منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، ناسازگاری، نهادهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

رضایت آنها را فراهم سازد.
سازگاری اجتماعی به وضعیتی گفته میشود که افراد و گروهها رفتارخود را به تدریج و از روی عمد و یا غیرعمد تعدیل میکنند تا با فرهنگ موجود سازگاری نمایند مانند رعایت عادات، عرف و تقلید. به عبارت دیگر سازگاری اجتماعی واکنشهایی است که شخص برای رعایت محیط اجتماعی از خود نشان میدهد و آنها را اساس رفتار خود قرار میدهد. در واقع سازگاری اجتماعی مکانیزمی است که براساس آن فرد توانایی تعلق به گروهی پیدا میکند(آکسفورد 79، به نقل از یزدخواستی، 1385).
در جامعهشناسی سه معنای متفاوت از سازگاری اجتماعی استنباط میشود:
1- سازگاری اجتماعی فرآیندی است که بر پایه آن روابط اجتماعی هماهنگ میشود.
2- سازگاری اجتماعی فرآیند انطباق گروه و یا فرد را با محیط، میسر میسازد.
3- سازگاری اجتماعی دارای دو بعد دستوری است و اطاعت از ارزشها و هنجارهای رفتاری مسلط را به دنبال دارد( ساروخانی، 1370).
گاه واژه اجتماعی شدن 80، جامعهپذیری 81، رفتارهای جامعه پسند 82 مترادف با سازگاری اجتماعی میآید.
اجتماعی شدن فرآیندی است که فرد از طریق آن قالبها، ارزشها و رفتارهای مورد نظر فرهنگ و جامعه خود را میآموزد( ماسن و همکاران، ترجمه یاسائی، 1373).
رفتار جامعهپسند اصطلاحی است که روانشناسان به اعمال اخلاقی که از لحاظ فرهنگی تجویز میشود مانند مشارکت با دیگران ، کمک به دیگران، همکاری با دیگران و ابراز همدردی، اطلاق میکنند(ماسن و همکاران، ترجمه یاسائی، 1373).
الیور و گرشام ( 1993) نیز سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارتهای اجتماعی میدانند و ضمن تعریف مهارتهای اجتماعی به عنوان رفتارهای انطباقی یاد گرفته شدهای که فرد را قادر میسازد تا با افراد دیگر رابطهای متقابل داشته باشد و از خود پاسخهای مثبت بروز دهد و همچنین از رفتارهای نامناسب اجتناب نماید. این رفتارها را به پنج رفتار جزئیتر تقسیمبندی میکنند که هر یک از آنها میتواند باعث تسهیل روابط بین فردی شود. این تقسیمبندی به این صورت میباشد:
1- همکاری: که شامل رفتارهایی مانند کمک کردن به دیگران و شرکت در فعالیتهای مختلف و تنوع میباشد.
2- گفتارمناسب: که رفتارهایی نظیر تقاضا کردن و پاسخ دادن را بر میگیرد.
3-مسئولیتپذیری: که شامل قبول مسئولیت در امور اجتماعی، رهبری گروه و حفظ اموال شخصی است.
4- همدلی :شامل رفتارهایی مانند محبت و همدردی میشود.
5- خویشتنداری: رفتارهایی مانند صبر کردن و عمل کردن را در برمیگیرد.
بنابراین مهارتهای اجتماعی مجموعهای از رفتارهای بالقوه است که فرد میتواند به منظور تأثیر گذاشتن بر رفتار دیگران در موقعیتهای خاص مورد استفاده قرار دهد(سیپانی83 و اسپونر 841994 ، به نقل از یزدخواستی، 1385).
در کل اگر بخواهیم به یک تعریف جامع از سازگاری اجتماعی برسیم، ترکیبی از این تعاریف میتواند مفید واقع شود. پس میتوان سازگاری اجتماعی را چنین تعریف کرد: سازگاری اجتماعی فرآیندی است که در آن فرد با توجه به میزان رشد اجتماعی خود ونیز قدرت تطابق و سازگاری، با دیگران ارتباط بر قرار کرده تا بتواند از این طریق نیازهای خود را ارضا کند و در این فرآینده باید از مهارتهای اجتماعی نظیر همکاری، معاشرت، مسئولیتپذیری و …برخوردار باشد تا بتواند به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کند(واتیز من85 و همکاران، ترجمه نظری، 1373).
همان طور که قبلاً ذکر شد، سازگاری، یک فرآیند پویای روانشناختی است که از مراحل به هم پیوسته گوناگونی تشکیل شده است وافراد برای ایجاد سازگاری، مراحلی را باید پشت سر بگذارند. آغاز فرآیند سازگاری از نیاز شروع شده و با ارضای آن تمام می شود. به عنوان مثال، درصورتیکه یک نوجوان ،احساس طرد شدن کند، به احساس تعلق نیازپیدا می کند، که ازطریق پذیرفته شدن توسط والدین، معلمان یاگروه همسالان میسر میشود(بیلر، 1371) . بنابراین میتوان مراحل سازگاری را، خروج از حالت تعادل و تعادل مجدد دانست (دیدگاه پیاژه) فرآیند سازگاری به ترتیب مراحل زیر را طی می کند؛
برانگیختگی واحساس نیاز(جسمی ،روانی، اجتماعی، اخلاقی ، ومعنوی)
انتخاب هدف یا حرکت به سوی هدف، برای ارضای نیاز .
برخورد به مانع ، سد یا مشکل.
شکست درروش نخستین وانتخاب روشهای جدیدتر .
کارآمد شدن یکی از روشهای حل مشکل .
رسیدن به هدف .
انگیزه اجتناب از برخورد بامانع، مشکل و یا سد و فرار از ادامه راه برای رسیدن به هدف و وقوع ناسازگاری(اسلامی نسب، 1373) .
به طور خلاصه ، فرآیند سازگاری به وسیله یک نیاز یاکمبود برانگیخته می شود وتنش نامطلوبی ایجاد می کند. برای کاهش تنش، فرد باید به طریقی واکنش نشان دهد وعمل او معمولاً کوششی برای غلبه بر شی ء یا موقعیت تهدید کننده است. فرد، بعد روشهای اکتشافی چندی که برای کاهش تنش انجام می دهد، دیر یا زود ناچار است، دست به انتخاب بزند. درموقعیت ایده آل، انتخاب شده ناکافی است واحساس آرامش کامل حاصل نمی شود. البته میزان رضایت به دست آمده به این بستگی دارد که آیا فرد به هدف اصلی خود رسیده است، یا هدفی را پذیرفته که کمتر ارضاء کننده است اما هدفی است جانشین، ولی همیشه این احتمال وجود دارد که مانع از سر راه برداشته نشود ومشکل باقی بماند ویا این که میل اجتناب از برخورد بامانع واحساس ناکافی آنچنان قوی باشد که فرد از تعقیب هدف اصلی خود منصرف شود(بیلر1371). در شکل زیر مراحل فرآیند سازگاری ترسیم شده است :

شکل 2-1

این شکل نشان می دهد: شخصی برانگیخته شده وبه سوی هدفی پیش می رود(1). ولی مانع ومشکلی (2) اورا از رسیدن به هدف وارضاء نیاز، باز می دارد. او واکنش های تازه رابرای رفع مانع و نیل به هدف می آزماید(3) تا اینکه یکی از این واکنش ها(4) او را برمانع فائق ساخته وبه هدف می رساند(5) گاهی اوقات انگیزه اجتناب ازمانع یامشکل، قوی تر از انگیزه رسیدن به هدف بوده و سازگاری حاصل نمی شود(6) (والی پور،1360) .
6-3-2. سازگاری اجتماعی دانشآموزان در مدرسه
مجموعه واکنشهایی که توسط آن، یک دانشآموز ساختار و رفتار خود را برای پاسخی موزون به شرایط جدید (مدر سه) و به فعالیتهایی که آن محیط، از دانشآموزان خواهد خواست، تغییر دهد، سازگاری اجتماعی دانشآموز نامیده میشود. بنابراین هر عامل یا عواملی که این پاسخگویی را در این محیط دچار مشکل کند، زمینهای برای ناسازگاری او در این محیط فراهم خواهد ساخت. به این ترتیب ضوابط سازگاری مدرسهای دانشآموز باید در این محیط و فعالیتهای مطرح در آن جستجو گردد. دانشآموزی که بتواند به این ضوابط(اجرای برنامهای مشخص، قبول قواعد انضباطی خاص، رعایت قاعدهبندی مطرح در روابط انسانی درون مدرسهای و…) پاسخ مثبت دهد« طبیعی» و سازگار قلمداد خواهد شد(یمینی دوزی سرخابی، 1371).
در زمینه سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه، صاحبنظران معتقدند که دانش آموزان دچار مشکلات رفتاری، بایستی یک و یا تمامی صفات زیر را شدیداً و به مدت طولانی داشته باشند:
1. ناتوانی در ایجاد و یا حفظ روابط رضایتبخش بین شخص با همکلاسیها و معلمان.
2. ناتوانی در یادگیری که در اثر عوامل حسی و یا جسمی ایجاد نشده باشد.
3. انواع رفتارها و احساسات نامناسب در شرایط معمولی.
4. حالت مشخص غمگینی و افسردگی( فتحالدین، نوابی نژاد).
یمینی دوزی سرخابی، ناسازگاری دانش آموز در مدرسه را درموارد زیر مشاهده کرده است:
ناتوانی دانشآموز در موفقیت تحصیلی در زمان قانونی.
ناتوانی دانشآموز در موفقیت در یک یا همة فعالیتهای یادگیری اولیه شامل خواندن، نوشتن و حساب کردن.
ناتوانی دانشآموز در پذیرش هنجارهای سازمانی مدرسه.
ناتوانی دانشآموز در پاسخگوی به انتظارت ارتباط یافته مدرسه – خانواده، (یمنی دوزی، 1371).

4-2. ورزش 86
یکی از فراگیر ترین نهادهای موجود در جوامع کنونی«نهاد ورزش» است که در تمام سطوح جامعه، از نهادهای اجتماعی گرفته وتا تک تک افراد جامعه نفوذ کرده است. فواید ورزش برای قلب و عروق و داشتن حافظه‌ای قوی برکسی پوشیده نیست. بطور مثال ورزش جریان خون را در کل بدن افزایش می‌دهد و بالطبع جریان خون در مغز نیز افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد افزایش جریان خون در مغز فرایند از دست رفتن بافت سلولی مغز را که در حدود 40 سالگی شروع می‌شود کند می‌کند. (تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ ـ دکتر حانیه ترکمان)
فراگیری ورزش در جوامع مدرن، برحسب ویژگی هایی چون سطح پوشش خبری ، هزینه های مالی، تعداد ورزشکار وتماشاچی، فیلم ها وکتابهای ورزشی ، تعداد ساعاتی که صرف ورزش می شود، میزان فروش وسایل ورزشی و مدت زمانی که علاقمندان به ورزش، به گفتگو درباره آن می پردازند، سنجیده می شود . به طور خلاصه، نهاد ورزش با بسیاری از جنبه های رفتار اجتماعی انسان و نهادهای اجتماعی جامعه، درارتباط می باشد. از این رو بهتر است، ورزش از دیدگاه اجتماعی مورد مطالعه وبررسی قرارگیرد. (اشنایدر871989) با این حال اگر از مردم خواسته شود که چند ورزش رانام ببرند، اغلب به ورزش هایی چون فوتبال، بستکبال، بیس بال، گلف، ژیمناستیک و … اشاره خواهند کرد و فعالیتهایی مانند گردش ، ماهیگیری و حتی پیاده روی را ورزش محسوب نخواهند کرد. درحالیکه ورزش دامنه وسیعی از فعالیتها راشامل می شود، حتی آنهایی که اخیراً به آنهااشاره شد. ارائه تعریفی واضح از ورزش، می تواند به فهم آن کمک کند. ورزش از نظر لفظی و لغوی، اسم مصدر فعل «ورزیدن» است که به معنی کارکردن، کوشیدن، انجام دادن، و ریاضت کشیدن می باشد(دهخدا 1339) . دررابطه با تعاریف مفهومی ورزش، تعاریف متعددی ارائه شده است از جمله: ورزش عبارت است از مجموعه فعالیتها وحرکاتی که طبق ضوابط ومقررات خاصی انجام شود و بیشتر حالت قهرمانی واختصاصی داشته باشد(یزدان پناه، 1371). اشنایدر واشپریتزر(1989)، ورزش را به عنوان فعالیتی تعریف کرده اند که دارای ملاکهای زیر باشد:
الف) رقابت
ب) جنبش یا حرکت جسمانی
ج) قوانین و مقررات ویژه
هر چند بسیاری از فعالیتها دارای این ملاکها می باشند، اما دراینجا به مشکلی برمی خوریم و آن اینکه، به عنوان مثال ،شطرنج، قوانین پیچیده ای دارد و می تواند به شدت رقابتی هم باشد، اما فعالیت جسمانی کافی ندارد. این درحالی است که بعد جسمانی فعالیت، بیشترین ارتباط را با ورزش پیدا می کند. همچنین درتعریفی دیگر، ورزش به عنوان یک فعالیت رقابتی که مستلزم مهارت ونیرو است و قوانین ومقررات ویژه ای برآن حاکمند تعریف شده است(اشنایدر، 1989). این تعریف هم، نمی تواند تعریف کاملاً دقیقی از ورزش باشد، زیرا ممکن است توافق کاملی دررابطه بادرجه یا سطح رقابت میزان نیروی جسمانی ودرجه رسمی بودن قوانین وجود داشته باشد. همان طور که مشاهده می شود هریک از تعاریف فوق، روی دو یا چند خصوصیت از ویژگی های ورزش تاکیدکرده اند. بنابراین هیچ یک از آنها نمی تواند تعریف کاملی از ورزش باشد. برای رفع این مشکل ودستیابی به تعریف روشنی از ورزش، دراینجا به ویژگی های ورزش که مورد اعتقاد همگان است، اشاره خواهد شد. ویژگی های ورزش عبارتند از:
تشکیلات یاساختار: 88
تقریبا” کلیه ورزشها دارای عکس العملهای مکتوب یا غیر مکتوب هستند. حتی ورزشهای غیر رسمی هم، قوانین خاصی دارند و به مکانها و زمانهای خاصی محدود میشوند. اما بیشتر ورزشهای رسمی، دارای تشکیلات سازمان یافته و قوانین و مقررات ویژه ای میباشند. این تشکیلات می تواند شامل اندازه و شکل سازماندهی ،تصمیم گیری ارتباطات،کارآمدی،اثربخشی و … باشد (مک فرسون،کرتیس و لوی .89 1989).
2- هدفمند بودن 90:
هرگونه ورزشی دارای یکسری ملاکهای پیشرفت و رفتارهای هدفمند است . این امر در مربیان ،ورزشکاران و تماشاچیان و در رابطه با توانایی،صلاحیت ،تلاش،مهارت و عملکرد آنها ،مشاهده می شود. گرچه ممکن است ورزشکاران و یا تیمهای ورزشی دارای اهداف متفاوتی بوده و هر یک استانداردهای خاص خودشان را داشته باشند، اما هر موقعیت ورزشی معمولا” ملاکهایی را برای ارزیای موفقیت یا شکست در اختیار دارد (همان منبع ).
3- رقابت 91 :
رقابت نیز دراکثر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ناسازگاری، سازگاری اجتماعی، روانشناسی، مشکلات رفتاری Next Entries منابع پایان نامه درمورد دانشجویان، ورزشکاران، سازگاری اجتماعی، دانشجویان دختر