منابع پایان نامه درمورد ریاست جمهوری، کثرت گرایی، توسعه اقتصادی، علوم سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

پردازد. ولی آن چه که پژوهش من به این مطلب می افزاید نقش مذهب است که در این کتاب مجالی برای پرداختن به رابطه مذهب و ملت سازی نشده است. در ضمن مبنای مطالعات من مبتنی بر نقش مصوبات مجالس و نقش مستقیم دولت در ساختن تصمیمات قومی است.
-سید رضا صالحی امیری، مدیریت منازعات قومی در ایران
از جمله کتاب هایی که مستقیماً به بحث سیاست های قومی در ایران در ادوار مختلف پرداخته کتاب آقای امیری است.نویسنده سیاست های ملت سازی در دوران سازندگی را تحت تاثیر توسعه اقتصادی و تشدید نابرابری های منطقه ایی دانسته و در دوران اصلاحات تمرکز به حقوق شهروندی و زبان فارسی و اولویت قراردادن حقوق اقلیت ها و اقوام شده است. ولی آن چه این پژوهش بدان می پردازد و در این کتاب به آن تمرکز نشده است؛ بررسی قوانین کشور از منظر ملت سازی است که هر محققی را در درک درست مبانی ملت سازی در این دو دوره کمک می کند.
-حمید احمدی، قومیت و قوم گرایی در ایران
نویسنده کنار گذاشتن وابستگی های عقیدتی وتأکید بر وفاداری ملی به جامعه ایرانی را اساس قرار داده و مشارکت سیاسی و جذب همه اقشار ایرانی بدون توجه به اعتقادات مذهبی، زبانی، قومی را مطرح می کند. ولی توجه این تحقیق بر آن است که مذهب و اسلام از عوامل وحدت بخش و تاثیر گذار بر ملت سازی در ایران محسوب می شود و در ضمن نقش سازنده دولت ها و تصمیمات آن ها و محرومیت و توجه به اقوام در این زمینه تأثیر گذار بوده است .
1-1-4 محدوده تحقیق:
قلمرو این تحقیق از لحاظ زمانی از سال(1368تا 1384)یعنی دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی می باشد.از نظر جغرافیایی کشور ایران را شامل می شود.
1-1-5 فرضیه ها:
فرضیه اصلی: با توجه به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه ” الگوی سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات چه شباهتها و تفاوتهایی با یکدیگر دارد؟” فرضیه اصلی تحقیق عبارت از این است که ” الگوی ملت سازی در دوره سازندگی تمرکزگرایی مبتنی بر توسعه اقتصادی ودر دوره اصلاحات تکثرگرایی تمرکز زدا و مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است.”

فرضیه های فرعی:
1- با توجه به سؤال فرعی ” الگوی مختلف سیاست ملت سازی کدامند؟ ” فرضیه فرعی چنین است که ” بطور کلی سه نوع الگوی همانند سازی، تکثرگرایی برابر و تکثرگرایی نابرابر در زمینه ملت سازی وجود دارد.
2- با توجه به سؤال فرعی” مهم ترین مؤلفه سیاست ملت سازی در دوران سازندگی بر مؤلفه اقتصاد و در دوره اصلاحات بر فرهنگ و سیاست استوار بوده است”.
3- با توجه به سؤال فرعی” شیوه هایا اعمال و پیگیری سیاست ملت سازی در دو دوره چگونه بوده است؟” .فرضیه فرعی بدین شرح است که” سیاست ملت سازی در دوران سازندگی با الگوی تمرکزگرایی و در دوران اصلاحات به شیوه عدم تمرکز متمایل به تکثرگرایی دنبال شده است” .
1-1-6 اهداف تحقیق:
الف) اهداف علمی:
-شناسایی سیاست ها و مبنای تصمیمات در حوزه ملت سازی در دو دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران.
-درک این موضوع که سیاست های اتخاذ شده در زمینه ملت سازی در دو دوره ریاست جمهوری طی شانزده سال چه میزان تشابه و تمایز داشته اند و مبنای این تمایزها در چه بوده است.
ب) اهداف کاربردی:
-شکل گیری ملت سازی در هر کشوری و بخصوص ایران که از اقوام متفاوت تشکیل شده است با وحدت و انسجام ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور ایران رابطه مستقیم دارد. بر این مبنا هدف کاربردی این پژوهش آن است که در این راستا به فهم بهتر سیاست های قومی اتخاذ شده و ایجاد ملتی مستحکم برسد تا از تجربیات اشتباه که در این فرآیند در دولت های دیگر اتخاذ شده پرهیز شود و دیگر شاهد تجربه های تلخ گذشته در راه تکوین ملت سازی مناسب نباشیم.
1-1-7 روش تحقیق
الف-چارچوب نظری:
ُآن چه که در این مقاله بعنوان چارچوب و الگوی نظری قرار داده شده است مبتنی بر الگوی مارتین مارجر است که می توان سیاست های ملت سازی اتخاذ شده در دوران سازندگی و اصلاحات در ایران را مبتنی بر آن بررسی کرد.بزعم مارتین مارجر با تأمل در سیاست های موجود می توان سه الگوی مادر استخراج کرد.
الف) سیاست همانند سازی که به دو صورت فرهنگی وساختاری اعمال شده است و نقطه مقابل سیاست تکثر -گرایانه می باشد. هدف از سیاست همانند سازی کاهش اختلافات فرهنگی و ساختاری در بین گروههای مختلف می باشد ودر صورت تحقق کامل این سیاست ها در نقطه اوج این فرآیند، جامعه ایی متجانس و همگن خواهیم داشت که در بین گروه ها ازحیث نژادی یا فرهنگی تفاوتی وجود نداشته باشد.همانند سازی فرهنگی بیانگر تبعیت و پیروی یک گروه از خصایص فرهنگی گروه های دیگر در زمینه هایی مانند مذهب و زبان و رژیم غذایی و … است و گروه های ضعیف تر تقریباً همه شاخص های فرهنگی اصلی و عمده گروه مسلط را اخذ میکنند.همانندسازی ساختاری؛اعضای گروه های قومی،اقلیت را درنهادهای مختلف جامعه پخش میکند، بنابراین نوع همانند سازی در آخرین مرحله خود به محو وضعیت اقلیت قومی می انجامد.
ب) تکثرگرایی مساوات طلبانه،که در آن گروه های قومی بسان گروه های ذی نفع درآمده در سیاست کشور نقش ایفا می کنند. این سیاست بر اساس اصل حقوق جمعی و گروهی و نه حقوق شخصی و فردی بنا شده است. وندنبرگ می گوید: میزان نهادینه شدن حقوق گروهی بیانگر مهمترین عامل تمیز دهنده سیاست قومی است. در پی چنین الگویی کرسی های قانون گذاری و دیگر مقامات اجرایی ممکن است برپایه قومیت تقسیم شوند. بعلاوه در مسائل بومی و محلی هر گروه خودمختاری خاص خود را دارا می باشد.
پ)الگوی سوم کثرت گرایی غیر مساوات طلبانه می باشد که اشکال متفاوتی از قبیل استعمار داخلی و امحاء قومیت ها را در بر می گیرد. این شکل از تکثرگرایی بیش از همه در جوامع تحت استعمار و رژیم های نژاد پرست (اسراییل) در عصر حاضر متجلی می گردد. این الگو بیشتر از طریق اجبار دولت، حمایت و تقویت می شود.اسمیت بیان می دارد که دولت در چنین جامعه ایی عاملی در دست گروه قومی مسلط است و دیگران هیچ گونه حقی ندارند .
ب: فنون و تکنیک جمع آوری اطلاعات
روش این تحقیق، مقایسه ای است و داده های لازم برای تجزیه و تحلیل از طریق منابع کتابخانه ای شامل :کتب، مقالات، استفاده از منابع اینترنتی، مصاحبه ها و سخنرانی های رؤسای دولت های وقت، مصوبات هیات وزیران، برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور و داد های ثانویه مربوطه جمع آوری خواهد شد.
1-1- 8 مفاهیم تحقیق:
1-ملت:
میلر در تعریف ملت میگوید: ملت،بعنوان مردمی که گردهم آمده و دارای تجربه تاریخی مشترک، سطح بالایی از وحدت فرهنگی وزمان بوده و داخل مرزهایی که زند گی می کند، به اعتبار این که حق آن ها سرزمین و وطنشان است، زندگی می کنند.
2-فرآیند ملت سازی :
اصطلاح ملت سازی در دهه های (1320) و(1330) ه.ش در میان اندیشمندان علوم سیاسی که رهیافتی تاریخی داشتند، رواج یافت. ملت سازی فرایندایجاد و تقویت روح و منش ملی و انسجام و پیوستگی ملی است که باعث همسازی هویت های گوناگون انجمنی در جامعه می شود و از راه حل بحران هویت ملی، ادغام اجتماعی و ثبات سیاسی را به دنبال می آورد.
3-همانند سازی :
همانند سازی فرآیند تقلیل خط تمایز است و فرض، ایده آلی منسجم سازاست که جوامع چند قومیتی به سوی آن حرکت می کنند .هد ف های سیاست همانند سازی: ترکیب بیولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی و روانی گروه های متمایز منفرد به منظور ایجاد یک جامعه بدون تفاوت های قومی است. در همانند سازی با کاهش اختلافات فرهنگی و ساختاری، جامعه متجانس و همگون خواهیم داشت.

4-تکثرگرایی:
تکثرگرایی مقابل همانند سازی است ،که حفظ وتشدید تفاوت ها ی موجود در میان گروه های قومی مفروض دانسته می شود .سیاست های تکثر گرایانه، تنوع گروهی و حفظ مرز های جدا کننده گروهای قومی را تشویق و ترغیب می کند و مبنای آن احقاق حقوق جمعی و گروهی است. تکثر گرایی به دو نوع مساوات طلبانه ونا برابر تقسیم می شود .
5سیاست قومی:
طراحی سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تنظیم روابط بین اقوام با دولت و تبیین حقوق و تکالیف متقابل هر یک و بیان روش های اجرایی نیل بدان، به منظور حفظ همبستگی ملی، همزمان با مراعات و اعطای حقوق اقوام و اقلیتهاست. سیاست قومی فعال و جامع بایستی موضع خود را نسبت به حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی معین نماید. همچنین،موضوع سیاست قومی، تنطیم مناسبات اجتماع ملی و اجتماع قومی می باشد. سرشت دولت و ترکیب جمعیتی هر کشور مهمترین عنصر تعیین کننده سیاست های قومی در هر نظام سیاسی محسوب می شود.
1-1-9 سازماندهی تحقیق:
با توجه به اینکه در این پژوهش سیاستها و تصمیمات ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات مورد بررسی قرار خواهد گرفت ابتدا در فصل اول تحت عنوان کلیات به تعریف مسئله، طرح سؤال اصلی و سؤالهای فرعی، فرضیه های پژوهش، بیان روش تحقیق و تعریف مفاهیم کلیدی خواهیم پرداخت و در ادامه مؤلفه های ملت و ادبیات( چیستی و چگونگی) فرآیند ملت سازی خواهیم پرداخت . در فصل دوم به تاریخچه شکل گیری ملت ایران و در ادوار تاریخی مختلف و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی توجه خواهد شد و در فصل سوم وضعیت جامعه شناختی ایران و شکافهای قومی و مذهبی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم به بررسی الگوهای سیاست ملت سازی ( همانند سازی ) و (کثرت گرایی ) در دوران مربوطه توجه خواهد شد و در پایان و در نتیجه شباهت ها و تفاوت های سیاست ملت سازی در دو دوره یاد شده مورد بحث قرار می گیرند.

1-2 مفهوم شناسی
1-2-1 ملت :
مفهوم مدرن ملت حاصل تغییر معنایی طولانی و پیچیده است. این مفهوم با واژه لاتینNation به معنی « چیزی زاده شده » پدید آمد. در روم باستان این واژه به جمعیتهایی از خارجیان اطلاق میشد که به عنوان بیگانه در روم میزیستند و از امتیاز شهروندی روم برخوردار نبودند. فقط این گونه جمیتهای خارجی « ملت » به شمار میآیند و بنابراین، فقط خارجیان « هویت ملی » داشتند. اصطلاح ملت معنی ضمنی تحقیرآمیزی داشت، زیرا وابستگی خود به یک « ملت » بدین معنی بود که از لحاظ منزلت اجتماعی از رومیان پایینتر است، از اینرو وابستگیهای ملی مطلوب نبود( 1994:13-79 ،Greenfeld).
اصطلاح ملت به معنی جمعیت خارجیان به جوامع دانشجویان در دانشگاههای قرون وسطایی اطلاق میشد؛ در بین این دانشجویان کمتر کسی بود که زادگاهش همان محل باشد که دانشگاه در آن واقع بود. تشکیل زندگی دانشگاهی در قرون وسطی به تغییر مفهوم « ملت » منجر شد. دانشجویانی که خاستگاههایشان نواحی ( معمولاٌ از لحاظ جغرافیایی ) مربوط به هم بود، یک ملت تعریف میشدند و با هم در محلهایی که استادانشان نیز در آن میزیستند سکونت داشتند. معنی غالب واژه « ملت » در اواخر قرون وسطی « جمعیت صاحب عقیده » بود و همین مفهوم بود که در موقعیتی دیگر، یعنی شوراهای یکسانی نیز به کار رفت. واژه ملت در ادوار تاریخی معانی متفاوتی به خود دیده و مفاهیم آن دگرگون شد تا اینکه امروز « ملت » را مترادف « مردم » میدانند(ماتیل ، 1383 : 562 ).
در زمینه اصطلاح « ملت »؛ مانند برخی از اصطلاحات رایج در علوم سیاسی اختلافنظر و مسامحه زیادی وجود دارد. برخی از محققان آن را با دولتمداری یکسان میشمارند و معتقدند مردم یک دولت – ملت هستند. اما محققان باریک بین از این گونه تعمیمهای سهلانگارانه خودداری میکنند. « هانس کوهن ، ارنست رنان، فردریک هرتنس، فردریک شومان، مارکس، انگلس، لنین، و استالین »، متعقدند که ملت آشکارا یک « پدیده تاریخی » است. همه این متفکران میپذیرند که ملت پدیدهی تاریخی، جامعهشناسی و ترکیبی است از گروههای نژادی و خویشاوندی، زبان و عوامل عینی گوناگون که پس از فروپاشی جامعههای بردهداری و فئودالی، در دوره عصر جدید (1789-1492 م ) و بویژه پس از قرارداد و ستفالیا ( 1648 م ) پدیدار شده است. این اجتماع و توافق عمومی هم وجود دارد که مل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انقلاب اسلامی، دوره سازندگی، ناسیونالیسم، دولت اصلاحات Next Entries منابع پایان نامه درمورد استراتژی ها، نظام سیاسی، حقوق بین الملل، علوم سیاسی