منابع پایان نامه درمورد درصد تجمعی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

1392

شكل 4-1. درصد تركيب پاسخگويان بر حسب جنس
– سن
در بررسی های انجام شده ویژگی های سنی افراد در4 گروه سنی ( کمتر از 20 سال، 20 تا 40 سال، 40 تا 65 سال و 65 سال به بالا)مورد بررسی قرار گرفته است که تعداد ودرصد آنها بشرح زیر می باشد. بیشترین درصد سنی پاسخگویان مربوط به سنین 40-20 سال میباشد که حدود 54. 3 درصد جامعه آماری را به خود اختصاص داده است، سنین 65-40سال در مرتبه دوم با 27. 7 درصد، سنین کمتر از 20 سال در مرتبه سوم با 9. 8 درصد وسنین 65 ساله وبالاتر با 6. 4 درصد در مرتبه آخر قرار دارند (جدول 4-2 و شکل 4-2
جدول 4-5. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
کمتر از 20 سال
37
9. 8
10. 0
10. 0

20 تا 40 سال
204
54. 3
55. 3
65. 3

40 تا 65 سال
104
27. 7
28. 2
93. 5

65 ساله و بالاتر
24
6. 4
6. 5
100. 0

کل
369
98. 1
100. 0

خطا
سیستم
7
1. 9

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-2. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو

– وضعیت تاهل
در بررسیهای بعمل آمده از مجموع 376 نفر پاسخگو 73. 4 درصد متاهل و23. 7 درصد مجرد می باشند. (جدول و شکل 4-3).

جدول 4-6. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
مجرد
89
23. 7
24. 4
24. 4

متاهل
276
73. 4
75. 6
100. 0

کل
365
97. 1
100. 0

خطا
سیستم
11
2. 9

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-3. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو

– بعد خانوار
تعداد افراد خانوار در روستاهای نمونه در 4 گروه 1نفر ، 2 نفر ، 3 نفر وبیشتر از 4 نفر برسی ونتایج نشان دهنده این است که تعداد 44. 9 درصد خانوار های 4 نفر، 31. 9 درصد 3 نفر، 18. 1درصد 2 نفر، 4. 5 درصد1 نفر میباشند.

جدول 4-7. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
1
17
4. 5
4. 5
4. 5

2
68
18. 1
18. 2
22. 7

3
120
31. 9
32. 1
54. 8

4 نفر و بیشتر
169
44. 9
45. 2
100. 0

کل
374
99. 5
100. 0

خطا
سیستم
2
. 5

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-4. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار

– سواد
جدول (4-5) نشانگر میزان تحصیلات افراد پاسخگو می باشد و همانطور که در جدول مشخص است 83. 5 درصد از پاسخگویان باسوادو 10. 6 درصد بی سواد هستند.

جدول 4-8. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
بی سواد
40
10. 6
11. 3
11. 3

باسواد
314
83. 5
88. 7
100. 0

کل
354
94. 1
100. 0

خطا
سیستم
22
5. 9

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-5. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو

جدول (4-6) نشانگر میزان تحصیلات افراد پاسخگو میباشد و همانطور که در جدول مشخص است میزان سواد 37. 2 درصد از پاسخگویان کمتر ازديپلم است که این دسته از افراد بیشترین افراد پاسخگو را شامل می شوند. همچنین 34. 8 درصد از پاسخگویان دیپلم، 9 درصد كاردانی ، 9. 8 درصد کارشناسی و 6. 4 درصد کارشناسی ارشد وبالاترميباشند.

جدول 4-9. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
کمتر از دیپلم
140
37. 2
38. 3
38. 3

دیپلم
131
34. 8
35. 8
74. 0

کاردانی
34
9. 0
9. 3
83. 3

کارشناسی
37
9. 8
10. 1
93. 4

کارشناسی ارشد و بالاتر
24
6. 4
6. 6
100. 0

کل
366
97. 3
100. 0

خطا
سیستم
10
2. 7

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-6. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو
-وضعيت شغلي
براساس جدول (4-7) میزان 61. 2 درصد از پاسخگویان شاغل و 31. 6 درصد بیکار هستند.
جدول 4-10. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت شغلی افراد پاسخگو
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
شاغل
230
61. 2
65. 9
65. 9

بیکار
119
31. 6
34. 1
100. 0

کل
349
92. 8
100. 0

خطا
سیستم
27
7. 2

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-7. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت شغل افراد پاسخگو
همچنین براساس جدول (4-8.) 96 میزان 29. 4 درصد از پاسخگویان كشاورز، 7. 4 درصد کارمند هستند. همچنین معادل 34 درصد در مشاغل آزادمشغول به فعالیت هستند.
جدول 4-11. مشخصات جامعه آماری براساس نوع شغل افراد پاسخگو
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
کارمند
28
7. 4
8. 6
8. 6

کشاورز
96
25. 5
29. 4
38. 0

آزاد
128
34. 0
39. 3
77. 3

سایر
74
19. 7
22. 7
100. 0

کل
326
86. 7
100. 0

خطا
سیستم
50
13. 3

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-8. مشخصات جامعه آماری براساس نوع شغل افراد پاسخگو
وضعیت سکونت
براساس جدول (4-9) نفر ازمجموع 376 نفر پاسخگویان 13. 8 درصد درشهر و 85. 4 درصد در روستا متولد شده اند. همچنین بر اساس بررسیهای بعمل آمده هم اکنون 85. 4 درصدساکن در روستا و 13. 8 درصد ساکن شهر هستند ( جدول و شکل 4-9 و جدول و شکل و 4-10).
جدول 4-12. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
شهر
52
13. 8
13. 9
13. 9

روستا
321
85. 4
86. 1
100. 0

کل
373
99. 2
100. 0

خطا
سیستم
3
. 8

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 139

شکل 4-9. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو

جدول 4-13. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
شهر
56
14. 9
15. 2
15. 2

روستا
313
83. 2
84. 8
100. 0

کل
369
98. 1
100. 0

خطا
سیستم
7
1. 9

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-10. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو
4-2-2. اثرات اقتصادی صدور سند روستایی
ارزیابی اولیه از مناطقی که در آنها طرح صدور سند انجام شده است، نشان می‌دهد که دولت در بسیاری از شاخص‌های توسعه مانند ایجاد اشتغال، بهره‌وری و غیره، موفق‌تر بوده است. در این قسمت با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه به بررسی اثرات اقتصادی صدور سند در روستاهای نمونه پرداخته شده است.
4-2-2-1. تأثیر صدور سند در ایجاد اشتغال در روستاها
تمامي جوامع روستايي با معضل بيکاري به نوعي دست به گريبان هستند و ابعاد اين معضل، بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي را نيز متاثر ساخته است. اين معضل به عنوان يکي از مهمترين مشکلات اقتصادي و اجتماعي روستاها مطرح مي‌باشد. در حال حاضر، ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در مناطق روستايي کشور از اهميت دو چنداني برخوردار است. زيرا علاوه بر آمار بالاي بيکاري در روستاها، کشور با معضل مهاجرت روستاييان به شهرها، بخصوص به شهرهاي بزرگ مواجه است که اين امر خود پيامدهاي منفي زيادي درزمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و امنيتي دارد.
بنابر نتایج تحقیقات بعمل آمده تاثیر صدور سند روستائی در میزان ایجاد اشتغال تا حد قابل ملاحظه ای در خور توجه وتامل می باشد. چراکه با توجه به ضوابط وشرائط حاکم بر نظام بانکی کشور، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی(چه با بهره بالا از سوی بخش خصوصی وچه بابهره کم از سوی سیستم دولتی) منوط به ارائه ضامن ویا وثیقه معتبر خواهدبود که در این خصوص بهره مندی ازمزایای اسناد مالکیت روستائی بنوبه خود نقش قابل توجهی در استفاده از تسهیلات بانکی در زمینه اشتغال وتاسیس کارگاههای تولیدی کوچک ویا بزرگ در سطح روستاها بدنبال خواهد داشت. همچنين جوان‌گزين و نخبه‌گزين بودن مهاجرت‌هاي روستايي از جمله عواملي است که فرايند توسعه درون‌زا و روند بهبود شرايط زندگي در روستاها را مختل مي سازد. بررسيهاي صورت گرفته در خصوص تاثير صدور سند روستایی در ایجاد اشتغال موثر در روستاهاي بخش مركزي شهرستان رشت، نشان ميدهد كه از مجموع پاسخگويان، 3. 2 درصد به گزينه بسیار کم، 11. 4 درصد به گزينه کم، 43. 9 درصد گزينه متوسط، 29. 8 درصد گزينه زیاد و11. 4 درصد گزينه خیلی زیاد را موثر دانسته اند. لذا ميتوان دريافت كه از نظر بيش از 85 درصد پاسخگويان میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال روستايين، متوسط و بالا بوده است.
جدول 4-14. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
یسیار کم
12
3. 2
3. 2
3. 2

کم
43
11. 4
11. 5
14. 7

متوسط
165
43. 9
44. 0
58. 7

زیاد
112
29. 8
29. 9
88. 5

خیلی زیاد
43
11. 4
11. 5
100. 0

کل
375
99. 7
100. 0

خطا
سیستم
1
. 3

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-11. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال

4-2-2-2. تأثیر صدور سند درافزایش درآمد روستاییان
از جمله مهمترین عاملی که موجب رشد و توسعه و ثبات جمعیت روستاها میگردد داشتن در آمد کافی است. درآمد بعنوان فاکتوری مهم در حفظ و نگهداری جمعیت روستاهای مورد مطالعه توسط مصاحبه شوندگان اعلام وبسیاری از این افراد بر این عقیده بوده اند که داشتن درآمدی مناسب و در حد معیشت یک خانوار روستائی موجب دلگرمی و تشویق آنها به تداوم شغل کشاورزی واستمرار آن خواهد بود. بدیهی است یک کشاورز روستائی زمانی به مقوله تولید وتداوم آن به عنوان یک شغل خواهد نگریست که در آن معادله ساده دخل وخرج با هم توازن وهمخوانی داشته باشد ودر صورت مشاهده بروز زیان متوالی ومستمر در طول فصول کشاورزی، بالاجبار راه های جایگزین وناموزون با کشت وتولید(مانند دلالی وواسطه گری و… ) بعنوان راه های جایگزین و مسکن انتخاب خواهند شد. در این پژوهش از پاسخگویان پرسیده شده که صدور سند روستایی تا چه حد در افزایش میزان درآمد روستاییان موثر بوده است؟ 3. 5 درصد خیلی کم، 22. 9 درصد کم، 40. 4 درصد متوسط، 22. 6درصد زیاد و10. 4 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا ميتوان دريافت كه از نظر بيش از 73درصد پاسخگويان میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاييان، متوسط و بالا بوده است.
جدول 4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
یسیار کم
13
3. 5
3. 5
3. 5

کم
86
22. 9
22. 9
26. 4

متوسط
152
40. 4
40. 5
66. 9

زیاد
85
22. 6
22. 7
89. 6

خیلی زیاد
39
10. 4
10. 4
100. 0

کل
375
99. 7
100. 0

خطا
سیستم
1
. 3

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

شکل 4-12. میزان تاثیر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شهرستان رشت، بنیاد مسکن، استان گیلان Next Entries منابع پایان نامه درمورد نواحی روستایی، مهاجرت روستایی، تسهیلات بانکی