتب و عملکرد به طور جزئي حمايت شد.
Gargiulo et.al (2009)
اطلاعاتي
ــــــ
اندازه شبکه، حجم، سلسله مراتب
هردو
جنس، سن، ارشديت، مقام ارزيابي‌هاي ابزاري، گزارشات مستقيم، تاثيرات واحد کاري، دانش
عملکرد شغلي دريافت پاداش توسط متصديان بانک
مذاکرات شبکه زماني که افراد به عنوان دريافت کننده اطلاعات بودند به طور مثبت با عملکرد شغلي مرتبط بود اما وقتي افراد به عنوان تهيه کننده اطلاعات بودند به طور منفي با عملکرد شغلي مرتبط بود.
Kane & Labianca (2010)
شبکه‌هاي بين فردي
ــــــ
مرکزيت مقادير ويژه
هردو
فرد، دکتر، کنترل گروهي
عملکرد مراقبت‌هاي ويژه
مرکزيت مقدار ويژه با مراقب ويژه به طور عمده ارتياط منفي داشت.
Mahra et.al (2001)
دوستي، جريان کاري
ــــــ
مرکزيت بينيت
هردو
جايگاه، تصدي، جنسيت
عملکرد شغلي
مرکزيت در هر دو شبکه دوستي و جريان کاري به طور مثبت با عملکرد فردي مرتبط بود.
Mizruchi et.al (2011)
اطلاعاتي و مشورتي
ــــــ
قدرت و حجم ارتباط
مستقم
جنس، وضعيت، تحصيلات، مقام، حقوق، سن، تجربه، سلسله مراتب و عملکرد
عملکرد شغلي به عنوان دريافت پاداش
ارتباطات قوي و پراکنگي شبکه به طور مثبت با پاداش دريافتي در شبکه‌هاي اطلاعاتي مرتبط بودند اما با شبکه‌هاي مشورتي ارتباط مثبت نداشتند.
Oritz et.al (2004)
ارتباطي
ــــــ
درجه، بينيت، نزديکي، مقدار ويژه
هردو
جنس و شغل
عملکرد تحصيلي
نزديکي و مقدار ويژه به طور مثبت با عملکرد تحصيلي مرتبط هستند.
Pil & Leana (2009)
ابزاري و مشورتي
ـــــــ
روابط افقي و عمودي، قدرت و نزديکي روابط، اندازه تيم ها
مستقيم
نمرات پيش آزمون، سطح آموزش، توجه، حالات اقتصادي – اجتماعي
عملکرد شغلي عنوان نمرات آزمون دانش آموز
قدرت ارتباطات عمودي و افقي به طور ثبت با عملکرد معلم مرتبط هستند، سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي بر عملکرد معلم موثر هستند.
Radan (2010)
مشورتي، وظايف اجرايي، ابراز نظر، دوستي
ــــــ
تراکم و تغيير دانش
مستقيم
تصدي، تحصيلات، جنس، ارشديت، اندازه شبکه، تعداد روابط کليدي و تفاوت نمونه اوليه و گلوله برفي
عملکرد شغلي
ناهمگوني دانش يه طور جزئي تراکم ارتباط شغلي را تعديل مي‌کند.
Sparrowe et.al (2001)
مشورتي، مانع
ــــــ
مرکزيت درجه اي
مستقيم
تفاوت سازماني
عملکرد شغلي
عملکرد شغلي به طور مثبت با مرکزيت شبکه‌هاي خبري و به طور منفي با مرکزيت شبکه‌هاي مانع مرتبط است.
Xiao & Tsui (2007)
شغلي
ــــــ
حفره‌هاي ساختاري
هر دو
سن، جنس، تحصيلات، تجربه، تعهد، مقام
عملکرد شغلي
جامعيت و تعهد فرهنگي بالا تاثير مثبت حفره‌هاي ساختاري بر عملکرد شغلي را تعديل مي‌کند.
Yang & Tang (2003)
دوستي، مشورتي، ناسازگار
ــــــ
مرکزيت درجه اي
مستقيم

ـــــــــ
عملکرد تحصيلي دانش آموزان
مرکزيت شبکه مشورتي (خبري) به طور مثبت با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کتابداران Next Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه مدل، انتقال اطلاعات، عملکرد دانش آموزان