منابع پایان نامه درمورد سطح معنادار، ابزار پژوهش، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

معناداري با عملکرد شغلي دارد و در روابط کلي شبکه بدون تمايز ميان روابط آنلاين و آفلاين، روابط مستقيم و روابط غيرمستقيم در سطح اطمينان (001/0) همبستگي معناداري با عملکرد شغلي دارند و با تمايز ميان روابط شبکه‌اي، روابط مستقيم آفلاين، روابط غيرمستقيم آفلاين، روابط مستقيم آنلاين در سطح اطمينان (001/0) و روابط غيرمستقيم آنلاين در سطح اطمينان (05/0) همبستگي معناداري با عملکرد شغلي دارند. جدول 4-11 نتاج آزمون همبستگي را نشان مي‌دهد.

جدول4-11 همبستگي متغيرهاي پژوهشآنلا
متغير
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
جنسيت
1

مقام
.227*
1

سابقه
-.140
147.-
1

تجربه کامپيوتري
-.111
*212.-
.712**
1

مهارت در امور کامپيوتري
.022
155.
250.*
099.
1

وجدان کاري
.030
069.-
078.
195.*
037.
1

مستقيم
.079
108.-
192.
127.
175.
283.**
1

غيرمستقيم
-.273**
050.
008.
093.
130.
173.
030.-
1

مستقيم آفلاين
.051
170.-
195.*
109.
158.
194.*
868.**
109.-
1

غيرمستقيم آفلاين
-.275**
011.-
003.-
103.
065.
207.*
076.-
948.**
093.-
1

مستقيم آنلاين
.095
205.-*
186.
133.
115.
060.
002.
211.-*
629.**
256.-**
1

غيرمستقيم آنلاين
-.133
070.
020.-
101.
135.
239.*
812.**
786.**
073.-
674.**
115.
1

عملکرد شغلي
.035
-.112
050.-
.067
.114
.386**
.529**
.279**
.399**
.271**
.364**
.238*
1
*همبستگي در سطح 05/0 چشمگير است.
**همبستگي در سطح 001/0 چشمگير است.

4-5 رگرسيون
با استفاده از رگرسيون سلسله مراتبي مدل مورد بررسي قرار گرفت. جدول 4-12 خلاصه مدل را نشان مي‌دهد. جدول 6-13 ضرايب رگرسيون براي پيش بيني عملکرد شغلي بدون تمايز بين شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين را نشان مي‌دهد. طبق جدول 6-4 روابط مستقيم (001/0 p و 497/0 ? =) و روابط غيرمستقيم (285/0? = و 001/0 p) بر عملکرد شغلي موثر هستند.

جدول 4-12 خلاصه مدل
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
1
.43a
.19
.14
2
.66b
.44
.40

جدول 4-13 ضرايب رگرسيون براي پيش بيني عملکرد شغلي با توجه به مدل‌هاي پژوهش
مقدارثابت با صفر

سطح معناداري
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد
متغير
مدل
T
Sig
B
خطاي استاندارد
بتا

.191
.84
.043
.228
018.
جنسيت

-1.284
.20
-.169
.131
-.125
مقام

-1.485
.14
-.038
.026
-.205
سابقه کاري

740.
46.
025.
034.
100.
تجربه کامپيوتري
1
1.659
.10
.169
.102
.161
مهارت کامپيوتري

3.922
.00
.557
.142
.367*
وجدان کاري

.467
.64
.095
.204
.040
جنسيت

-1.126
.26
-.125
.111
-.093
مقام

-2.156
.03
-.048
.022
-.256*
سابقه کاري

.888
.37
.026
.029
.102
تجربه کامپيوتري

.744
.45
.065
.088
.062
مهارت کامپيوتري
2
2.309
.02
.290
.125
.191*
وجدان کاري

6.024
.000
.213
.035
.497**
روابط مستقيم

3.057
.003
.042
.014
.258**
روابط غيرمستقيم

خلاصه آزمون مدل در جدول 4-14 نشان داده شده است و جدول 4-15 ضرايب رگرسيون براي پيش‌بيني عملکرد شغلي را با تمايز شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين نشان مي‌دهد.

جدول 4-14 خلاصه آزمون مدل
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
1
.43a
.19
.14
2
.62b
.38
.32
3
.66c
.44
.34

جدول 4-15 ضرايب رگرسيون براي پيش بيني عملکرد شغلي با توجه به مدل‌هاي پژوهش
مقدارثابت با صفر
سطح معناداري
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد
متغير
مدل
T
Sig
B
خطاي استاندارد
بتا

.191
.84
.043
.228
.018
جنسيت

-1.284
.20
-.169
.131
-.125
مقام

-1.485
.14
-.038
.026
-.205
سابقه کاري
1
.740
.46
.025
.034
.100
تجربه کامپيوتري

1.659
.10
.169
.102
.161
مهارت کامپيوتري

3.922
.000
.557
.142
.367*
وجدان کاري

.480
.63
.104
.216
.044
جنسيت

-.492
.62
-.060
.121
-.044
مقام

-1.835
.07
-.043
.024
-.234
سابقه کاري

.699
.48
.022
.031
.086
تجربه کامپيوتري

.733
.46
.068
.093
.065
مهارت کامپيوتري
2
2.414
.01
.332
.137
.219**
وجدان کاري

2.392
.01
.118
.049
.257**
روابط مستقيم آفلاين

1.936
.05
.045
.023
.252**
روابط غيرمستقيم آفلاين

1.987
.05
.105
.053
.233**
روابط مستقيم آنلاين

.620
.53
.013
.021
.073
روابط غيرمستقيم آنلاين

.444
.65
.103
.231
.043
جنسيت

-.246
.80
-.031
.125
-.023
مقام

-1.770
.08
-.044
.025
-.236
سابقه کاري

.669
.50
.021
.032
.084
تجربه کامپيوتري

.556
.58
.053
.096
.050
مهارت کامپيوتري

2.387
.01
.326
.137
.215*
وجدان کاري

.069
.94
.010
.143
.021
روابط مستقيم آفلاين

.058
.95
.003
.047
.015
روابط غيرمستقيم آفلاين

1.499
.13
.202
.135
.448
روابط مستقيم آنلاين

.749
.45
.042
.056
.235
روابط غيرمستقيم آنلاين
3
1.958
.05
.023
.012
.684**
مستقيم آفلاين * غيرمستقيم آفلاين

1.001
.31
.012
.012
.280
مستقيم آنلاين * غيرمستقيم آنلاين

-.214
.83
-.002
.010
-.054
مستقيم آنلاين * مستقيم آفلاين

-.625
.83
-.002
.003
-.194
غيرمستقيم آنلاين * غيرمستقيم آفلاين

-.829
.40
-.009
.011
-.260
غيرمستقيم آنلاين * مستقيم آفلاين

-1.250
.21
-.016
.013
-.381
مستقيم آنلاين * غيرمستقيم آفلاين

طبق جدول 4-15 و مدل2 که شامل متغيرهاي کنترل و روابط اصلي (روابط مستقيم آفلاين، غيرمستقيم آفلاين، مستقيم آنلاين و غيرمستقيم آنلاين) مي‌باشد نشان مي‌دهد که، روابط مستقيم آفلاين (001/0 p و 257/0 = (?، روابط غيرمستقيم آفلاين (001/0 p و 252/0= (?و روابط مستقيم آنلاين (001/0 p و 233/0 = (?پيش‌بيني کننده عملکرد شغلي مي‌باشند، اما ارتباط ميان روابط غيرمستقيم آنلاين (05/0 p و 073/0 = (?و عملکرد شغلي چشمگير نيست. بنابراين، فرضيه 1(b)و 1(a) و 2(a) و پذيرفته مي‌شوند و فرضيه 2(b) رد مي‌شود.
اثرات تعاملي فرض شده در جدول 4-15 مدل 3 نشان داده شده است. همانطور که جدول نشان مي‌دهد، درميان اثرات تعاملي فقط روابط مستقيم آفلاين* روابط غيرمستقيم آفلاين (001/0 p و 684/0= (? بر عملکرد شغلي تاثيرگذار است و ساير اثرات تعاملي رابطه چشمگيري بر عملکرد شغلي ندارند. بنابراين، فرضيه‌
1( c ) پذيرفته شده و فرضيه‌هاي 2( c ) و 3 و 4 و5 و 6 رد مي‌شوند.

4-6 مقايسه نتايج با مقاله مرجع
در بررسي انجام شده نتايج آزمون همبستگي نشان داد که در روابط کلي شبکه بدون تمايز ميان روابط آنلاين و آفلاين، روابط مستقيم و روابط غيرمستقيم همبستگي معناداري با عملکرد شغلي دارند و با تمايز ميان روابط شبکه‌اي، روابط مستقيم آفلاين، روابط غيرمستقيم آفلاين، روابط مستقيم آنلاين و روابط غيرمستقيم آنلاين همبستگي معناداري با عملکرد شغلي دارند که با نتايج حاصل از پژوهش ژنگ و ونکاتش (2013)، مشابه مي‌باشد.
در آزمون رگرسيون براي پيش بيني عملکرد شغلي با توجه به مدلهاي پژوهش، نتايج مدل اوليه بدون تمايز بين شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين نشان داد که روابط مستقيم و غيرمستقيم بر عملکرد شغلي موثر هستند، درحاليکه نتايج مقاله مرجع نشان داد که روابط مستقيم بر عملکرد شغلي تاثير داشته و روابط غيرمستقيم تاثيري بر عملکرد شغلي ندارند.
نتايج آزمون مدل با متغيرهاي کنترل و روابط اصلي (مستقيم آفلاين، غيرمستقيم آفلاين، مستقيم آنلاين و غيرمستقيم آنلاين) نشان داد که، روابط مستقيم آفلاين، روابط غيرمستقيم آفلاين و روابط مستقيم آنلاين پيش‌بيني‌کننده عملکرد شغلي مي‌باشند، اما ارتباط ميان روابط غيرمستقيم آنلاين و عملکرد شغلي چشمگير نيست. درحاليکه نتايج مقاله مرجع نشان داد که روابط مستقيم آفلاين، روابط مستقيم آنلاين و روابط غيرمستقيم آنلاين تاثير قابل توجهي بر عملکرد شغلي دارند و روابط غيرمستقيم آفلاين تاثيري بر عملکرد شغلي ندارند.
نتايج آزمون مدل با روابط تعاملي نشان داد که فقط روابط مستقيم آفلاين* روابط غيرمستقيم آفلاين بر عملکرد شغلي تاثيرگذار است و ساير اثرات تعاملي تاثير چشمگيري بر عملکرد شغلي ندارند. درحاليکه نتايج مقاله مرجع نشان داد که همه روابط تعاملي به غير از روابط مستقيم آفلاين * روابط غيرمستقيم آنلاين و روابط غيرمستقيم آفلاين * روابط مستقيم آنلاين بر عملکرد شغلي موثر هستند.
جدول 4-16 مقايسه نتايج پژوهش انجام شده در ايران با نتايج پژوهش مشابه در ايالت متحده آمريکا را نشان مي‌دهد.

جدول 4-16 مقايسه نتايج پژوهش با مقاله مرجع

فرضيه
نتايج پژوهش در ايران
نتايج پژوهش در ايالات متحده آمريکا
H1a – روابط مستقيم آفلاين با عملکرد شغلي ارتباط مثبت خواهند داشت.
تاييد
تاييد
H1b- روابط غيرمستقيم آفلاين با عملکرد شغلي ارتباط مثبت خواهند داشت.
تاييد
رد
H1c – روابط غير مستقيم آفلاين ارتباط بين روابط مستقيم آفلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
تاييد
تاييد
H2a – روابط مستقيم آنلاين با عملکرد شغلي ارتباط مثبت خواهند داشت.
تاييد
تاييد
H2b- روابط غيرمستقيم آنلاين با عملکرد شغلي ارتباط مثبت خواهند داشت.
رد
تاييد
H2c- روابط غيرمستقيم آنلاين ارتباط ميان روابط مستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
رد
تاييد
H3 – روابط مستقيم آفلاين ارتباط ميان روابط مستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
رد
تاييد
H4 – روابط غيرمستقيم آفلاين ارتباط ميان روابط غيرمستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
رد
تاييد
H5 – روابط مستقيم آفلاين ارتباط ميان روابط غيرمستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
رد
رد
H6 – روابط غيرمستقيم آفلاين ارتباط ميان روابط مستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
رد
رد

به دليل اختلاف در نتايج پژوهش با پژوهش مشابه انجام شده در ايالت متحده آمريکا توسط ژنگ و ونکاتش (2013)، با استفاده از ادبيات پژوهش و مباني نظري مختلف به استخراج و بررسي عوامل فرهنگي موثر بر اين اختلاف پرداخته شده است که نتايج آن بيان شده است.

4-7 روايي ) اعتبار) پرسشنامه فرهنگ
روايي ابزار پژوهش با تحليل عاملي اندازه‌گيري شده و قابليت اعتماد و اعتبار همگرا و واگراي مقياس‌ها بررسي شده است. نتايج تحليل مولفه‌هاي اصلي با چرخش اجزا نشان مي‌دهد که عامل‎هاي مربوطه موثر هستند. جدول 4-17 شاخص KMO و آزمون بارتلت را نشان مي‎دهد که با توجه به مقدار آزمون بارتلت که برابر 756/0 است و مقدار آن بيشتر از 60/0 مي‌باشد و با توجه به سطح معناداري آن که کمتر از 05/0مي‌باشد، ابزار پژوهش از روايي لازم برخوردار مي‌باشد. جدول 4-18 ماتريس اجزا را نشان مي‌دهد که شامل بارهاي عاملي ( نمرات عاملي) هر يک از متغيرها در عامل‌هاي باقيمانده است.
جدول 4-17 شاخص KMO و آزمون بارتلت
KMO آزمون
.756
آزمون بارتلت
کاي‌دو
1059.669

درجه آزادي
325

سطح معناداري
.000

جدول 4-18 تحليل عاملي
1
2
3

.253
.671
-.153
ضريب نفوذ فناوري اطلاعات
.002
.244
.600
تفويض اختيار
.203
.151
.856
پاسخ به نياز شغلي کارکنان
.081
.081
.718
اهميت به نظر کارکنان
-.105
.461
.600
استقبال از افکار و ايده‌هاي نو
-.045
.352
.832
وجود فرصت ارتقاء و پيشرفت
.407
.108
.600
تناسب مسئوليت و اختيار
.099
.440
.699
ميزان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ابزار پژوهش، توسعه مدل، بهبود عملکرد Next Entries منابع پایان نامه درمورد اخلاق کار، سطح معنادار، توسعه مدل