منابع پایان نامه درمورد سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

ستونی
زن
400
100%
100%
44
11%
100%
50
12%
100%
92
23%
100%
98
24%
100%
61
15%
100%
55
14%
100%
تعداد
% سطری
% ستونی
جمع کل

Chi squar = 6.965 df = 5 p= 0.265

با توجه به مقدار کای اسکور به دست آمده از آزمون به مقدار 965/6 می توانیم بگوییم که بین دو متغیر مورد بررسی جنس و میزان اعتماد آنها به تلویزیون تمدن رابطه معنی داری وجود ندارد. در توصیف این جدول هم باید بگوییم که 24% درصد پاسخ دهندگان میزان اعتماد شان به تلویزیون خصوصی تمدن متوسط است که بیشترین تعداد را شامل می شود و 12% از پاسخگویان که کمترین تعداد را شامل می شود به تلویزیون تمدن اعتماد خیلی زیاد دارند ، 11% درصد دانشجویان نیز به سوال میزان اعتماد شان به تلویزیون تمدن پاسخ نداده اند.

4 – آیا بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنها به شبکه تلویزیونی” سبا” تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول شماره 27
چگونگی رابطه بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنان به شبکه تلویزیونی سبا
جمع سطری

میزان اعتماد

جنس

بدون پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

220
100%
55%
34
15%
54%
8
4%
80%
15
7%
44%
66
30%
58%
57
26%
57%
40
18%
51%
تعداد
% سطری
% ستونی
مرد
180
100%
45%
29
16%
46%
2
1%
20%
19
11%
56%
48
27%
42%
43
24%
43%
39
22%
49%
تعداد
% سطری
% ستونی
زن
400
100%
100%
63
16%
100%
10
2%
100%
34
8%
100%
114
28%
100%
100
20%
100%
79
20%
100%
تعداد
% سطری
% ستونی
جمع کل
Chi squar = 5.336 df = 5 p= 0.265
با توجه به مقدار کای اسکور به دست آمده از آزمون به مقدار 336/5 می توانیم بگوییم که بین دو متغیر جنس و میزان اعتماد آنها به تلویزیون سبا رابطه معنی داری وجود ندارد. در توصیف این جدول هم باید بگوییم که 28% درصد پاسخ دهندگان میزان اعتماد شان به تلویزیون خصوصی سبا متوسط است که بیشترین تعداد را شامل می شود و 2% از پاسخگویان که کمترین تعداد را شامل می شود به تلویزیون سبا اعتماد خیلی زیاد دارند ، 16% درصد دانشجویان نیز به سوال میزان اعتماد شان به تلویزیون سبا پاسخ نداده اند.
5 – آیا بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنها به شبکه تلویزیونی” یک” تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول شماره 28
چگونگی رابطه بین جنس دانشجویان و میزان اعتماد آنها به شبکه تلویزیونی یک
جمع سطری

میزان اعتماد

جنس

بدون پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

220
100%
55%
27
12%
50%
12
6%
54%
44
20%
60%
69
31%
59%
40
18%
57%
28
13%
45%
تعداد
% سطری
% ستونی
مرد
180
100%
45%
27
15%
50%
10
6%
45%
29
16%
40%
48
27%
41%
32
18%
44%
34
19%
55%
تعداد
% سطری
% ستونی
زن
400
100%
100%
54
13%
100%
22
6%
100%
73
18%
100%
117
29%
100%
72
18%
100%
62
15%
100%
تعداد
% سطری
% ستونی
جمع کل
Chi squar = 4.548 df = 5 p= 0.265
با توجه به مقدار کای اسکور به دست آمده از آزمون به مقدار 548/ 4 می توانیم بگوییم که بین دو متغیر جنس و میزان اعتماد آنها به تلویزیون یک رابطه معنی داری وجود ندارد. در توصیف این جدول هم باید بگوییم که 29 % درصد پاسخ دهندگان میزان اعتماد شان به تلویزیون خصوصی یک متوسط است که بیشترین تعداد را شامل می شود و 6 % از پاسخگویان که کمترین تعداد را شامل می شود به تلویزیون یک اعتماد خیلی زیاد دارند ، 13 % درصد دانشجویان نیز به سوال میزان اعتماد شان به تلویزیون یک پاسخ نداده اند.
6 – آیا بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنها به شبکه تلویزیونی “طلوع” تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول شماره 29
چگونگی رابطه بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنان به شبکه تلویزیونی طلوع
جمع سطری

میزان اعتماد

جنس

بدون پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

220
100%
55%
12
6%
54%
63
29%
56%
62
28%
53%
47
21%
55%
12
5%
50%
24
11%
60%
تعداد
% سطری
% ستونی
مرد
180
100%
45%
10
6%
45%
50
28%
44%
54
30%
47%
38
21%
45%
12
7%
50%
16
9%
40%
تعداد
% سطری
% ستونی
زن
400
100%
100%
22
6%
100%
113
28%
100%
116
29%
100%
85
21%
100%
24
6%
100%
40
10%
100%
تعداد
% سطری
% ستونی
جمع کل
Chi squar = .790 df = 5 p= 0.265
با توجه به مقدار کای اسکور به دست آمده از آزمون به مقدار 790 / می توانیم بگوییم که بین دو متغیر جنس و میزان اعتماد آنها به تلویزیون طلوع رابطه معنی داری وجود ندارد. در توصیف این جدول هم باید بگوییم که 29 % درصد پاسخ دهندگان میزان اعتماد شان به تلویزیون خصوصی طلوع زیاد است که بیشترین تعداد را شامل می شود و 6 % از پاسخگویان که کمترین تعداد را شامل می شود به تلویزیون طلوع اعتماد کم دارند ، 6 % درصد دانشجویان نیز به سوال میزان اعتماد شان به تلویزیون طلوع پاسخ نداده اند.
7 – آیا بین سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنها به تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول شماره 30
چگونگی رابطه بین سرمایه فرهنگی دانشجویان و میزان اعتماد آنها به تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی
جمع کل
بدون پاسخ
زیاد
متوسط
کم
میزان اعتماد

سرمایه فرهنگی
78
100 %
20 %
19
24 %
25 %
27
46 %
17 %
22
37 %
18 %
10
17 %
20 %
تعداد
% سطری
% ستونی

کم
192
100 %
49 %
38
20%
50%
78
50 %
49 %
52

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد میزان استفاده، افغانستان، توزیع فراوانی، توسعه سیاسی Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق تجارت، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی، حقوق عمومی