منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، سطح معنی داری، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دليل به آن آزمون آناليز واريانس (ANOVA) نيز مي‌گويند.

1-3-4 : فرضیه اول
– ميان سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.

فرض صفر: ميان سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود ندارد.
فرض مقابل: ميان سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.

جدول 4-10 آماره هاي توصيفي

ميانگين
انحراف استاندارد
سازگاري اجتماعي دانش آموزان ورزشكار
39.1965
9.0275
سازگاري اجتماعي دانش آموزان غير ورزشكار
35.259
10.92954

جدول 4-11 آزمون t
مقدار آماره آزمون
سطح معنی داری
3.669-
0.000

با توجه به جدول 4-11 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000كمتر از 0.05 میباشد بنابراین فرض صفر رد شده يعني تفاوت معناداري در ميزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد.

2-3-4 : فرضیه دوم

– بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سازگاری اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.

فرض صفر: بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سازگاری اجتماعی آنها رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل: بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سازگاری اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.
جدول 4-12 توزيع جمعيت بر حسب پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي

پيشرفت كم
پيشرفت متوسط
پيشرفت زياد
جمع
سازگارياجتماعی كم
7
5
2
14
سازگارياجتماعی متوسط
0
101
108
209
سازگاري اجتماعی زياد
3
42
73
118
جمع
10
148
183
346

با توجه به جدول 4-12 از مجموع 14 نفري كه سازگاري اجتماعی كمي دارند 7 نفر پيشرفت كم، 5 نفر پيشرفت متوسط و 2 نفر پيشرفت زيادي دارند، همچنين از مجموع 209 نفري كه سازگاري اجتماعی متوسطي دارند 101 نفر پيشرفت متوسط و 108 نفر پيشرفت زيادي دارند و در نهايت از مجموع 118 نفري كه سازگاري اجتماعی زيادي دارند، 3نفر پيشرفت كم، 42 نفر پيشرفت متوسط و 73 نفر پيشرفت زيادي دارند.

جدول 4-13 آزمون χ^2
متغیر 1
متغیر 2
مقدار آماره آزمون
سطح معنی داری
پيشرفت تحصيلي
سازگاري اجتماعي
120.645
0.000

با توجه به جدول فوق چون سطح معني داري آزمون كي دو از 0.05 كمتر مي باشد بنابراين فرض استقلال دو متغير رد شده يعني دو متغير مورد بررسي با يكديگر رابطه معناداري دارند. با توجه به جدول ذيل اين ميزان همبستگي را معين ميکنیم.

جدول 4-14آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
پيشرفت تحصيلي
سازگاري اجتماعي
0.312
0.000

با توجه به جدول 4-14 مشاهده میشود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 میباشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.312) بین دو متغیر رابطه مستقيم برقرار است، یعنی با افزایش یکی، دیگری نيز افزايش مییابد.

3-3-4 فرضیه سوم

– بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار، تفاوت وجود دارد.

فرض صفر: ميان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار، تفاوت وجود ندارد.
فرض مقابل: ميان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار، تفاوت وجود دارد.

جدول 4-15 توزيع جمعيت بر حسب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار

ورزشكار
غير ورزشكار
جمع
پيشرفت تحصيلي كم
2
8
10
پيشرفت تحصيلي متوسط
94
76
170
پيشرفت تحصيلي زياد
97
100
197
جمع
193
184
377

با توجه به جدول 4-15 از مجموع 10 نفري كه پيشرفت تحصيلي كمي دارند 2 نفر ورزشكار و 8 نفر غير ورزشكارند، همچنين از مجموع 170 نفري كه پيشرفت تحصيلي متوسطي دارند 94 نفر ورزشكار و 76 نفر غير ورزشكار مي باشند و در نهايت از مجموع 197 نفري كه پيشرفت تحصيلي زيادي دارند، 97 نفر ورزشكار و 100 نفر غير ورزشكار مي باشند.

جدول 4-16 آماره هاي توصيفي

ميانگين
انحراف استاندارد
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ورزشكار
15.1254
2.3897
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان غير ورزشكار
15.4268
2.6060

جدول 4-17 آزمون t
مقدار آماره آزمون
سطح معنی داری
1.171
0.242

با توجه به جدول 4-17 مشاهده میشود سطح معنی داری آزمون 0.242 بيشتر از 0.05 میباشد بنابراین فرض صفر رد نشده يعني تفاوت معناداري در ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود ندارد.

4-3-4 فرضیه چهارم
– به نظر میرسد میزان سازگاری اجتماعی دانشآموزان بر حسب پایهی تحصیلی آنها متفاوت است.

فرض صفر : ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي آنها متفاوت نميباشد.
فرض مقابل : ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي آنها متفاوت ميباشد.

جدول 4-18 آزمون ANOVA
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره آزمون
سطح معني داري
بين گروهي
3285.912
3
1095.304
11.461
0.000
درون گروهي
32684.27
342
95.568

كل
35970.18
345

با توجه به جدول 4-18 مشاهده میشود سطح معنی داری آزمون 0.000 كمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده يعني تفاوت معناداري در ميزان سازگاري اجتماعی افراد با توجه به پايه تحصيلي آنان وجود دارد. براي بررسي اين كه اين تفاوت ها در كجاست از آزمون LSD استفاده ميكنيم:

با توجه به جدول 4-19 معين ميشود كه سازگاري اجتماعی در بين گروه هاي زير تفاوت معناداري وجود دارد:
افراد در مقطع پيش دانشگاهي با پايه اول دبيرستان.
افراد در مقطع پيش دانشگاهي با پايه دوم دبيرستان.
افراد در مقطع پيش دانشگاهي با پايه سوم دبيرستان.
جدول 4-19 آزمون LSD
سطح معني داري
اختلاف ميانگين( 2-1)
2
1
0.350
1.345-
پايه دوم
پايه اول
0.208
1.907-
پايه سوم

0.000
14.467-
پيش دانشگاهي

0.350
1.345
پايه اول
پايه دوم
0.647
0.562-
پايه سوم

0.000
13.121-
پيش دانشگاهي

0.208
1.907
پايه اول
پايه سوم
0.647
0.562
پايه دوم

0.000
12.559-
پيش دانشگاهي

0.000
14.467
پايه اول
پيش دانشگاهي
0.000
13.121
پايه دوم

0.000
12.559
پايه سوم

4-3-5 فرضیه پنجم
-به نظر میرسد میزان سازگاری اجتماعی دانشآموزان بر حسب رشتهی تحصیلی آنها متفاوت است.
فرض صفر : ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي آنها متفاوت نمي باشد.
فرض مقابل : ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي آنها متفاوت مي باشد.

جدول 4-20 آزمون ANOVA
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره آزمون
سطح معني داري
بين گروهي
278.889
4
69.722
0.666
0.616
درون گروهي
36118.30
345
104.691

كل
36397.19
349

با توجه به جدول 4-20 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.616 بيشتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد نشده يعني تفاوت معناداري در ميزان سازگاري اجتماعی افراد با توجه به رشته تحصيلي آنان وجود ندارد.

فصل پنجم
نتیجهگیری،محدودیتها و پیشنهادها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، جامعه آماری، هویت یابی، غیرورزشکار Next Entries منبع مقاله با موضوع مرزبان نامه، قرن نوزدهم، تمدن اسلامی، نویسندگان