منابع پایان نامه درمورد سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ودرقيامشان

عليـه ترکان عثماني به آنان ياري رساند . و نهايتـا دولت انگلستان در 20 ژانويه 1915م

اعلام کرد خواستـه هاي اعراب را مورد توجه قرار مي دهد و … که در پي آن اعراب آماده

انقلاب شدند .

در 10ژوئن 1916ميلادي با تيراندازي اعراب به طرف اردوگاههاي نظامي سربازان عثماني

آتش انقلاب شعله ور شد ، انقلابيون در ژوئيه 1917 م وارد بندر عقبه شدند و در راستاي

فتوحات آنها ، قبايل زيادي از فلسطين و اردن و سوريه به آنها پيوستند ، اما اين انقلاب فقط تا

نهم دسامبر 1917م ظاهري عربـي داشت و با پيوستن متفقين به آنها و ورود مستقيم لشکر

بريتانيا از طرف غرب اردن و بيرون راندن عثمانيها از شام کم کم نقشـه هـاي شوم انگليس

ومتحدانش خود را نشان داد .

پس از اتمام جنگ مفاد قرارداد ” سايکس-بيگو ” که بين انگلستان و فرانسـه در تاريخ 26مه

1915 م منعقد شده و دولت روس هم آن را امضا نموده بود و درباره تقسيم دولتهاي استقلال

يافته از حکومت عثماني بين آن دو بود ، نمايان شد . ( زعيتر، بي تا ، صص 84 و85)

دولت انگلستان همزمان بـا قرار داد و مذاکراتش با اعراب باب مذاکرات را نيز با سران

صهيونيسم * بازکرد و ” بالفور ” وزير خارجـه بريتانيا با وعده تشکيل يک کانون ملي يهود

در فلسطين موجب رضايت خاطر آنها ويهوديان گرديد ؛ و حکومت فرانسه و رئيس جمهور

وقت آمريکا يعني ” ويلسون ” را نيز به اعلام پشتيباني از آن واداشت .

که در پي آن وبه پيشنهاد ويلسون کميسيون ” کينگ – کرين ” تشکيل شد که از همان بدو امر

اعضاي انگليسي و فرانسوي مسير جريان کميسيون را به سوي تأمين منافع خود از جملـه

قيمومت انگلستان بر فلسطين و فرانسه برسوريه ولبنان ، هدايت کردند . ( بي آزاران ، 1345ش

صص 25و26و27)

*به هنگام قيمومت انگلستان بر فلسطين ، ادعاي موهوم وحدت نژادي يهوديان عالم که به لحاظ واقعيت هاي تاريخي به شدت مخدوش ومردود است در انگلستان مطرح ودامن زده شد وعده اي از يهوديان انديشه ملت واحد يهودرا مطرح و جهت تشکيل کشوري مستقل براي استقرار آن ملت ، اقداماتي را شروع کردند که مورد تشويق و حمايت جدي دولت انگليس قرار گرفت ، اين عده ، گرفتن کمکهاي مالي از يهوديان ثروتمند را آغـاز نموده و براي پيشبرد مقاصد خود حزبي را تشکيل دادند ونام ” صهيون ” را که نام کوهي در فلسطين است ( و آرامگاه حضرت داوود و حضرت سليمان و عده اي از انبياي بني اسرائيل در بالاي آن قرار دارد ) بر خود نهادند . که بعدها جنبش هاي عظيمي جهت مهاجرت يهوديان به سرزمينهاي اشغالي انجام دادند .
( بي آزاران ، 1345ش ص28)

قبل از ورود کميسيون بـه منطقه شام در ژوئن 1919م فيصل فرزنــد ملک حسين از مردم

سوريـه و فلسطين و لبنان دعـوت کرد که کنگره اي به منظور اتخاذ تصميمات لازم در مورد

اظهـار خواسته مردم و تعيين نحوه حکومت تشکيل دهند که قطعنامه آن به صورت ذيل صادر

شد :

1- قرارداد سايکس- بيگو بايد لغو شود .

2- وعده بالفور غير قانوني وغلط اعلام شود .

3- هر قانوني که منجر به تقسيم سوريه شود مردود است .

4- تشکيل دولت يهودي در فلسطين به هيج وجه مورد اجازه و رضايت مردم نيست .

و درپـي آن اعضاي آمريکايي کميسيون بـه حمايت از مردم رفراندمـي ترتيب دادند و گزارش

خود را دال بر اينکـه ملت سوريـه خواهان استقلالند وبا هر گونه تشکيل دولت يهودي مخالفند

و… اعلام داشت که البته تا بـه امروز اين گزارش بايگاني وکوچکترين ترتيب اثري به آن داده

نشد. ( زعيتر، بي تا، ص 106و107)

نهايتا انگليس وفرانسـه سرگرم تقسيم ارث دولت عثماني شدند وتوافق نمودند کـه فرانسـه حاکم

بر سوريه و فلسطين هم ، تحت اختيار انگليس درآيد ، که در راستـاي اين هدف روز 28 ژوئن

” پيمان جامعه ملل ” در کنگره صلح ” ورساي ” بـه امضا رسيد که ماده 22 اين پيمان اساس

مسأ له تحت حمايت گرفتن کشورهاي ضعيف رابه بهانه آموزش حکومت داري،تشکيل مي داد

(همان ، ص 108)

پس از تشکيل کنفرانس پاريس در روز 21 ژانويه 1920 م بدون شرکـت آمريکا ، در تعييـن

تکليف خاور نزديک و احالـه آن بـه يک سلسله کنفرانسهاي بين المللي ، اعراب در صدد

برآمدند تا خود براي احراز حقوق خويش اقدام کنند . بـه خاطر همين در 6 مارس همـان سال

کنگره عمومي سوريـه دردمشق تشکيل شد و ملک فيصل طـي پيامي آينده سرزمينهاي عربي

را بر اساس اصل خود مختاري وآزادي ملتها خواستار شد ودر روزهشتم قطعنامه کنگره دال
بر استقلال طلبـي اعراب و ردّ ادعـاي صهيونيسم را از بالکن شهرداري دمشق خطا ب به

جمعيت عظيمي قرائت و امير فيصل بـه نام سلطان متحد سوريـه يعني سوريه ، لبنان وفلسطين

اعلام گرديد ، کـه اين تصميم خوشايند دولتهـاي انگليس و فرانسه نبود ، لذا اعتراضات خود را

به ملک فيصل اعلام داشتند ودر پي فعاليتهايي کـه انجام دادند نهايتا رهبران سياسي لبنان بـه

پشتيباني مقامات فرانسوي در 22مارس 1920م استقلال لبنان را اعلام ودر همان سال سوريه

تحت قيمومت فرانسه در آمد واما سرنوشت فلسطين چنين بود که در 22ژوئيه 1922م شوراي

سازمان ملل قيمومت آن را رسما به انگليس دهد . ( الحصري ، 1948 م ، صص220و223)

بريتانيا در 6 ژانويه 1920م ” هربرت ساموئل ” انگليسـي يهودي تبار را به عنوان نماينده

عالي خود درفلسطين گماشت ،واو دردو ماهه نخست مأموريتش براي ترغيب وتشويق يهوديان

به مهاجرت فلسطين توانست 16500 يهودي را وارد اين سرزمين کند .

و از اقدامات ديگري که انگليس انجام داد اين بود کـه براي تحميل خواستهاي خود بـه فلسطيني

ها ، مفتـي بيت المقدس را به عنوان رهبر مسلمانان فلسطين به رسميت شناخت کـه در سال

1920م يکي از همين مفتي هـا يعني حاج امين حسيني فرزند کامل الحسيني بـه مخالفت از

سياستهـاي انگلستان برخاست و يکـي از رهبـران شورش اعراب بيت المقدس شد . ( بي آزاران

، 1345ش ، ص45)

و بـه رهبري او و ديگر سران فلسطيني تظاهرات و درگيريهاي زيادي شکل گرفت ، از جمله

اعتراضهـاي 5/5/1919م ويا درگيريهاي ماه مـه 1920م که درشهر يافا به وقوع پيوست و…

حاج امين تا سال 1947م کليه فعاليتهاي فلسطينـي ها را رهبري مي کرد .

در 22 ژوئيه 1922 م انگلستان لايحـه قوانين سرپرستي فلسطين را تنظيم وبراي تصويب بـه

جامعه ملل فرستاد که مورد موافقت و امضا قرار گرفت . اين لايحه تقريبا صورتـي از همان

يادداشتي بود کـه صهيونيستها در فوريـه 1919م به کنگره صلح ورساي تقديم کرده بودند ، که

در آن به وعـده بالفوروالتزام انگلستان براي اجراي آن اشاره شده است .(زعيتر، بي تا، ص115)

درراستاي تحقق اين هدف ساموئيل در گام اول يک يهودي افراطي بـه نام “نورمن بينتويتس ”

را به قائم مقامي منصوب واورا مأمورتدوين قوانين و آئين نامه هاي کشوري ساخت ، ودر پـي

آن وي نيز پستهاي کليدي ومهـم را بـه يهوديان ديگر واگذار کرد ، حتي او زبان عبـري را در

کنار عربي زبان رسمي اعلام کرد … ودر همراهـي او دولت بريتانيا ، مساحتهاي فراواني از

زمين هاي مرغوب دولتي را به سود يهوديان مصادره کرد ودر سال 1921م امتياز توليد برق

را به مدت 7 سال به روتنبرگ يهودي روسي تبار واگذار کرد …

در پي اين بي عدالتيها و تجاوزگريها درگيريهاي شديدي بين عرب ويهود صورت گرفت که از

مهمترين آنها قيام براق بود .

اين قيـام در سال 1929م در اعتراض بـه عمل يهودياني که در روزعيد کفاره وسايل عجيب و

جديدي را با خود به پاي ديواربراق (بخشي از باروي غربي حرم شريف ، وبه اعتقاد مسلمانان

مکان بسته شدن اسب رسول خدا در شب معراج و به گمان يهود ديوار ندبه و بخشي از قسمت

بيروني ديوار غربي معبد باستاني آنهاست ) آوردند و شبانگاه در بوق وکرنا دميدند، صورت

گرفت . و 15 روز بـه طول انجاميد و نتيجـه آن شهادت چندين فلسطيني و اسارت و تبعيد آنها

وکشته شدن بسياري از يهوديان گشت .

البته دادگاههاي انگليسي براي محاکمه انقلابيون شروع به قضاوتهاي نا عادلانه کردند از جمله

اعدام فؤاد حجازي ، عطا الزير ، محمد جمجوم و محکوم کردن قريب به 800 نفر عرب و…

که البته نهايتا با بررسيهـاي کميسيون ، اين ديوارازآن مسلمانان شناختـه شد . ( زعيتر ، بي تا ،

ص 156 )

همچنان شورشهاي اعراب و درگيري بين آنها با سران انگليسي ويهودي ادامـه داشت تا اينکـه

در سال 1939م انگلستان نظر خود را بـه صورت کتاب سفيد منتشر ساخت که در مقدمه آن

اعلام داشت : ما بـه صراحت اعلام مي داريم که قصد نداريم فلسطين را يک منطقه يهودي

نشين نماييم … و دولت انگليس ميل دارد کـه درفلسطين يک دولت مستقل ، متشکل ازنمايندگان
عرب ويهود تشکيل شود . ( همان ، صص 228و236)

با شروع جنگ جهاني دوم کتاب سفيد فرصتي براي مطالعه نيافت . و چون در آن امتيازات

عرب ها چشمگير نشان داده مي شد يهوديان با دولت انگلستان سربه مخالفت برداشتند و

سازمانهاي مخفي آنها شروع به تهديد و خرابکاري نمودند از جمله ويراني بناها و… که در پي

اين حوادث در سال 1944م بين نمايندگان سوريه ، عربستان ، مصر ، عراق ، لبنان ، و اردن

پيماني مبني بر اتحاد دول عرب و فلسطين به امضا رسيد که در مارس 1945 م به صورت

اتحاد يه عرب در آمد .

براي حل مسأله فلسطين دهها کنفرانس و جلسـه با حضور عرب ويهود يا بـا عدم حضور آنها

تشکيل شد کـه نهايتا در 1947م مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد تقسيم فلسطين را با 33

رأي موافق و13 رأي مخالف و 11 ممتنع تصويب نمود . . ( بي آزاران ، 1345ش ، ص76 )

در پي اين تصميم اتحاديه عرب ضمن صدور اعلاميه اي قطعنامه تقسيم را محکوم کرد و در

عين حال لزوم توزيع اسلحه ميان عرب هاي فلسطيني و تخصيص بودجه کافي براي تجهيز

داوطلبان ضد صهيوني را ياد آور شدند ، کـه بعد از اين تصميم اولين ستون داوطلبهاي نجات

فلسطين در ژانويه 1948م وارد فلسطين شد و شورش ودرگيري آغاز گرديد که در خلال اين

حوادث انگلستان اعلام داشت در پانزدهم ماه مه فلسطين را تخليه مي کند ، و در نيمـه شب

تاريخ مزبور ، رئيس دولت سرپرستي از بندر حيفا به سوي انگلستان حرکت کرد و در همان

ساعات ، صهيونيستها تشکيل دولت اسرائيل را اعلام داشتند . (همان، صص 99و102)

وبه دنبال آن مبارزات ، حوادث ، درگيريها وتجاوزهايي که تا به امروز همچنان ادامه دارد …

ب ) تحولات ادبي

تحولات ادبـي فلسطين درابتداي قرن بيستم چندان متفاوت ازدگرگونيهاي آن در ديگر سرزميـن

هاي عربـي نبود . اگر چه حاکميت ترکها بر اين خطه عربي در طول قرن نوزدهم آن را از

بسياري از ارتباطهـاي فرهنگي با ديگر کشورهاي عربـي مثل لبنان ، سوريه ، مصر و عراق

بازداشت . لذا نشانه هاي نوگرايـي و تحولي که در اين مناطق به چشم مي خورد ديرتر وارد

فلسطين شد و در بسياري جهات کمرنگتر مي نمود .

شعردر فلسطين ازابتداي قرن نوزدهم علي رغم ارتباط تنگاتنگي که با مسائل جديد زندگي و

جامعه داشت ، جزئي ازشعرقديم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ادب مقاومت Next Entries منابع پایان نامه درمورد "، ابراهيم، عربي