منابع پایان نامه درمورد درماندگی مالی، جریان های نقدی، جریان های نقدی عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیه ها فراهم می گردد. بطور کلی تجزیه و تحلیل به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیر پذیر به کار می رود، به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسایل پژوهش را کشف، بررسی و آزمون نمود.

(2-4 تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر دو بخش است:
الف – توصیف داده ها
ب – تحلیل داده ها
ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیر ها شروع می شود. آمارهای توصیفی توزیع آماری متغیرها را نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T به صورت مقایسه های زوجی استفاده گردیده است. در آمار استناطی پس از گردآوری داده ها به وسیله نمونه گیری از یک جامعه، باید مفاهیم و نکات کلی درباره آن جامعه را از طریق اطلاعات موجود در نمونه استخراج نمود که شامل فنون تخمین آماری و آزمون فرضیه ها می شود. استباط در مورد آزمون فرض ها بر اساس سطح معناداری بدست آمده از آزمون است. در آزمون فرضیه ها نفی ادعا به صورت فرض صفر (H0) و خود ادعا به صورت فرض مقابل یعنی (H1) است و سطح معنی داری آماری برای رد یا تائید فرضیه ها پنج درصد در نظر گرفته می شود. داده های اولیه مورد نیاز تحقیق همان طور که در فصل سوم بیان گردید از طریق فایل های دریافتی از شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، استخراج و محاسبه گردید. سپس این داده ها در فایل Excel در جداول مربوطه وارد و مبنای محاسبه متغیرهای تحقیق قرار گرفت سپس با استفاده از نرم افزار SPSS فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

(3-4 آمار توصیفی برای متغیرهای الگوی جریان های نقدی
(1-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی
آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان نقدی عملیاتی منفی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم طی 3سال قبل از درماندگی در نگاره 4-1 ارائه گردیده است.

نگاره (4-1) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان نقدی عملیاتی منفی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم طی 3سال قبل از درماندگی (میلیون ریال)

کشیدگی
چولگی
خطاي معيار
انحراف استاندارد
ميانگين
تعداد
شرکت ها
19/-
62/0
6/2919
9/29916
7/22197-

105
درمانده مالی
83/0-
52/0
6/2106

1/10946

07/9719-

27
سالم

همانگونه که در نگاره 4-1 مشاهده می شود، از مجموع 123 شرکت درمانده و 123 شرکت سالم در طی 3سال قبل از وقوع درماندگی جریان های نقد عملیاتی منفی در شرکت های درمانده و سالم به ترتیب 105 و 27 شرکت است. بعبارت دیگر این بیان گر اینست که جریان نقد عملیاتی منفی می تواند بعنوان یک عامل تعیین کننده در تفکیک شرکت های درمانده و سالم باشد، لذا برای تعیین اینکه آیا جریان های نقدی عملیاتی منفی عاملی برای تفکیک شرکت های درمانده و سالم است، از آزمون t برای گروههای مستقل استفاده می شود، که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد. فرض صفر و خلاف آن عبارتند از:

H0=M=µ
H1=M≠µ

نگاره (4-2) آزمون t گروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
آزمون f یکسانی واریانس ها
آزمون t گروههای مستقل
F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
اختلاف ميانگين
83/1
145/0
12/2
130
035/0
6/12478

نتایج جدول فوق نشان می دهد t مشاهده شده(12/2=t) در سطح آلفای 5 درصد معنادار است و فرض صفر رد می شود به عبارتی میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی در شرکت های ورشکسته(7/22197-) و در شرکت های سالم(07/9719-) می باشد در نتیجه با توجه به میانگین ها می توان گفت جریان های نقدی عملیاتی منفی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم متفاوت است و میزان آن در شرکت های درمانده بالاتر است.

(2-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی به تفکیک یک سال، دو سال، سه سال قبل از درماندگی مالی

آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان نقدی عملیاتی منفی یک سال قبل ازدرماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم در نگاره 4-3 ارائه گردیده است.

نگاره (4-3) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی یک سال قبل ازدرماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم (میلیون ریال)
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار
شرکت های درمانده
شرکت های سالم
34
9
5/23369-
22/6061-
83/39165
15/5741
88/6716
72/1913

همانگونه که در نگاره 4-3 مشاهده می شود در یک سال قبل از درماندگی مالی از 41 شرکت درمانده مالی و 41 شرکت سالم به ترتیب 34 شرکت و 9 شرکت دارای جریان نقد عملیاتی منفی می باشند. برای اینکه تعیین شود میانگین جریان نقد عملیاتی منفی در یک سال قبل از درماندگی مالی بین شرکت های درمانده و سالم معنادار است یا نه از آزمون t به صورت گرو ههای مستقل استفاده خواهد شد که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد.
نگاره (4-4) آزمون t گروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی یک سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
آزمون f یکسانی واریانس ها
آزمون t گروههای مستقل
F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
اختلاف ميانگين
52/1
168/0
311/2
41
02/0
3/17308

نتایج جدول فوق نشان می دهد t مشاهده شده(31/2=t) در سطح آلفای 5 درصد معنادار است و فرض صفر رد می شود به عبارتی میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی یک سال قبل از درماندگی مالی در شرکت های ورشکسته(5/23369-) و در شرکت های سالم (22/6061-) می باشد در نتیجه با توجه به میانگین ها می توان گفت جریان های نقدی عملیاتی منفی در یک سال قبل از ورشکستگی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم متفاوت است و میزان آن در شرکت های ورشکسته بالاتر است.
آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی دو سال قبل ازدرماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم در نگاره 4-5 ارائه گردیده است.

نگاره (4-5) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی دو سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم (میلیون ریال)
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد

خطاي معيار
شرکت های درمانده
شرکت های سالم
34
10
18204-
14809-
82/15921
34/13148
57/273
87/4157

همانگونه که در نگاره 4-5 مشاهده می شود در دو سال قبل از درماندگی مالی از 41 شرکت درمانده مالی و 41 شرکت سالم به ترتیب 34 شرکت و 10شرکت دارای جریان نقد عملیاتی منفی می باشند. برای اینکه تعیین شود میانگین جریان نقد عملیاتی منفی در دو سال قبل از درماندگی مالی بین شرکت های درمانده و سالم معنادار است یا نه از آزمون t به صورت گرو ههای مستقل استفاده خواهد شد که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد.

نگاره (4-6) آزمون tگروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی دو سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
آزمون f یکسانی واریانس ها
آزمون t گروههای مستقل
F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
اختلاف ميانگين
791/0
374/0
614/0
42
543/0
3395

نتایج جدول فوق نشان می دهد t مشاهده شده(614/0=t) در سطح آلفای 5 درصد معنادار نیست و فرض صفر رد نمی شود به عبارتی میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی دو سال قبل از درماندگی مالی در شرکت های ورشکسته(18204-) و در شرکت های سالم (14809-) می باشد در نتیجه با توجه به میانگین ها می توان گفت جریان های نقدی عملیاتی منفی در دوسال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم تفاوت معناداری نیست.
آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی سه سال قبل ازدرماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم در نگاره 4-7 ارائه گردیده است.

نگاره (4-7) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی سه سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم (میلیون ریال)
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار
شرکت های درمانده
شرکت های سالم
33
8
8/27178-
4/2450-
52/30712
83/850
36/5346
36/654

همانگونه که در نگاره 4-7 مشاهده می شود در سه سال قبل از درماندگی مالی از 41 شرکت درمانده مالی و 41 شرکت سالم به ترتیب33 شرکت و 8 شرکت دارای جریان نقد عملیاتی منفی می باشند. برای اینکه تعیین شود میانگین جریان نقد عملیاتی منفی در سه سال قبل از درماندگی مالی بین شرکت های درمانده و سالم معنادار است یا نه از آزمون t به صورت گرو ههای مستقل استفاده خواهد شد که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد.

نگاره (4-8) آزمون t گروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین جریان های نقدی عملیاتی منفی سه سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
آزمون f یکسانی واریانس ها
آزمون t گروههای مستقل
F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
اختلاف ميانگين
37/1
187/0
255/2
39
030/0
5/4728

نتایج جدول فوق نشان می دهد t مشاهده شده(255/2=t) در سطح آلفای 5 درصد معنادار است و فرض صفر رد می شود به عبارتی میانگین جریانات نقدی عملیاتی منفی سه سال قبل از درماندگی مالی در شرکت های ورشکسته(8/27178-) و در شرکت های سالم (4/2450-) می باشد در نتیجه با توجه به میانگین ها می توان گفت جریان های نقدی عملیاتی منفی در سال سوم ورشکستگی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم متفاوت است و میزان آن در شرکت های ورشکسته بالاتر است.

(3-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت کل 3 سال قبل از درماندگی مالی
آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان نقدی سرمایه گذاری مثبت در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم طی 3سال قبل از درماندگی در نگاره 4-9 ارائه گردیده است.
نگاره(4-9) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان نقدی سرمایه گذاری مثبت در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم(میلیون ریال)
کشیدگی
چولگی
خطاي معيار
انحراف استاندارد
ميانگين
تعداد
شرکت ها
0/30
87/0
32/1151
1/19930
8/10633

55
درمانده مالی
0/10
14/0

37/2687

8/3640

3/4338

10

سالم

همانگونه که در نگاره 4-9 مشاهده می شود، از مجموع 123 شرکت درمانده و 123 شرکت سالم در طی 3سال قبل از وقوع درماندگی جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت در شرکت های درمانده و سالم به ترتیب 55و 10 شرکت است. بعبارت دیگر این بیان گر اینست که جریان نقد سرمایه گذاری مثبت می تواند بعنوان یک عامل تعیین کننده در تفکیک شرکت های درمانده و سالم باشد، لذا برای تعیین اینکه آیا جریان های نقدی عملیاتی منفی عاملی برای تفکیک شرکت های درمانده و سالم است، از آزمون t برای گروههای مستقل استفاده می شود، که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد وجوه نقد، دارایی ها، ورشکستگی Next Entries منابع پایان نامه درمورد درماندگی مالی، تامین مالی، جریان های نقدی