منابع پایان نامه درمورد سبک زندگی، جمع آوری اطلاعات، کشورهای آسیایی، روابط بین فردی

دانلود پایان نامه ارشد

پویایی……………………………………………………………………………………………………………..72
نظریه یادگیری………………………………………………………………………………………………………………….73
نظریه رفتار گرایی…………………………………………………………………………………………………………….74
نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………………………….75
درماندگی آموخته شده ……………………………………………………………………………………………………76
سبك زندگي…………………………………………………………………………………………………………………………………77
سبک زندگی از دیدگاه روانکاوی (آلفرد آدلر) …………………………………………………………………………..77
مفهوم سبك در زندگي آدلر…………………………………………………………………………………………….77
اعتقادات مربوط به شيوه ي زندگي ……………………………………………………………………………….83
سبک زندگی از دیدگاه اجتماعی(جامعه شناسی)…………………………………………………………………….85
ریشه شناسی سبک زندگی…………………………………………………………………………………………………………86
مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی………………………………………………………………………………………91
نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………..95
مولفه های سبک زندگی…………………………………………………………………………………………………………….99
نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………………………102
سبک زندگی از دیدگاه روانشناسی………………………………………………………………………………………….105
ديابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………109
چه كساني به ديابت نوع دو مبتلا مي شوند…………………………………………………………………………..111
درمان ديابت نوع دو…………………………………………………………………………………………………………………111
افراد ديابتي مستعد ابتلا به چه مشكلاتي هستند؟………………………………………………………………112
پيشگيري …………………………………………………………………………………………………………………………………113
جمع بندی کلی………………………………………………………………………………………………………………………..116
فصل سوم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………120
معرفي نمادها…………………………………………………………………………………………………………………………..121
شيوه اجراي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….121
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….121
روش نمونه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………….122
ابزاهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………122
مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………………122
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….122
پرسش نامه افسردگی بک …………………………………………………………………………………………………….123
پرسشنامه سبك زندگي ……………………………………………………………………………………………………….123
شرح مختصر جلسات……………………………………………………………………………………………………………..124
رئوس مطالب مطرح شده در جلسات ………………………………………………………………………………….129
روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………………………………………129
فصل چهارم
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..131
داده های آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..135
داده های آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………….135
فصل پنجم
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..141
بحث و بررسی در مورد فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………..143
محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………147
پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………148
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….150
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….156
پیوست الف(برنامه های آموزشی)…………………………………………………………………………………………164
پیوست ب(ابزارهای پژوهشی)………………………………………………………………………………………………170

فهرست جداول

موضوع صفحه

جدول شماره 1-2:ملاک ها ی تشخیصی افسردگی……………………………………………………………………………………..62
جدول 2-2:شیوع اختلالت خلقی………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول2-3:شیوع مادام العمر اختلالات خلقی………………………………………………………………………………………………..65
جدول 3-1:ظرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………119
جدول 4-1:میانگین وانحراف استاندارد نمرات سبک زندگی……………………………………………………………………..132
جدول 4-2:میانگین وانحراف استاندارد نمرات افسردگی……………………………………………………………………………133
جدول 1:نتایج تحلیل کواریانس برای افسردگی و سبک زنذگی…………………………………………………………………134
جدول 2:نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات رشد خودشکوفایی…………………………………………………………………135
جدول 1:نتایج تحلیل کواریانس برای مسئولیت پذیری………………………………………………………………………………136
جدول 1:نتایج تحلیل کواریانس برای برای روابط بین فردی………………………………………………………………………137
جدول 1:نتایج تحلیل کواریانس برای استرس……………………………………………………………………………………………..137
جدول 1:نتایج تحلیل کواریانس برای ورزش……………………………………………………………………………………………….137
جدول 1:نتایج تحلیل کواریانس برای تغذیه……………………………………………………………………………………………….138
جدول 1:نتایج تحلیل کواریانس برای افسردگی…………………………………………………………………………………………138

فصل اول
«کلیات تحقیق»

1-1مقدمه:
رفتار درمانی شناختی یا درمان شناختي رفتاري در اواخر دهه ی پنجاه در مغرب زمین ظهور کرد.درمان شناختي رفتاريبرای بسیاری از مشکلات روانشناختی و گستره ی وسیعی از اختلالات روانپزشکی نظیر کنترل خشم،اختلالات خلقی،اضطرابی و درمان اسکیزوفرنی به کار می رود.شواهد تجربی برآمده از مغرب زمین نشان میدهد که درمان شناختي رفتاريرویکردی موثر برای درمان بسیاری از اختلالات روانشناختی و روانپزشکی است.درمان شناختي رفتارينه تنها در جهان غرب پزیرفته شده و به کار گرفته می شود،بلکه در بسیاری از کشورهای آسیایی نظیر چین،هند،پاکستان،تایلند و اندونزی نیز به کار گرفته می شود.هم اکنون برای بسیاری از درمانگران و پژوهشگران مشخص شده است که درمان شناختي رفتارينوعی روان درمانی کارآمد استکه برای بسیاری از مردمی که از مشکلات بهداشت روان رنج می برند می تواند به کار گرفته شود. یکی دیگر از دلایل موفقیت درمان شناختي رفتارياستفاده از راهنمای درمانی است که هدایت کننده ی پژوهش در رفتار در مانی شناخت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت استرس، مسئولیت پذیری، فعالیت بدنی، افسردگی اساسی Next Entries منابع پایان نامه درمورد سبک زندگی، مسئولیت پذیری، مدیریت استرس، فعالیت بدنی