منابع پایان نامه درمورد زیست محیطی، مصرف کنندگان، جامعه آماری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

شهر بابل خرید انجام داده‌اند، به شرح زير است:
جدول 3-1: مناطق نمونه گیری شده
رديف
شرح
تعداد
1
منطقه 1- خیابان طالقانی
125 نفر
2
منطقه 2- خیابان مدرس
125 نفر
3
منطقه 3- خیابان نواب صفوی
125 نفر
4
منطقه 4- خیابان امیرکبیر
125 نفر
جمع
500 نفر

براي محاسبه حجم نمونه در پژوهش حاضر از فرمول زير به عنوان جامعه آماري استفاده مي‌شود.

n = ( p(1-p)z_□(α/2)^2)/e^2
سطح اطمينان
1-p =0/5
e=0/1
نسبت موفقيت در جامعه P=0/5
N= (0.5 ×(1-0.5)×1.96×1.96)/(0.08×0.08)= 390
از بین 500 پرسشنامه که بصورت تصادفی بین مصرف کنندگان و کارشناسان توزیع شد تعداد 427 پرسشنامه پس گرفته شد که تعداد 390 پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد.
3-8- ابزار سنجش
فرضیهها، به عنوان گمانها، حدسها، راهحلها و پاسخهای احتمالی پیرامون مسأله تحقیق مطرح میشوند. پژوهشگر باید با ابزارهایی دادههای لازم را از جامعه آماری جمعآوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آن‌ها به اطلاعات به آزمون فرضیهها بپردازد. برای جمعآوری دادهها به ابزارهای گوناگونی نیاز هست. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است (خاکی، 1389،ص 239). ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آن‌ها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید. عمده ابزارهایی که برای انجام تحقیقات به کار میرود عبارتند از:
بررسی مدارک و اسناد
مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه
پرسشنامه، به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعهای از پرسشهای هدفدار، که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد، پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد.
پرسشنامه مجموعه سوالات مکتوبی است که حول متغیرهای یک مسئله تحقیق تنظیم شده، ساخته میشود که به شکل حضوری یا غیرحضوری، مستقیم یا غیرمستقیم توسط پاسخگو تکمیل میشود. در تنظیم پرسشنامه، اصول کلی زیر بایستی رعایت شود:
سوالات پرسشنامه باید بر اساس اهداف و یا سوالات تحقیق تنظیم گردد.
پرسشنامه باید پاسخدهنده را جذب نموده و سوالات آن برای او جالب باشد.
پرسشنامه باید تا حد امکان کوتاه باشد و دادههای مورد نیاز پژوهشگر را فراهم آورد.
دستورالعمل تکمیل پرسشنامه باید کوتاه بوده و حاوی کلیه اطلاعات مورد نیاز پاسخدهنده برای کامل کردن پرسشنامه باشد (سرمد و همکاران، 1387)
در تحقیق پیش رو از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. همچنین به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از مقیاس ترتیبی در قالب پنج تایی لیکرت استفاده شده است. با مقیاس ترتیبی میتوان علاوه بر تشخیص وجود یا عدم وجود صفت، نسبت به سنجش و شدت و ضعف آن نیز اقدام کرد. البته نمی‌توان فاصله بین درجات را مشخص کرد (حافظ نیا، 1377).
پرسشنامه‌ای که برای انجام این تحقیق در نظر گرفته شده است از 6 بخش تشکیل شده که بخش اول شامل 4 سوال می‌باشد که توسط آن اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان استخراج شده است. بخش دوم که به متغیر محصول سبز در میان مصرف کنندگان می‌پردازد، شامل 4 سوال بوده که از طیف لیکرت استفاده شده و میزان اهمیت گزاره‌ها توسط مشتریان مشخص شده است. هر پاسخگو، نظر خود را با اعلام بسیار زیاد یا بسیار کم در قالب طیف لیکرت مشخص می‌نماید. به نحوی که در پاسخنامه از 1 به معنای بسیار کم تا 5 با معنی بسیار زیاد یکی را با توجه به شرایط و دیدگاه خود انتخاب می‌نماید. در جدول زیر به شاخص‌های هر یک از متغیرها، که از کجا و کدام منبع انتخاب شده است اشاره شده است:
جدول 3-2: نمونه پرسشنامه طراحی شده همراه با منابع

منابع گرفته شده
متغیر محصول سبز
1
آیا از نظر مصرف انرژي كارائي لازم را دارا می‌باشد؟

(کامان لی،2008 ،دانگلایک و همکارش،2009، پولنسکی و همکارش،2001)

2
مواد تشکیل دهنده آن به چه میزان امکان بازیافت محصول را فراهم می‌نمایند؟
(کامان لی،2008، دانگلایک و همکارش،2009، چن وچای،2010)

3
فرآیند تولید آن تا چه میزان دوستدار محیط زیست می‌باشد؟
(گیورا و همکارش،2004، پتی،1995، دانگلایک و همکارش،2009)

4
آیا مواد اولیه از منابعی تشکیل می‌شوند که خود باعث آلودگی کمتر می‌باشد؟
(دانگلایک و همکارش،2009)
متغیر ترفیع سبز
5
آیا کمک به ترویج نوعی سبک زندگی سبز می‌نماید؟
(ککس،2008)

6
به چه میزان بیان کننده مسئولیت پذیری زیست محیطی شرکت می‌باشد؟
(ککس،2008)

7
آیا بر آگاهی مصرف کنندگان به مسائل زیست محیطی تأثیر گذار است؟
(پولونسکی و همکارش،2001)

8
ویژگی‌های زیست محیطی را به چه میزان معرفی می‌کند؟
(پولونسکی و همکارش،2001، گارد و کووال،2007)
متغیر توزیع سبز
9
به چه میزان از فضای موجود استفاده بهینه شده است؟
(کامان لی،2008، دانگلایک و همکارش،2009 )

10
اثر بخشی ناوگان حمل و نقلي از لحاظ اكولوژيكي و به روز بودن به چه میزان می‌باشد؟
(گیورا و همکارش،2004، پتی،1995، دانگلایک و همکارش،2009)

11
سوخت مورد استفاده تا چه حد به استاندارد سوخت سبز نزدیک است؟ (برای مثال درصد سولفور موجود در سوخت پایین و نزدیک به استاندارد باشد)
(گان و همکارانش،2008، جهری و ساهاسکمونتری،1996)

12
آیا از سوخت‌های جایگزین مانند سوخت طبیعی استفاده می‌شود؟
(پولونسکی و همکارش،2001، گارد و کووال،2007)

13
به چه میزان مشوق افراد جهت کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل است؟
(نیدهی شاه،ص14)
متغیر قيمت سبز
14
آیا بها قابل پرداخت منصفانه و معقول تعیین شده است؟
(لی و همکارانش،2010، ژیا و همکارانش،2007)

15
آیا بهای پرداختی معادل ارزش دریافتی می‌باشد؟
(جهری و ساهاسکمونتری،1998)

16
آیا بهای پرداختی رضایت مشتری را به همراه دارد؟
(لی و همکارانش،2010، ژیا و همکارانش،2007، جهری و ساهاسکمونتری،1998)
متغیر خريد سبز
17
تا چه میزان از مسایل زیست محیطی آگاهی دارد؟
(چلگلمیلچ و همکارانش،1996، گان و همکارانش،2008، باربرو همکارانش،2009، لوراچ و همکارانش،2001)

18
آیا کیفیت محصول سبز را در نظر گرفته است؟
(گان و همکارانش،2008، جهری و ساهاسکمونتری،1996)

19
آیا به نوع بسته بندی و قابلیت بازیافت توجه لازم را دارد؟
(تقیان و همکارانش،2006)

20
ارزشی که نسبت به جنبه‌های زیست محیطی می‌دهد نسبت به سایر معیارها به چه میزان است؟
(گان و همکارانش،2008، جهری و ساهاسکمونتری،1996)

21
آیا بهای محصول را بررسی می‌کند و نسبت به پرداخت بها حساسیت لازم را دارا می‌باشد؟
(جری و همکارش،1996، گان و همکارانش،2008)

22
آیا در هنگام خرید به عناصر تشکیل دهنده و اثرات زیست محیطی آن توجهی دارد؟
(جری و همکارش،1998، تقیان و همکارانش،2006)

3-9- روایی و پایایی پرسشنامه
در تحقیق حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه، از نظرات خبرگان این امر در حوزه بازاریابی استفاده شده است. به این ترتیب که پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق و استخراج پرسشنامههای مربوط به تحقیقات گذشته در این حوزه، پرسشنامه مطلوب طراحی گردید، سپس این پرسشنامه در اختیار اساتید و صاحب نظران این موضوع قرار گرفت. با نظرخواهی از اساتید و کسب پیشنهادات این افراد، اصلاحاتی که میبایست در پرسشنامه انجام شود منظور گردید، این روند 2 بار متوالی تکرار گردید تا روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
برای محاسبه پایایی، شیوههای مختلفی به کار میرود که در این تحقیق از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه به کار میرود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا محاسبه میگردد.
α=(j/(j-1))(1-(∑_(j-1)^n▒s_j^2 )/s^2 )
که در این فرمول موارد زیر قابل ذکر است:
α = برآورد اعتبار تست
J= تعداد زیر مجموعههای سوالات پرسشنامه یا آزمون
s_j^2 = واریانس مجموعه jام
s^2 = واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
بدین منظور تعداد 500 پرسشنامه افراد جامعه آماری توزیع شد و با عنایت به این که حداقل ضریب پایایی لازم 7/0 توصیه شده است در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ که از طریق نرم افزار spss محاسبه شد، عدد 890/0 حاصل شد، که بیانگر قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای همه سوالات و متغیرها در جدول 3-3 محاسبه شده است:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مصرف کنندگان، زیست محیطی، بازاریابی، بازاریابی سبز Next Entries منبع پایان نامه درباره مدل اندازه گیری، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، تحلیل عامل