منابع پایان نامه درمورد رگرسیون، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

ای
اقلام زیر نباید در محاسبه بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود منظور شود:
الف-تخفیفات تجاری
ب-تخفیفات نقدی خرید(بدون توجه به ستفاده یا عدم استفاده از آن)
ج-هزینه های تامین مالی(به استثنای الزامات استاندارد حسابداری مخارج تامین مالی)
د- مخارج سربار اداری و عمومی
ﻫ- مخارج آموزش کارکنان که برای فراگیری طرز کار ماشین آلات پرداخت می شود.
و-هزینه مالیات و بیمه که بعد از تاریخ تحصیل دارایی هر ساله پرداخت می شود
ز-مخارج غیر عادی که در ارتباط با تحصیل دارایی پرداخت می شود،مانند جریمه تاخیر در پرداخت حقوق گمرکی(اسکندری،1387).
رشد سوددهی(PROF it) :
رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود.
نقدینگی(LIQD it):
نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.
اندازه شرکت(SIZE it) :
اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود.
3-4)جامعه آماری
جامعه (آماری)، عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گرد آورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. منظور از عمل گردآوردن داده‌ها، استخراج نتایج درباره جامعه می‌باشد. یا به بیان ساده‌تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. یعنی جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماری گرد آورده‌ای از اعداد است که اعداد مزبور عبارت‌اند از اندازه‌های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهایی که آماج تحقیقی را تشکیل می دهند.
جامعه آماري در اين پژوهش، شامل كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1386 تا 1390 در بورس حضور داشته اند.
3-5) محاسبه حجم نمونه
نمونه‌ای از جامعه آماری ، مجموعه اندازه‌هایی است که عملا در جریان یک تحقیق گردآوری می‌شود. نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود. به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباطهایی درباره کل جامعه بدست آورد. هر گونه درباره جامعه را می‌توان کم و بیش از طریق نمونه برآورد کرد. فرآیند انتخاب نمونه و استخراج نتایج و استنباطهای حاصل را بررسی نمونه‌ای می‌نامند.

نمونه تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده که دارای شرایط زیر بوده اند:
محدودیت ها
تعداد شرکت ها
کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1390
466
شرکت هایی که در طي دوره تحقيق در بورس حضور داشته باشند
66
سال مالي آنها به پايان اسفند ختم شود
50
در طي دوره تحقيق وقفه عملياتي نداشته باشند
70
جزء شركتهاي سرمايه گذاري و تأمين مالي نباشند
80
اطلاعات مورد نياز شركت در دسترس باشد
120
مجموع شرکت های انتخاب شده
80

با در نظر گرفتن این محدودیت ها تعداد شرکتهای مورد نظر 80 شرکت در نظر گرفته شد و از آنجا که اطلاعات برای هر شرکت در 5 سال یعنی از سال 1386 تا 1390 جمع آوری گردید . بنابراین 400 مشاهده درنظر گرفته شد.
3-6) روش گرد آوری اطلاعات:
اطلاعات اين پايان نامه بصورت كتابخانه اي گردآوري شده است که به صورت پس رویدادی بوده است.بدین معنی که تحقیق بر مبنای اطلاعات واقعی و از سری اطلاعات آرشیوی بوده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی مورد تحقیق در بین سالهای 1386 تا 1390 در بورس فعالیت داشتند. روش گرد آوری داده ها بصورت اسناد کاوی بوده است. داده های تحقیق از طریق مراجعه به گزارش های مالی و از طریق بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایت های تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج میگردد.
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده سپس به منظور بررسی فرضیه های تحقیق با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و همچنین پیش فرض های رگرسیون از نرم افزار EVIEWS استفاده شد.و با استفاده از خروجی های مدل بدست آمده، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. در این پژوهش برای آزمون مدل از موارد زیر استفاده شده است.
1- ضریب تعیینR^2 که بیان‏کننده نسبت تغییرات‏ در متغیر تابع می‏باشد.
2- استفاده از SIGNIFICANT که اگر پایین 05/0 بود فرض صفر رد می شود یعنی متغیرها با یکدیگر رابطه دارند(البته می توان از آزمون T نیز تشخیص داد)
3- ضریب تعیین که می توان دریافت که تا چه حد متغیرهای کنترلی توانسته اند بر روابط متغیر مستقل و وابسته تاثیر بگذارند
1-استفاده از بتای رگرسیون که نشان دهنده شیب روابط و در حقیقت شدت روابط بین 2متغیر و همچنین رابطه مستقیم یا معکوس آن را نشان خواهد داد
پیش فرض های رگرسیون:
– آزمون کولموگراف-اسمیرنوف( بررسی نرمال بودن متغیرها)
به منظور اینکه از آزمون های پارامتریک و یا نا پارامتریک در آمار استنباطی استفاده کنیم ابتدا باید آزمون کنیم که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند .اگر متغیرهااز توزیع نرمال پیروی کردند می توان از آزمون های پارامتریک و رگرسیون استفاده نمود.بدین منظور از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده نمودیم.
2- آزمون رامسی رست
به منظور بررسی فرض خطی بودن رگرسیون از آزمون رامسی رست استفاده شد.
3- آزمون چاو(پایداری ضرایب)
آزمون چاو یا پایداری ضرایب برای تخمين زده ضرايب مدل درمقاطع و ادوار مختلف استفاده می شود. بنابراين، با استفاده از این آزمون می توان استنباط نمود که مدل رگرسيوني پژوهش به روش تركيبي )در داده هاي تركيبي، متغيرها را هم در ميان جامعه آماري )شركت ( و هم در طول زمان(سال( اندازه گيري مي كنيم( برآورد شود و یا بصورت استفاده از مدل اثرات ثابت نسبت به مدل تركيبي ارجحيتي ندارد. با توجه به اينكه آماره آزمون چاو(F) در سطح معناداري قرار نگرفت و روش تركيبي استفاده گرديد، ديگري نيازي به بررسي آزمون هاسمن براي انتخاب بين مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفي نيست.
4- آزمون ریشه واحد
یک فرایند تصادفی زمانی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشدمقدار کواریانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. یکی از آزمون های ریشه واحد، روش فیلیپس برون است

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه
روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر مفهوم همبسستگی و رگرسیون چند متغیره می باشد. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده سپس به منظور بررسی فرضیه های تحقیق با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و همچنین پیش فرض های رگرسیون از نرم افزار EVIEWS استفاده شد.
4-2آمار توصیفی:
در جدول شماره 4-1 تعداد مشاهدات متغیرهای تحقیق از 80 شرکت پذیرفته شده در سال های 1386 تا 1390 نشان داده شده است . ابتدا مشخص گردید که هیچ کدام از داده های تحقیق از توزیع نرمال پیروی نمی کنند به منظور حل این موضوع و نرمال کردن داده های آماری از روش لگاریتم استفاده شد.بنابراین از تمام داده ها ln گرفته شد. همانطور که مشاهده می شود در جدول زیر تعداد، دامنه ، کمترین و بیشترین مقدار ، میانگین ، انحراف معیار ، واریانس متغیرها، مقدار چولگی مقدار کشیدگی متغیرها نشان داده شده است که چولگی و کشیدگی نزدیک به صفر و بازه بین (2-و2) حاکی از نرمال بودن توزیع دارد.(کشیدگی و چولگی توزیع نرمال صفر است).
جدول شماره 4-1 آمارتوصیفی متغیر های تحقیق
متغیرها
تعداد
دامنه
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
LEVit
400
1.55
.85
1.40
.6159
.68581
.470
-1.305
1.167
Log uit
400
450.00
-8.00
442.00
4.2316
.69573
.484
1.288
1.660
INVOPPit
400
1.10
.00
1.10
.4702
.27879
.078
-.169
-1.377
TASSET it
400
1.79
.01
.89
.0295
.47408
.225
-.863
.080
PROF it
400
.99
.02
.99
.6929
.20120
.040
-1.147
.631
LIQD it
400
2.97
.00
2.97
.6009
.31425
.099
1.892
.338

لازم به ذکر است که اعداد بعضی از شرکت ها در قسمت اهرم مالی بالاتر از یک بوده که بیانگر این موضوع است که شرکت های مورد نظر د رآن بازه زمانی بدهی شان بالاتر از دارایی هایشان بوده است.به عبارت دیگر این شرکت ها در آن بازه زمانی نه تنها سود نمی کردند بلکه از لحاظ مالی متضرر نیز شدند. این شرکت ها در جدول زیر مشخص شده است:
جدول4-2 اسامی شرکت ها
ردیف
نام شرکت
سال مالی
بدهی مالی
1
ایران پوپلین
1389
1.40
2
آرد تجارت
1386
1.08
3
ریسندگی و بافندگی کاشان
1386
1.01
4
سخت آژند
1388
1.10
5
کاشی پارس
1387
1.05
6
پلاستیران
1387
1.16

4-3 آمار استنباطی:
4-3-1پیش فرض های رگرسیون
1- آزمون کولموگراف-اسمیرنوف( بررسی نرمال بودن متغیرها)
به منظور اینکه از آزمون های پارامتریک و یا نا پارامتریک در آمار استنباطی استفاده کنیم ابتدا باید آزمون کنیم که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند .اگر متغیرهااز توزیع نرمال پیروی کردند از آزمون های پارامتریک و اگر از توزیع نرمال پیروی نکردند از آزمون های ناپارامتریک استفاده می کنیم.بدین منظور از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده نمودیم.نتایج آزمون کولوموگراف اسمیرنوف برای هر متغیر به شرح زیر است

جدول 4-3 نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف1

ردیف
متغیر های تحقیق
شرح
سطح معنی داری
1
LEVit
تامین مالی از طریق بدهی
.688*
2
Log uit
کارایی مدیریتی
.179*
3
INVOPPit
فرصت های سرمایه گذاری شرکت
.538*
4
TASSET it
دارایی های مشهود
.257*
5
PROF it
رشد سوددهی
.199*
6
LIQD it
نقدینگی
.499*
7
SIZE it
اندازه شرکت
.471*
در سطح خطا 0.05 معنی دار میباشد و دارای توزیع نرمال است= *
همانطور که در جدول 4-2 مشاهده می شود در سطح خطای 05/0 متغیر های تحقیق از 05/0 می باشد که نشان دهنده این موضوع است از توزیع نرمال پیروی می کند. (سطح معنی داری0.05). بنابراین می توان از آزمون های پارامتریک و رگرسیون برای آماراستنباطی استفاده کرد.
2- آزمون رامسی رست (فرض خطی بودن مدل رگرسیونی)
جدول 4-4 نتایج آزمون رامسی رست

مقدار
درجه آزادی
سطح معنی داری
Tآماره
 2.134803
 372
 0.0334
Fآماره
 4.557386
(1, 372)
 0.0334
نسبت درست نمایی
 4.566225
 1
 0.0326

به منظور بررسی فرض خطی بودن رگرسیون از آزمون رامسی رست استفاده شد. همانطور که مشاهده می شود سطح معنی داری کمتر از 05/0 است. بنابراین فرض خطی بودن رگرسیون پذیرفته می شود.
3- آزمون چاو(پایداری ضرایب)
نتايج آزمون تركيب پذيري)آزمون چاو( در سطح اطمینان 5% معني دار نمي باشد و نمي توان فرض صفر در مورد تساوي تمام ضرايب تخمين زده شده مدل درمقاطع و ادوار مختلف را رد نمود. بنابراين، مدل رگرسيوني پژوهش به روش تركيبي )در داده هاي تركيبي، متغيرها را هم در ميان جامعه آماري )شركت ( و هم در طول زمان(سال( اندازه گيري مي كنيم( برآورد مي شود و استفاده از مدل اثرات ثابت نسبت به مدل تركيبي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد دارایی ها، منابع مالی، بهای تمام شده، دارایی ثابت مشهود Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تعهد سازمانی، سرمایه روانشناختی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری