منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق بین‌الملل، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

موافقتنامه‌ی حل اختلاف بوده و در نتیجه به راحتی امکانپذیر نخواهد بود.402 علنی شدن و شفافیت رسیدگی نهادهای حل اختلاف منجر به تقویت نظر مثبت عموم مردم نسبت به نظام حل اختلاف خواهد شد و به احتمال زیاد نظرات و دیدگاه‌هایی که نظام را پنهانکار و توطئه‌آمیز جلوه می‌دهند خنثی خواهد کرد.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اول) کتاب
1. اردکانی مسعود، نصیری میترا، تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل 1383
2. اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه، مترجمین: مسعود طارم‌سری، ماندانا فاضل، حمیدرضا اشرف‌زاده، بهرام مستقیمی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ دوم، 1385
3. بزرگی وحید، بینات ابوالقاسم، دژم‌خو غزاله، زارع محمدحسن، زاهدطلبان علی، سیّدی میرهادی، فتحی‌زاده امیرهوشنگ، کمالی اردکانی مسعود، مرادپور فرزاد، نصیری میترا، آینده سازمان جهانی تجارت: نگرشی انتقادی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل 1386
4. بیگ‌زاده، ابراهیم، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، انتشارات مجد، چاپ اوّل، 1389
5. بیگ‌زاده، ابراهیم، شهناز کلینی، منیژه یاقوتی، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، جلد اوّل سازمان‌های جهانی، انتشارات مجد، چاپ اوّل، 1382
6. راستی محمّد، آزادسازی تجارت خدمات و رشد اقتصادی تجربه‌ی کشورهای عضو WTO، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل 1389
7. زارع محمدحسن، سیدی میرهادی، کمالی‌اردکانی مسعود، مرادپور فرزاد، نصیری میترا، دسترسی به بازار در سازمان جهانی تجارت وظیفه‌ای ناتمام، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل 1388
8. زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوّم، 1387
9. ساپیر آندره، گروه لوتویلر، کلاین ویلیام، ولافهید کنوود و…، مسائل و تحولات تجارت بین‌المللی از گات تا سازمان جهانی تجارت، تنظیم و ویرایش: احمد اخوی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل 1384
10. شکوهی‌ مجید، حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه‌ی اروپا، نشر میزان، چاپ اول، 1381
11. طارم سری مسعود، صادقی محسن، آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر یارانه‌های صادراتی بخش صنعت، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، 1385
12. طارم سری مسعود، صادقی محسن، روش‌های حقوقی مقابله با دامپینگ، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول 1384
13. فلسفی، هدایت اللّه، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوّم، 1383
14. کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، منابع حقوق، جلد2، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوّم 1381
15. هاجون چانگ، چرا کشورهای درحال توسعه به تعرفه نیاز دارند،ترجمه سید حمیدرضا اشرف زاده، موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، 1389
دوم) مقاله
1. امیدبخش، اسفندیار، «از موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان جهانی تجارت»، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل 1385
2. جکسون جان، «نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان جهانی تجارت»، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، مجله‌ی حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران،1382، شماره‌ی 28
3. روحانی حامد، «نظام یارانه‌ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت»، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل 1385
4. سیّدی میرهادی، «موافقتنامه‌ی کشاورزی»، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل 1385
5. سیفی، سیدجمال، «تأملی بر دعاوی ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1382، شماره‌ی 3
6. شریعتمداری، محمد، (متن سخنرانی)، مجموعه‌ی مقالات همایش راهبردی توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت‌ها و چالش‌ها»، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل 1383
7. شهیکی‌تاش محمّدنبی، شهیکی‌تاش مهیم، «ارزیابی احتمال وقوع قیمت‌شکنی در منتخبی از صنایع ایران»، دوماهنامه‌ی بررسیهای بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390، شماره 46
8. صادقی محسن، شهیکی‌تاش محمدنبی، «دامپینگ و تجارت جهانی (با نگاهی به نارسایی‌های حقوقی و چالش‌های اقتصادی ایران پس از الحاق به WTO)»، مجموعه مقالات راهبرد توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل تیرماه 1383
9. فتحی یحیی، «وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت، (پیامدهای احتمالی عضویت در WTO بر صادرات و واردات کشور)»، مجموعه‌ی مقالات همایش راهبردی توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت‌ها و چالش‌ها»، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل 1383
10. فلسفی هدایت‌الّله، « شناخت منطقی حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1371، شماره 10
11. فلسفی هدایت‌الّله، «اجرای مقررات حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1372، شماره 13-14
12. فلسفی، هدایت‌الّله، «روش‌های شناخت حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1370، شماره9
13. مهرآرا محسن، رضایی عباسعلی، «کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای درحال‌توسعه منتخب» فصلنامه‌ی پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1389، شماره 56،
14. موسوی زنوز موسی، «موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت (گات)»، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل، 1385
15. نیک‌بخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، 1382، شماره‌ی 37
16. وکل، فیلیپ، «همسویی حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در پرتو رای 25 سپتامبر 1997 دیوان دادگستری بین‌المللی راجع به طرح گابچی کووو-ناگی ماروس (مجارستان-اسلواکی)»، ترجمه دکترسیدعلی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار-تابستان 78، شمارۀ 25-26
سوم) پایان‌نامه:
صادقی زیاری، حاتم، “موانع غیرتعرفه‌ای تجاری و قواعد حاکم بر آن در چارچوب نظام چندجانبه سازمان جهانی تجارت (WTO) ، پایان‌نامه دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1389

ب) منابع لاتین
A) Book:
1. Behboodi, Rambod, Industrial Subsides and Friction in the World Trade, Routledge, London and New York, 1994
2. Dougan Michael, National Remedies before the Court of Justice, Oxford and Portland Oregon, 2004
3. Estevadeordal Antoni, Suominen Kati, The Sovereign Remedy?:Trade Agreements in a Globalizing World, Oxford University Press, 2009
4. Geoffrey Samuel, Source Book on Obligations and Legal Remedies, Cavendish Publishing Limited, London, 2000
5. Graider, William and Walf Nader, The Case against Free Trade, North Atlantic Books, 1993
6. Guzman Andrew, Research Handbook in International Economic Law, Published by Edward Elgar Publishing Limited, 2007
7. Hoekman Bernard and Mavroidis Petros, The World Trade Organization, Law, Economics, and Politics, published Routledge, 2007
8. Hudec Robert E., GATT/WTO Constrains on National Regulation: Requiem for “Aim and Effective” Test, London: Cameron, May, 1998
9. Jackson John H., The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence, Kluwer, 1999
10. Mavroidis Petros and Messerlin Patrick and Wauters Jasper, The Law and Economics of Contingent Protection in the WTO, Published by Edward Elgar Publishing Limited, 2007
11. Messerlin Patrick, The Law and Economics of Contingent Protection in the WTO, Edward Elgar Publishing, 2008
12. Ribeiro Robert, Commercial Litigation: Damages and Other Remedies for Breach of Obligations, Thorogood Publishing, 2005
13. Ribeiro Robert, Damages and Other Remedies for Breach of Commercial Contracts, Thorogood Publishing, 2002
14. Shortell Christopher, Rights, Remedies, and the Impact of State Sovereign Immunity, State University of New York Press, 2006
15. Sykes Alan O., Trade Remedy Laws, Univesity of Chicago Press, April 2005
16. Tortell Lisa, Remedies Monetary, Oxford and Portland, Oregon, 2006
17. Trade Facilitation Handbook, Part II Technical Notes on Essential Trade Facilitation Measures, United Nations New York and Geneva, 2006
18. Trebilcock Michael J. and Robert Howse, The Regulation of International Trade, Routledge Group, Second Edition, 1999
19. World Trade Organization, A Handbook on the WTO Dispute Settlement System, Cambridge University Press 2004

B) Article:

1. Anderson, S. P., Schmitt, N. and Thisse, J.-F., “Who Benefits from Antidumping Legislation”, Journal of International Economics, Oxford University Press, 1995, Vol.38 (3-4)
2. Andrew Mitchell, “Proportionality and Remedies in WTO Disputes”, The European Journal of International Law, Oxford University Press, 2007, Vol. 17 No.5
3. Beckford Delroy S., “Applicatin of WTO Law in Trade Remedy Disputes”, at: http://www.worldtradelaw.net/articles/
4. “Banana Dispute: Ecuador and EC Hold Talks to Avoid WTO Dispute”, TRADE NEWS DIG. 5 Bridges Wkly., Apr. 24, 2001, at:http://www.itsd.org/html/weekly/24-04-01/Story3.html
5. Benitah, M., “From Economic Complexity to Legal Indeterminacy: Causality between Subsidy and Injury”, Journal of World Trade, ISSN 1011- 6702, 1999, Vol.33 (1)
6. Bown Chad, “Trade Remedies and World Trade Organization Dispute Settlement: Why Are So Few Challenged?” World Bank Policy Research Working Paper 3540, March 2005, at: http://www.brandeis/edu/-cbown/global_ad/
7. Bown, Chad, “Global Antidumping Database”, World Bank Policy Research Paper No 3737, 2005, at: http://www.brandeis/edu/-cbown/global_ad/
8. Brander, J.A. and Krugman, P., “A ‘Reciprocal Dumping’ Model of International Trade”, Journal of International Economics, Oxford University Press,1983, Vol.15 (3-4)
9. Bronckers Marco and Van Den Broek Naboth, “Financial Compansation in the WTO, Improving the Remedies of WTO Dispute Settlement”, Journal of International Economic Law, Oxford University Press, 2005, Vol. 8(1)
10. Cadot, O., Melo, J.de and Tumurchudur, B., “Anti-Dumping Sunset Reviews: The Uneven Reach of WTO Disciplines”, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, 2007, No.DP6502.
11. Carmody Chios, “WTO Obligation as Collective”, The European Journal of International Law, Oxford University Press, 2006, Vol. 17 No.2
12. Carmody, Chios, “Remedies and Conformity under the WTO Agreement” Journal of International Economic Law, Oxford University Press, 2001,Vol.4 (2)
13. Cass, Ronald, “Trade Subsidy Law”, Law and Policy in International Business, 1990, Vol.24
14. Cho Sungjoon, “Remedying Trade Remedies”, 2009, at:http://ssrn.com/abstract=969387
15. Cho Sungjoon, “The Nature of Remedies in International Trade

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حل اختلاف، جبران خسارت، حل و فصل اختلافات، سازمان جهانی تجارت Next Entries منابع پایان نامه درمورد of، and، the، Parties: