منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، جامعه آماری، هویت یابی، غیرورزشکار

دانلود پایان نامه ارشد

موقعيتها به صورت دوطرفه برهم تأثير ميگذارند (پورمقدس، 1386). لاقون 132(1976، به نقل از یمنی درزی سرخابی، 1371) ناسازگاری در جوانان را بدین صورت بیان میکنند: گاهی به جوانی ناسازگار گفته میشود که اختلالات، کاستیهای استعدادی، ضعف کارایی عمومی، همچنین اشکالات منشی وی، سبب میشود که در حاشیه یا در ستیز مداوم با واقعیتها یا تقاضاهای پیرامون، متناسب با سن و ریشه اجتماعی مربوطه قرار گیرد.گاهی نیز به جوانی اطلاق میشود که استعداد و کارایی او کافی بوده، منش او طبیعی، ولی از محیطی رنج میبرد که با نیازهای بدنی، عاطفی فکری و معنوی او مطابقت ندارد. وایزمن133(1975) معتقد است که سازگاری، به طور کلی عبارت است ازتعامل میان فرد ومحیط اجتماعی، لذا شیوه های خاص رفتار که به آنها هم گفته میشود، معمولاً به عنوان شیوه های مناسب رفتاری پذیرفته شده اند(آقا محمدیان شعرباف،1375).
مرتون134 نیز براین اعتقاد است که سازگاریهایی ممكن است درجايي بروز كنند كه تاثير نظم معيارهاي جمعي ضعيف شده باشد، او وضعيتي را مطرح ميكند كه در آن از نظر فرهنگي هدفهاي تعيين شده با وسايل مناسب براي رسيدن به آن هدفها سازگاري ندارند. پارسونز135 مدعي است كه كنش اجتماعي داراي دوجنبه است، يعني آنچه كه فرد درصدد انجام آن است، بستگي به دوجنبه دارد: يكي آنچه كه فرد خود علاقمند به انجام آنست. ديگري آنچه كه ديگران از او توقع دارند. پارسونز معتقد است كه افراد براي اينكه به توافق برسند، بايد مطابق با انتظارات يكديگر عمل كنند. در اين صورت نه تنها رضايت فردي مورد نظر به دست ميآيد؛ بلكه رضايت يكديگر را نيز فراهم كردهاند.
ریموند بودون136معتقد است برای اینکه سازگاری اجتماعی یک فرد، عملی باشد لازم است که :
1-افکار وبرخوردهای گروه درتضاد باافکار وبرخورد های فرد، که مشخص کننده ی تعلق او به گروه دیگر است، نباشد.
2- افکار وبرخوردهای گروه درتضاد بابرخوردهای عمقی فردنباشد. به طوریکه سیستم ارزشی مرتبط باشخصیت او را دچار مشکل سازد (یمنی دوزی سرخابی، 13719 ، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 32، صفحه 77-61).
در پژوهش حاضر، متغیر سازگاری اجتماعی به طور عمده از بل137 اخذ شده است. بل در سال 1961 برای انجام پژوهش خود به ساخت دو گونه پرسشنامه اقدام نمود. یکی از این پرسشنامهها مخصوص دانشآموزان و دانشجویان بوده و دیگری برای بزرگسالان تدوین نموده است. پرسشنامه بل دارای 5سطح سازگاری میباشد. این پرسشنامه سطوح سازگاری در خانه، اجتماعی، تندرستی، عاطفی و شغلی را شامل میشود. با توجه به جامعهی آماری تحقیق حاضر، در این پژوهش از پرسشنامهی مخصوص دانشآموزان استفاده شده است. تعدد استفاده از پرسشنامهی مذکور نشان از اعتبار بالای این پرسشنامهی میدهد.
نتایج برخی از تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که بازیهای گروهی به رشد مهارتهای اجتماعی کمک می کنند. کودکانی که از انجام مهارتهای لازم در بازی ناتوان باشند معلول تلقی میشوند . اگر رفتارکودک در بازی و ضمن فعالیتهای اوقات فراغت، توأم با حسن همکاری و مشارکت باشد، سبب ایجاد مهارتهایی چون دوستیابی، سازش با دیگران ، یادگیری نحوه مشارکت ، رقابت، همکاری، رعایت نوبت و در مجموع، توفیق بیشتر در تعادل اجتماعی می گردد. آنچه در زندگی موفقیت آمیز روزمره نیز مورد نیاز است برخورداری از سازگاری اجتماعی کافی هنگام کار، در میان اجتماع ، دوستان و با خانواده می باشد ( کارتلج و میلبرن ، 1369) . همچنین نتایج تحقیق دیگر نشان میدهد نوجوانانی که به دلیل مشکلات رفتاری سازشی به مراکز روانی یا مشاوره وراهنمایی کودکان و نوجوانان مراجعه میکنند از نظر تحصیلی بسیار عقبتر از همسالان خود میباشند. این دسته از کودکان در به تأخیر انداختن لذتجویی یا تلافی و جبران و نیز کنترل رفتارهای ناگهانی که بیشک نقش اساسی در ایجاد مشکلات سازشی آنان در مدر سه ایفا میکنند، ناتوانند( نراقی و نادری، 1373). بنابراین اهمیت مساله ایجاب میکند تا پژوهشی مستقل صورت گیرد و سازگاری اجتماعی را در بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار مقایسه نموده و وضعیت تحصیلی آنها را بررسی نماید.

8-2. مدل تحقیق

عاطفی

خانه پیشرفت تحصیلی

تندرستی سازگاری ورزشکار بودن

اجتماعی رشته تحصیلی

شغلی پایه تحصیلی

فصل سوم:
روششناسی تحقیق

1-3. روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی138(زمینه یابی) و همبستگی می باشد. پيمايش به معني تكنيك خاصي در گرد آوري اطلاعات نيست. هرچند عمدتاً از پرسشنامه استفاده مي شود اما فنون ديگري از قبيل مصاحبه عميق و مصاحبه ساختارمند ، مشاهده ، تحليل محتوي و جز اين ها هم به كار ميرود ( دواس، 1376 : 13) .تحقيق پيمايشی عبارت است از اجراي پرسشنامه ها روي نمونه اي از پاسخگوياني كه از ميان جمعيتي انتخاب مي شوند .(ببي، 1381 : 574 ) تحقيق پيمايش بهترين روش موجود براي آندسته از پژوهندگان اجتماعي است كه علاقه مند به جمع آوري داده هاي اصلي براي توصيف جمعيتهاي بسيار بزرگي هستند كه نمي توان به طور مستقيم آنها را مشاهده كرد. با نمونه گيري احتمالي دقيق مي توان گروهي از پاسخ گويان را فراهم آورد كه ويژگي هاي آنان منعكس كننده ويژگي هاي جمعيت بزرگتر باشد و پرسشنامه هاي استاندارد شده دقيق ، داده هايي را بدست مي دهند كه با داده هايي كه از همه پاسخگويان بدست مي آيند شباهت دارند . (همان : 568) و در روش تحقیق همبستگی139که خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) است با این هدف انجام می‌شود که رابطه میان متغیرها140را نشان دهد. تحقیق همبستگی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول به تحقیقاتی مربوط می‌شود که هدف بررسی همبستگی دو متغیری است، بدین معنی که محقق می‌خواهد رابطه دو به دو متغیرهای موجود را بررسی کند. دسته دوم تحقیقات مربوط به تحلیل رگرسیون141را شامل می‌شود که هدف آن پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به متغیرهای مستقل (پیش بینی) است. در نهایت دسته سوم مربوط به تحلیل ماتریس همبستگی142و آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها انجام می‌گیرد.

2-3. جامعه آماری
مطابق با شواهد موجود ، یکی از ابعاد مهم در رشد انسانها، جنبه عاطفی- اجتماعی است که در دوران نوجوانی وبا فرا رسیدن مرحله هویت یابی، به اوج خود می رسد (معتمدی، 1373). از این رو، دراین تحقیق، دانش آموزان دبیرستانی پسر، به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند که اغلب آنها در مرحله هویت یابی به سر می برند و بررسی اثرات احتمالی ورزش در رشد اجتماعی آنها می تواند حائز اهمیت باشد. بنابراین کلیه دانش آموزان پسردبیرستانی منطقه 12 تهران، به عنوان جامعه آماری تحقیق حاضر، مورد مطالعه قرار گرفتند.
بر اساس آمار آموزش و پرورش منطقه 12، تعداد کل دانش آموزان پسر دبیرستانی این منطقه، 5860 نفر می باشند.
3-3. شیوه نمونهگیری و برآورد حجم نمونه
درپژوهش حاضر نمونه گیری به صورت ترکیبی خوشه ای و تصادفی است. در منطقه 12 شهر تهران، 43 مدرسه پسرانه مقطع متوسطه داریم. ابتدا از منطقه مورد نظر تعداد 10 مدرسه پسرانه بطور تصادفی انتخاب شد. سپس در هر دبیرستان، بطور تصادفی، تعداد 40 دانش آموز انتخاب شد. از این تعداد، 20 نفر، دانش آموزانی بودند که با نظر معلم ورزش وملاکهای ورزشکاربودن (حداقل 6 ماه عضویت دریکی از تیمهای مدرسه، عضویت در باشگاه های بیرون از مدرسه، ونظر دبیر ورزش) به عنوان ورزشکار شناخته شده و 20 نفر دیگر، دانش آموزانی بودند که با تایید نظر معلم ورزش ونداشتن ملاکهای فوق، به عنوان غیر- ورزشکار درنظر گرفته شده اند. در نهایت از تعدادکل نمونه 400 نفر دانش آموز، اطلاعات حاصل از دانش آموزان به عنوان نمونه مورد مطالعه تحقیق حاضر، مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت .
درتحقیق حاضر، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، به شکل زیر محاسبه شده است:
n = (Z^2 P(1-P))/D^2

این فرمول درمواردی به کاربرده میشود که مقیاس تحقیق، اسمی باشد. دراین تحقیق نیز از آنجایی که اطلاعاتی درباره سازگاری اجتماعی جامعه آماری، در دست نیست و متغیر دیگر، یعنی ورزش ، دارای مقیاس اسمی است، از این فرمول استفاده شده است. دراین فرمول، Z ضریب اطمینان و p برآوردی از نسبت افراد جامعه است که خصوصیت موردنظر را دارا می باشند. درصورتی که این نسبت وجود نداشته باشد، 5/0 درنظر گرفته میشود که دراین شرایط، حجم نمونه به حداکثر خواهد رسید و D مقدار اشتباه قابل قبول در برآورد نسبت جامعه می باشد. در این تحقیق، Z=1/96و P=0/5و D = 0/05می باشد. بنابر این حجم نمونه عبارت است از:

n = (〖1.96〗^2 (0.5)(0.5))/〖0.05〗^2 =384≈ 400

4-3. ابزار جمع آوری اطلاعا ت
ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر«پرسشنامه سازگاری اجتماعی» میباشد. این پرسشنامه، یکی از ابعاد “پرسشنامه سازگاری بل” می باشد. پرسشنامه اخیر، درسال 1961 بوسیله بل 143 تدوین گردید.
بل درزمینه سازگاری، دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان ودانشجویان است و دیگری برای بزرگسالان به معنای اعم. بل در زمینه سازگاری، تلاشهای گسترده ای انجام داده و از جمله افراد سرشناسی است که دراین رابطه، کارهای تحقیقاتی زیادی را به انجام رسانده و مقالات متعددی را ارائه نموده است. پرسشنامه سازگاری بل، پنج سطح جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می گیرد، این پنج سطح عبارتند از :
الف: سازگاری در خانه144: نمرات سطح بالای افراد دراین سطح، نشانگر عدم سازگاری مطلوب بامحیط خانه است ونمرات پایین، از سازگاری درخانه حکایت دارد.
ب: سازگاری تندرستی 145 : نمرات بالا دراین سطح ، از سازگاری نامطلوب سلامتی، سخن می گویند و نمرات پایین، معرف سازگاری رضایت بخش است.
ج: سازگاری اجتماعی146 :نمرات بالا نشانگر دوری وکناره گیری از تماسهای اجتماعی وتسلیم دربرابر آن معرفی میشوند و افرادی که نمره کم به دست می آورند، درتماسهای اجتماعی، حالت پرخاشگری دارند.
د: سازگاری عاطفی147 : افراد با نمره بالا، از نظر عاطفی، بی ثباتی نشان می دهند و اشخاص با نمره کم، از ثبات عاطفی برخوردار هستند.
ه : سازگاری شغلی148 : افرادی که موفق به دریافت نمرات کم می شوند، از مشاغل خود رضایت دارند و آنهایی که نمرات بالا به دست آورده اند، از مشاغل خود ناراضی هستند. این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاور یا افرادی که مسائل شخصی خود را در مقولات مندرج در آزمون مطرح می کنند، موفقیت آمیز بوده است و درهر دو جنس زن ومرد کاربرد دارد (آقا محمدیان شعرباف، 1375) .

5-3. شیوه جمعآوری اطلاعات
دراین پژوهش، پس از انتخاب تصادفی دبیرستانی های نمونه آماری از جامعه آماری، از هر مدرسه 40 فرد به عنوان آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد، 20 فرد از دانش آموزانی بودند که به اعتقاد معلم ورزش وملاکهای ورزشکار بودن دانش آموزان (به فصل اول رجوع شود) به عنوان ورزشکارشناخته شده اند و 20 فرد دیگر، دانش آموزانی بودند که دارای ملاکهای فوق نبودند وبا معرفی دبیر ورزش، غیرورزشکار قلمداد شدند. پس از انتخاب آزمودنی ها، پرسشنامه سازگاری اجتماعی به آنها ارائه شد و برای کسب اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه دیگری به دانش آموزان داده شد که در آن، اطلاعات فردی و سابقه ورزشی دانش آموزان مورد سوال بود . بعد از جمع آوری پرسشنامه واستخراج

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ورزشکاران، سازگاری اجتماعی، برون گرایی، مهارتهای اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درمورد فراوانی تجمعی، سازگاری اجتماعی، دانش آموزان پسر، ضریب همبستگی