منابع پایان نامه درمورد سبک زندگی، گروه کنترل، پیش آزمون، شناختی رفتاری

دانلود پایان نامه ارشد

گیری و ابزارهای اندازه گیری (پرسشنامه افسردگی بک و سبک زندگی والکر) همراه با پایایی و روایی آنها و همچنین روش پژوهش و شیوه اجرای پژوهش براساس ماهیت موضوع و یا به عبارت دیگر ماهیت و کیفیت سوال ها و روش های آماری متناسب با سوال های پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
3-2 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي تجربي كه در آن از طرح پيش آزمون –پس آزمون با گروه كنترل ،با اجراي آزمون پيگيري و آرايش تصادفي در مورد آزمودني ها همتا شده استفاده شده است كه اين طرح بصورت نمادين در جدول 3-1 نشان داده شده است(دلاور،1378).

جدول 3-1 طرح تحقيق حاضر به صورت نمادين
آزمون پيگيري
T2
پس آزمون
متغير مستقل
X
پيش آزمون
انتخاب تصادفي
R
گروه
G
T2
T2
T2
T2
X

T1
T1
R
R
E
C

نمادX،به معناي متغير مستقل دستكاري شده است.Tنشان دهنده مشاهده يا اندازه گيري(متغير وابسته)است.نمادG به معناي گروه مي باشد، R نشانه گزينش تصادفي،Eمعرف گروه آزمايشی (تجربي)وCبيانگر گروه كنترل يا گواه است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را بیماران ديابتي كليه مراكز بهداشت شهرستان سلماس در سال92-91 تشکیل می دهند که 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه( 15 نفر گروه آزمایش) و (15 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند.
3-4 روش نمونه و حجم نمونه

روش نمونه گیری به این صورت بود کهابتدابا مراجعه به مراکز بهداشت 30 نفر از بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفر)و گروه کنترل(15 نفر) قرار گرفتند،بنابراین نمونه مورد نظر 30 نفر از مبتلایان به دیابت نوع 2 بودند.از آنجا که در طرح های آزمایشی در هر گروه 15 نفر کفایت می کند،بنابراین 30 نفر انتخاب شد.همچنین در تعمیم پذیری نتایج اگر چه هر چقدر نمونه بیشتر شود به قدرت تعمیم پذیری نتایج کمک می کند اما در طرح های آزمایشی 30 نفر کفایت میکند.

3-5ابزاهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای – میدانی بوده است.

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای
در این مرحله با مراجعه به کتاب خانه ها از کتا بها،مجلات و پایان نامه های مربوط به موضوع تحقیق،فیش برداری به عمل آمد.
3-6 پرسشنامه
در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغییرهای مورد نظر از دو پرسشنامه هنجاریابی شده به شرح زیر استفاده شده است.

3-6-1 پرسش نامه افسردگی بک (پرسش نامه ی افسردگی بک- نسخه2 (BDI-II)) :
به عنوان یک ابزار خود گزارشی به طور اولیه بک و همکاران ان را در سال 1960 معرفی کردند. در سال 1996 بک و همکاران نسخه دوم را ارائه کرده اند که در ان بعضی گویه ها با DSM-IVهمخوان است. و مشابه چاپ اول نیز یک اندازه گیری خود گزارشی دهی 21 عبارتی است. قاسم زاده و همکاران(1384) در بررسی ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی بک چاپ دوم بر 125 دانشجوی ایرانی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علامه طباطبایی ضریب الفای کرونباخ را 87/0 و ضریب باز ازمایی را 74/0 گزارش کرده اند. در این پژوهش از نسخه ترجمه شده قاسم زاده و همکاران استفاده شد.

3-6-2 پرسشنامه سبك زندگي :
اين پرسشنامه كه بوسيله والكر و همكارانش توسعه يافته است و سبك زندگي ارتقاء دهنده سلامت را با تمركز بر كارهاي ابتكاري و ادراك فرد اندازه گيري مي كند . اين پرسشنامه55 سوال دارد و براساس مقياس كيرت جواب داده مي شود و داراي 6 زير شاخه مي باشد: تغذیه ، فعالیت بدنی ، مسئولیت پذیری در مورد سلامت مدیریت استرس ، روابط بین فردی ، رشد معنوی و حمایت بین فردی می باشد . كه طيف آن از 79/0 تا 94/0 را گزارش نمودند و پايايي آزمون ، بازآزمون برابر با 89/0 بدست آمد (زيدي و همكاران ، 1390) .

3-7 شيوه اجراي پژوهش
پس از اجرای پیش آزمون ها، جلسات درمانی با رویکرد شناختی رفتاری صورت خواهد گرفت.پیش آزمونها شامل دو آزمون افسردگی بک و سبک زندگی والکر خواهند بود.این آزمونها به هردو گروه کنترل و آزمایش داده خواهند شد و هر دو گروه به طور همزمان در دو کلاس جداگانه به پرسشنامه ها پاسخ خواهند داد.مداخله ی درمانی در مدت 12 جلسه ی 90 دقیقه ای که هر هفته دوبار تشکیل خواهد شد،بر روی گروه آزمایش انجام خواهد گرفت و بعد از آن پس آزمون برای دو گروه(گواه و آزمایش)اجرا خواهد شد و سپس بعد از گذشت یک ماه آزمون پیگیری از هر دو گروه به عمل خواهد امد.در این مداخله از فرایند درمان شناختی رفتاری استفاده خواهد شد.گروه کنترل هیچ برنامه ی درمانی دریافت نخواهد کرد و فقط در مورد این گروه پیش آزمون،پس آزمون و آزمون پیگیری به عمل خواهد آمد.برای کنترل متغیرهای مزاهم نیز هیچ گونه آموزشی در خصوص کاهش افسردگی و بهبود سبک زندگی به گروه آزمایش داده نخواهد شد.

3-8شرح مختصر جلسات
چگونگی برگزاری جلسات برنامه درمانی به شرح زیر خواهد بود:

جلسه اول:
درس اول:خوشامد گویی-مروری بر ساختار جلسات و قوانین و مقررات مربوطه به برنامه درمان.
تمرین اشنایی با یکدیگر.
درس دوم:بحث در مورد تفکر و احساس و ارائه ترنس پرنسی های مربوطه-قدیس-و بحث در مورداستانداردهای وضع شده ی ما برای خودمان و دیگران-بیان تمثیل چمدان برای مراحل درمان.
بحث در مورد مزایای ورزش و تمرین های جسمانی و بحث در مورد اثرات بی تحرکی.
تمرین آرامش تصویری هدایت شده(یا آرامش از طریق تصویر ذهنی هدایت شده).
تکلیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه دوم:
1-مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
2-ذرس اول:بحث در مورد نضریه اختلال هیجانی (یا نظریه شناختی افسردگی).
3-تمرین طبقه بندی باورها.
4-بحث در مورد رژیم غذایی مناسب و رعایت اصول بهداشتی با چهار هدف ،الف)کاهش مصرف غذاهای هاوی قند و برخی کربوهیدراتهای دیگر،ب )کاهش مصرف کلسترول،ج)دستیابی به وزن مناسب و حفظ آن ،د)مصرف مواد مغذی به اندازه متعادل.
5- درس دوم:اضطراب و خشم مرضی.
6-تمرین افکار خود آیند مرتبط با گروه درمانی.
7-درس سوم:مقاومت در برابر درمان.
8-تمرین تشخیص مقاومتهای بالقوه وراهبردهایی برای جلو گیری از آن.
9- دادن تکالیف خانگی برای جلسه بعد.

جلسه سوم:
1-مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
2-درس اول:پیامدهای رفتاری ناشی از باورها.
3-تمرین القاء فکر.
4-نحث و تمرین در موردمسئولیت پذیری و رشد معنوی بیماران در قبال سلامتی شان.
5-درس دوم:آشنایی با روش پیکان رو به پایین.
6-تمرین پیکان رو به پایین.
7-تکالیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه چهارم:
1-مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
2-درس اول:مرور و بررسی پیکان رو به پایین و پیکان رو به پایین پیشرفته.
3-تمرین ادامه پیکان رو به پایین.
4-درس دوم:انواع باورها.
5-تمرین طبقه بندی باورها.
6-بحث و تمرین در مورد مدیریت استرس ،آشفتگی و نگرانی حاصل از بیماری.
7- تکالیف خانگی برای هفته بعد.
جلسه پنجم:
مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول :تهیه فهرست اصلی باورها.
تمرین شروع به تهیه فهرست اصلی باورها.
درس دوم:نقشه های شناختی.
درس سوم:تهیه درجه بندی واحدهای ناراحتی ذهنی.
تمرین و بحث در مورد حمایت اجتماعی بیماران.
تکالیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه ششم:
مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول:باورها تغییر میکنند (آیا به بابانوئل یاعمو نوروز اعتقاد دارید).
تمرین:در گروههای کوچک،فهرستی از باورهایی که در طول تاریخ بشری و در طی زندگی خود شرکت کنندگان تغییر کرده است تهیه کنید.
درس دوم:باورها را آزمایش کنید،تمثیل غول دریاچه،تحلیل عینی(قضاوت و داوری ).
تمرین تحلیل عینی.
درس سوم:تحلیل استاندارد.
تمرین وبحث در مورد روابط بین فردی بیماران.
تکالیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه هفتم:
مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول :تحلیل کارآمدی.
تمرین تحلیل کارآمدی.
درس دوم:تحلیل هماهنگی.
تمرین تحلیل هماهنگی.
تکالیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه هشتم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول:تحلیل منطقی.
تمرین تحلیل منطقی.
درس دوم:ادامه تحلیل منطقی.
تمرین تحلیل منطقی.
دادن تکلیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه نهم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول :ساخت سلسله مراتب.
تمرین به وجود آوردن حداقل یک سلسله مراتب.
درس دوم:مخالف ورزی.
تمرین شروع به ایجاد مخالف ورز.
دادن تکلیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه دهم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول :تغییر ادراکی.
تمرین پر کردن فرمهای تغییر ادراکی.
درس دوم:بازداری ارادی کرتکس.
تمرین ارادی بازداری کرتکس در گروه بزرگتر.
دادن تکالیف خانگی برای هفته آینده.

جلسه یازدهم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول:خود تنبیهی – خود پاداش دهی.
تمرین خود تنبیهی – خود پاداش دهی.
درس دوم:تکنیکهای نگهداری.
تمرین رشد و گسترش یک برنامه نگهداری.
دادن تکالیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه دوازدهم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
مروری بر برنامه.
قرارهایی به منظور پیگیری و ارزیابی پس از درمان.
مراسم اختتامیه.

3-9 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
به منظور تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از روش هاي آماري زير استفاده شده است:
1-روش هاي آمار توصيفيمانند:
میانگین و انحراف استاندارد
2- روش های آمار استنباطی مانند:
تحليل كواريانس تك متغيري (آنكوا)
تحليل كواريانس چند متغيري (مانكوا)

جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار كامپيوتري اس پی اس اس نسخه شانزدهم استفاده شده است ، وضمنا براي كليه فرضيه ها سطح معني داري 05/0 در نظر گرفته شده است.
تحليل كواريانس روش آماري است كه اجازه مي دهد اثر يك متغير مستقل بر متغير وابسته مورد بررسي قرار گيرد در حالي كه اثر متغير ديگري را حذف يا از بين مي برد ،بعلاوه مي تواند اثر متغيري ديگر –يك متغير تصادفي كمكي را نيز بررسي كند .تحلیل کواریانس اثر متغییر تصادفی کمکی را مححدود کرده یا از بین می برد.همچنین خطای واریانس را کم می کند و در نتیجه مقدار اف ، را افزایش می دهد.در این پژوهش در فرضیه اصلی چون دو متغییر وابسته داشتیه ایم از تحلیل کواریانس چند متغییری ،و در فرضیه های فرعی چون هر کدام یک متغییر وابسته داشته ایم از تحلیل کواریانس تک متغییری استفاده شده است.
بهر حال با توجه به اينكه طرح به كار رفته در اين پژوهش از نوع پيش آزمون –پس آزمون بوده است پس اثر گذاشتن پيش آزمون بر نتيجه تحقيق وجود داشته است،تحليل كواريانس (تك متغيري و چند متغيري ) روش آماري مناسب و مفيدی است زيرا پيش آزمون را هم كنترل مي كند.

فصل چهارم

«تجزیه و تحلیل داده ها»

مقدمه
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثر بخشي درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بوده است.در اين فصل با استفاده از روش هاي آماري مناسب ،داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و يافته هاي پژوهش در دو قسمت به شرح زير ارائه مي شوند:

الف)يافته هاي توصيفي:
يافته هاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند ميانگين ،انحراف معيار و ميانه براي كليه متغير هاي مورد مطالعه در اين پژوهش در جداول مربوطه ارائه شده است.

جدول 4-1:ميانگين و انحراف استاندارد نمرات آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل در متغیرسبک زندگی در مراحل پيش آزمون،پس آزمون

شاخص هاي آماري
مراحل آزمون
گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانه
تعداد
پيش آزمون
آزمايش
43/47
08/20
5/50
30

كنترل
70/52
13/18
5/51
30

كل
06/50
15/19
51
60
پس آزمون
آزمايش
66/77
60/10
79
30

كنترل
56
08/12
5/57
30

كل
83/66
69/15
5/67
60

جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد ميانه نمرات آزمودني هاي گروه آزمايش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد افراد مبتلا، عوامل خطر، سازمان بهداشت جهانی، حمل و نقل Next Entries منابع پایان نامه درمورد شناختی رفتاری، درمان شناختی رفتاری، بیماران مبتلا، سبک زندگی