منابع پایان نامه درمورد دندانپزشک

دانلود پایان نامه ارشد

ا اطمينان 95% مي توان گفت دو متغير وابسته هستند. مقدار ضريب گاما برابر 476/0 است که نشان دهنده رابطه متوسط بين دو متغير مي باشد.
4-3-3-3- رتبه بندي مولفه هاي موثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي
فرض صفر (H_0) : تمامي شاخص ها داراي اولويت يکساني هستند.
فرض مقابل (H_1) : تمامي شاخص ها داراي اولويت يکساني نيستند.

جدول 4-28 آزمون فريدمن
آماره کاي دو
درجه آزادي
سطح معني داري
26/101
5
0.000

با توجه به جدول 4-28 مشاهده مي شود سطح معني داري آزمون 000/0 است، با توجه به اينکه سطح معني داري آزمون کمتر از 05/0 مي باشد، فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان گفت شاخص ها داراي اولويت هاي متفاوتي هستند.
جدول 4-29 رتبه بندي متغيرها
شاخص ها
ميانگين رتبه
رتبه
داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي
6/4
1
داراي فرزند بودن بيمه گذار
29/3
5
ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي
37/4
2
شاخص DMFT
75/3
3
سن بيمه گذار
16/3
6
سطح تحصيلات
47/3
4

با توجه به جدول 4-29 شاخص ” داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي ” داراي اولويت اول در مولفه هاي موثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي و شاخص ” سن بيمه گذار ” دراي اولويت آخر مي باشد.

فرمول فريدمن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد دندانپزشک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک، دندانپزشکی، بیمه ایران