منابع پایان نامه درمورد درماندگی مالی، تامین مالی، جریان های نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

نگاره (4-10) آزمون t گروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم

آزمون f یکسانی واریانس ها
آزمون t گروههای مستقل

F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
اختلاف ميانگين

164/1
125/0
99/2
63
003/0
52/6295

نتایج جدول فوق نشان می دهد t مشاهده شده(99/2=t) در سطح آلفای 5 درصد معنادار است و فرض صفر رد می شود به عبارتی میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت در شرکت های ورشکسته(8/10633) و در شرکت های سالم(3/4338) می باشد در نتیجه با توجه به میانگین ها می توان گفت جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم متفاوت است و میزان آن در شرکت های درمانده بالاتر است.
(4-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت به تفکیک یک سال، دو سال، سه سال قبل از درماندگی مالی
آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت یک سال قبل ازدرماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم در نگاره 4-11ارائه گردیده است.

نگاره (4-11) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت یک سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار
شرکت های درمانده
شرکت های سالم
19
5
47/9538
4/5316
51/23585
16/4652
88/5410
51/2080

همانگونه که در نگاره 4-11 مشاهده می شود در یک سال قبل از درماندگی مالی از 41 شرکت درمانده مالی و 41 شرکت سالم به ترتیب19 شرکت و 5 شرکت دارای جریان نقد سرمایه گذاری مثبت می باشند. برای اینکه تعیین شود میانگین جریان نقد سرمایه گذاری مثبت در یک سال قبل از درماندگی مالی بین شرکت های درمانده و سالم معنادار است یا نه از آزمون t به صورت گرو ههای مستقل استفاده خواهد شد که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد.

نگاره (4-12) آزمون t گروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت یک سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
آزمون f یکسانی واریانس ها
آزمون t گروههای مستقل
F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
اختلاف ميانگين
064/1
313/0
39/3
22
021/0
07/4222

نتایج جدول فوق نشان می دهد t مشاهده شده(39/3=t) در سطح آلفای 5 درصد معنادار است و فرض صفر رد می شود به عبارتی میانگین جریانات نقدی سرمایه گذاری مثبت یک سال قبل ازدرماندگی مالی در شرکت های ورشکسته(47/9538) و در شرکت های سالم (4/5316) می باشد در نتیجه با توجه به میانگین ها می توان گفت جریانات نقدی سرمایه گذاری مثبت در سال اول ورشکستگی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم متفاوت است و میزان آن در شرکت های ورشکسته بالاتر است.
آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت دو سال قبل ازدرماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم در نگاره 4-13ارائه گردیده است.

نگاره (4-13) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت دو سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار
شرکت های درمانده
شرکت های سالم
16
2
19/8579
5/4969
16/14355
41/1901
79/3588
50/1344

همانگونه که در نگاره 4-13 مشاهده می شود در دو سال قبل از درماندگی مالی از 41 شرکت درمانده مالی و 41 شرکت سالم به ترتیب16 شرکت و 2 شرکت دارای جریان نقد سرمایه گذاری مثبت می باشند. برای اینکه تعیین شود میانگین جریان نقد سزمایه گذاری مثبت در دو سال قبل از درماندگی مالی بین شرکت های درمانده و سالم معنادار است یا نه از آزمون t به صورت گرو ههای مستقل استفاده خواهد شد که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد.

نگاره (4-14) آزمون t گروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت دو سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
آزمون f یکسانی واریانس ها
آزمون t گروههای مستقل
F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
اختلاف ميانگين
49/1
239/0
346/0
16
734/0
68/609

نتایج جدول فوق نشان می دهد t مشاهده شده(346/0=t) در سطح آلفای 5 درصد معنادار نیست و فرض صفر رد نمی شود به عبارتی میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت دو سال قبل از درماندگی مالی در شرکت های ورشکسته(19/8579) و در شرکت های سالم (5/4969) می باشد در نتیجه با توجه به میانگین ها می توان گفت جریانات نقدی سرمایه گذاری مثبت در سال دوم قبل از ورشکستگی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم هر چند دارای تفاوت است اما میزان تفاوت ها از نظر آماری معنادار نیست.
آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت سه سال قبل ازدرماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم در نگاره 4-15ارائه گردیده است.

نگاره (4-15) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت سه سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار
شرکت های درمانده
شرکت های سالم
17
2
9/15517
2449
99/21735
56/3279
75/5271
2319

همانگونه که در نگاره 4-15 مشاهده می شود در سه سال قبل از درماندگی مالی از 41 شرکت درمانده مالی و 41 شرکت سالم به ترتیب17 شرکت و 2 شرکت دارای جریان نقد سرمایه گذاری مثبت می باشند. برای اینکه تعیین شود میانگین جریان نقد سرمایه گذاری مثبت در سه سال قبل از درماندگی مالی بین شرکت های درمانده و سالم معنادار است یا نه از آزمونt به صورت گرو ههای مستقل استفاده خواهدشد که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد.
نگاره (4-16) آزمون t گروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت سه سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم
آزمون f یکسانی واریانس ها
آزمون t گروههای مستقل
F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
اختلاف ميانگين
297/1
271/0
828/3
17
002/0
88/13068

نتایج جدول فوق نشان می دهد t مشاهده شده(828/3=t) در سطح آلفای 5 درصد معنادار است و فرض صفر رد می شود به عبارتی میانگین جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت سه سال قبل از درماندگی مالی در شرکت های ورشکسته(9/15517) و در شرکت های سالم(2449) می باشد در نتیجه با توجه به میانگین ها می توان گفت جریان های نقدی سرمایه گذاری مثبت در سال سوم ورشکستگی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم متفاوت است و میزان آن در شرکت های ورشکسته بالاتر است.

(5-3-4آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی

همانگونه که در نگاره های 4-19 و4-21 و 4- 23 مشاهده خواهد شد طبق نگاره 3-1 جریان نقد تامین مالی عامل موثری در تفکیک شرکت های درمانده و سالم نمی باشد. لذا آمار توصیفی جریان نقد تامین مالی به صورت کلی (هم جریانهای مثبت و هم منفی) ارائه می گردد.

نگاره(4-17)آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان نقدی تامین مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم (میلیون ریال)
کشیدگی
چولگی
انحراف استاندارد
ميانگين
تعداد
شرکت ها
0/272
1/039

28218/9

17077/8

123
درمانده مالی
0/071
1/010

25507/63

-1142/5

123

سالم

همانگونه که در نگاره 4-2 و 4-10 مشاهده می گردد، میانگین جریان های نقد عملیاتی منفی و سرمایه گذاری مثبت در دو گروه شرکت های درمانده و سالم متفاوت است. بعبارت دیگر جریان نقد عملیاتی منفی و سرمایه گذاری مثبت عواملی تعیین کننده در شرکت های درمانده و سالم است.

(6-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی مثبت به تفکیک یک سال، دو سال، سه سال قبل از درماندگی مالی

همانگونه که در نگاره 3-1 مشاهده شد جریان نقد تامین مالی در دوره نزول هم می تواند مثبت باشد و هم منفی اما از آنجایی که اغلب شرکت های درمانده مالی برای پرداخت بدهی های خود اقدام به دریافت تسهیلات یا افزایش سرمایه می نمایند، از اینرو تامین مالی در دوره نزول اغلب مثبت می باشد، لذا در نگاره های زیر به بررسی جریان نقد تامین مالی مثبت پرداخته شده که در نهایت تعیین شود که آیا جریان نقد تامین مالی مثبت می توان بعنوان عاملی موثر در تفکیک شرکت های درمانده و سالم باشد. آمار توصیفی مربوط به میانگین جریانات نقدی تامین مالی مثبت یک سال قبل ازدرماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم در نگاره 4-18ارائه گردیده است.

نگاره (4-18) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان های نقدی تامین مالی مثبت یکسال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم

گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار
شرکت های درمانده
شرکت های سالم
31
15
39/23792
20/16056
62/24311
95/20396
49/4366
47/5266

همانگونه که در نگاره 4-18مشاهده می شود در یک سال سال قبل از درماندگی مالی از 41 شرکت درمانده مالی و 41 شرکت سالم به ترتیب31 شرکت و 15 شرکت دارای جریان نقد تامین مالی مثبت می باشند. برای اینکه تعیین شود میانگین جریان نقد تامین مالی مثبت در یک سال قبل از درماندگی مالی بین شرکت های درمانده و سالم معنادار است یا نه از آزمون t به صورت گرو ههای مستقل استفاده خواهد شد که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد.

نگاره (4-19) آزمون t گروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین جریان نقدی تامین مالی یکسال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم

آزمون f یکسانی واریانس ها
آزمون t گروههای مستقل
F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
اختلاف ميانگين
146/1
290/0
063/1
44
294/0
18/7736

نتایج جدول فوق نشان می دهد t مشاهده شده(063/1=t) در سطح آلفای 5 درصد معنادار نیست و فرض صفر رد نمی شود به عبارتی میانگین جریان نقدی تامین مالی یک سال قبل از ورشکستگی در شرکت های ورشکسته(39/23792) و در شرکت های سالم(2/16056) می باشد در نتیجه با توجه به میانگین ها می توان گفت جریان نقدی تامین مالی در سال اول قبل از ورشکستگی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم متفاوت نیست و تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نیست.

آمار توصیفی مربوط به میانگین جریانات نقدی تامین مالی مثبت دوسال قبل ازدرماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم در نگاره 4-20ارائه گردیده است.

نگاره (4-20) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان نقدی تامین مالی دو سال قبل از درماندگی مالی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم

گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار
شرکت های درمانده
شرکت های سالم
34

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد درماندگی مالی، جریان های نقدی، جریان های نقدی عملیاتی Next Entries تحقیق با موضوع تعهدات منفی، افغانستان، نظام حقوقی